IF Elfsborg Årsredovisning 2020

VI TILLSAMMANS

ÅRSREDOVISNING 2020 IF ELFSBORG

ÅRSREDOVISNING 2020

Årsredovisning 2020 IF Elfsborg Organisationsnummer 864500-9823

Styrelsen för IF Elfsborg får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2020.

Förvaltningsberättelse

Koncernen

KONCERNSTRUKTUR IF Elfsborg, org. 864500-9823 äger i sin helhet dotterbolagen Borås Arena AB, org. 556644-0045 och IF Elfsborg AB, org. 556771-1055.

Borås Arena AB:s verksamhet består i uthyrning av Borås Arena, Borås Arena II, Sjuhäradshallen samt Rydahallen till Borås Stad. Bolaget står även för den löpande skötseln av anläggningarna.IF Elfsborg AB har under året inte bedrivit någon verksamhet.

INVESTERINGAR Koncernen har under 2020 investerat i spelare för 10 669 tkr, pågående nyanläggningar 55 081 tkr samt inventarier, verktyg och installationer för 86 tkr.

EKONOMI

KONCERNEN

2020

2019

2018

2017

Nettoomsättning

103 442 15 430 419 730

94 178 -2 868 371 611

90 691 -14 722 295 360

102 477

Resultat efter finansiella poster

-5 409

Balansomslutning

287 336

Soliditet

7,5%

4,3%

6,4% 1 656

11,7% 20 179

Likvidamedel

24 169

20 620

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 31.

Koncernens nettoomsättning har under 2020 ökat med 9,8%, från 94 178 tkr till 103 442 tkr.

Koncernens resultat år 2020 efter skatt blev 15 424 tkr (f å -2 885 tkr). Koncernens soliditet uppgår till 7,5 % (f å 4,3 %).

Vid årets utgång uppgick likvidamedel till 24 169 tkr (f å 20 620 tkr). Av beloppet hänför sig 16 019 tkr (2 499 tkr) till moderföreningen.

Förändringen av koncernens eget kapital framgår under rubrik Moderföreningen.

ELITLICENS Det är endast moderföreningen IF Elfsborg som söker och erhåller elitlicens från Svenska Fotbollsförbundet.

2 IF Elfsborg 2020

ÅRSREDOVISNING 2020

Förvaltningsberättelse

Moderföreningen

IF Elfsborg, 864500-9823, bildades 26 juni 1904 och har sitt säte i Borås. Den huvudsakliga verksamheten är fotboll i såväl bredd- verksamhet somelitsatsning. IF Elfsborg har somen förening inomden ideella sektorn inget vinstsyfte utan allamedel ska gå till att förbättra och förädla föreningen och dess verksamhet. IF Elfsborg äger till 100 procent de två aktiebolagen Borås Arena AB samt IF Elfsborg AB. Väsentliga händelser under räkenskapsåret År 2020 har även för IF Elfsborg präglats av pandemin till följd av Covid-19. Allt ifrån uppskjutna/inställdamatcher ochmatcher utan publik till digitala event så sommedlemsmötet i december. Hela föreningen har haft fokus på att säkra intäkterna och samtidigt kontrollera våra kostnader. Med ekonomisk stöttning av elfsborgare runt om i landet och framförallt ett starkt stöd från vårt nätverkmed företag kunde vi låta spelare och ledare fokusera på det somär deras huvuduppgift. Prestationen, en hedervärd andraplats i Allsvenskan, av vårt herrlag ledde till högre intäkter från Svensk Elitfotboll (TV ochmedia) samt ett ökat intresse från utländska ligor för våra spelare.Försäljningen av Jesper Karlsson under sommaren innebar ett resurstillskott somvarit avgörande för både vårt resultat och vår likviditet. Matchintäkterna under året är i princip noll då det inte varit tillåtet med någon publik, med undantag från någramatcher i Svenska Cupen. Ett stort antal seriebiljettsinnehavare valde att efterskänka sina pengar vilket är redovisat somgåvor. Det har även kommit in gåvor i formav ”soffbiljetter” och olika insamlingsinitiativ. Även dessa är redovisade somgåvor. IF Elfsborg har även, ansökt omoch er- hållit bidrag från Tillväxtverket (2,8Mkr), Riksidrottsförbundet (6,3Mkr) samt tagit del av andra lagstadgade punktinsatser (till exempel sjuklönekostnader dag 1-14).

Det gångna året var det förstamed vårt nya centrala TV-avtal. Det i sig gavmer netto till föreningen och i kombinationmed att vi klättrade i 5-års tabellen fick vi även en större del av dessamedel, totalt 21,5Mkr (2019: 14,2).

När vi summerar 2020 gör föreningen ett resultat på +15,4Mkr. Då pandemin på intet sätt är över kommer vi under 2021 fortsätta arbetet för att säkerställa vår ekonomi och skapa långsiktigt hållbara ekonomiska förutsättningar för vår verksamhet. Vi ser även en ekonomiskmöjlighet då vi under 2021 återigen deltar i de internationella cuperna. Vi hoppas även att vi får möjlighet att under året arrangera våra evenemang runt matcherna på Borås Arena somhade uppgraderats redan till starten av 2020 års säsong. Det positiva resultatet gör att föreningens egna kapital ökar till dryga 30Mkr. Netto eget kapital (det bokfört värde på spelartruppen i förhållande till det egna kapitalet) ligger på cirka 50 procent. Detta är en klar förbättringmot 2019 (87 procent) och i samma nivå som 2016-2018, vilket känns somen stabil nivå.

EKONOMI

Moderföreningen Nettoomsättning

2020

2019

2018

2017

82 160 15 401 217 706 14,0% 16 019

83 597 -2 947

80 501 -14 795 180 337

92 077 -5 534

Resultat efter finansiella poster

Balansomslutning

204 398

193 480

Soliditet

7,4%

10,0%

17,0% 8 970

Likvidamedel

2 499

63

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 31.

