Telefonnøgle Næstved 1974

TAXA

BØRSTING HUSE^H ~T.l ::

.» I. tmirf# i 1)7 I NÆ 8 TVKII »U ONK«Mi I HI I IOWIM.i l \mlmandiiuade 2. 4700 N»«trr4. telefon 72 09 68 • 72 09 31 »•##

«••»»** r# **• #4* •*** •

i#>*« # §<

. < rffrri J»alrrr««r — faniyf ri mrdletn 1 1/ FORENINGEN AF REGISTREREDE REVISORER Nr tenllKRl luiriTgiMrel onder hoglui iiig og rot Klon II

BENT RASMUSSEN RINGSTIDGADE 2S TI LI. 72 11 11

AUTOMOBILRESERVEDELE TILBEHØR OG VÆRKTØJ FABRIKATION ENGROS IMPORT -EXPORT

BENT BØRSTING 724017

MILITÆRVEJ 16

RADIOBILERNE'S EXPRES-TRANSPORT DØGNVAGT 729002

GARDINER-TÆPPER V! TAGER MAL VI SYER VI MONTERER

TELEFON 72 66 69

H. F. JENSEN ANLÆGSGARTNER RAFTEHEGN STENSÆTNING FLISELÆGNING 7650OS TAPPERNØJE 765363

i P 7

ØSTERGADE 14

FAG REG.

OP- UND

>* T [i *r % ** • • • 4 /g/e/f solid t *1' ',1 * k • •*' i »* * I • Aå I«# I I < 0 > DÆKKO

DftKKO PRESENNING KC MPAQNI A/t Kabbtlejevtj 32-34,2700 Kibenhavn Branihaj. Tlf, Balla 8060 NÆSTVED Oanol v Arna Palanan Tlf. 72 00 28 HAARIEV Maarlov Tammarhandal Tlf. 68 60 03 KORSØR A/S Jol««” Mogensen,Trælast- op Byggamaterialar Tlf. IT 0013 RINGSTED *1«■ ROSKILDE Otto^BinnjIjfclia'a Trelaitforralnlng

Lundby Kostræde Tokeværd Menstrup. Rude eller Sandved Herlufmagle Herluimøg!* ell. Skelby Tybjerg Ofumøø ell. Vettere»».v Hyllinge Fodby Rude

Veater F.gede ................ Vester Bgesborg ......... Vesterborg ................... Vesterhave ..................... Vindenip ........................ Vindatnip ...................... Vrtdaloee ....................... Olienip ........................... Øvenip ...........................

Sværdborg ............... . gvtne .............. . Setup »»eee •eaeeeeeøft *> * •••••—•• lomefnmrk ••MttetætMaalttWat iorp# ...................................

... Tokeværd ell. Rønnøde ... Lov eller Vejle ... Koøtræde. Lov ell. Vejlo ... Karrebæk ... Glumsø ... Fuglebjerg ... Næstved ell. Fenamark ... Fodby ... Næstved ell. Fenemark ... Tappemejo ... Olumse

TAXA

EFTERLYSER DE BEDRE KUNDESERVICE?

Trælleae .... Tybjerglllle Tyvcløe »««•'

A-B

•etieeet••*#••••••••

Aaalde Aaae ..

FLYDENDE BRÆNDSEL FRA STENBÆKSHOLM en god varmeforbindelse 720071

Tlstrup ........ ............. . Vallensved .......................... Venalev ...............................

C-D

E-F G-H »-J K-L

Realregister Storstrøms amtskommune, Næstved kommune, Vestsjællands amt m. m. Ntorwtrfim« amtskommune Storstrøms amtsråd. Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. Tlf. 85 82 6« Amtsborgmesteren. Formanden for aoclal- og aundhedaudvalget. Jordemoderkonsultationen, Amtmandsgade 2 ............................... 720030 Sygehuse. Centralsygehuset I Næstved, Klngstedgade ..................... 721401 Langtldsmedlrlnsk afdeling I Vor­ dingborg, SnnkelmarksveJ ........... 771100 Centralsygehuset I Nykobing F.,

CARL LARSEN M;bil

M-N

Stedbetegnelse Benyttet, ndr man vod, hvor on abonnent bor, mon ikke or klar ovor, under hvilken , central man okal oogo.

Fjordvej ............................................... 853033 Amtssygehuset i Fakse, PræatøveJ . 713500 Amtssygehuset i Maribo, Sdr. Boulevard ................................... 880899 Amtssygehuset l Nakskov, HosklærsveJ ......................................... 921466 Amtssygehuset I Stege, Langgade .............................................. 814022 Efterbehandlingssygehuset ! Sakskøbing, Juniorsgade ............... 894047 Plejehjem og forsorgshjem. Forsorgshjemmet I Næstved, Havnegade 50 .................................... 720462 Forsorgs- og behandlingshjemmet I 8akskøblng, Nørrevang ................ 894010 »Orønsundhjemmetf, Hans EgedoveJ, Stubbekøbing ....... 841550 »Søndersøhjemmete, Sdr. Boulevard, Maribo .................... §80991 »Klldebakken«, PræatøveJ, Fakse . 713880 Amtsplejehjemmet I Stege, Langgadc ......... 814022 Andre virksomheder. Reglonalvandværket I Vesterborg... 939348 Næstved Gymnasium. NvgårdaveJ... 720078 Amtsvej* arsenets materialpladeer t 1. distrikt, BelgtenaveJ 2, Nyk. F. ... 851941 2. distrikt. Skolevej, Nakskov .......... 021324 3. distrikt, SnesereveJ, Tappernøje ... 705143 4. distrikt, Kalvehave, Se Tnppernøje Maskinværkstedet, SnesereveJ, Tappernøje ........................ .................. 766143

O-P

Formanden for aygehuaudvalget. Formanden for teknisk udvalg. Formanden for undervianlnga. og kultur­ udvalget. Centralforvaltningen (kontortid 8-10, undt. lørdag). Amtakommunaldlrektoren. Regnskabsafdelingen. Sygehusforvaltntngen. t/ndervlanlnga- og kulturforvaltningen. Amtakoruiulenten for folkeskolen. Amt aakolepaykologen. Amtakonaulenten for fritidsundervisningen. Social- og sundhedsforvaltningen Amt »sundhedsplejersken. Sygesikringskontoret. Teknisk forvaltning Amtsvandløhnvæsenet Kontorer I Næstved. ladende sundhedsplejerske, Rlngstcdgade 73 .................................. 720199 Amtsurgdomacentret. rådgivningen, RI ngatedgode 78 ........................ 720564 - støtteboligen, Kornbnkken 23 . 729503 støtteboligen, Ndr. Fanmogs- vej 29 ............................................. 729729 optrænlngseentret, Ndr. Farlmngsvej 29 ................. 729033 Amtsrådssekretariatet. PIanlægt.Inganfdelingen. Amtsarkitekten. Amtavejvæaenet.

Q-R S-T

Abbednæ«

Næstved. p H. Vejlo

Kam-bækatorp ................. Karrthæk ell. Mønatrup KJøherup ........................... Herlufmagle Klinteby ....... .................. . Mønatrup Kongated ........................... Kønnede Krummerup ...................... Fuglebjorg Krympllnga ....................... Bverdrup Kvialemark ....................... Hai idved Kyse .................................... Fodby, Skelby •11. Hyllinge Krng ....... ................... Koetræde ell. Lundby Ladby ......................... Næstved Fodby ell. Skelby Lille Betttnge ........... Tapperneje Lille Tvede ...................... nrandelev

Abbrdnæahoved ................ Vejle Ågerup ................ .............. Hyllinge Arien Handved Aekov Averel ............. .................. Tybjerg Batnæt Landeby ••••••et«#«*

Kverdrup ell. Tapperneje

VJ

Vejle ell. Lov Uluniae ell. Skelby

Bavelae

Bandaltv ............... ............ Fuglebjerg Blndebjerg .......... . Orutnleee Btawrup ............................ Rude Bletrup ....................... . Næetr. ell. Fodby Blangalev ••«#«•••••••••••••. »•••* Lov Bondenip ................ .......... lirsndelev Bonip................................... VeJlø ell. Runnede Boærup •Møeeeeeeeeeeeeeeeeo •••• Tokeværd Bronip ............................... Mønatrup Bredtrup ............................ Teppern. ell. Bverdrup Brødtrup Hejakole ....... Bverdrup Bækketkov ••*••••*••••*••••••••« Bverdrup ell. Teppern. lOftbek ............................ Tappernsja Begeae •*•••«••eeeeeee•et•etaeteet* Lov, Brandelev ell. Bverdrup Dybae ••*•••••••* •••#••••*•#•#• •#•• Koetræde Dyrlev etteateeeteeeetteeteeoeeett Bårne Dyeted •••etaet*#•••••eetaa*»eta Tokeværd ell. Bverdrup Kngelatofta et»etaeetoeteeaetttet (iiumae Kngtlalrup ••••••»•ttettaetattt Bverdnip B at etteatettetaeeeeeooetttttotteteoe* KåffiMNt Faa rup eta••••••eettetaeetøtteet••• Lov Flemetofte ............. . Fuglebjerg Fltntemote #•••••••••••etttaeeeee Bverdrup Fugltblerglurd Huse .... Fuglebjerg Fttfretidai tttt••#••••••••-•#•••••• Sandved Ferelev ............................... Hyllinge ell. Fuglebjerg Gavne Baroni ................... Vejle Gelettd e«teetttteetta*tetteeaaeette llcrlufmagle Gerdrup............ ............... Næatved Guderup ........................... Næatved oli. Fodby < underairvholm OttOOeatta« ••* Skelby Gedat rup eeaetteeent«etteoea ataeae Tnkaveird Haaraltv ............................. Sandved ell. Ttnr. Jell. Haldagerltlle eaeeeeetHHitiiM Fuglebj. ell. Rongek. Italdagermagle ................. Fuglebj. ell. Koneak Hammer ........................ ,ov. Lundby ril. Hårae Havnakov ............ ........... . Hyllinge llrrluflllle .............. . noriufmagle HleliMoUlle .......................Tybjerg H julebæk ........................... lterlufm. ell. Fensmark llnlløae Landeby ............. Skelby ell. Næstved

Load .................... .............. Fodby Lundbytorp ....................... Lundby Marbjerg Iluae •atøa aetaaettt Marvede eogn ..... ............ Menstrup Mogenatrup ..................... Lov Myrup ............................ . Lov ell. VeJlø Nåby landeby ••••••eaeteeteeee Nebletorp teaaa•••••taatttøaat•• Lundby Nyrup ..... ....................... Bude Nr. Tvødo ............... Tokeværd Næaby ••••ttttaa••■•••••••ttatttVt* Næsbyholm ....................... Uluniae Nr. Bmldatrup ............ Tapperneje Vejle ell. Lov

Næstved eller Skelby

FAG REG.

