IF Elfsborg Årsredovisning 2020

ÅRSREDOVISNING 2020

Moderföreningens balansräkning

Not

2020-12-31

2019-12-31

TILLGÅNGAR

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Externa spelarförvärv

13

15 298 15 298

13 212 13 212

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Inventarier, verktyg och installationer

15

109 109

148 148

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Andelar i koncernföretag

17 18

8 590

8 590

Kapitalförsäkringar

160 888 169 478

169 299 177 889

Summa anläggningstillgångar

184 885

191 249

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

KORTFRISTIGA FORDRINGAR Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag

19

13 008

6 829

2

2

Övriga fordringar

389

41

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

20

3 403

3 778

16 802

10 650

23

16 019

2 499

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

32 821

13 149

Summa tillgångar

217 706

204 398

10 IF Elfsborg 2020

Made with FlippingBook flipbook maker