Nettoomsättningen i moderföreningen uppgick till 82 160 tkr, vilket är enminskningmed 1 437 tkr jämfört med föregående år. De enskilt största intäktsposterna var marknadsaktiviteter 24 387 tkr (f å 28 025 tkr) och Spelarförsäljningar 22 538 tkr (f å 17 472 tkr).

Resultat efter avskrivningar och finansnetto uppgick till 15 401 tkr (f å -2 947 tkr).

Det egna kapitalet uppgick vid årets slut till 30 543 tkr (f å 15 142 tkr), vilket motsvarar en soliditet på 14,0% (f å 7,4%).

I balansräkningen har spelare som förvärvats externt för mer än 20 tkr upptagits som tillgång. Dessa skrivs av planenligt under kontraktstiden. Det bokförda värdet av dessa spelare uppgår efter årets avskrivning till 15 298 tkr (f å 13 212 tkr). Mer information finns i Redovisnings- och värderingsprinciper samt i not 13.

IF Elfsborg 2020 3

ÅRSREDOVISNING 2020

Styrelse, klubbledning samt revisorer

Efter föreningens årsmöte den 11 mars 2020 har klubben haft följande sammansättning:

STYRELSE: Sune Lundqvist, ordf. Mats Karlsson, vice ordf.

KLUBBLEDNING: Stefan Andreasson, klubbchef Camilla Larsson, ekonomichef

Joachim Modigh Michael Ekberg Ingela Carlsson Anders Segerblom Lars Stensson Nadja Bengtsson

REVISORER: Fredrik Ekelund, auktoriserad revisor Ernst & Young AB Sofia Larsson, auktoriserad revisor, Ernst & Young AB

FÖRÄNDRINGAV EGET KAPITAL

KONCERNEN

MODERFÖRENINGEN

2020

2019

2020

2019

FRITT EGET KAPITAL Balanserad vinst

15 957 15 424 31 381

18 842 -2 885 15 957

15 130 15 401 30 531

18 077 -2 947 15 130

Årets resultat

Summa fritt eget kapital

BUNDET EGET KAPITAL Belopp vid årets ingång Förändring bundna reserver Summa bundet eget kapital

12

12

12

12

0

0

0

0

12

12

12

12

Summa eget kapital

31 393

15 969

30 543

15 142

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION (KRONOR) Till årsmötets förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst

15 130 674 15 401 274 30 531 948

Årets vinst

Kronor

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: i ny räkning överförs

30 531 948 30 531 948

Kronor

KONCERNEN

Beträffande koncernens ochmoderföreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplysningar. Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inomparentes avser föregående år.

4 IF Elfsborg 2020

ÅRSREDOVISNING 2020

Koncernens resultaträkning

Not

2020

2019

3 4 4

RÖRELSENS INTÄKTER:

Nettoomsättning

103 442

94 178

Övriga rörelseintäkter

9 102

0

112 544

94 178

3

RÖRELSENS KOSTNADER: Övriga externa kostnader

2, 5, 6

-22 612 -56 948

-27 364 -58 424

Personalkostnader

7, 8

Avskrivningar och nedskrivningar avmateriella och immateriella anläggningstillgångar

9

-14 881 -94 441

-9 406

-95 194

RÖRELSERESULTAT

18 103

-1 016

3

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR: Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter

10 11

0

0

-2 673 -2 673

-1 852 -1 852

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

15 430

-2 868

Skatt på årets resultat

12

-6

-17

Årets resultat

15 424

-2 885

HÄNFÖRLIGT TILL: Moderföreningen

15 424

-2 885

Innehav utan bestämmande inflytande

0

0

IF Elfsborg 2020 5

ÅRSREDOVISNING 2020

Koncernens balansräkning

Not

2020-12-31

2019-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Externa spelarförvärv

13

15 298 15 298

13 212 13 212

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader ochmark Inventarier, verktyg och installationer

14 15 16

165 460 32 638

115 911

8 847

Pågående nyanläggningar

79

26 345 151 103

198 177

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Kapitalförsäkringar

18

160 888 160 888

169 299 169 299

Summa anläggningstillgångar

374 363

333 614

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar

19

13 008

6 779

59

48

Övriga fordringar

2 699 5 432 21 198

5 053 5 497

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

20

17 377

23

24 169

20 620

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

45 367

37 997

Summa tillgångar

419 730

371 611

6 IF Elfsborg 2020

ÅRSREDOVISNING 2020

Koncernens balansräkning, forts

Not

2020-12-31

2019-12-31

Eget kapital och skulder

EGET KAPITAL Kapitalbehållning

Balanserad vinst

15 957 15 424 31 381

18 842 -2 885 15 957

Årets resultat

Bundna reserver

12

12

Summa eget kapital hänförligt till moderföreningen

31 393

15 969

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för pensioner och särskild löneskatt kopplad till kapitalförsäkring

18

160 888 160 888

169 299 169 299

Summa avsättningar

25

LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut

96 677

101 932

Övriga skulder

1 500

1 500

Summa långfristiga skulder

98 177

103 432

KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut

25 21 24

105 200

57 000

Checkräkningskredit Leverantörsskulder

0

0

1 615

10 473

Övriga skulder

24, 26

11 358 11 099 129 272

4 717

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

27

10 721 82 911

Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

419 730

371 611

IF Elfsborg 2020 7

ÅRSREDOVISNING 2020

Koncernens kassaflödesanalys

Not

2020

2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat

18 103

-1 016

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: Avskrivningar och nedskrivningar