Ghimae ell. Broby

Otatrup ........... ........ . Fenamark ell. Tokeværd Orup .................................... Tybjerg ell. Herlofm. l'ederat rup et«••««<•«•••ae••••••• Lov Havnabjerg ••««#aøetatete••••••• Tokaværd liaunet rup .......................... Tokeværd Jtaunstrup" ...................... Herlufmagle jerup ............................. Uluniae eller Skelby

OP- IAKD

jnstrup .......................... Skelby tteetnip ......................... Vejte Hlng, Hammer eaattteeøeeeeøt RJsby ................ ................. BArte Bislev ..•taaaaaaaata»taaaaaaattt*tta

Kostræde. Vejle. Lov eller Lundby Næstved ell. Skelby

f

Hageskov ........................... Fugleblerg Bønnebæk ......................... Itrandelev ell. Næstved Ballerup ••••••••tattaa•••••••••••• Kostræde ell. Klerekov B ite .................................... Fodby Ite Skovfogedbolig....... Næstved Randby ............................... Olumse „ „ „ Sippet up ....................... . Næatved ell. Vejle Stolte ,1 Tappeitiejo oli. Slotte at i and .............. '/ Bverdnip Skafterup •••••••ttitetteet••»*••• Ruda __ _____ . . Sk ravenip .......................... Næatved ell. Karrobæk Snevers Overdrev ............ Tappom. all. Bverdrup Sneaere Mark ................... Tappeni ell. Bverdrup Hneeeretorp ...................... Bverdrup Sneelev ................ ............... Fugleblerg bpnrreaholm ...................... Bverdrup Spjetlerup ••tttaetaset»•••»•»teet Menetrup Hpragelee ........................... Herlufmagle ell. TybJ. Stenat rup •• •••»••»tetøøftaeeeeae Næatved ell. VeJ'e Store Ret tinge .................. Teppertiej«

De får en god forbindelse når De drejer....7205 27

SPAREKASSEN

Holmegaarde Olaaværk Fenamark Holme-Olatrup .................. Tokeværd Holme Hlpperiip etattttaatatt Fenamark Holated ««j......................... Næstved llolatalne Minde oteoeeoeeeøt Fuglebiøf# Hyllaated .......................... Randved Hækkerne ltaaaa.tattata*.«l«atia Tybjerg Hajbro Ifuee ...................... Koetræde JartsVov ................... ...... Vejle ell. Lov Jenatrup Huee .................. Hyllinge Kajratrup ............... ............Skelby Kalby ................................. Tokeværd Xlijbyrla ............................. Næat ved Knlkerup •e .aataeaaetaettotaeete F«nsmark

Aben daglig 9,30-16.00 Fredag tillige 17,30-19,00 Lerdaq lukket Axeitorv - N»*tved

Btubbenip ................... Skelby S terling# landtby ........... Bverdrup vendefmp •eaeteatteeefteeeeeteea Vejle %

s

Kommunegartnerens plads, VordlngborgveJ 79 Kommunegartner Hermann Peter- levnedsmiddelkontrollen, FarlniagsveJ 18. Stadsdyrlæge P. R. Voigt. Omsorgsleder I. Daugaard Larsen, Socialcentret, Mosevej 12. Omsorgskonsulenter Træffes 8-9, undt. lørdag-søndag Alice BAng, Norgesvej 30 Kirsten Hansen, Rettestrup Sonja Hansen, Parkvej 164 Grethe Johansen. Chr Wintheravej 76 Norlle Mikkelsen, Trekanten 10 Ruth Olsen, Rollghedsvej 103 Grete Thranow, Blikholmvej 12 Emmy Vinsbøl, Bekkasinvej 24 Høreomsorgshjælp. Erna Nielsen, Erantlsvej 21 F Pensionistboliger VordlngborgveJ 21-31 m.fl. Tilsynsførende Børge LArsen Otiumsvej 4 6 Vicevært Martin E. Svennlngsen Anemonevej 54-56 Vicevært Karl Ipsen Petersen Skolevæsen Skoleforvaltningen Skoledirektør A. Burland Skolepsykologtak kontor Ildende skolepsykolog Børge Jensen PædAgoglsk leder af hjælpe­ klasserne, Jørgen Bøchmann Kildemarksskolen, træffes mandag 11-13 Talekonsulent Kurt Rosdahl, Nygårdsvel 82. træffes mandag 12-13. Andre medarbejdere træffes efter aftale med kontoret. Skolelægen Skolcsundhedsplejersken Lydla Andersen, Bag Bakkerne 21

72 69 98

Dagplejen,

Mosevej 12

73 02 33

Leder Mette Møller (træffes kl. 8 på tlf. 727343). LI' ktiirttetøværk, Kompagnistræde 72 30 64 Driftsbestyrer A. Rock Petersen. Familievejledning 73 0233 Fritidshjem. Fritidshjemmet, Skyttemarks- vej 13 72 3878 I^der Bente Mathiesen. Fritidscentret, H. C. Andersens- vej 24 Leder Knud Erik Nielsen 72 74 01 Havnevæsenet (Karrebæksminde) 74 20 45 Havnevæsenet (Næstved) 72 0056 Havnemester Kr. Mortensen. Hjemmesygeplejersker. Sygeplejeklinik og kontor: 72 0791 Mosevej 12. træffes 11,30-14.30. lørd. søn og hclllgd. henviser automatisk tele­ fonsvarer til vagthavende syge­ plejerske.

Ca frygt i

72 41 56

73 02 33

720358

Skatteligning (A- og B-skatter) samt folkeregister. Skatteinspektør Vagn B. Sørensen (efter kontortid: 721860). 3 Tidligelv administrationsbygning 1 Her­ lufsholm, Slagclsevej 8, tlf. 722900. Teknisk forvaltning. 8tads- og havnein­ geniør Vagn Andersen. Bygningsvæsen/brandvæsen. Brand- og bygningsinspektør Jens Chr, Jørgensen (efter kontortid: 721879). Civilforsvaret, den kommunale hjælpe­ tjeneste 4. Ejendomssekretarlatet. Kontorchef Bru­ no Østergård, Købmngergade 7 st. tlf. 720981. 5. Muglemøllevcj. tlf. 727677 Civilforsvaret, den kommunale hjælpetje­ neste. 6. Social- og sundhedsforvaltning, Moøevej 12, tlf. 730233. Socialinspektør Kai Qroth (efter kontortid 721308).

Amtscentralen for undervisningsmidler. Fællessamlingen. Skolecentralen. Set. Jørgens Park 34..................... 728845 Storstrøms Amt, Amtsgården ................................... 853286 \æs<»ed kommune Da byrådets sammensætnlng, på grund af valget, Ikke var kendt, da Telefonnøglen gik 1 trykken, må såvel listen over byrådets medlemmer som udvalgenes sammensæt­ ning udskydes til vort TILLÆG I%H**t%«*«l li Ulli 11111114*.% pr a il ni i n iMimt ion Ekspeditionstid »13, torsdag tillige ld 17,80, lørdag lukket. 1. Rådhuset, Teatergade, tlf. 721900, Borgmaøterkontor (1. sal ttl højre). Kommunaldirektørens kontor (2. sal ttl højre). Kommunaldirektør Arne Thom s*n. Forvaltnlngssekretartat (2. sal til ven­ stre). Kontorchef Arne Engberg. Økonomisekretariat (stuen til højre). Kontorchef Orla Bchou. Incassokontor (stuen til højre). Ekspedi­ tionssekretær Tage Haugård. Sekretariatet for komm. virksomheder (stuen til højre). Ekspeditionssekretær Erik Vinsbøl. Kulturelt udvalgs sekretariat. Sekreta­ riatsleder Alfred Christiansen, stuen tv. Skoleforvaltning. Skoledirektør Axel Sur­ land, stuen tv. Arbejdsglvrrkontrol, l.sal t. venstre: EkspeditInnssekretær Hans Egon Poul­ sen. Tandklinikker (kælderen). Overtandlæge Roald Skadberg. Rådhusbetjent (kælderen). Knud Ander­ sen. Efter kontortid kaldes telefonerne på føl­ gende numre: Kommunaldirektøren 7211 84 Oknnomlsekretarlat 72 1503 Rådhusbetjenten 72 1840 Tandklinikken 72 1859 Byrådssalen 7218 80 Forvaltiilngsøekretarlatet 72 1899 Knsøererkontor 72 7689 2. Tidligere amtsgård. Amtmandsgade, tlf. 727900. Brcvej 4, t800 Nykøbing F. Stiftamtmand P. Lundsteen.

