Teestrup - Bestemmelse om forplejning af flygtninge 1945

------------I

>

I pi

I I

I I

f f J r *

W.Y-S,

f 3 J } y ( i £ /

A 4 ^ ( AO »'•

Melding fra LMC,

Qy^,

v

til samtlige Luftværnschefer.

1 r ^ - « 5

*

Socialministeriet har efter Forhandling med Indenrigsministe- riet og med Repræsentanter for den allerede Overkommandos Mission anmodet Luftværnet om indtil videre at paatage sig Forplejning m. v. af de tyske Flygtninge, der af de tyske Værnemagtsafdelinger er efterladt over hele Landet. Som en midlertidig Ordning, der gælder indtil videre, bestemmes herved følgende; P. 1. Fortie:‘nlng, Bevogtning m. v. Der foreligger endnu ikke for Luftværnet Oplysninger om, hvor de paagældende befinder elg, og hvor mange, hvorfor man herved skal anmode Luftværnscheferne om, hver inden for sit Omraade, at søge dette opklaret, evt. i samarbejde med Politigrupperne. Der maa drages Omsorg for, at Flygtningerne holdes Internerede i Forlægningerne, og der ma ved Hjælp af C. B. Mandskabet eller paa anden Maade sættes Vagt ved Forlægningerne indtil videre, om muligt dannes Be- vogtningsgrupper med en Leder, der forsynes med Skydevaaben ( Riffel ). Da Flygtningene paa nærværende Tidspunkt paa visse Steder i indtil 48 Timer ikke har modtaget Forplejning ved den tyske Værnemagts Foranstalt- ning, maa nødtørftig Forplejning Dag for Dag, bestaaende af Brød,Mel, Kar- tofler, Gulerødder, Roer, Kaal, Byggryn, Sukker, Mælk, Smør, Teerstatning, Ost,Pølse samt Salt, rekvireres af Luftværnscheferne og straks stilles til Flygtningernes Raadighed, Tilberedning af Maden bør saa vidt muligt overlades til Flygtninger ne selv, men om fornødent maa der i de nærmeste Dage gennem Luftbeskyttel- sestjenesten ( Socialtjenesten ) eller FolkebeBpisningsordningerne drages Omsorg herfor. Varerne maa saavidt muligt købeet rekvireres ) af Luftværns- chefen hos større Leverandører til billigst mulige PrisC Maksimalpris ) og Betalingen erlægges Forskudsvis af Luftværnscheferne og opføres paa Konto § Ih - Stk. XIII som nyt No. 19* Priser vil blive underkastet efterfælgende Kontrol, Leverandører af Mælk, Smør og Ose. maa savidt mulig udpeges efter telefonisk Forhandling med Smøreksportudvalget, henholdsvis Osteeksport- udvalget ( Telf, Aarhus 86 ol ), Paa tilsvarende Maade vil Baconudvalget ( Telf. Central 15600 ) kunde yde Bistand ved Fremskaffelse af Pølser, Ved Køb ( Rekvisition ) vil der være at udstede Rekvisitionsbe- vis af følgende Ordlyd : I Henhold til midlertidig Lov af No. 324 af 21 Sept. 1939 pvf. Lovordning af 27 Marts 1945 og Indenrigsministeriets Be- kendtgørelse af 25 Sept. I 939 , rekvireres herved til Erug for Luftværnet følgende: Art og Kvalitetsangivelse: Mængde: Pris pr. Enhed: Samlet Pris: For eaavidt angaar rationerede Varer gælder nærværende Rekvisitions- bevis i flg. Handelsministeriets Bekendtgørelse ligesom Indkøbstilladelse, Rekvisitionsbeviset maa undertegnes af Luftværnschefen med Stempel og Underskrift, Der udfærdiges 2 Genparter, hvoraf den ene efter nærmere Ordre vil være at indsende til Direktoratet for Vareforsyning. Paa tilsva- rende Maade vil der være at forholde m. H. t. tidligere tyske Krigsfanger, depc»ter 9 de o. 1 . ’ Skulde der endvidere blive rettet Henvendelse fra den tyske Værne- magt ang. Forplejning af syge og saarede Medlemmer af Værnemagten, paahviler det Luftværnschefen at yde Bistand.

Made with FlippingBook - Online magazine maker