14 881 -22 538 10 446

9 406

Resultat vid försäljning av immateriella anläggningstillgångar

-17 472

-9 082

Erlagd ränta Betald skatt

-2 673

-1 852

-17

-65

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

7 756

-10 999

Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder

-3 721 -1 928 2 107

6 379 3 039 -1 581

Kassaflöde från den löpande verksamheten

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Förvärv avmateriella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten

-10 669 24 332 -55 166 -41 503

-12 364 19 168 -43 838 -37 034

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Förändring av checkräkningskredit Upptagna kort- och långfristiga lån

0

-651

42 945 42 945

58 232 57 581

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

3 549

18 964

Förändring av likvidamedel Likvidamedel vid årets början

20 620

1 656

23

Likvidamedel vid årets slut

24 169

20 620

8 IF Elfsborg 2020

ÅRSREDOVISNING 2020

Moderföreningens resultaträkning

Not

2020

2019

3

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning

2, 4

82 160

83 597

Övriga rörelseintäkter

4

9 102

0

91 262

83 597

3

RÖRELSENS KOSTNADER: Övriga externa kostnader

5, 6 7, 8

-11 826 -56 948

-22 423 -58 425

Personalkostnader

Avskrivningar och nedskrivningar avmateriella och immateriella anläggningstillgångar

9

-6 914

-5 667 -86 515

-75 688

RÖRELSERESULTAT

15 574

-2 918

3

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR: Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter

10 11

0

0

-173 -173

-29 -29

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

15 401

-2 947

Skatt på årets resultat

12

0

0

Årets resultat

15 401

-2 947

IF Elfsborg 2020 9

ÅRSREDOVISNING 2020

Moderföreningens balansräkning

Not

2020-12-31

2019-12-31

TILLGÅNGAR

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Externa spelarförvärv

13

15 298 15 298

13 212 13 212

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Inventarier, verktyg och installationer

15

109 109

148 148

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Andelar i koncernföretag

17 18

8 590

8 590

Kapitalförsäkringar

160 888 169 478

169 299 177 889

Summa anläggningstillgångar

184 885

191 249

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

KORTFRISTIGA FORDRINGAR Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag

19

13 008

6 829

2

2

Övriga fordringar

389

41

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

20

3 403

3 778

16 802

10 650

23

16 019

2 499

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

32 821

13 149

Summa tillgångar

217 706

204 398

10 IF Elfsborg 2020

ÅRSREDOVISNING 2020

Moderföreningens balansräkning, forts

Not

2020-12-31

2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

22

Kapitalbehållning Balanserad vinst

15 130 15 401 30 531

18 077 -2 947 15 130

Årets resultat

Bundna reserver

12

12

Summa eget kapital

30 543

15 142

AVSÄTTNINGAR Avsättningar för pensioner och särskild löneskatt kopplad till kapitalförsäkring

18

160 888 160 888

169 299 169 299

Summa avsättningar

LÅNGFRISTIGA SKULDER Övriga skulder Summa långfristiga skulder

25

1 500 1 500

1 500 1 500

KORTFRISTIGA SKULDER Checkräkningskredit

21 24

0

0

Leverantörsskulder

1 370 1 740

2 890 1 790 4 718 9 059 18 457

Skulder till koncernföretag

Övriga skulder

24, 26

11 358 10 307 24 775

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

27

Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

217 706

204 398

IF Elfsborg 2020 11

ÅRSREDOVISNING 2020

Moderföreningens kassaflödesanalys

Not

2020

2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat

15 574

-2 918

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: Avskrivningar och nedskrivningar Resultat vid försäljning av immateriella anläggningstillgångar

6 914

5 667

-22 538

-17 472 -14 723

-50

Erlagd ränta

-173

-29

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

-223

-14 752

FÖRÄNDRINGAV RÖRELSEKAPITAL:

Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder

-6 152 6 368

1 032 7 303 -6 417

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-7

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Förvärv avmateriella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten

-10 669 24 332

-12 364 19 168

-86

-60

13 577

6 744

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Förändring av koncernmellanhavanden Förändring av checkräkningskredit Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-50

2 760

0

-651

-50

2 109

13 520

2 436

Förändring av likvidamedel Likvidamedel vid årets början

2 499

63

23

Likvidamedel vid årets slut

16 019

2 499

12 IF Elfsborg 2020

ÅRSREDOVISNING 2020

Noter

betalar föreningen premier till av föreningen ägda depåer och kapitalförsäkringar vilka är pantförskrivna till de spelare och fotbolls- personal somerhållit utfästelser. I de flesta fall har föreningen överlåtit sin rätt att disponera över val och byte av tillgångar i depåer och kapitalförsäkringar. Vidare har föreningen rätt att ur dessa tillgångar tillgodogöra sig inte enbart för pensionsutbetalningar utan även för de skatter och avgifter somkan komma att belasta pensionsutbetalning vid betalningstillfället. Föreningen står ingen risk vid värdeförändringar. LÅNEUTGIFTER Låneutgifter för lånat kapital kostnadsförs i resultaträkningen i den period de uppstår. LEASINGAVTAL Tillgångar som leasas genomett finansiellt leasingavtal redovisas somen materiell anläggningstillgång samtidigt som framtida leasingavgifter redovisas somskuld. För närvarande finns ingen finansiell leasing. Moderföreningen och koncernen är leastagare genomså kallade operationella leasingavtal då de ekonomiska risker och fördelar somär förknippademed tillgången inte har övergått till moderföreningen och koncernen. Leasingavgifterna, inklusive en eventuell första förhöjd hyra, redovisas somen kostnad linjärt över leasingperioden. ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdeminskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde omdetta är väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. Följande avskrivningstider tillämpas:

NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3), samt i enlighet med Svenska Fotbollsförbundet redovisningsprinciper enligt utfärdade Anvisningar för elitlicensens ekonomikriterier samt Svenska Fotbollsförbundets UEFA- klubblicensbestämmelser. KONCERNREDOVISNING Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Koncernredovisningen omfattar moderföreningen samt dess dotterföretag. Med dotterföretag avses de företag i vilkamoderföreningen, direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande. I normalfallet avser detta företag där moderföreningen innehar mer än 50%av rösterna. I koncernredovisningen ingår dotterföretagen från den dagen koncernen erhåller bestämmande inflytande tills den dag det inte längre föreligger. Dotterföretagens redovisningsprinciper överensstämmer med koncernens redovisnings principer i övrigt. I koncernredovisningen faller koncernföretagens bokslutsdispositioner bort och ingår i detredovisade resultatet efter avdrag för uppskjuten skatt. Detta innebär att koncernföretagens obeskattade reserver i koncernens balansräkning fördelasmellan uppskjuten skatteskuld och eget kapital. INTÄKTSREDOVISNING Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad somerhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras föreningen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkter i formav biljettförsäljning intäktsförs när evenemanget äger rum. Intäkter i formav bidrag intäktsförs när bindande beslut finns från bidragsgivaren. Omett bidrag avser en bestämd period, periodiseras bidraget över denna period. Marknads- och sponsorersättningar intäktsförs i de perioder som tjänsten tillhandahålls av föreningen och i enlighet med de avtal somfinns upprättade i samband med faktureringen av ersättningen. Avtal som löper över längre perioder periodiseras över löptiden även ombetalningen och faktureringen kan ha skett vid ett tidigare tillfälle. Inkomster från spelarförsäljningar intäktsförs då bindande avtal har upprättatsmedmotparten. Vinsterna från spelarförsäljningar nettoredovisas i resultaträkningen, varvid avskriven del av spelarrättigheten, omkostnader för försäljning samt eventuell ersättning till spelarens tidigare klubbar avräknas från erhållen köpeskilling. Resultat vid spelarförsäljningar ingår i nettoomsättningen. FORDRINGAR Fordringar har upptagits till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. SPELARREDOVISNING Anskaffningsvärdet för externa spelarförvärvmotsvarar den vid förvärvstidpunkten kända övergångssumman. Planenlig avskrivning sker linjärt över kontraktstid. Eventuell tilläggsköpeskilling lägges till anskaffningsvärdet då den blir känd. Avskrivning av tilläggsköpeskilling sker under återstående kontraktstid. Ersättning s.k. sign on till spelare i sambandmed kontraktsteckning kostnadsförs omgående. Då spelare slutar bortföres anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar från balansräkningen och vinst eller förlust redovisas. Spelare som inte förvärvas externt tas inte upp i balansräkningen. Förvärv under 20 tkr tas inte upp somen tillgång. PENSIONSUTFÄSTELSER Föreningen utfäster pensioner till spelare och fotbollspersonal. Utgifterna för dessa kostnadsförs. För det rätta fullgörandet av dessa utfästelser

Komponenter hänförliga till byggnader

20-50 år

Konstgräsplan

5 år

Golvbeläggning i inomhushall

10 år

Byggnadsinventarier Övriga inventarier

5-10 år 3-10 år

Externa spelarförvärv skrivs av linjärt över kontraktstiden.

NEDSKRIVNINGAR Omdet vid bokslutstidpunkt föreligger indikation på att en tillgångminskat i värde sker en beräkning av tillgångens återvinningsvärde, vilket är det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet. Omdet beräknade återvinningsvärdet understiger det redovisade värdet sker en nedskrivning till tillgångens återvinningsvärde och resultatet belastas. FUNKTIONELL VALUTA Moderföreningens funktionella valuta är svenska kronor vilket även är rap- porteringsvaluta för såväl moderföreningen somkoncernen. OMRÄKNINGAV UTLÄNDSK VALUTA Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas somfinansiella poster. I de fall terminssäkring används omräknas underliggande fordran/skuld till denna kurs.

IF Elfsborg 2020 13

ÅRSREDOVISNING 2020

För att hantera denna risk bevakar föreningen löpande tillgänglig informa- tion inomområdet.

KASSAFLÖDESANALYS Kassaflödesanalysen har upprättats enligt indirekt metod. Detta innebär att kassaflödet har justerats för transaktioner som intemedfört in- eller utbetalningar under perioden. I likvidamedel ingår kassa och banktillgodohavanden. ÖVRIGA TILLGÅNGAROCH SKULDER Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges i not. STATLIGA STÖD IF Elfsborg har 2020 erhållit två olika former av statliga stöd relaterade till Covid-19 pandemin.Kompensationsstöd till idrotten somhanteras via Riksidrottsförbundet (RF) och stöd för korttidsarbete somhanteras av Tillväxtverket. Kompensationsstödet avser ersättning för förlorade intäkter på grund av inställd, reducerad eller uppskjuten verksamhet och evenemang. Stödet söks i enlighet med anvisningar från RF och beloppet fördelasmellan förbund och föreningar inom idrotten. Intäkten redovisas efter beslut om fastställda stödmedel och redovisas somövrig rörelse- intäkt. Stödet för korttidsarbete avser ersättning för medarbetare somhar varit permitterade och redovisas somövrig rörelseintäkt i den period som stödet är hänförligt till. RISKFAKTORER En idrottsförening av IF Elfsborgs storlek står hela tiden inför ett antal ekonomiska risker, såväl likviditets- som resultatmässiga. Vi har i verksamheten identifierat ett antal väsentliga risker såsompublik - intäkter, intäkter från samarbetspartners, kundförluster, spelarövergångar och valutor. Föreningens övergripande riskhantering beslutas av styrelsen och anger ramar för hur olika typer av risker ska hanteras. Publikintäkts- risken balanseras via försäljning av årskort och att hela tiden leverera en sportslig produkt på hög nivå. Risk vid intäkter från samarbetspartners hanteras genomatt skriva flerårsavtal med olika löptider. Kundförlustrisk minskas genom rutiner för godkännande av nya kunder och välfungerande kravrutiner. Spelarövergångsrisk hanteras via långa avtal upprättademed hjälp av juridisk expertis och rutin för bevakning av tilläggsköpeskillingar. Valutarisk vid spelaraffärer motverkas via terminsaffärer. Även skatter och avgifter utgör en risk för ideella föreningar då det i vissa fall saknas en klar praxis eller vägledning för hur beskattning ska ske.