72 74 10 72 22 27 80 01 38 72 38 26 73 13 08 72 55 13 72 58 08 72 54 27 72 73 75

Sygeplejeklinikken åben dagi. kl. 14-17, undt. lørd., søn- og helllgd. Træffes mellem 7-S: Ildende hjemmesygeplejerske Inger Nielsen, Fjordbakken 7 Sygeplejersker: Vivi Oeertsen, Slettevej 8 Ulla Grome, Marledalsvej 31 Inge liagge Hansen. Dyrnæav 18 Inger Hansen, Karrebækstorp Lissi HAnsen. Slettevej 4 Jytte Henriksen. Abbed. Byg. 52 Inge Jensen. Kurrebæk Inge O. Larsen, Sandbakkevej 3, Appenæs. Erna Mortensen, Klinteby, Karrebæksminde. Helga Møller, Langelandøvej 14 Runa Petersen, Karrebækstr. 7 Thea Stubbe, FixveJ 2 Maja Thomsen, Ringst edg 137 Tove Ylbnen, Bistrup pr. Næatv lliiHmodernfløsnlng og hjemme­ hjælp, Moøevej 12 Tilsynsførende sygeplejerske Tove Ylftnen Idrætsparken, Rolighedsvej Opsynsformand Kjeld Nielsen.

72 5267

72 37 34

72 22 35 72 96 60 72 08 01 74 21 37 72 01 78 72 41 66 74 23 00 80 01 78 74 31 61 72 31 46 74 22 42 72 37 86 72 11 26 74 52 33

72 42 89

li om ih ii ii€kM

72 19 00

institutioner

Alderdomshjem og plejehjem. Munkebo, Fmimagsvej 54 Bestyrerinde Dagny Jaeobsen. Herlufsholmhjemmet Bestyrerinde Rita Arnstrup. Plcjchjemmet, Toldbodgade 19 Bestyrerinde Karen Christiansen. Ny Holsted-HJemmet, Rlngstedgade 196, Bestyrerinde Thyra Schmedes. Vejlø alderdomshjem Bestyrerinde Asta Andreasen

72 06 92

72 08 88

72 09 27

73 02 33

72 82 28

72 17 55

80 00 14

Karrebæk alderdomshjem Bestyrerinde K. Borre Christensen. Spjellerup alderdomshjem, Bestyrerinde Erna Jensen.

74 SI 03

aut. VVS installatør FINN L. HANSEN Marskvej 27 Tlf. o T l G A SERVICE AF WEI 8 HAUPT OQDPJ-OUEFV« EFTER KL. »7.30 72 5 7 30

74 30 97

74 40 85

Hyllinge alderdomshjem, Bestyrerinde Helga Lund. Brandvæsen. Brandstationen, Teatergade Børnehaver Digtergårdens børnehave lieder Ordn Hansen Biblioteket, Baltleagården, Axeltorv

72 08 05

72 73 28 72 34 65

V V. 3 . garanti j

72 OS 25

Overbibliotekar A. Paarup Nielsen.

FÆRDIGBLANDET BETON B/S RØ« TIL ENHVER BYGGEOPGAVE INDUSTRIVEJ RØNNEDE

Næstved Bibliotek

711444

UDLÅN Lsesesalt: Håndbøger - Tidsskrifter - Avleør Børnøblbliotøk • Musikbibliotek

Udenfor Kel Mondrup, tlf. Toksværd 7b2333 kontortid Erling Hansen, 767320

TLF.72 08 2S

Skoler. Hyllinge Centralskole Førstelærer B. Skov Nielsen Jernbanegades skole Skoleinspektør Folmer Sneftrup Karrebæk skole Førstelærer A. Almlund Kalbyrisskolen Skoleinspektør B. Gensbol Ktldemarksskolen Skoleinspektør V. Grønnow Kirkepladsens skole Skoleinspektør Sv. Aa. Svendsen LI. Næstved skole Skoletnsp. E. Maribo Mogensen Lindebjergskolen Skoletnsp. S. Ostergaard Anderse Margretheskolen Førstelærer E. Burkø Marvede skole Førstelærer A. Krog Ny Holsted skole Skoleinspektør Poul Jensen. Noddeskovskolen Skoleinspektør Jørgen Soelberg. Rislev skole Førstelærer P. E. Garn Rønnebæk skole Førstelærer Knud Nielsen 8ct. Jørgens skole Skoleinspektør Hans-Jørgen Færk

Svenstrup skole Førstelærer V. Carlsen Vallensved skole

80 01 73

74 42 24

74 51 81

Førstelærer Gunner Olesen Andre skoler Den kommunale aftenskole Dagskolen, FarimagsveJ 12

Kriminaldommeren og skifteretten (Erik H Neergaard) Axeltorv 2. 9-16 ................................................... 731110 1'olltlet: Politigården, Ramsherred 3, ttf. 721448 (omst. til samtlige kontorer). Ordenspolitiet (døgnvagt). Politikontoret, Ramsherred 3, kl. 9-16, torsdag 9-18. lørdag lukket Registrering af motorkøretøjer, Nygade 7, kl. 9-15, torsdag 9 18. lørdag lukket. Førerbevlskontorst, Nygade 7, kl. 9-18, torsdag 9-18. lørdag lukket. Politimester Gudmund Hansen ... 729033 Polltlasessor T. Bostrøm ............. 72260? Politifuldm. J. Hoffmann-Petersen 728218 Landpotltlet: Glumsø: Polltlsaslstsnt K. Greenfort. Uf. 646018 Fensmark: PoltUassistent H. Laler, Uf. 746174. Tappernøje: Polltiaas. Eli Hansen, tlf. 768127, kontortid: tirsdag 9 12 og tors­ dag 18 18 Kirkerae: Sef. Peders kirke: 8ognepræst Nielsjohan Frederiksen, Købmagerg. 2. Uf. 720808. Træffes kl. 19-18 undt. mandag1 torsdaf till. 17,39-18,80. Residerende kapellan Civilpolitiet. Nygade 7>, 8,30-17,00, lørdag 9-12. Dtstrlktspoiltiet, Nygade 7», S-16, lørdag g-12. Kriminalpolitiet, Nygade 9. Uolig telefoner:

Vandværk, Kompagnistræde 10 Driftsbestyrer A. Rock Petersen Vejvæsenet* plads, Svingelen VeJassist ent Hans Schmidt. Vuggestuer. Digtergårdens vuggestue Leder Hanne Gulmal Christensen. Andre offentlige Institutioner. Anit ••"kat t oln««poktnnit et (Stempelpapirudsnlg) Nørreport, Rlngntedgade 24, 2. Leder Bodil Nielsen. Skovbrynets vuggestue

72 30 04

72 27 22

74 22 92

72 SOM

72 18 28 72 82 94

Forstander Søren Conradsen Næstved ’;omm. ungdomsskole 72 02 70 Ungdomsskolelnøp. V Lykkeberg Næstved kommunale Musikskole 68 01 72 Musikskoleleder Poul Cbr. Nielsen Rundbednplejersker.

72 67 65

72 78 38

72 08 84

72 00 43

72 03 86

72 2u

Annelise Jørgensen, Orønlands- vej 9 Julie Neerdorf, Bøgevej 81, Fens­ mark

79 16 63

72 18 44 n

Kontortid 9-lft, lørdag lukket .... 723262 Artæjdnformidlingen ................... 722062 Arbejdstilsynets Næøtved Kreds: Se Næstved Central ............................. 728711 Erhvervsrådet for storstrømsamt Nord, Østergade 7 ........................ 720130 l'ii‘llewkommiinale Skolebibliotek Det, Næstved Bibliotek ............... 728848 Kredslæge: Amtslæge Lesrhly Ja­ cobsen ................................................ 724801 l.andvæsenskoiiimlsBlonsfnrmand: Dommer Halkov, Næstved ........... 720662 Natiirfrednlnganævnet: Formand, dommer Worsåe, Vordingborg... 770088 Andre offentlige telefoner: Dommerkontorerne 1 Næstved: Civildommeren (A. Halkov), Sko­ magernekken. 0-16, lørdag lukk. 720662

74 60 88 72 79 21

74 52 28 Svømmehallen. Nygårdsvej

Bademester H. Aa. Malbøll.

74 32 25 I ngdontnklubber.

Ungdomsklubben »Bakkenc Ungdomsklubleder Erik Sstuk Ungdomsklubben »Æggetc Fritldsbjemsledør Knud Jessen. Ungdomsskolens klub på »Alestokgården« Karrebæk Ungdomsklub Leder Peter Soelberg, Næstved Ungdomspension. Kildemarksvej 68. Leder: Gunnar Carlsen

72 08 95

72 31 77

72 66 86

72 92 11

72 94 29 74 21 21

72 84 05

72 41 92 t ’ ngdnm«|æn*lon I

72 12 14

0? UMt'

72 73 18

AUT. VAND - GAS og SANITET

Er fyrrummet husets varmeste rum? Trænger fyret til at blive isolereI! VIL DE SPARE PENGE - SKYND DEM AT RINGE

OLE HENRIKSEN KLEINSMEDEMESTER Abbednæs Bygade 52 TIF. 1241 66

CENTRALVARME OLIEFYR FJERNVARME

LO ISOLERING

74 52 97

Tøløfon

IK

Bengt Mathorne, 8kytt emarksvej 105, tlf. 721642. Træffe« kl. 12-13 undt. onsdag; torsdag till. kl. 17,30-16.30. Kordegn Boy- sen Iversen, StrynoveJ 1, tlf. 721574. Træffetid på kordegnekontoret, Øster­ gade 32, tlf. 723190, kl. 10-13, undtagen onsdag; fredag tillige 16,30-17,30. Kir­ ketjener V. B. Pedersen, Trekanten 7, Kirketjener V. B. Pedersen, Trekanten 7, tlf. 727773. undtagen tirsdag. Kirkeværge arkitekt J. Vestergaard Jensen, Set. Peders Kirkeplads 12, 1. sal, tlf. 722448. Kirkekasserer Mogens Stahlschmidt, Østergade 32, tlf. 721773. Menighedsrå­ dets formand: Kriminalassistent Gunnar Bentzen, Fabriksvej 4, tlf. 722093 8ct. Mortens kirke: Sognepræst 8. A. Munk, OstenfeldtsveJ 16, tlf. 720716 Træffes kl. 12-13 undt. onsdag. Præsterne træffes tillige torsdag kl. 17,30-18,30. Kordegn A. L. Petersen, privat: Fyrre­ parken 6, tlf. 724945. Kordegnens træf­ fetid på Kordegnekontoret, Østergade 32. tlf. 723103: Hverd. kl. 10-13, undt. torsd Fredag tillige kl. 16.30-17.30. Organist Ole Djerrum (træffes Ikke mandag), Ho’stelnborgvej 223, Rude, tlf. 759433. Kirketjener E Mortensen (træffes Ikke onsdag), Ny Østeigade 7, tlf. 724213. Kirkeværge: murermester P. N. Lade­ foged, Hedetoften 38, tlf 800401. Kirke- kasserer Mogens Stahlschmidt, Østerga­ de 32, tlf. 721773. Menighedsrådets for­ mand: Familievejleder Annelise Thomsen, Oranpurken 6. tlf. 722816 Ihrlufsho'm kirke: Sognepræst V. Krnrup- Hansen, Herlufsholmallé 86, tlf. 720378. 1 ræffes kl. 12-13 (undt. onsdag), torsdag till. kl. 18-19 samt efter aftale. Reside­ rende kapellan H. Aaberg-Jørgenson, Mejerivej 2, tlf. 721594. Træffes kl. 12-13 (undt. mandag), onsdag Ull. kl. 18 19, samt efter aftale. Kordegn Hejlskov Pe­ dersen, Herlufsholmsvej 5, Uf. 721770.

