Adora News - Winter 1400

ADORA NEWS 1400 زمسـتان | شمــــــــــــارهسـوم | سـال اول | فصلنامه آدورا نیوز

داران ‌ توجه «آدوراطب» برایداروخانه ‌ اقدامقابل

طرح آرمان، مصداقطرحیخلاقانه و نوآورانه است

گر محبوب ‌ آشنایی با یکدرمان

مکملی برای کمکبهسیستم ایمنی بدن

مطرحشد: مدیر حسابداریفروشو اعتباراتشرکت آدوراطب در گفتگو با ها است ‌ طرحآرماننقطـهعطفـیدر تسویهفاکتـــور داروخانــه

شود ‌ مرکز جدید توزیعداروی تهرانغرب افتتاح می هایداخلیو خارجی بر فعالیت آدوراطب ‌ مهر تاییدشرکت

ADORA NEWS

فصلنامه آدورا نیوز 1400 زمستان | شمـــــــــــاره سوم | سال اول

صاحب امتیاز و مدیر مسوول: شرکت آدوراطب، پریسا مولایی سید محمد جعفریان مشاور : مهدی نوروزوندیان سردبیر: مهرنوشصفری دبیر:

گروه گزارش: یاسمین عطار سعیده اختیاری گروه خبر: فاطمه قمی حدیثه مومنی هنری و گرافیک: شهاب الدین آشتیانی عکاس: معین باقری ویراستار: یاسمین عطار امور فنی: مهدی نوروزوندیان کار ‌ حسین محکم روابطعمومی: مهرنوشصفری 114 تهران،شهرکغرب، بلوار دادمان، پلاک نشانی: 021-88385660-80 تلفن: ۵۵۲۳۵ داخلی 021-88080125 نمابر: +989102293852 اپ: ‌ واتس های اجتماعی : ‌ شبکه adorateb _ co adorateb info@adorateb . ir پست الکترونیکی: www . adorateb . com سایت: ‌ وب

تریبون • گفتگو با مدیر حسابداریفروش و اعتباراتشرکت آدوراطب؛

6................................................................................... پرداختمشتریان را افزایشداده است ‌ ایکه قدرتخرید و باز ‌ ایده 12..................................................................................................... شود ‌ • مرکز جدید توزیع داروی تهران غرب افتتاح می ۱4.............................................................. • دستاوردهای آدوراطب درخصوص تضمین کیفیت کالاهای سلامت محور ۱6................................................................................................... گانه سلامتی، ایمنی و محیط زیست در آدوراطب ۳ • ۱7............................ الزامیکهمحکومبهرعایتآنهستیم | شـــــرکتآدوراطـــــــــب HSE •یادداشتجــــــوادگائینـیمدیر ۱8.........................................................................................................................؟ • آیا تغییر اقلیم چالشی جهانی است ۱9......................................................................................................................... داروهــــاییپیـشاز مرگسهـراب ‌ •نوش 2۲.............................. » گفتگو با دکتر داروساز «حمیدرضا کیایی | • طرح آرمان، مصداق طرحی خلاقانه و نوآورانه است 24............ » گفتگو با دکتر داروساز «فرامرز میسمی | ها را تسهیل کرده است ‌ • طـــــــرح آرمــــــان فرآینـــد مالی داروخانه ۲۶................................................................................................................................ گر محبوب ‌ • آشنایی با یک درمان گفتگــو بــا دکتــر داروســـــاز | هاســت ‌ هــا بــر عهــده رسانه ‌ ســازی درخصــوص نقــشداروســاز در داروخانه ‌ • فرهنگ ۲۸.................................................................................................................................................» فــرد ‌ «رســول نظری 30...............» گفتگو با دکتر داروساز «ستار داوودی | • شرکت آدوراطب یکشرکت پیشرو در صنعت پخشداروست 32....................................................................................................................................... مدار ‌ هایــی مشــتری ‌ • برترین سبدمحصولاتآدوراطب ۳۴................................................................................................................... • معرفیسبد محصولاتجدید آدوراطب سلامتکده 44......................................................................................................................................... • پویــش بــه ســوی صفــر انعکاس 48......................................................................................................................................... • مروری بر اخبار حوزه دارو دیدگاه ۵۰............ گفتگو با «سارا قربانی»؛ حسابدار در شرکت آدوراطب | ام را از شرکت آدوراطب دارم ‌ • کسب مهارت و تجربه گفتگــو بــا «نویــد | • شــأن و احتـــــــرام شــغل رانندگــی در واحــد لجســتیک آدوراطــب معنــا پیــدا کــرده اســت ۵۲........................................................................................................................ پــور» راننــده شــرکت آدوراطــب ‌ ابراهیم 53........................................................................................................... • آدوراطب نایب قهرمـان جام صنعت دارو شد 54.................................................................................................... •هیچوقتاز شنیدنبیمـاریسـرطانناراحتنشوید 55................................................................................................ •حمـــایتبیمارانمبتلابـــهسرطــــــــــانبهروایتتصویر 58 ............................................................................................................ • فراخوان جایزه؛ مشارکتکنیدهدیه بگیرید فیلمکده 56....................................................................................................................................... ژانرهایهنر هفتم ‌ • بهترین