Covid-19 och den pågående pandemin har inverkan på föreningens in- täkter. De ekonomiska konsekvenserna för helåret 2021 är svårbedömda.

NOT 2 INKÖPOCH FÖRSÄLJNINGMELLANNÄRSTÅENDE Avmoderföreningens intäkter avser 935tkr (1 204tkr) intäkter från koncernföretag. Inga inköp har gjorts från koncernföretag. Dotterbolaget Borås Arena AB hyr i sin helhet ut arenan samt Rydahallen till Borås Stad. Hyresintäktenredovisas somnettoomsättning i koncernresultaträkningen. För matcher, träningar och andra aktiviteter hyr IF Elfsborg arenan och hal- len av Borås Stad. Denna hyreskostnad redovisas somövrig extern kostnad i koncernresultaträkningen. Borås Arena AB:s fordringar hos koncernföretag framgår av balans- räkningen. De är inte till någon del osäkra. Borås Arena AB har inte haft några kostnader för reserveringar eller nedskrivningar rörande dessa poster.

Samtliga transaktioner med närstående har skett till marknadsmässiga belopp och villkor. I

Input Interiör i vilket styrelseordförande Sune Lundqvist är CEO har ett sponsoravtal med föreningen. Riksbyggen i vilket styrelseledamot Michael Ekberg är regionchef har ett sponsorsavtal med föreningen. Gina Tricot i vilket styrelseledamot JoachimModigh är CFO har ett sponsoravtal med föreningen. Föreningen har under 2020 blivit beviljade ett bidrag från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad där styrelseledamot Nadja Bengtsson är VD. I dotterbolaget Borås Arena AB är Michael Ekberg styrelseledamot. Han är även regionchef i Riksbyggen somhar köpt ett logeavtal. Riksbyggen tillhandahåller även administrativa tjänster för Borås Arena AB. ERH Projektledning AB där styrelseledamoten Roger Hedlund är ägare, har under året sålt projekteringstjänster till Borås Arena AB. Därtill har Borås Arena AB köpt tjänster av Baker &Bloom Investments AB vilket ägs av IF Elfsborgs vice ordförandeMats Karlsson.

NOT 3 RESULTATRÄKNING ENLIGT UEFA-KLUBBLICENSKRAV

Koncernen

Moderföreningen

2020

2019

2020

2019

INTÄKTER Publikintäkter

29

13 498 28 025

29

13 498 28 025

Sponsor- och reklamintäkter

24 387 14 570 28 640

24 387 14 570

Sändningsrättigheter Övrig nettoomsättning UEFA-Ersättningar Övriga rörelseintäkter

