Telefonnøgle Næstved 1974

Lundby Kostræde Tokeværd Menstrup. Rude eller Sandved Herlufmagle Herluimøg!* ell. Skelby Tybjerg Ofumøø ell. Vettere»».v Hyllinge Fodby Rude

Veater F.gede ................ Vester Bgesborg ......... Vesterborg ................... Vesterhave ..................... Vindenip ........................ Vindatnip ...................... Vrtdaloee ....................... Olienip ........................... Øvenip ...........................

Sværdborg ............... . gvtne .............. . Setup »»eee •eaeeeeeøft *> * •••••—•• lomefnmrk ••MttetætMaalttWat iorp# ...................................

... Tokeværd ell. Rønnøde ... Lov eller Vejle ... Koøtræde. Lov ell. Vejlo ... Karrebæk ... Glumsø ... Fuglebjerg ... Næstved ell. Fenamark ... Fodby ... Næstved ell. Fenemark ... Tappemejo ... Olumse

TAXA

EFTERLYSER DE BEDRE KUNDESERVICE?

Trælleae .... Tybjerglllle Tyvcløe »««•'

A-B

•etieeet••*#••••••••

Aaalde Aaae ..

FLYDENDE BRÆNDSEL FRA STENBÆKSHOLM en god varmeforbindelse 720071

Tlstrup ........ ............. . Vallensved .......................... Venalev ...............................

C-D

E-F G-H »-J K-L

Realregister Storstrøms amtskommune, Næstved kommune, Vestsjællands amt m. m. Ntorwtrfim« amtskommune Storstrøms amtsråd. Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. Tlf. 85 82 6« Amtsborgmesteren. Formanden for aoclal- og aundhedaudvalget. Jordemoderkonsultationen, Amtmandsgade 2 ............................... 720030 Sygehuse. Centralsygehuset I Næstved, Klngstedgade ..................... 721401 Langtldsmedlrlnsk afdeling I Vor­ dingborg, SnnkelmarksveJ ........... 771100 Centralsygehuset I Nykobing F.,

CARL LARSEN M;bil

M-N

Stedbetegnelse Benyttet, ndr man vod, hvor on abonnent bor, mon ikke or klar ovor, under hvilken , central man okal oogo.

Fjordvej ............................................... 853033 Amtssygehuset i Fakse, PræatøveJ . 713500 Amtssygehuset i Maribo, Sdr. Boulevard ................................... 880899 Amtssygehuset l Nakskov, HosklærsveJ ......................................... 921466 Amtssygehuset I Stege, Langgade .............................................. 814022 Efterbehandlingssygehuset ! Sakskøbing, Juniorsgade ............... 894047 Plejehjem og forsorgshjem. Forsorgshjemmet I Næstved, Havnegade 50 .................................... 720462 Forsorgs- og behandlingshjemmet I 8akskøblng, Nørrevang ................ 894010 »Orønsundhjemmetf, Hans EgedoveJ, Stubbekøbing ....... 841550 »Søndersøhjemmete, Sdr. Boulevard, Maribo .................... §80991 »Klldebakken«, PræatøveJ, Fakse . 713880 Amtsplejehjemmet I Stege, Langgadc ......... 814022 Andre virksomheder. Reglonalvandværket I Vesterborg... 939348 Næstved Gymnasium. NvgårdaveJ... 720078 Amtsvej* arsenets materialpladeer t 1. distrikt, BelgtenaveJ 2, Nyk. F. ... 851941 2. distrikt. Skolevej, Nakskov .......... 021324 3. distrikt, SnesereveJ, Tappernøje ... 705143 4. distrikt, Kalvehave, Se Tnppernøje Maskinværkstedet, SnesereveJ, Tappernøje ........................ .................. 766143