سخن مدیر عامل محسن فیاضدستجردی

به بهانهسیزدهمینسالفعالیتآدوراطب

محصولات دارویى، مکمل و تجهیزات پزشکی در سراسر ایران های ‌ کسب کنیم؛ رتبه نخست این شرکت در میان شرکت خصوصی گواهی بر این ادعاست. ادعایی که با اتکا به عامل نیروی انسانی و استفاده از تکنولوژی بروز به دست آمده است و توانسته در مقام بزرگترین شرکت خصوصی در صنعت پخش زایی کند. تولید کلدباکس، ‌ نفر اشتغال 900 دارو برای نزدیک به های ‌ اندازی سامانه ردیابی محصولات شرکت، پیشرفت ‌ راه های ‌ مرکز توزیعی در شهرها و استان 25 اندازی ‌ لجستیکی، راه کشور و ... همه حاصل تلاش مدیران و کارمندان این شرکت در گاه از توقف بازنماند ‌ پیش از قرن حاضر است. پیشرفتی که هیچ آلدر ‌ وهمچناندر مسیریقرار داد که برای رسیدن به نقطه ایده مقایسه با کشورهای توسعه یافته راهی طولانی در پیشدارد. شود مگر با همتشما ‌ این مسیر در سال جدید نیز محقق نمی همکاران گرامی. ضمن تشکر و قدردانی از تمامی همکارانم و گرانصنعتداروی کشور، امیدوارمسیزدهمین ‌ همچنین تلاش سال تاسیس شرکت آدوراطب در شرایطی که مفهوم توزیع و پخش، معنا و وسعت جدیدی یافته است؛ نقطه عطفی در هایشرکت باشد. ‌ فعالیت

که شرکت کوبل دارو فعالیت خود را با هدف تامین ‌ از زمانی داروهای مورد نیاز بیماران کشور، به ویژه داروهای تخصصی آغاز گذرد، از آن موقع تاکنون نیز در ‌ کرده است بیش از دو دهه می زمینه تولید، واردات، ثبت، بازاریابی و پخش داروهای تخصصی و عمومی فعالیت داشته است. توجه به اهمیت و جایگاه های پخشدر توزیع دارو با هدفکم کردن فاصله زمانی ‌ شرکت ها و رعایت استانداردهای جهانی ‌ رسیدن محصول به داروخانه در نگهداری و توزیع دارو منجر به تاسیس «شرکت آدوراطب» ماه سال ‌ به عنوان شرکت توزیع داروی «گروه کوبل» در اسفند شد. تاسیس آدوراطب، به عنوان شرکت پخش سراسرى ۱۳۸۷ کنیم که بدانیم «پیتر دراکر» ‌ گروه کوبل را زمانی بهتر درک می پردازان علم مدیریت، مهم‏ترین چالش ‌ ترین نظریه ‌ از برجسته داند. ‌ بازاریابی در هزاره سوم را چالشپخشو توزیع می از همین رو، شرکت آدوراطب همزمان با ورود به قرن جدید، ای که به گفته ‌ کند، سیزده ‌ سیزدهمین سال خود را تجربه می پژوهشگران در واقع نماد پیروزی و بهروزی مردم ایران بوده است. همچنان که ما در سیزدهمین سال تاسیس شرکت ایم دستاوردهای مهمی را در حوزه فروش و توزیع ‌ توانسته

سرمقاله مهدی نوروزوندیان سردبیر

بردهعادتنباشیم

ها ‌ اینسویشهر بهسویدیگر شهر برویم، آموختیمدر مهمانی شود ‌ شود از دستدادن و روبوسیخودداری کرد، اینکه می ‌ می بعضی کارها را به صورت دورکاری انجام داد و نیازی به حضور فیزکی در محل کار نیستو ... صد البته محدودیت ناشی از دوران کرونا، فارغ از اتفاقات ناگوار هایی که ایجاد کرد به ما آموخت تغییر اگرچه نوعی ‌ و محدودیت های ‌ توانیم خیلی زود راه ‌ شود ولی می ‌ چالش محسوب می هایی که ‌ سازگاری با آن را فرا بگیریم، پساین بار به واسطه درس و در 1401 از شرایط کرونایی گرفتیم با خود عهد ببندیم در سال حالی که این شانس را داشته تا بخشی از فاصله یک قرن تا قرن دیگر را تجربهکنیمبا جراتبیشتریدستبه تغییراتیدر خودمان دانیمحرکتدر جهتمثبتآنبرایما اتفاقاتخوبی ‌ بزنیمکهمی زند. ما در فصلنامه آدورانیوز امیدواریم در سال جدید ‌ را رقم می با شکست ویروسکرونا، انعکاسی از تغییرات مثبتی باشیم که بازتابفعالیتشما فعالانمحترمحوزهداروست.

