IF Elfsborg Årsredovisning 2020

ÅRSREDOVISNING 2020

Moderföreningens kassaflödesanalys

Not

2020

2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat

15 574

-2 918

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: Avskrivningar och nedskrivningar Resultat vid försäljning av immateriella anläggningstillgångar

6 914

5 667

-22 538

-17 472 -14 723

-50

Erlagd ränta

-173

-29

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

-223

-14 752

FÖRÄNDRINGAV RÖRELSEKAPITAL:

Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder

-6 152 6 368

1 032 7 303 -6 417

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-7

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Förvärv avmateriella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten

-10 669 24 332

-12 364 19 168

-86

-60

13 577

6 744

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Förändring av koncernmellanhavanden Förändring av checkräkningskredit Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-50

2 760

0

-651

-50

2 109

13 520

2 436

Förändring av likvidamedel Likvidamedel vid årets början

2 499

63

23

Likvidamedel vid årets slut

16 019

2 499

12 IF Elfsborg 2020

Made with FlippingBook flipbook maker