Træffes kl. 12-13 på hverdage og kl 18-19 (undt. torsdag). Craver, gartner Asmus- sen, Herlufsholm, tlf. 720697. Organist Andr. Larsen, Herlufsholm, Uf. 721256 Kirkekone fru Margr. Jensen, Bakke­ kammen 4, tlf. 723451. Menighedsrådets formand, gdr. 81gfr. Petersen. Vridsløse tlf. 722439. Kirken, tlf. 728974. * Næstved kirkegårdsbestyrelse: Formand: Tømrermester Rud Hansen StlgsnæsveJ 8. Uf. 722147. Kirkegårdsvær­ ge: Kommunalarbejder Holger Petersen OstenfeldtsveJ 6, Uf. 722415. Næstved kirkegårde: Tlf. 721778. Kirkegården*** kontor: Østergade 32 Daglig kl. 9-13 samt torsdage kl. 15^ 17,30, lørdag lukket. Klrkegårdsinspektør M. Stahlschmidt. Uf 721773 eller 721873. bolig Bag Bakker­ ne 43. Kirkcgårdsass.: Henry Hansen, Digevej 4, tlf. 722627. 8 J Østre Kirkegård: Uf. 721773 - 727251. Klrkegårsdass.: Benny Hansen. Skytte­ marksvej 43. X unit Amtmand over Vestmjs Ilands amt: Baron V. Wedell-Wedellsbct g, 4180 Sorø. tlf. (03) 631700. Amtskontoret. Slagelsev jj 7, 4180 Sorø. - Kontortid 9-15, lørdag lukket, Uf. (03) 631700 Kontorchef, cand. Jur. C. Matthln sen. Vestsjælland* luntskoniinune, Slagelsevej 7, 4180 8orø. Kontortid 8 18. lørdag lukket, Uf. (03) 832533 Arbejdstilsynet* Næstved Kredst 8e Næs­ tved Central. Uf. (03) 728711.

De kører frygt med

Noteringer:

72 72 72 72 40 01

Næstved Ligkistemagasin Næstved og Omegns Begravelsesforretning Dansk Ligbrændingsforening østergade 11 - Næstved Telefoner: 72 31 12 - 72 02 33 (omstilling til boliger) f. r. Jenten, prv. Ksrrebækvej 1 A.

( 03) abn.nr Reersø ( 06) abn.nr Ribe ( 07) abn.nr. Ringkøbing < 08) abn.nr. Ringsted < 09) abn.nr Rislev ( 08) abn.nr. Roskilde C 08) abn.nr. Rude ( 01) abn.nr. Rudkøbing ( 03) abn.nr. Ruds-Vedby ( 08) abn.nr. Rungsted ( 08) abn.nr. Ryvang ( 03) abn.nr. Rødby ( 03) abn.nr Rødbyhavn ( 09) abn.nr. Rødovre ( 03) abn.nr. Rødvig ( 03) abn.nr. Rønne ( 03) abn.nr. Rønnede ( 09) abn.nr Sandby < 01) abn.nr. Sandved < 03) abn.nr. Saxkøbing ( 03) abn.nr. Silkeborg ( 03) abn.nr. Skagen ( 08) abn.nr. Skallebæk ( 09) abn nr Hkelby < 03) abn.nr Skensved ( 03) abn nr. Skodøborg ( 03) abn.nr Sk rosbjærg ( 01) abn.nr. Skælskør ( 03) abn.nr. SlAgcløe ( 03) abn.nr. Sniidstnip ( 06) abn.nr Snert Inge ( 09) abn nr. Solrød ( 05) abn.nr. 8c rø ( 03) abn.nr. Stege ( 01) OR(Bfl) Stenlille ( 03) abn.nr. Stensby ( 08) abn.nr. Skive Skjern

Langehfek Langaa Lemvig Liseleje Lundby Lyderslev Lyngby Lynge iAigstør Lakken Maribo Martelyst Marstal Menstrup Merlese Middelfart Minemi Mern Lohals Lov

( 03) abn.nr. Svaneke ( 05) abn.nr. Svendborg ( 07) abn.nr. Svlnnlnge ( 08) abn nr. Søborg ( 03) abn.nr. Tappernøje ( 03) abn.nr Terslev ( 09) abn.nr. Thisted < 03) abn.nr. Tlkøb ( 01) abn.nr Terølev ( 01) RY(08> Tisvilde ( 03) abn.nr. Tjæreby ( 03) abn.nr. Toksværd ( 03) abn.nr. Trla ( 08, abn.nr. Tun« ( 03) abn.nr Tureby ( 03) abn.nr Tybjerg ( 03) abn.nr. Tølløse ( 03) abn.nr. Tønder < 06) abn.nr. Udby C 08) abn.nr Ugerløse ( 0fl> abn nr ITlse < 03) abn.nr Vanløse ( 03) abn nr Varde ( 03) abn.nr. Vejle ( 07) abn.nr Vejlø ( 01) abn.nr Vester ( 03) abn nr Vostrrborg ( 03) abn.nr Vetterølev t 03) abn.nr. Viborg ( 03) abn.nr. Viby ( 03) abn.nr. Vipperød ( 08) abn.nr. Virum Sønderborg Taga

( 03) abn.nr. ( 09) abn.nr. ( 03) abn.nr. ( 01) 80(79) ( 04) abn.nr. ( 01) TA(72) ( 03) abn.nr. ( 03) abn.nr. ( 07) abn nr. ( 03) abn.nr. ( 03) abn.nr. ( 03) abn.nr. < 03) abn.nr. ( 03) abn.nr. ( 01) TR(76) ( 03) abn.nr. < 03) abn.nr. ( 03) abn.nr. ( 03) abn.nr ( 04) abn.nr. ( 03) abn.nr. ( 03) abn.nr. ( 03) abn.nr. ( 01) VA(82) ( 01) abn.nr. ( 06) abn.nr. ( 06) abn.nr. ( 03) abn.nr.

irf jrneNtrr

Selvvalg - i;nro|ia Fra hele Telefonneglens omiAde drejes 009 til flg. lande i Euro­ pa, f. eks. Belgien 009 32 og derefter abonnentens nr. uden det indledende 0. Belgien ............................. 009 32 Forbundsrepublikken Tyskland (Vesttyskl.) 009 49 Frankrig (m. Andorra og Monaco) .................. 009 33 Grækenland ....................... 009 30 Italien (m. Ran Marino og Vatikanstnten) ...... 009 39 Nederlandene ................... 009 31 Norge .............. ................. 009 47 Bolen ................................... 009 48 Schweiz (ni. Lirhten- Htctn) ............................. 009 41 Spanien (undtagen Kanariske Oer) .......... 009 34 Storbt Itannlen og Nord­ irland .............. <............. 009 44 Sverige ................................ 009 46 Tyske Demokratiske Republik (DDIl) ...... 009 37 Ofltrig .............................. • 009 43 Luxembourg ................... 009 3f>2

Øvrige lande i Europa samt Algeriet (med Baha- ra), Marokko og Tunesien 00 17 Øvrige lande uden for Kuropa ................................ 0016 Rigstelefonens oplysn. Indland ............................ 00 38 udland ............................ 00 39 Telefonavisen .................... 00 61 Telefonhuset ...................... 00 18 Telefonnøglen (Kbhvn.).... 00 81 Tslefonvagtbestllllng: Fuldautom. centraler..., 00 40 Andre centraler: egen central Telegrafen .......................... 00 22 Vejledning I brugen af te­ lefonen (oplysningen). .. 00 80 Vejrmelding, lokal............. 00 63 Vejrmelding, lands............. 00 64 Væknlng .............................. 00 49

Alarmering » 0 0 0, meld Brand, forlang Politi, forlang Ambu­ lance. Billetkøen (optaget-note­ ring. dar vedrører billet- bentt lllng til teater, bio­ graf. tog og aklbm. v.) 00 60 Bilradio ............................... 00 20 Fejlkontoret ....................... 00 47 des over oplysningen... 00 80 Andre centraler: egen central. Klokken ........ 00 65 Mellembys 001«. letbestilling) ................. 0019 Nummerkontoret ............. 00 ?4 Rigstelefonen: Indland fundt. Farmerne og Grønland) ................... 0018 Fieroerne, Omnland. Fin­ land, Island ................. 0014 Foratanderlnden for fuld- automat, centraler kal­ Noteringen (optaget-note­ ring. dir Ikke vedr. bil­

( 08) abn.nr. se Næstved og Skelby

( 01) abn.nr Torklldstrup ( 03) abn.nr.

Mai:

Nakskov

Nexa Nibe NIvA

C 08) abn nr Skanderborg ( 06) abn.nr Valby

Nyborg

Nykøbing F.