O-P

Formanden for aygehuaudvalget. Formanden for teknisk udvalg. Formanden for undervianlnga. og kultur­ udvalget. Centralforvaltningen (kontortid 8-10, undt. lørdag). Amtakommunaldlrektoren. Regnskabsafdelingen. Sygehusforvaltntngen. t/ndervlanlnga- og kulturforvaltningen. Amtakoruiulenten for folkeskolen. Amt aakolepaykologen. Amtakonaulenten for fritidsundervisningen. Social- og sundhedsforvaltningen Amt »sundhedsplejersken. Sygesikringskontoret. Teknisk forvaltning Amtsvandløhnvæsenet Kontorer I Næstved. ladende sundhedsplejerske, Rlngstcdgade 73 .................................. 720199 Amtsurgdomacentret. rådgivningen, RI ngatedgode 78 ........................ 720564 - støtteboligen, Kornbnkken 23 . 729503 støtteboligen, Ndr. Fanmogs- vej 29 ............................................. 729729 optrænlngseentret, Ndr. Farlmngsvej 29 ................. 729033 Amtsrådssekretariatet. PIanlægt.Inganfdelingen. Amtsarkitekten. Amtavejvæaenet.

Q-R S-T

Abbednæ«

Næstved. p H. Vejlo

Kam-bækatorp ................. Karrthæk ell. Mønatrup KJøherup ........................... Herlufmagle Klinteby ....... .................. . Mønatrup Kongated ........................... Kønnede Krummerup ...................... Fuglebjorg Krympllnga ....................... Bverdrup Kvialemark ....................... Hai idved Kyse .................................... Fodby, Skelby •11. Hyllinge Krng ....... ................... Koetræde ell. Lundby Ladby ......................... Næstved Fodby ell. Skelby Lille Betttnge ........... Tapperneje Lille Tvede ...................... nrandelev

Abbrdnæahoved ................ Vejle Ågerup ................ .............. Hyllinge Arien Handved Aekov Averel ............. .................. Tybjerg Batnæt Landeby ••••••et«#«*

Kverdrup ell. Tapperneje

VJ

Vejle ell. Lov Uluniae ell. Skelby

Bavelae

Bandaltv ............... ............ Fuglebjerg Blndebjerg .......... . Orutnleee Btawrup ............................ Rude Bletrup ....................... . Næetr. ell. Fodby Blangalev ••«#«•••••••••••••. »•••* Lov Bondenip ................ .......... lirsndelev Bonip................................... VeJlø ell. Runnede Boærup •Møeeeeeeeeeeeeeeeeo •••• Tokeværd Bronip ............................... Mønatrup Bredtrup ............................ Teppern. ell. Bverdrup Brødtrup Hejakole ....... Bverdrup Bækketkov ••*••••*••••*••••••••« Bverdrup ell. Teppern. lOftbek ............................ Tappernsja Begeae •*•••«••eeeeeee•et•etaeteet* Lov, Brandelev ell. Bverdrup Dybae ••*•••••••* •••#••••*•#•#• •#•• Koetræde Dyrlev etteateeeteeeetteeteeoeeett Bårne Dyeted •••etaet*#•••••eetaa*»eta Tokeværd ell. Bverdrup Kngelatofta et»etaeetoeteeaetttet (iiumae Kngtlalrup ••••••»•ttettaetattt Bverdnip B at etteatettetaeeeeeooetttttotteteoe* KåffiMNt Faa rup eta••••••eettetaeetøtteet••• Lov Flemetofte ............. . Fuglebjerg Fltntemote #•••••••••••etttaeeeee Bverdrup Fugltblerglurd Huse .... Fuglebjerg Fttfretidai tttt••#••••••••-•#•••••• Sandved Ferelev ............................... Hyllinge ell. Fuglebjerg Gavne Baroni ................... Vejle Gelettd e«teetttteetta*tetteeaaeette llcrlufmagle Gerdrup............ ............... Næatved Guderup ........................... Næatved oli. Fodby < underairvholm OttOOeatta« ••* Skelby Gedat rup eeaetteeent«etteoea ataeae Tnkaveird Haaraltv ............................. Sandved ell. Ttnr. Jell. Haldagerltlle eaeeeeetHHitiiM Fuglebj. ell. Rongek. Italdagermagle ................. Fuglebj. ell. Koneak Hammer ........................ ,ov. Lundby ril. Hårae Havnakov ............ ........... . Hyllinge llrrluflllle .............. . noriufmagle HleliMoUlle .......................Tybjerg H julebæk ........................... lterlufm. ell. Fensmark llnlløae Landeby ............. Skelby ell. Næstved

