IF Elfsborg Årsredovisning 2020

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper somanvänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. • drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncern- redovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, omdet finns någon väsentlig osäker-hetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden somkan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Omvi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisions- berättelsen fästa uppmärk-samheten på upplysningarna i års- redovisningen omden väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, omsådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet omårsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisions- bevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten. • utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehål let i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysning- arna, och omårsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt somger en rättvisande bild. • inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktivi-teterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden. Vi måste informera styrelsen ombland annat revisionens planerade om- fattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera ombetydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen somvi identifierat.

Grund för uttalande Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderföreningen och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända- målsenliga somgrund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar Det är styrelsen somhar ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut- talande omansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma omnågon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse somkan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision somutförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser somkan föranleda ersättnings- skyldighet mot föreningen. Somen del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransknings- åtgärder somutförs baseras på vår professionella bedömningmed utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden somär väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenomoch prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden somär relevanta för vårt uttalande omansvarsfrihet.

RAPPORT OMANDRA KRAV ENLIGT LAGAROCHANDRA FÖRFATTNINGAR

BORÅS DEN 19 FEBRUARI 2021

Uttalande Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning av IF Elfsborg för år 2020.

Fredrik Ekelund

Sofia Larsson

Auktoriserad revisor Ernst & Young AB

Auktoriserad revisor Ernst & Young AB

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvars- frihet för räkenskapsåret.

IF Elfsborg 2020 23

Made with FlippingBook flipbook maker