Nykøbing M ( 07) abn.nr. Skibby

Nykøbing 81. Nyland s* Vejlo

( 07) abn.nr Vemmetofte ( 08) abn.nr.

Hurtigt påkrævede naturt1 I Næstved: C.F. Kolonnen ...................................... 721801 Centralsygehuset ............................... 721401 ligevagten .......................................... 728080 Brandvi føenet ...................................... 72080!) Falck-Z

Nyrup Nysted Nærum

( 01) VE(8S)

politistationen .................................... 721448 Telegrafen herhjemme ...................... Kuropu ............................................... ovrtge udland ................................... oplysning ........................................... 0028

( 03) abn.nr sc Kostrade, Lov og Vella

Nørre Alslev

( 08) abn.nr. ( 06) abn.nr. ( 03) abn.nr. ( 08) abn.nr. ( 01) abn.nr.

Nørre Bundby < OM) abn nr. Slangerup

Odden Odder Odense Oksbøl

( 03) abn.nr Vordingborg ( 08) abn.nr.

Orne

! 03) nbn.iir Ægir

( 01) /FO(98)

00 11 65 74 23 31 76 21 26 72 81 27 72 44 30 72 15 48 74 23 31 72 36 20 72 48 88 80 03 54

HJemmeværnsdløtrikt Mldtsjællnnd, Haslev ................................................. Tlf HJen meværnskompHgnl 5304 .......................................................................... *

Ordrup Orehoved

t 08) abn.nr Ærøskøbing ( 09) abn.nr

( 03) abn.nr Øbro

( 01) 011(92) < 03) abn.nr. ( 04) abn.nr, ( 03) abn nr ( 06) abn ni . ( 06) abn.nr. ( 06) abn.nr.

.......................... .......................... *......... . ....................................................................... * .................................... ....... .......... i ......... ...................................................................... . * • MMMMIMMIMMfitMMlHl ^

HJemmeva»rnskompagnl 5300 llJeinmev*makompagnl 5307 Hjemmeværnskompagni 5308 Politikompagni 5330 IMittekompagni 533 .....................................*.............

Orup Osted

( 03) abn.nr. Store Heddinge ( 08) abn.nr. Øreløv ( 03) abn.nr. Store Maglebv ( 01) abn nr. Aabenraa

Pndborg Balæ Præstø Itnageleje Ramløse Randers

< 04) abn.nr. Strib ( 01) abn.nr, Struer ( 03) abn.nr. Strøby

( 09) abn.nr. Aaklrkeby ( 07) abn.nr. Aalborg ( 03) abn.nr tnleøtrup

LuftmcIdekorpaet ................................................................................................. * Marinehjemmeværnet ......................................................................................... * Kvindelig Mnrlne ItlltlltHIlM

i 03) abn.nr Strøby iSgede ( 03) abn.nr. Aarhus i 03) abn.nr. Stubbekøbing ( 08) at n nr

c 06) abn.nr. Sundby

< 01) 811(77)

REG.

Noteringer

—— I

................ LOV MØBEL- & TÆPPELAGER A/s SYDSJÆLLANDS STØRSTE MØBEL- & TÆPPEFORRETNING SVEND ERIK JENSEN TELEFON 106 UDSTILLINGSVINDUER - 6(00 m1 - og der er mnaer af P-PIAD9 761050

SIATSAUTORISI m 1 EJENDOMSMÆGLER M. D. E. 723616

SALGSUDSTILLING: KARREBÆKVEJ 30 KONTOR: INGEMANNSVEJ 20

11

■■n

■ 723001-729001 KINCi K3IIIN

NÆSTVED

NAVNER E(;ISTER

727021 „Aktuelt** Næstved,

Linoleum Claudi Hansens eftf. Tclf. 72 00 60

henv. ang. abonnement, avis- udd., glemte aviser kl. 8-9.

720180 Akvarie Hobby,

72 71 00 Eva Bilerne 721003 Vordingborgvej 316 7271 35 Flemmings Lillebil Kildemarksvej b3 A 727913 Gunnars Lillebil Jyllandsvej 7 729001 Herlufsholm Bilen Ny Holstedvej 22 726466 Hjalmers Lillebil Kåhlersbakken 12 729002 Radio Bilerne Aderupvej 161

O, Golenia, Gronnegnde 7. Omstilling til bolig: Hvedevæn­ get 90 726157 Alhani Oldepot, H. O. KisgArd Jensen, BogenaeveJ II. 725350 Alberg J., fabrikant, J. Aakjærs- vej 20. 720202 Albertsen Hannibals Eftf . tapet - farve. Torveætr. 10. 721945 — Farvehandler A. B. Henriksen, (bolig) Odlnsvej 14. 727664 - Bente, sygepl., Set. J. Park 128. 720902 Albrcchtaen C., fhv. gartnsr, Skyt- temarksvej 36. 730226 - Th . pens., Ptle’eJ 6. 725251 - M. Aakjær, repr., KjærveJ 23. 721099 - Karen, trlkoti.geforretnlng, Ring stedgade 27. 726312 Atbrekt Ib, optiker, Maglegårdav. 43 720692 Alderdomshjemmet, FarlmagsveJ 723887 ----Varmemester Erik Johansen. 720927 - ’s Plejehjem, Toldbodgade 720888 Alderdomshjemmet (Herluffcholtn- hjemmet), Herlufsholmvej. 723098 Aldrich Bent, Ing., Agervrj 8. ALFA 7281221 Margarinefabrikken Alfa A/8 728196| Depot ErantisveJ 48 50. Se 1 øvrigt fagiegisteret Æ under Margarine. Mi 724384 Aifhelm Arne. forr.f«., Trekanten 88 723867 „Alka** Forsikrings A/8, assurandør Ileory Rasmussen, I Jndeparken 26. 724572 Alliance Francaiøe, Ramsherred IVA Ringsledgade 1. 729844 Almlund A., pens. skoleinsp., Bane­ toften 22. 731748 Almskou H., typograf, 0. Ringvej 13 722465 Almsøe Irene, fru, Astien 6. 723362 Alated-Sørensen Willy, inspektør. Østergade 30. 720114 Alt I Træ. Set. Mortensgade 6. 727203 Ambjørn W, murerm., Karreb.v. 39 726607 Ambjøtner K., kons , Odenaevej 141. Ambulatoriet f. alkoholskadede I Næstved: Ring 721401 (Central­ sygehuset ). 724385 Ambus Kn. O., snedker, Llndholm- vej Ib V24635 - H. L., vlcev., H. C. Andersensv. 61 724040 - ER OVERALT

723636 A. L. Kontormaskiner

v. Arno Lund - salg og service Ringstedgade 20. 723634 ----Arne Lund. bolig: KarrebækveJ 28 C. AU/MLU Forsikring distrikt 4700 Næstved, gade- og bynavne fra A-K: 720073 AMurnndor F Brag Nielsen. Ronni-parken 17. Distrikt 4700 Næstved, gade- og bynavne fra L-A: 721872 Assurandør T. E. SlUesen, Kaj Munksvej 9. Tillidsmand: 725300 Fhv. gdr. Johs. Fri Is-Andersen, Ringst edgnde 166. (Be i øvrigt fngregislret under: Assurnnce - AU/MLU Forsikring). 723220 A 8 Ahlnul næn Crmrntvarcfb. Svend ChriatcnHcn. 722920 Abkjer L. P., overas«., Morelv. 16. 723989 Abrnhnmscn, pens., KnrrebækveJ 8 722691 - 8v., præst, Kirkepladsen 5. 722686 Absaionsen V., værkf., KJærveJ 9. 720729 Adelholm C., Rugvænget 3 725479 Adrian K . sygepl.sk1 H C Ander- Bensvel 73. 723449 Aggerholm C. Lyngbye, sygepi ske, M. C. AndersensvrJ 67. 721443 Agora. GlentsveJ 23. 721720 Agrimld A/S, Ny Havn 722649 ------ Forvalterkontorrt. 721838 -------Forvalter H. Kristoffersen (bolig). 721730 ------ Muaklnmester V. A Peder­ sen (bolig). 724433’Agrlnnva A/8, Mamkvej 29. Mg. agronomer, arkit., Ingenlorer. 721875 ----bolig: B. Bahne Kruse, Qallc- mnrksvej 83 723406 - - bolig: N Rnrberh, FJordbakk. 3 ---- bolig: A. P. Høgenhaven, Agår- den. Bistrup Ttf 745133. 728537 Ahlgreen H., prøvem., Runesten. 72. 729097 Ahlgren Y. H., aekondljt., Granpar­ ken 4. 725126 Ahrenkllde Er., rivlling., under­ direktør, Kastanievænget 18. 727756 Ahrensrhneldcr Linda, plejeasa., Ferskenvej 123. 720860 Ahrentren M , fru, KarrebækveJ 32. 727400 Akkclttcn Aksel Nfc-stvod Fjjcnrininsbti renti PuelundsveJ 50. I

KEG.

i, m

OP I AKO

725001 723136

Sv. Aages Lillebil Gallemarksvej 7

725001-729001 KINC HUEN

it

IS

Am

IWPjpPNDSR|| , ;nv.

i'

INGEMANN CHRISTENSEN & SØN M l'SG&mm 722908 <(• Næstved Tidende - Sjællands store dagblad 724801 Amtalæge, dr. mtd. H. B. Leachty 723964

*6

723559 727486 728965 723395 727990 729676 726142 720596 725366 731577 724297 729251 724573 722619 720679 728900 725659 723284 729273 722810 726414 727231 731736 724350 730129 720437 729216 726296 724971 721763 726836 728803 720851 720669 720321 729297 726429 722461 721689 728174 731696 722444 731502 723371 728903 723321 725117 72/503 711378 724633 724246 721019 724363 724137 722950 720135 722469 720186 724451 724362 727508 722561 729612 725671 725156 729188 722815 724934 722912 7274)8 724553 728451