8 024

8 024 8 031

18 612

7 358 2 577

2 577

0

0

19 802 90 006

8 547

19 802 68 724

8 547

76 706

66 125

KOSTNADER Försäljnings och materialkostnader

-2 197

-7 190 -58 424

-2 197

-7 190

Personalkostnader

-56 948

-56 948

-58 424

Avskrivningar Inventarier

-3 506 -4 586

-1 500 -2 462

-125

-223

Byggnader och mark Övriga rörelsekostnader

0

0

-20 415 -87 652

-20 174 -89 750

-9 629

-15 234 -81 071

-68 899

14 IF Elfsborg 2020

ÅRSREDOVISNING 2020

Koncernen

Moderföreningen

2020

2019

2020

2019

SPELAROMSÄTTNING Vinst/förlust vid försäljning av spelare

22 538 -6 789 15 749

17 472 -5 444 12 028

22 538 -6 789 15 749

17 472 -5 444 12 028

Avskrivningar spelare

ÖVRIGT Finansiella intäkter Finansiella kostnader

0

0

0

0

-2 673

-1 852

-173

-29

Skatt

-6

-17

0

0

Årets vinst/förlust

15 424

-2 885

15 401

-2 947

NOT 4 NETTOOMSÄTTNINGOCHÖVRIGARÖRELSEINTÄKTER Koncernen

Moderföreningen

2020

2019

2020

2019

NETTOOMSÄTTNING Spelarförsäljningar

22 538

17 472 13 762 28 025 14 241

22 538

17 472 13 762 28 025 14 241

Matchintäkter

42

42

Marknadsaktiviteter Tips- ochmediamedel

24 387 21 458

24 387 21 458

Lotterier

47

54

47

54

Medlemsavgifter Erhållna bidrag

1 008 5 521

780

1 008 5 521

780

5 982

5 982

Hyresintäkter

21 837

10 725

0 0

0

Internationella cuper

0

269

269

Gåvor

1 860 4 743

74

1 860 5 298

74

Övrig nettoomsättning

2 793

2 937

103 442

94 177

82 160

83 596

ÖVRIGARÖRELSEINTÄKTER Statliga stöd hänförliga till Covid-19

9 102 9 102

0 0

9 102 9 102

0

0

NOT 5 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER

Koncernen

Moderföreningen

2020

2019

2020

2019

Matchkostnader

-4 060 -1 896 -6 490 -1 616

-8 563 -6 697 -4 924 -1 511

-4 060 -1 896 -1 581 -1 049

-8 563 -6 697 -1 426 -1 207

Marknadsaktiviteter

Lokal - och fastighetskostnader

Administrativa kostnader

Internationella cuper

0

-188

0

-188

Övriga kostnader

-8 550

-5 481

-3 240

- 4 342 -22 423

-22 612

-27 364

-11 826

NOT 6 ARVODE TILL REVISORER

Koncernen

Moderföreningen

2020

2019

2020

2019

Revisionsuppdrag Övriga uppdrag

236

245

190

200

26

48

0

18

262

293

190

218

IF Elfsborg 2020 15

ÅRSREDOVISNING 2020

NOT 7 MEDELANTALET ANSTÄLLDA, LÖNER, ERSÄTTNINGAROCH SOCIALA KOSTNADER

Då dotterbolagen ej har några anställda avser nedanstående uppgifter både koncernen ochmoderföreningen.

Medelantalet anställda

2020 Antal

2019 Antal

Varav

Varav

anställda

män 92%

anställda

män 94%

Heltidsanställda

50

51

Utöver heltidsanställda har föreningen under 2020 lämnat ersättningar till 209 (229) personer för arbetsinsatser av varierande storlek.

2020

2019

Styrelse

0

0

Löner spelare

25 360

20 841

Löner tränaremfl

4 554 8 349

5 435 8 178

Löner kanslipersonal mfl Löner funktionärer mfl

140

358

38 404

34 812

Arbetsgivaravgifter

11 033 2 882 3 181 17 096

11 207

Idrottspension

7 014 3 846

Övriga pensionskostnader

22 067

NOT 8 KÖNSFÖRDELNING I STYRELSEN

Fördelningenmellanmän och kvinnor i styrelser:

2020-12-31 2019-12-31

Koncernen Män

87% 13%

87% 13%

Kvinnor

Moderföreningen Män

75% 25%

75% 25%

Kvinnor

NOT 9 AVSKRIVNINGAROCHNEDSKRIVNINGARAVMATERIELLAOCH IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Koncernen

Moderföreningen

2020 -6 789 -4 586 -3 506

2019 -5 444 -2 462 -1 500 -9 406

2020 -6 789

2019 -5 444

Externa spelarförvärv

Byggnader

0

0

Inventarier, verktyg och installationer

-125

-223

-14 881

-6 914

-5 667

NOT 10 RÄNTEINTÄKTEROCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Koncernen

Moderföreningen

2020

2019

2020

2019

Övriga ränteintäkter

0 0

0 0

0 0

0 0

16 IF Elfsborg 2020

ÅRSREDOVISNING 2020

NOT 11 RÄNTEKOSTNADEROCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

Koncernen

Moderföreningen

2020 -2 673 -2 673

2019

2020

2019

Övriga räntekostnader

-1 852 -1 852

-173 -173

-29 -29

NOT 12 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

Koncernen

Moderföreningen

2020

2019

2020

2019

Aktuell skatt

-6 -6

-17 -17

0 0

0 0

En stor del av koncernens verksamhet bedrivs av IF Elfsborg somär en allmännyttig ideell förening som inte är skyldig att betala inkomstskatt för näringsinkomster, s.k. inskränkt skatteskyldig, under förutsättning att föreningen uppfyller kraven avseende ändamål, verksamhet, fullföljd och öppenhet. Dotterbolaget Borås Arena AB bedriver verksamhet somär skattskyldig och betalar inkomstskatt på skattemässiga överskott som i resultaträkningen redovisas somaktuell skatt. Dotterbolaget IF Elfsborg AB är vilande och bedriver således ingen verksamhet.

NOT 13 EXTERNA SPELARFÖRVÄRV

Koncernen

Moderföreningen

2020

2019

2020

2019

Ingående anskaffningsvärde

20 996 10 669 -6 976

27 645 12 364 -19 013 20 996 -19 657 17 317 -5 444 -7 784

20 996 10 669

27 645 12 364 -19 013 20 996 -19 657 17 317 -5 444 -7 784

Årets anskaffningar Årets lämnade spelare

-6 976

Utgående ackumulerade anskaffningsv. 24 689

24 689

Ingående avskrivningar

-7 784 5 182 -6 789 -9 391

-7 784 5 182 -6 789 -9 391

Ackumulerade avskr. på lämnade spelare

Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Planenligt restvärde

15 298

13 212

15 298

13 212

Den genomsnittliga kontraktstiden för externa spelarförvärv vilka är upptagna i balansräkningen uppgår till 3,5 år (f å 3,4).

Per balansdagen uppgår framtida avskrivningar på externa spelarförvärv till tkr:

2021 2022 2023 2024

5 749 5 121 3 150 1 278

Föreningen har vid köp av spelare genomavtal med tredje klubb eller med spelaren förbundit sig att vid framtida övergångmed viss procentandel dela övergångssummanmed den tredje klubben eller spelaren. Beräkningsgrund och procentandel varierar mellan olika avtal.

Spelare

Ersättning till klubb Ersättning till spelare

A B C D E F G H

10% 20% 10% 10% 15% 10% 20% 20%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ersättning är i procent på transfer till tredje klubbmed avdrag för den transfer IFE betalat till klubb A vid köptillfället samt eventuellt andra tilläggsbelopp somutbetalats enligt avtalet mellan klubbarna.

Hyra av spelare har under 2020 uppgått till 0 tkr ( f å 0 tkr).

Agentarvoden för 2020 har uppgått till 2 709 tkr ( f å 1 302 tkr).

