IF Elfsborg Årsredovisning 2020

ÅRSREDOVISNING 2020

NOT 14 BYGGNADEROCHMARK

Koncernen

Moderföreningen

2020

2019

2020

2019

Ingående anskaffningsvärde Omklassificering från pågående nyanläggning

145 591

105 327

0

0

54 135

40 264

0 0

0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsv. 199 726 145 591

Ingående avskrivningar

-29 680

-27 218 -2 462 -29 680

0 0 0

0 0 0

Årets avskrivningar

-4 586

Utgående ackumulerade avskrivningar

-34 266

Planenligt restvärde

165 460

115 911

0

0

Borås Stad har enligt avtal en optionsrätt att förvärva fastigheten i dotterbolaget Borås Arena AB. Det pris Borås Stad enligt optionen äger rätt att förvärva fastigheten för skall motsvara fastighetens bokförda värde hos bolaget vid förvärvstidpunkten. Anskaffningsvärdet på byggnad har reducerats med bidrag om9 000 tkr.

Koncernens byggnader består främst av idrottsanläggningar. Då det är förenligt med stora kostnader att värdera dessa till verkligt värde har uppgift om detta inte lämnats.

NOT 15 INVENTARIER, VERKTYGOCH INSTALLATIONER

Koncernen

Moderföreningen

2020

2019

2020 6 774

2019 6 714

Ingående anskaffningsvärde

44 906

41 963

Årets inköp

86

60

86

60

Omklassificering från pågående nyanläggning Årets försäljningar/utrangeringar

27 211 -2 756 69 447 -36 059 2 756 -3 506 -36 809

2 883

0

0 0

0

-2 756 4 104

Utgående ackumulerade anskaffningsv.

44 906

6 774

Ingående avskrivningar

-34 560

-6 626 2 756

-6 403

Avskrivningar på sålda inventarier

0

0

Årets avskrivningar

-1 499

-125

-223

Utgående ackumulerade avskrivningar

-36 059

-3 995

-6 626

Planenligt restvärde

32 638

8 847

109

148

NOT 16 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR

Koncernen

Moderföreningen

2020

2019

2020

2019

Ingående anskaffningsvärde

26 345 55 080

25 714 43 778

0 0

0 0

Årets inköp

Omklassificering till inventarier, verktyg och installationer samt byggnader ochmark

- 81 346

-43 147

0

0

Planenligt restvärde

79

26 345

0

0

NOT 17 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Moderföreningen 2020

2019 6 800 1 790 8 590

Ingående anskaffningsvärde

8 590

Aktieägartillskott

0

Utgående bokfört värde

8 590

18 IF Elfsborg 2020

Made with FlippingBook flipbook maker