Andeisen Chr., fabr., Baldersvej 12. - Kaj, fabr., PsrkveJ 28. - Ole, fabrlksnrb., Tarupvej 15. - Edel M , fagi. Ret, Jørg.Park 96 - Erik, faglærer, Banetoften 81. - J. E., faglærer, Bolbrovej 46, - Werner, faglærer, Orønlandsv 25 - J., fo’kepena., Hvedevrenget 5. - P. J., formand, Havevej 74. - Bent, forvalter, Blomtnevej 12. - Holg., forpi Torv., Amtmandsg. 2 Leif Arne, forretningsbest., Vibe­ vænget 18. - Mogens, fotohdl., Rkomngerræk- ken 10. - Frede,frisørmester, J. Jens-nav 2 - A. M.. fru, Manøvej 9. - Adelheid, fru, Fct. Jørg. Park 110. - Agatha, fru, Kindhestegade 8. - Agnete, fru, Qrønlandsvsj 81. - Alexandrtne, fru, Set. J. Park 91. - Alice, fru, Karrebækvej 24 II. - Anna, fru. Havevej 70. - Anna, fru, Præstsvej 140. -- Astrid, fru, HkyttemarksveJ 95. - Aøtnd, fru, Tværvej 10. - D., fru. Ndr FarlmagsveJ 6. - E., fru, Herlufsholmvej 30, - Ella, fru, KalbyrlsveJ 13. - Elisabeth 8., fru. 0. Ringvej 52 - Else. fru. Ny HolstedveJ 43 - Else, fru. Skovbrynet 36. * E., fru. Rtrynøvej 5 Frida, fru, Ret. Jørg Park 16A. - Gerda, fru, Karrebækvej 28 D. - Gudrun, fru. Ret. Jørgens Park. - Helga, fru, Otiumsvej 2. - Helga, fru, østergade 1 - Henny, fru. Hellerlsten 66 - Inga, fru Kindhestegade 10. Johanne, fru. Østergade 8. - Joh., fru. Rtenbæksholm. Jytte, fru, Hvedevænget 68 - Karen, fru, Ret. Jørg. Park 14H. Karen, fru. Tampvej 35 - Karla, fru, Thorsvej 10. - Karoline, fru, Bogensevej 47. - K., fru, Platnnvej 2. Kristine, fru, Ydumsvej 7. - KMtty, fru, Hvedeeosnget 8. - M., fru, Rampen 8 - M. Ronne, fru, Østergade 10A. - Marie, fru, Præstøvej 107 A. Marie, fru, Ret. Jørg. Park 14 A. - Marte, fru, Østergade 30 Nancy, fru Ringstedgade 1 B. - Rolle E„ fru, Østergade 12. M. E., frit., H. C. Andersensv. 73. - Karen, frk., østergade 34. - Kr , frk., Skovbrynet 48. H., luMm Knhmagergade 5. - Børge, fuldrn, Mnglegfrdsvej 26 - Per, fuldrn., Hnsselvæ. 14, App. Rlcco R , fuldrn., Fåborgvej 14. - Ase, fysioterapeut, Høgevænget 3. - Aksel, fh gdr., N. Farlmagsv. 13. - A., fhv. gdr., KalbyrlsveJ «» - Holger, gdr., Aavang, Ladby. - M , gdr., fru., Rørmosegd., Lndby Niels, gdr.. Vredsløsc. - Rs.. fhv. gdr., Flxvej 19. - Sigurd, fhv. gdr., Duelundsvej 42. - Tage, gdr., Korahøjg., Rønnebæk - Thorv., gdr., Rlalev.

Andersen H., Frode, arbmd., Aade- rupvej 51. - Karaten, arbmd., Toldbodgade 16. - Verner, arbmd., Fenamarkv. 76. - Egon, asa., Orenæsvej 23. - Frits Egon, aae., Nordlundsvej 2

Andersen An., fhv. gdr., Lindep. 27. - Chr. gartner, Rkraverup. - H., fhv. gartner, Præstøv. 103 A. - Jens Chr., gartner, A. 8. F. Dansk Folkehjælp, MarskveJ 4. Erik, glassort., Skovbrynet 16. - Kello K., grosa., Hvedevæng. 106. Vagn. gymnasiet., Herlufsholm Kostskole. - Alfr„ hnndetsmd., Ganges Bro. - IL, hondelsmd., VomæsveJ 25. - Erik, havneasa., Bolbrovej 16. - Ernst, husejer, Nygårdsvej 34. - Chr., fh. Husm.brandk, Ladby. - Elli, Incassatrtce, Irisvej 21. - Alex Fålllng, Ing., KirsehærveJ 10. - BJ., tngn., Lærkevej 3. - Bruno, ingn., Trekanten 67. - Frank, ingeniør, Katholrnvej 18. - Freddy. Ingeniør, RølsikkeveJ 17. - E. B., Ing. Lindeparken 3. - Elvin, Ingeniør, Kastanlevæ. 8. - Rteen Hvidesø, tek.lng., Ret. J. Park 155. - Ejvind, Inst., Fjordbakken 39. - P. E., Kaffebrænder! (Sydøjæll. Kaffebrænderi), Ridderfadø 8. - (Bolig) H. Homemonnsvej 3. - Niels, kaffehdl., DymæøveJ 48. - H., kartoffelhdl., Rlngstedg. 25. - Rv. A., kedelpasser, OrenæsveJ 21 - Henn. Moller, kcdelsm.. Jætte­ stuen 84. - Aksel, kleinsmed, Rampen 8. - H. kb-lnsm . Trekanten 24. - Jmg. Bjerring, kleinsmed, Knrrc- bækvej 98 E - A. Myhre, kok, Vættehøjen 23. - Vagn, komm.lngenlør, Abtldhoj 9. - Frits, konditor, Rtenbæksholm. - J. Th., konfekturef., Jernbaneg. 15 - Ole, konsulent, PnrkveJ 114. - Jørgen, konat., Fjordbakken 52. O W . kons., Lnngdysaen 15. - Andreas, kontorass., Vagtelv. 25. - Aase, kont.ass, fru, Bag Bnkk. 69 - Connie, kontorass., Runestenen 85. - Helmuth, kont.fuldm.. Kornbak­ ken 27. - Bent, kontrolform., Falstersv 2. - J. Mosegaard, korreap., Havev. 39. - Helge, kriminalassistent, Orundt- vlgsvej 22 - Ove, kærnemager, Bogsvej 12. - Chr., købmand. Fjordtoften 6 - E. A 8., kbmd, Ringstedgade 234. 728410 Anderæn Ejner, købmand, Rislev.

722912 722026 728527 724825 72734 / 722629 727613 728431 721694 721756 722894 724718 727572 725239 725023 722064 724273 728074 722602 722903 731085 727419 721416 721188 720804 722069 727598 726274 725571 728638 729693 728192 723631 720375 724713 731260 727552 727141 720037 725673 722226 723702 722?37 721298 722095 727389 725631 724803 724210 722185 720948 728892 725794 722166 727313 ■*21277 727142 726723 723487 723748 728633 727351

Jacobsen. spec. I medicinske syg­ domme, særlig hjerte- og kreds­ løbssygdomme, Qsyernea (laard, Konsult 9-10, mandag dog kun 17-18. lord. kun eft. aft. Prlvnt Lov 701215. 72.1262 AmtNskutteinspektoratet, Nørreport, Ringstedgade 24*. Kontortid 9-15, lørdag lukket. 72961*9 Ainundsen D.. fru, Hvedevænget 70. 722168 - A’s klelnsmedie og maskinfabrik. Bilevej 1. - Ole. bankass, Hedetoftin 6. Vejlø 8002*»6 729083 - Sigurd, paplrnrb., Crønvej 32. Andelsboligforeningen »Kornhakken«, Næstved: « Formnnd: Vlnduespo’ertr Poul Rasmussen. Hvedevienget 96 - Forretningsfører, bankprokurist Kaj Hansen, Fyrreparken 12. - Varmemester Kurt Olsen, Rug­ vænget 12 C. Varmemester 8. Lund .fensen, Tårnparken ittæffes 9 9.301. - - boltg: HnveveJ 26. Andelsvaskeriet • Præsto TELEFON 7910 55 Andelsrenseriet - Præsto TELEFON 79 14 34 Amlrlsvaskeriet Skæl skor Ilf 594432 - 594183 Andersen Bruun, Præst øveJ 2i7. - Charles. Ny Holatedvej 18. - Kbbn, Limlevej 18. - Ejler, Fjordvænget. - Erna, Ret. J. P. 14B - O. og E Houtvcd, MnnøveJ 82. - Karen, MarskveJ 14. - Karsten, Toldbodgnde 16. Kirsten ug Jens, Karrebækv. 43 J. C., Vættehøjen 70. Henrik. ThursveJ 11. Knud H., OdenseveJ 124. - I Issi og Blik Langdyssen 10. - 24 Jeppe AkJæisveJ i. - M., Præstøvej 121. - Marius, Skellet 11. ** Ole Kaarup, RefsnæsveJ 2. Otto. Ringstedgade 254. - R , Nyvej 2. Ragnhild IV E„ Tranevej ti, - Tage, Præstøvej 82. - Tage, Lindebjerggårdsvej 20. - Thea, Ret. Jørgens Park 77. - V., FarlmagsveJ 19 - (lunnnr, adjunkt, Bolbrovej 32. Andersen Brik, advokat (moderet 720175 An »i Sko. RinKfttodKtule 0 725160 723289 721698 722738 726628

723038 728710 726327 721387 723187 720062

- H. C., as«., OdenseveJ 152, - Knud, asa., Primulavej 65. 721414 Amlersæn Offer AS, aut. Fortf-forlianillor,

Holsted Nord. \ Ltoinedi \» i Omst. værksted, lager, salgsafri. Boligtelefoner:

M

72 1320 72 6664 72 1914 72 M64 72 4105 72 3433

Dir. B. Offer Andersen Fru F. Offer Andersen.

