Teestrup - Bestemmelse om forplejning af flygtninge 1945

Henvendelse II# Sanitære Forholdsregler.

§ I Lægetjenesten* Sanitetschefen maa i Samraad med den lokale Embedslæge lade fore- tage lægeligt Eftersyn af samtlige Forlægninger og evt. Interneringer beliggende indenfor hans Oraraade. Saafremt Dødsfald er indtraadt blanc Flygtningeme foretages Ligsyn med Udstedelse af Dødsatest« Indberetning afgives til Luftværnschefen om Antallet af Lig« Det egentlige paaregnes varetaget af de her i Landet tilbageblivende tys- jdke Læger paa samme Maade som hidtil. Med Hensyn til Syge husindlæggel- ser gaas frem efter de Retningslinier som indeholdes i Indenrigsminist riets Cirkuiærskrivelse af 23' ilarts 19^5» hvoraf bl* a. fremgaar at det maa anses som nødvendigt at indlægge Patienter blandt Flygtninger- ne, der maatte lide af ‘ryfus, Paratyfus, Dysenteri, Plettyfus, for at sikre Sygdommenes Bekæmpelse eller i hvert Fald muligøre, at Udbredel- se af Smitten hindres. Patienter lidende af Difteritis og Scarlatina bør derimod und- tagelses /io indlægges, idet de paagældende som Regel uden Fare for Ud- bredelse af Smitte vil kunne isoleres paa Opholdsstedet i Overensstem- melse med Epedemilovens Hegler. I Tilfalde hvor øjeblikkelig Lægehjælp er paakrævet for at afvær- ge overhængende Livsfare, bør Patienten indlægges paa Sygehus til i hvert Fald foreløbig Behandling. Man gør dog opmærksom paa, at den i øjeblikket stedfindende Nedlæggelse af tyske Interneringer vil kunne nødvendiggøre £t noget større Antal Indlæggelser end oprindelig paareg net. Luftværnschefen bør gennem Sanitefeschefen drage Omsorg for, at Lægehjælp kun erholdes i Tilfælde af, at Sygdomme^ af ovennævnte Kate- g o r i ^ maatte indtræde blandt Flygtningerne, og Vagtmandskabet skal instrueres om, hvorledes Hjælpen erholdes. De paagældende Læger er berettiget til at rekvirere Medicin fra Apothaker paa sædvanlig Maade, ligesom de er berettiget til ved Under- skrift af tyske Lægers Recepter, at gøre disse gyldige til Indkøb af Medicin. For ydet Lægehjælp betales sædvanligt Honorar. § 2. Hygiejniske Foranstaltninger. Rengøringsmidler og Sæbe sumt Kiorkalk ( evi. fra Luf tværnschef«' ens Depot til Brug for Gasbeskyttelsestjenesten ) maa i det nødvendige Omfang stilles til Raadighed for Forlægningerne og Interneringerne ved Luftværnschefens Foranstaltning ( herved anvendes før omtalte Rekvisi- tionsblanket). Der maa snarest s^ges gennemført en efektiv Aflusning a samtlige Internerede ved Hjælp af Ivoran. Der forudsæt,tes, at de internerede selv foretager Rengøringen af de i Brug tagende Lokaler, herunder Toiletter og Latriner. § 3 . begravelsestjenesten. De for Luftværnschefen anmeldte Lig, jfr. Pkt. 1 maa ved dennes Foranstaltning ved Hjælp af Luftværnets Sanitets- og Ambulancetjeneste begraves

Made with FlippingBook - Online magazine maker