IF Elfsborg Årsredovisning 2020

ÅRSREDOVISNING 2020

Styrelse, klubbledning samt revisorer

Efter föreningens årsmöte den 11 mars 2020 har klubben haft följande sammansättning:

STYRELSE: Sune Lundqvist, ordf. Mats Karlsson, vice ordf.

KLUBBLEDNING: Stefan Andreasson, klubbchef Camilla Larsson, ekonomichef

Joachim Modigh Michael Ekberg Ingela Carlsson Anders Segerblom Lars Stensson Nadja Bengtsson

REVISORER: Fredrik Ekelund, auktoriserad revisor Ernst & Young AB Sofia Larsson, auktoriserad revisor, Ernst & Young AB

FÖRÄNDRINGAV EGET KAPITAL

KONCERNEN

MODERFÖRENINGEN

2020

2019

2020

2019

FRITT EGET KAPITAL Balanserad vinst

15 957 15 424 31 381

18 842 -2 885 15 957

15 130 15 401 30 531

18 077 -2 947 15 130

Årets resultat

Summa fritt eget kapital

BUNDET EGET KAPITAL Belopp vid årets ingång Förändring bundna reserver Summa bundet eget kapital

12

12

12

12

0

0

0

0

12

12

12

12

Summa eget kapital

31 393

15 969

30 543

15 142

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION (KRONOR) Till årsmötets förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst

15 130 674 15 401 274 30 531 948

Årets vinst

Kronor

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: i ny räkning överförs

30 531 948 30 531 948

Kronor

KONCERNEN

Beträffande koncernens ochmoderföreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplysningar. Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inomparentes avser föregående år.

4 IF Elfsborg 2020

Made with FlippingBook flipbook maker