کنیم، آنهمزمانیکهتغییرات ‌ بیشتر مادر برابر تغییر مقاومتمی برایمان ناشناخته باشد، چون معذبیم و کسی نیست که دلش هایمان ‌ بخواهد معذب باشد. شاید بتوان گفت ما برده عادت هستیماگر چهکهصدالبتههیچکسیاینبردگیرا دوستندارد، ولی اگر کمی با خودمان رو راست باشیم متوجه این بردگی در شویم. با این حال بعضی چیزها ‌ بعضی کارهای روزمره خود می رود، عزیزانمان را از ‌ کند، سنمان بالا می ‌ دستما نیستو تغییر می کند و… ‌ دهیم،شغلمانتغییر می ‌ دستمی بعضی چیزها به جد تغییر کرده است؛ 1401 با این وجود، در سال های ناشی از آن باعث شد ‌ به واقع شرایط کرونایی و محدودیت تا ما در بعضی از کارهایمان تغییر کنیم، برای مثال آموختیم که شود آ نلاین هم ‌ برای یاد گرفتن الزاما نیاز به حضور نیست و می شود ‌ هایی را فرا گرفت. یا اینکه یاد گرفتیم واقعا می ‌ آموزش بعضی جلسات کاری را مجازی یا همان آ نلاین برگزار کرد و نیازی نیست تا حتما با خودروی شخصی و ایجاد ترافیک یا آلودگی از

واعتباراتشرکتآدوراطبمطرحشد: در گفتگوبامدیر حسابداریفروش

های ـی ‌ های ـی ب ـرایمـردمو بیمـاران نی ـز ب ـههمـراه دارد. در روزهـا و ماه ‌ شـود، نگرانی ‌ هـا ایجـاد می ‌ هـر مشـکلیکـه در حـوزه داروی ـی ب ـه وی ـژه ب ـرایداروخانه های پخـشداروهمچنـان یـک ‌ کـه چرخـهصنعـتدارویکشـور در امـا و اگرهـایحـذفارز ترجیحـیغوطـه ور شـده، نحـوه خریـد دارو و تسـویه فاکتـور بـا شـرکت های ـیکـه از ت ـوانمال ـیکمت ـری برخوردارن ـد ی ـا ب ـرای تسـویه فاکت ـور خریـد دارو ب ـا مشـکلاتنقـدیوصـدور چـکبانکـی ‌ اسـتب ـه خصـوصداروخانه ‌ چال ـش یابـد. ‌ داری اهمیـتمی ‌ هـای زنجیـرهصنعـتدارویـی بـرایکـمکـردن التهابـاتبـازار دارو بـهصـورتمعنـا ‌ روبـروهسـتند. در ایـنمیـان نقـشهـر یـکاز مولفه شـود. ‌ شـرکتپخـشدارو انجـاممی 50 شـود توزیـعدارو در کشـور ای ـن روزهـا توسـطحـدود ‌ هـا «توزیـع و پخـشدارو» اسـت. گفت ـه می ‌ یکـی از ای ـنمولفه ها از کیفیـتمشـابه و یکسـانی برخوردارنـد. بـه طـور یقیـن، خیـر. ‌ سـوال اینجاسـت آیـا همـه ایـنشـرکت هایخصوصـی پخـشدارو وهمچنیـن رتبـه چهـارمدر ‌ دهـد «شـرکت آدوراطـب» در رتبـه نخسـتشـرکت ‌ هـایسـازمانغـذا و دارو نشـانمی ‌ بررسـیو ارزیابی ای را بـرای ‌ هـزار داروخانـه در سـطح کشـور خدمـاتویـژه 12 های پخـشدارو مشـتمل بـر دولتـیو خصوصـی، توانسـته بـا پوشـشبیـشاز ‌ میـان تمامـیشـرکت مشـتریانفراهـمکنـد. هـایکشـور ‌ درصـدیداروخانه 42 یکـی از ایـنخدمـاتکـه در نـوعخـود بـرای اولیـن بـار از سـوی ایـنشـرکتاجرایـیشـده و توانسـته از زمـانشـروع بـا اسـتقبال همـراهشـود«طـرح آرمـان» اسـت. برنـد، بـههمیـن بهانـه و بـرای آشـنایی بیشـتر ‌ داران از مزایـای آن بهـره می ‌ طرحـیکـه از شـروع آن بیـشاز دوسـالگذشـته اسـتو اکنـون بسـیاری از داروخانـه بـهگفتگـو نشسـتیم. ‌ سـالتجربـهدر ایـنشـرکت 12 بـا جزییـاتطـرح آرمـانبـا «محمـدهـادیداوودی»مدیـر حسـابداریفـروشو اعتبـاراتشـرکتآدوراطـببـا انـد، مزایـایطـرح آرمـانچیسـتوشـرکتآدوراطـبچگونـه بـا ایـن ‌ داران از ایـنطـرح اسـتقبالچشـمگیریکرده ‌ گویـدچـرا داروخانـه ‌ در ایـنمصاحبـه او بـه مـا می شـرکتپخـشدارویـیمتمایـز کـرده اسـتو... 50 اشخـود را از میـان ‌ طـرحو خدمـاتویـژه هـا اسـت ‌ «طـرح آرمـان» نقطـه عطفـیدر تسـویه فاکتورهـایداروخانه پرداخت ‌ ایکهقدرتخریدو باز ‌ ایده مشتریان را افزایشداده است