Dir. Børge Andersen. Værkf. Victor Nielsen Repr. E. Edve'døen. Repr. P. E. Jørgensen. 721039 Andersen Juul, autoforh., Solvej 1. 723868 - Edv., autolakerer. Flxvej 5. 729070 - Erik, automek . Karrebækvej 38, 721787 - C., autoophug. Ringstedgade 156 722250 Ole. bankfuldm., Fåborgvej 18.

727661 728662 722309 724413

Peder, befrigter, Fensnmrkv. 66 J. W., blikkensl av., Ferskenvej 59 Viggo A 8. bogbinderi, Manøvej ) Viggo, bogbindermester. Hjar­ nøvej 28.

726795 - Jøtgen, bogblndersv., Rlettev. 8 727387 - B., bogholder. Præstsvej 103 A. 726903 Andfineil Kn., buntm., PHm

(lahln Eftf., KlialhitdeK. ]. J. Frank, bygin., Lindevænget il 8v. An., C.Fa«*., Kindhesteg. 11 Ole, eand. pharm, Holvangsv. 59 Harry, chauffør, RlagelaeveJ 45, Jobs., chauffør, LollandsveJ B. Keld, chnuff., Lyngstien 15. Knud. chauf., II C. Andersens vej 41. I.eif, chnuff.. Hanely 1. Peder 8. Hoffmann, chauf., Køgc- vej 19 Th. 8vane, chauf., NygåidaveJ 47 Ruth, civiløkonom, Præstøv. 99 C Mary. damefrlsørsalon »Taco«, Ringat edgade 71. Robert Hnageinnnn, damefrisør. Hvedevænget 13. Andcna'ii lluth, damekjoler, Itingstcdgade 11, llanr dekoratør, Parkvej 166 Børge, dir., HolhergsveJ 134. K. Riff, dir., Rønnebæksholm. Toiben, dlspon., Elmeparken 8. Chr. K., drtftslng, Assensvej 73. H. Bjerre, driftsleder, Havevej 87. Anni, eksp., H. C. Anderaensv. 75 R., eksp, Fabriksvej 14. Elsø, ekspedttlonasekretø>r, FodbygnardsveJ 47. Frederik, elektr., Hvedevænf. 70 Luf. el-lnstalt., Chr Wlnthørsv. 58 Folmer, entrepr , Præøtøv 105 B Karl, entrepn.arb., Jernbn ^eg. B. Aug., fabr., PræatøveJ 10«.

727807 729948 727690 722488 72328S 721510 729228 728768 722718

731368 729186 724775 721637 730042 720624 731017 723038 723330 731006 727358 720255 728132 723326 724696 726280 731194 726878 725391 720193 726470 720172 727392 727348 723032 721430 729430 720150 727803 725548 724410 729508

FAG REG. I

>Vl\ op ;

724226 - 724894 - 721742 - 726572 - 725794

UND KM

Erik, købmand, OdenseveJ 158 (Deko-stof). Ove. købmand, Kntreba'kvej 98A. P. H, købmd., Vordlngbotgv. 13. • bolig: Vordlngborgvej 36 Ruth. købmand, FnbrlksveJ 14. Rsren, kørel.. Lille Oallemarksv 3 Emst W., kørselsi., Rkovbrynet 50 Hans, labor ase , Fodhygårdav 36. B. Nordvig, lagerchef, Rosenv. 11. K. T., lokomotivf., Brombærv. 14 Tage, )kf.. Birkevej, Rønnebæk. Verner, lokomotivf., Præatøv 181. Gunnar Rteen. læge, Georg Bran- desvej 21. Jørgen, læge. Pnrkvej 176.

720845 721 fl 4 721976 723950 728261 724888 727239 725794 720596 727232 720475 723140 727146 722882

for landsret), Knhmagergade 4. - bolig: Ingemannsvej 27. Bugenle, afd.aygepl., Manøvej 78. Jens, anliegsgartner, Rosenvej 26. Egon, arb kuns., Lindevæng. 11. ('hr., arbmd., Langelanrisvej 12

IE

ts

14

CHUIEEli

INGEMANN CHRISTENSEN & SØN *A ALLF SYSTEMER

722908

- gratis tit 22.000 husstande

720966 Andersen Povl E., læge, Lægecen- tret, Set. Jørgen* Park 34. 726980 - Hans, lærer, Chr. Wtnthersv. 67. 722277 • A. M , pena Isårer, flkovbr. 42. 723383 - OrMhe, lærer, fru, Meiaterav. 19. 722810 - Leif. maler, KarrebækveJ 24 H. 721837 Andetsen Ctoorg, nialemi., Ankersej 7. 726036 - Kurt Skovhave, malerm., Øster­ gade 26. 724737 Andersen Poul II. 8., maler- mwter, Karrrbækvrj 34. 725668 Andersen Finn, »pecialforr. f. kjolostoffer og besætnings- artikler, Axeltorvet. 728961 - - bolig, Aaaenavej 11. 726978 - Bent. inaskinurn, Runestenen 117 720688 - Bjarne, maskinaib., Hvcdevæ 100 728185 - EMk, masklnarh, Vlbev»nr**t 12. 726963 - Kaj, mask.arb., ThoraveJ 16. 723686 - Kn., maskinnrb, ErantlaveJ 1 C. 728806 - N. J., tnaak.nrb., lngemannsv. 6. 720901 - O. Wathne, mask.arb.,HJarnav.34 727003 - A., fhv. maakinarb, LaerkeveJ 3. 729612 FY„ mask.m, Bøgevænget 3. 724434 - H. B., maaklnm., Kirsebærvej 12 731048 Helge M., mnskintekn., Nyborg- vej 49. 731133 Ole, maskintekn., Karrebækv. 31. 722605 - Erik, mekaniker, Primulavej 68. 725P54 - Mogens. mekaniker, OM ervej 3. 729451 - Peter, mekaniker, Chr. Winthere* vej 34. 726014 - Poul Er ik, mek , ÆJrtebjergveJ 7. 723711 - Gumi, metalatøber, Kalbyrtsv.116 726664 - Jørg., montør, Havevej 72. 722419 - Vent!, monter, Ringetrdgade 146 726047 - Berge, murer, Banely 7. 727662 - Børge, murer, Banely 13. 723502 Finn Morup, murer, Parkvej 164. 728081 - Ole, murer, flterkelsvej 30. 722404 llrdr. ANDERSEN, murer og entreprenører A'N. »Bryggergården", Rlngatedgadi 2 h Efter kontortid: Brik Andersen. PrmteveJ 2 tt 72 (W 2? Ingeniør B. Henriksen .............. 72 78 fU 721521 - Carl, murermeater, Mllltærvcj 7. 720923 - Erik, murermester, Præstøv 2 B 728102 Per, murerm., Chr Wlnthersv. 133 720409 - Rlch. Bo**g, murerm., Hlndbærv 6 73000« Torben, murerm., MeJerlveJ 30A. 724126 - Aage, murerm.. Rlngstedg. 216 726063 - Jens, møbelhandler, Marskvej 12 723525 - Kai W.. overass., Kalbyrisvej 39. 723087 - H. Delfort. overbetj., Manøvej 80 725887 - B. K . overlng, RollghedsveJ 97. 724058 - Carl E., o.-lærrr, Kirkepladsen 11. 724048 - Elisabeth, o lærer, Karrebækv 89 725533 - J„ o monter, Ret. J. Park 127. 723897 - Kn. B., o -montør, fllettevej 2. 729021 - Kaj, o.portør, Kalbyrisvej 106. 722694 - K., o.værkf., Hvedevænget 71. 72812« - Inge, pakkerske, Langdyssen 60. 724884 - Otte, pelst., Øverup. 728538 CAKI.O ANDERSEN murrrmriiler N(*rr«'gnnrd - tttslev

726150 Andersen A., paptrarb., Ol. Holsted Y26827 - Børge, paptrarb., HelmdalaveJ 36 720982 - Jul., paptrarb . KarrebækveJ 88 725247 - K. H.. paptrarb , Kathotmvej 13. 722417 - A. og I. pena.onat, Pehnavej 4. 725079 - A. P. V., penan , Gallemarksv. 67. 721931 - Carl, pensn., Præstøvej 89 726812 - Carl, pena., flet. Jarg. Park 53 729453 ~ Chr., pens., MnnoveJ 38. 722213 - E., pena., OtlumsvcJ 2. 720439 - Egon, pens., SoJbnkkeveJ 55 726323 - Esther, penan., Set. J. Park 137 720958 - H. G., pens, YdunsveJ 9 726009 - Herluf, pens., ErantlaveJ 21 E 727886 - K„ pena., Manøvej 52. 724429 - Leo. pensionist, Ringntedgade 6 728543 - Lennie, pens., Hvedevænget 74 727183 - Peder, pens., Qartnervej 17. 727852 - Peter, pens., KarrebækveJ 42, 731409 - Pouline, pens., Præstestræde 4 726114 - Rvend. pens, Enebærvej 17. 727817 - B. Nørager, pladeam., Syrenvej 6, 729363 - Jens E., postbud, Karrebækv. 144 724640 - Bent, preaøefotogr., Nyborgvej 2, 721407 - H. Elhaj, prokurist, Gravlunda- vænge 1 A. 720106 - P. E., proktirist, Ringatedgade 2. 773798 - Leo. palaemsger, Vordingb vej 10 726971 - Ova Bach, renaerihest, Mejertv. 20 725682 - Carl. rentier, Karrehækvej 24 D. 721181 - Gunnar, repr., VordlngtiorgveJ 8 730016 - Ole, repr., Mejerivej 16 A. 721439 - Th., repr., Hvedevienget 40 727116 - Vagn, repr., flet. Jrrg Park 99 725124 - H. Brnndt, revisor, Grønlandsv. 9 727678 - Otto, revlsoraaa.. Ny Holstedv. 37 727461 - Htlg. anlgsaas., Jættestuen 50. 723785 - Torben, salgalnap., Skovbrynet 4 721713 - H og 8nns Eftf., aavskærerl A tømrerværksted. NygårdsveJ T. Elner Hansen, bolig: Vejlø 800019 722481 - R., f. savværkse., Godthåhsallå 2. 729059 - Elin, sekretær, OdenseveJ 108. 722666 - Tove, sekretær, Grønlandsvej 18 729045 - John., sen.aetg , NvborgveJ 7 776186 - Bent, aervlreass, Slettevej 8 724079 - O. Nygnard. signalrnont.. Banely 6 723548 - Stig Ostergnard, akoletnsp, Fjordtoften 19. 722201 Kaj. akotojsfabr., Ernntlsvej 50, 727480 - - Bolig: Parkvej 28. 722705 - Carsten, slngtersv., Roflednlsv. 22 720967 - F., fhv. slagter, HJumøveJ 19. 729418 - H. C., slagteriarb , Klldem v. 79P 724358 Andersen I^lf, Kønnchæk Alt 1 kod til hjennnrfrywning 724481 - Vagn. slagterm.. Havevej 4 721856 Knud, smed. Rlngstedgude 219. 726746 Ole, smed. Blommevej 10. 722174 - 8v.. smedem., KarrebækveJ 157. 720336 - Th. P. A fløn, smedem., Karre­ bækveJ 155. 724595 - Kurt, snedker, IriøveJ 46. 726534 - 8v. E., snedker, Skjoldborgsvæ. 2 726687 - Gunnar, snedkersv., AderupveJ 59 725921 « Finn Hog, sorterer. Parkvej 168 729421 - 8v. Age, sperlnlarb. Runest. 34. 722395 P, Sportsnmgasinet, Ringstedg. 19 721246 — Bolig: Llndeparksn 16, 722900 - Vagn, Stads- og havneing.kont. 729468 - F. A., aervlcekona., Nyborgvej 41. 727297 - R, fhv. atatlonsforat., Norgeav. 54 726488 - Otto, øtøbemeater, BolbærveJ 9 . fa

