IF Elfsborg Årsredovisning 2020

ÅRSREDOVISNING 2020

Moderföreningens resultaträkning

Not

2020

2019

3

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning

2, 4

82 160

83 597

Övriga rörelseintäkter

4

9 102

0

91 262

83 597

3

RÖRELSENS KOSTNADER: Övriga externa kostnader

5, 6 7, 8

-11 826 -56 948

-22 423 -58 425

Personalkostnader

Avskrivningar och nedskrivningar avmateriella och immateriella anläggningstillgångar

9

-6 914

-5 667 -86 515

-75 688

RÖRELSERESULTAT

15 574

-2 918

3

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR: Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter

10 11

0

0

-173 -173

-29 -29

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

15 401

-2 947

Skatt på årets resultat

12

0

0

Årets resultat

15 401

-2 947

IF Elfsborg 2020 9

Made with FlippingBook flipbook maker