IF Elfsborg 2020 17

ÅRSREDOVISNING 2020

NOT 14 BYGGNADEROCHMARK

Koncernen

Moderföreningen

2020

2019

2020

2019

Ingående anskaffningsvärde Omklassificering från pågående nyanläggning

145 591

105 327

0

0

54 135

40 264

0 0

0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsv. 199 726 145 591

Ingående avskrivningar

-29 680

-27 218 -2 462 -29 680

0 0 0

0 0 0

Årets avskrivningar

-4 586

Utgående ackumulerade avskrivningar

-34 266

Planenligt restvärde

165 460

115 911

0

0

Borås Stad har enligt avtal en optionsrätt att förvärva fastigheten i dotterbolaget Borås Arena AB. Det pris Borås Stad enligt optionen äger rätt att förvärva fastigheten för skall motsvara fastighetens bokförda värde hos bolaget vid förvärvstidpunkten. Anskaffningsvärdet på byggnad har reducerats med bidrag om9 000 tkr.

Koncernens byggnader består främst av idrottsanläggningar. Då det är förenligt med stora kostnader att värdera dessa till verkligt värde har uppgift om detta inte lämnats.

NOT 15 INVENTARIER, VERKTYGOCH INSTALLATIONER

Koncernen

Moderföreningen

2020

2019

2020 6 774

2019 6 714

Ingående anskaffningsvärde

44 906

41 963

Årets inköp

86

60

86

60

Omklassificering från pågående nyanläggning Årets försäljningar/utrangeringar

27 211 -2 756 69 447 -36 059 2 756 -3 506 -36 809

2 883

0

0 0

0

-2 756 4 104

Utgående ackumulerade anskaffningsv.

44 906

6 774

Ingående avskrivningar

-34 560

-6 626 2 756

-6 403

Avskrivningar på sålda inventarier

0

0

Årets avskrivningar

-1 499

-125

-223

Utgående ackumulerade avskrivningar

-36 059

-3 995

-6 626

Planenligt restvärde

32 638

8 847

109

148

NOT 16 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR

Koncernen

Moderföreningen

2020

2019

2020

2019

Ingående anskaffningsvärde

26 345 55 080

25 714 43 778

0 0

0 0

Årets inköp

Omklassificering till inventarier, verktyg och installationer samt byggnader ochmark

- 81 346

-43 147

0

0

Planenligt restvärde

79

26 345

0

0

NOT 17 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Moderföreningen 2020

2019 6 800 1 790 8 590

Ingående anskaffningsvärde

8 590

Aktieägartillskott

0

Utgående bokfört värde

8 590

18 IF Elfsborg 2020

ÅRSREDOVISNING 2020

Kapital

Rösträtts-

Antal

Bokfört

andel

andel

andelar

värde

Dotterföretag Borås Arena AB IF Elfsborg AB

100% 100%

100% 100%

10 000

8 490 100 8 590

1 000

Uppgifter omkoncernföretagens organisationsnummer och säte: Organisationsnummer

Säte

Borås Arena AB IF Elfsborg AB

556644-0045 556771-1055 864500-9823

Borås Borås Borås

IF Elfsborg

NOT 18 KAPITALFÖRSÄKRINGAR

Koncernen

Moderföreningen

2020

2019

2020

2019

Belopp vid årets ingång

169 299 150 733

169 299

150 733

Årets inköp Årets uttag

3 395

7 612 -3 774 14 728

3 395

7 612 -3 774

-13 451

-13 451

Förändring avmarknadsvärde

1 645

1 645

14 728 169 299

Belopp vid årets utgång

160 888

169 299 160 888

Avser av IF Elfsborg ägda kapitalförsäkringar och depåer vilka tecknats för att trygga spelares och fotbollspersonals idrottspensioner. Spelarna och fotbollspersonalen bestämmer själva storleken på avsättningen till idrottspension. För redovisningsprinciper, se not 1.

Av beloppet 160 888 tkr utgör 3 377 tkr placeringar somper balansdagen saknar fastställt marknadsvärde. Dessa har tagits upp till anskaffningsvärdet.

Kapitalförsäkringarna redovisas även somavsättningar för idrottspensioner och sociala avgifter till förmån för spelare vilket varit anställda av IF Elfsborg. Avsättningarna är ej tryggade enligt Tryggandelagen.

NOT 19 FORDRINGARPÅ ANDRA KLUBBARRÖRANDE SPELARÖVERGÅNGAR

Fordringar på andra klubbar rörande spelarövergångar uppgår till 11 696 tkr (f.å 5 128 tkr).

NOT 20 FÖRUTBETALDA KOSTNADEROCHUPPLUPNA INTÄKTER

Koncernen

Moderföreningen

2020 2 970 1 106 1 356 5 432

2019 1 056 1 105 3 336 5 497

2020 2 970

2019 1 056

Upplupen intäkt tips ochmediamedel

Förutbetalda hyreskostnader

0

0

Övriga poster

433

2 722 3 778

3 403

IF Elfsborg 2020 19

ÅRSREDOVISNING 2020

NOT 21 CHECKRÄKNINGSKREDIT

Koncernen

Moderföreningen

2020 5 000

2019 5 000

2020 5 000

2019 5 000

Beviljad kredit Utnyttjad kredit

0

0

0

0

NOT 22 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Till årsmötets förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst

15 130 15 401 30 531

Årets Resultat

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: i ny räkning överförs

30 531 30 531

NOT 23 KASSAOCHBANK

Koncernen

Moderföreningen

2020

2019

2020

2019

Kassamedel

0

4

0

4

Disponibla banktillgodohavanden Kortfristiga likvida placeringar

24 157

20 604

16 007

2 483

12

12

12

12

24 169

20 620

16 019

2 499

NOT 24 ÖVRIGA SKULDER SOMAVSER SPELARÖVERGÅNGAR

Skulder till främmande klubbar avseende spelarövergångar uppgår till 2 137 tkr (f å 3 936 tkr), varav 1 837 tkr redovias somövriga skulder och 300 tkr som leverantörsskulder.

