IF Elfsborg Årsredovisning 2020

ÅRSREDOVISNING 2020

Koncernens kassaflödesanalys

Not

2020

2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat

18 103

-1 016

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: Avskrivningar och nedskrivningar

14 881 -22 538 10 446

9 406

Resultat vid försäljning av immateriella anläggningstillgångar

-17 472

-9 082

Erlagd ränta Betald skatt

-2 673

-1 852

-17

-65

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

7 756

-10 999

Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder

-3 721 -1 928 2 107

6 379 3 039 -1 581

Kassaflöde från den löpande verksamheten

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Förvärv avmateriella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten

-10 669 24 332 -55 166 -41 503

-12 364 19 168 -43 838 -37 034

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Förändring av checkräkningskredit Upptagna kort- och långfristiga lån

0

-651

42 945 42 945

58 232 57 581

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

3 549

18 964

Förändring av likvidamedel Likvidamedel vid årets början

20 620

1 656

23

Likvidamedel vid årets slut

24 169

20 620

8 IF Elfsborg 2020

Made with FlippingBook flipbook maker