729664 Andreasen Poul Thorskov, overass . Karrehækvej 28 B. 727024 Andreesen Kaj, bestyrer, flet. J. Park 124. 720061 Andreesen Chr., A S, glas, por­ celæn, gnveart., rustfrit »tål, køkkenudstyr, Ringstedg. 12. 724810 ----Forretningsfører Ole Bro. bo­ lig, KarrebækveJ 28 B. 720869 - Chr., købmand, Rlngstedgade 65. 722325 Andresen Hans, montør (B.A.C.- 8ervlce), Rønneparken 18. 720220 - Stefana's arvinger, Fartmagsv.35 723651 Anlol Vald., opaynsm., Tborsvej 2 725378 Ankholt flv., montør (SAC Service) Nygårdsvej 64. 720761 ANNONCER Se fagregister u. Annoncebureau flv Holst år fløn. 721260 Antonlnl Anina, ass., Kildem.veJ 121 723249 Anthony Henn., cykelforr., flkjrtte- mnrkavej 99. 721981 - William, fhv. vognmd., Ægtrsv. 8 725651 - Hanne, sygehj., TarupveJ 29. 726201 Antonsen Svend, paplrarb., Ny Hol- atedvej 38. 725597 Ape! Laura, fru, Nygårdsvej 16 724142 - Frederikke, fru, Solvangsvej 6 Appenawi Finntt'skole Se under Vejlø central. 721528 Arbejdernes Fælleaorg.! Formand: Fagfor.formand H. C. Jensen. 8t, BlicheraveJ 8. 729091 - knss.: Sv. Aa. Rasmussen. Grundtvigsvej 18. 724095 - Radio- og FJemsynsklub f. Næs­ tved og omegn. Fnid.: Kaj Lar­ sen, Hvedevænget 27. 723046 - - Klubbens tekniker. Jernbg. 6 722560 — - - Ramsherred 19 A. 723385 A S F. Dansk Folkehjælp Fmd.: Hans Cbr. Sølberg, Kær- mlndevej 6. 724825 ----Kassereren, J. Chr. Andersen. 720932 - - Vagtleder Helge Jakobsen, Lupinvej 10. Arbejdsformidlingen 72 20 62 Set. Jørgens Tark 52 åbent: mand., ttrsd , onsd , fred. 8 15.30, torsd. 8 17, lørdag 9-10 (kun for tilmelding af ledige). 728270 Arbejdsgivere. Foreningen af v. Næstved Havn. Fmd.: clvlllng. G Meng-Lond. 721536 ----Sekretær og knss.: fltatsaut skibsmægler P. læhmnnn Sivert­ sen. 728200 Arbejdsgiverkontrollen. Farlmngs- vej 12. 728711 Arbejdstilsynets Næstved kreds. Hjultorv 18>. Fabrtklnspekter E B. Eriksen Inspekter flv. E. Monefeldt (Priv. 721814). Inspektør K. Ptorm-Chri- stensen (Ptlv. 728781 ).

Andersen Else, syerske, Gartnerv. 1. - Judith Veetergaard, syerske, Vættehøjen 1. - Adanrn W., sygehj., Havevej 66. - L Møller, sygepl.ske., Fnbrlkav. 4 - Laila Høgsted, sygepl., Kalbyris- skov pr. N - Evald, taxa-vognmd., Manøvej 42. - Ernst, taxavognm.. Hvedevæ. 99, - Thorkild, taxavognm., Skytte­ marksvej 29. - H C., tekn. as*.., Helgenæsvej 49, - Preben tlf.montør. Skovbrynet 10. - Asger Randolph, tjener, Parkv. 14 - Jørgen, tjener, Karrebækv. 100B. - Tage, tjener, Præstøvej 103 B. - Herløv, tobakshdl., OlenteveJ 22. - V.. togfører, ErantlsveJ 11 C. - flvmd Aage, tolduss., Agervej 4 - Henning E.. toldvagtm., Vesterp. 4 - NIC., pena. trafikkontroll., FlxveJ 1 - And., tømrer, J. JenaensveJ 28. - Arthur, tamrer, Kalbyrisvej 6. - B-mt. tømrer, Karrehækvej 39 - Flemm.. tømrer, H. C. Ander- aensvej 59. - O, tømrer, EJlersveJ 2. - Poul, tømrer, Præstovej 143. - F. tømremv, MelateraveJ 9. - Chr., fhv. tømrerm . Set. J. P. 96 - E. R., tømrerav., Flagspættev. 5. - Henry, Udlejningsgården, flkytte- markaveJ 70. - Nteis. underdir.. Rlngstedg. 1 C. - Egon. VVS inst., FalstersveJ 4. - Engly, varmem , Bag Bakkerne 21 - L„ fhv. vejmd., Set. J. Park 123. - Rlch., vlcetoldlnsp., flet. J. Pk. 123. - Jonny, vikar, Hvedevænget 108 - Frede, vognmand. Oallemnrkav. 3 - Jens, vognmd.. AaderupveJ 58. - Jens. fhv. vognm, Bøgepsrken 10 - Ole, vognm., Violvej 24 - Oorm L. M . værkf . Læsøvej 97 Hartvig, værkf., Ferskenvej 49 - Ib. værkf.. Kalbyrisvej 41. - Jørgen 8., værkfører, Fersken- psrken 75. - Tage, værkfører, Bolvnngsvej 15 Verner, værkfører. O Ringvej 4 - Bente, økonoma, Helgenæsvej 49 Andersson L., Insp., Industrivej 20 - Jørn. kok. OdenseveJ 110. Andkjær F1, masklnm., Karrebæk- vej 103 G Andreasen Inger, fllagelsevej 15. - Carl, ass., Kirsebærvej 7. - Marianne, ass., Ny østergade 3 - P.. best.. Bakkegrd, NygårdsveJ. - P.. benitirforh., OdenseveJ 130. - A. Hove, dir., eand. pollt., Axel- torv 4. - John, exportsss., Ferskenv. 105 - K. Hove. fru. flet. J Park 97. - Rob. ok.tlvf., Carrebækv 100A - Jørgen masklnsrb., Mariedalsv 23 - Frank, mejerist. Fensmarkv 38 - Jørgen, mek., OrenæsveJ 28. - Kurt, montør, Karrebækv. 10211. - Bv. Erik, puplrnrb . Ringstedg. 38 - H. C., pens., J. JensensveJ 45. - Henry, træskærer, ØmeveJ 8. Andresssen Carl, FarlmagsveJ 83 - Rita, fru, Danavej 34. - O.. Vc rdlngborgvej 38.

725329 726908 720011 727581 726194 721191 723911 721103 727724 729506 727430 724199 724236 722653 722357 727025 729877 721662 720160 726803 729504 723054 729294 720243 723067 725083 728358 722677 725804 725915 727410 727154 723216 725031 720300 721783 720074 720380 722203 726075 723659 727356 721543 727256 727724 722391 728814 725285 730615 728869 728461 721861 724241 723777 727464 727201 723270 720330 723068 727323 728838 727660 731081 727144 727772 724844 723085

’t

f AG I REGI

LAND j

II

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116 Page 117 Page 118 Page 119 Page 120 Page 121 Page 122 Page 123 Page 124 Page 125 Page 126 Page 127 Page 128 Page 129 Page 130 Page 131 Page 132 Page 133 Page 134 Page 135 Page 136 Page 137 Page 138 Page 139 Page 140 Page 141 Page 142 Page 143 Page 144 Page 145 Page 146 Page 147 Page 148 Page 149 Page 150 Page 151 Page 152 Page 153 Page 154 Page 155 Page 156 Page 157 Page 158 Page 159 Page 160 Page 161 Page 162 Page 163 Page 164 Page 165 Page 166 Page 167 Page 168 Page 169 Page 170 Page 171 Page 172 Page 173 Page 174 Page 175 Page 176 Page 177 Page 178 Page 179 Page 180 Page 181 Page 182 Page 183 Page 184 Page 185 Page 186 Page 187 Page 188 Page 189 Page 190 Page 191 Page 192 Page 193 Page 194 Page 195 Page 196 Page 197 Page 198 Page 199 Page 200

Made with FlippingBook - Online magazine maker