NOT 25 FÖRFALLOTID SKULDER

Förfaller till betalning

Koncernen

Skuld per

Inomett Mellan ett

Senare än

Skuld

2020-12-31

år

till femår

femår

Skulder till kreditinstitut

201 877 105 200

96 677

0

Borås Stad

1 500

0

1 500

0

Summa

203 377

105 200

98 177

0

Moderföreningen Skuld Borås Stad

1 500 1 500

0 0

1 500 1 500

0 0

Summa

Del av lånen i dotterbolaget Borås Arena AB förfaller under 2021 och förväntas förnyas under året.

Borås Stad har gått i borgen för skulder till kreditinstitut.

Lån om1 500 tkr beviljades 2002 och är per balansdagen ränte- och amorteringsfritt men förhållandet omprövas var tredje år.

Swapavtal Borås Arena AB har tecknat swapavtal, 2 x 20Mkr enligt nedan. Resterande del av lånen dvs 161,9Mkr ligger med rörlig ränta sompå bokslutsdagen var c:a 1,1%, vilka förfaller till betalning inom5 år. För samtliga avtal finns borgen tecknad av Borås Stad.

Långivare Swedbank Swedbank

Skuldbelopp Räntesats Datum

Inomläge

20 000 20 000 40 000

1,57 1,28

2021-12-16 Kommunal 2022-12-10 borgen

Summa

20 IF Elfsborg 2020

ÅRSREDOVISNING 2020

NOT 26 ÖVRIGA SKULDER

Koncernen

Moderföreningen

2020 9 150 2 208

2019 1 321 3 397 4 718

2020 9 150 2 208

2019 1 321 3 397 4 718

Skulder till Skatteverket

Kortfristiga skulder

11 358

11 358

Föreningen har under Covid-19 pandemin utnyttjat möjligheten att få anståndmed betalning av skatter och avgifter till Skatteverket.

NOT 27 UPPLUPNA KOSTNADEROCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Koncernen

Moderföreningen

2020 3 352 1 442 1 275 1 443

2019

2020 3 352 1 442 1 275 1 443

2019

Upplupna lönekostnader

0

0

Semesterlöner Sociala avgifter

1 191

1 191

374

374

Förutbetald sponsring och biljetter

4 115

4 115

Förutbetalda hyresintäkter Upplupna räntekostnader Skulder till Skatteverket Övriga interimsskulder

0

750

0

0

160

76

120

0

1 622 1 805

794

1 622 1 053

794

3 421

2 585 9 059

11 099

10 721

10 307

NOT 28 HÄNDELSER EFTERRÄKENSKAPSÅRETS SLUT

År 2021 har vi förstärkt truppenmed André Römer (från Randers FC, Danmark). Vi har sålt Rami Kaib (till Heerenveen i Holland), Sivert Nilsen (till Waasland-Beveren i Belgien) samt Gustav Henriksson (till RZ PelletsWAC i Österrike).

NOT 29 STÄLLDA SÄKERHETER

Koncernen

Moderföreningen

Avseende egna skulder: Företagsinteckningar

2020 5 000

2019

2020 5 000

2019

0

0

Kapitalförsäkringar

160 888 165 888

169 299 160 888 169 299 165 888

169 299 169 299

Fastighetsägarförklaring avser avtal gällande byggnad på ofri grund. Säkerheten är upptagen till värdet av återstående skuldbelopp.

NOT 30 EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Koncernen

Moderföreningen

2020 3 500

2019 3 500

2020 3 500

2019 3 500

Anläggningslån Borås Stad

NOT 31 NYCKELTALSDEFINITIONER Soliditet Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

BORÅS DEN 11 FEBRUARI 2021

Sune Lundqvist

Michael Ekberg

Lars Stensson

Ordförande

Mats Karlsson Vice Ordförande

Ingela Carlsson

Nadja Bengtsson

Anders Segerblom

JoachimModigh

Stefan Andreasson Klubbchef

Vår revisionsberättelse har avgivits den

Fredrik Ekelund

Sofia Larsson

Auktoriserad revisor Ernst & Young AB

Auktoriserad revisor Ernst & Young AB

IF Elfsborg 2020 21

Revisionsberättelse TILL FÖRENINGSSTÄMMAN I IF ELFSBORG, ORG.NR 864500-9823

RAPPORT OMÅRSREDOVISNINGENOCHKONCERNREDOVISNINGEN

Styrelsens ansvar Det är styrelsen somhar ansvaret för att årsredovisningen och koncern- redovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll somden bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antag- andet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte omstyrelsen avser att likvidera föreningen, upphöramed verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. Revisorns ansvar Våramål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet omatt årsredovisningen och koncernredovisningen somhelhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision somutförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet omen sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga omde enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut somanvändare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen. Somdel av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: • identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis somär tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet somberor på misstag, eftersomoegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. • skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll somhar betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder somär lämpligamed hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss omeffektiviteten i den interna kontrollen.

Uttalanden Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för IF Elfsborg år 2020. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild avmoderföreningens och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenligmed årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderföreningen och koncernen.

Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderföreningen och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga somgrund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen. Det är styrelsen somhar ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av verksamhetsberättelsemen innefattar inte årsredovisningen, koncernredovisningen och vår revisionsberättelse avseende dessa. Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalandemed bestyrkande avseende denna andra information. I sambandmed vår revision av årsredovisningen och koncern- redovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt be- dömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. Omvi, baserat på det arbete somhar utförts avseende denna informa- tion, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

22 IF Elfsborg 2020

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23

Made with FlippingBook flipbook maker