Load .................... .............. Fodby Lundbytorp ....................... Lundby Marbjerg Iluae •atøa aetaaettt Marvede eogn ..... ............ Menstrup Mogenatrup ..................... Lov Myrup ............................ . Lov ell. VeJlø Nåby landeby ••••••eaeteeteeee Nebletorp teaaa•••••taatttøaat•• Lundby Nyrup ..... ....................... Bude Nr. Tvødo ............... Tokeværd Næaby ••••ttttaa••■•••••••ttatttVt* Næsbyholm ....................... Uluniae Nr. Bmldatrup ............ Tapperneje Vejle ell. Lov

Næstved eller Skelby

FAG REG.

Ghimae ell. Broby

Otatrup ........... ........ . Fenamark ell. Tokeværd Orup .................................... Tybjerg ell. Herlofm. l'ederat rup et«••««<•«•••ae••••••• Lov Havnabjerg ••««#aøetatete••••••• Tokaværd liaunet rup .......................... Tokeværd Jtaunstrup" ...................... Herlufmagle jerup ............................. Uluniae eller Skelby

OP- IAKD

jnstrup .......................... Skelby tteetnip ......................... Vejte Hlng, Hammer eaattteeøeeeeøt RJsby ................ ................. BArte Bislev ..•taaaaaaaata»taaaaaaattt*tta

Kostræde. Vejle. Lov eller Lundby Næstved ell. Skelby

f

Hageskov ........................... Fugleblerg Bønnebæk ......................... Itrandelev ell. Næstved Ballerup ••••••••tattaa•••••••••••• Kostræde ell. Klerekov B ite .................................... Fodby Ite Skovfogedbolig....... Næstved Randby ............................... Olumse „ „ „ Sippet up ....................... . Næatved ell. Vejle Stolte ,1 Tappeitiejo oli. Slotte at i and .............. '/ Bverdnip Skafterup •••••••ttitetteet••»*••• Ruda __ _____ . . Sk ravenip .......................... Næatved ell. Karrobæk Snevers Overdrev ............ Tappom. all. Bverdrup Sneaere Mark ................... Tappeni ell. Bverdrup Hneeeretorp ...................... Bverdrup Sneelev ................ ............... Fugleblerg bpnrreaholm ...................... Bverdrup Spjetlerup ••tttaetaset»•••»•»teet Menetrup Hpragelee ........................... Herlufmagle ell. TybJ. Stenat rup •• •••»••»tetøøftaeeeeae Næatved ell. VeJ'e Store Ret tinge .................. Teppertiej«

De får en god forbindelse når De drejer....7205 27

SPAREKASSEN

Holmegaarde Olaaværk Fenamark Holme-Olatrup .................. Tokeværd Holme Hlpperiip etattttaatatt Fenamark Holated ««j......................... Næstved llolatalne Minde oteoeeoeeeøt Fuglebiøf# Hyllaated .......................... Randved Hækkerne ltaaaa.tattata*.«l«atia Tybjerg Hajbro Ifuee ...................... Koetræde JartsVov ................... ...... Vejle ell. Lov Jenatrup Huee .................. Hyllinge Kajratrup ............... ............Skelby Kalby ................................. Tokeværd Xlijbyrla ............................. Næat ved Knlkerup •e .aataeaaetaettotaeete F«nsmark

Aben daglig 9,30-16.00 Fredag tillige 17,30-19,00 Lerdaq lukket Axeitorv - N»*tved

Btubbenip ................... Skelby S terling# landtby ........... Bverdrup vendefmp •eaeteatteeefteeeeeteea Vejle %

s

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online