7 ۱۴۰۰ شماره سوم زمستان | فصلنامه دارویی آدورا نیوز تریبون

هــا و مزایــای مهــمطــرح آرمــان اســتکــه ‌ ویژگی دارانشـده اسـت. ‌ منجـر ب ـه اسـتقبال داروخان ـه

هــای شــرکت آدوراطــب ‌ یکــی از طرح بــرای مشــتریان «طــرح آرمــان» عنــوان را تعریــف ‌ شــده اســت، لطفــا ایــنطــرح کنیــد و بفرماییــد فلســفه و ایــده اولیــه ایــنطــرح چگونــهشــکل گرفــت؟ بـا هـدف بهبـود 1398 طـرح آرمـان از تیرمـاهسـال تســهیلاتدر تســویه حســابمشــتریانشــرکت آدوراطــبشــکل گرفــت. در واقــع در ایــن طــرح اسـتفاده از «کارت اعتبـاری» بـه عنـوانجایگزینـی بــرای چــک بانکــی جهــت تســویه فاکتورهــای شـود. در طـرح ‎ مشـتریان پیشـنهاد و توصیـه می تواننــد بــا دریافــت کارت ‌ هــا می ‌ آرمــان داروخانه اعتبــاری از تســهیلات بــدون ســود بــرای انجــام تســویه حســاب فاکتورهــای خــود، بــا شــرکت آدوراطــب اســتفاده کننــد. بــه واقــع طــرح آرمــان فرآینــدی اســت بیــن شــرکت پخــش، داروخانــه و بانــکســامان کــه بــه عنــوان واســطه مالــیدر هــای ‌ کند.یکــی از دغدغه ‌ آن ایفــای نقــش می صنعــتدارویــی کشــور تامیــن نقدینگــی بابــت وارداتدارو و تهیــه مــواد اولیــه اســت. بنابرایــن واحــد مالــی شــرکت آدوراطــب بــرای رفــع ایــن دغدغـه، طـرح آرمـان را بـا همـکاری بانـکسـامان اجرایــی کــرده اســت. با تعریفی که از طرح آرمان فرمودید، بفرمایید فارغ از فراهمشدنقدرتخرید هایی برای ‌ مشتریان این طرح چه ویژگی استقبالبیشتر مشتریانبههمراهداردو کند؟ ‌ هافراهممی ‌ چه امکاناتیرا برایآن اسـتفاده از دسـته چـکبـرای مشـتریان بـا وجـود راه انـدازیسـامانهصیـاد در هـر صنفـیهمیشـه هـایخـاصخـود را بـههمـراه ‌ مشـکلاتو نگرانی داران نیــز عــاری از ایــن ‌ داشــته اســت، داروخانــه تریــن ‌ نگرانــی نبــوده و نیســتند، بنابرایــن مهم ویژگــیطــرح آرمــان اســتفاده از «کارت اعتبــاری» ب ـه عن ـوانجایگزین ـی مناسـب ب ـرایدسـته چـک شـود ت ـا ‌ اسـت. در واقـع اعطـای اعتب ـار باعـثمی قـدرتخریـد افزایـشیابـد، ضمـن اینکـه عملیـات تسـویه فاکتورهـا تسـریع و بـا سـهولت بیشـتری گیــرد. اعطــای مــدت بازپرداخــت روی ‌ شــکل می هـای مهـمطـرح آرمـان ‌ فاکتورهـا از دیگـر ویژگی اسـت. نکتـه مهـم و قابـل عـرضاینکـه، در طـرح آرمـانمشـتریانسـودیبابـتدریافـتتسـهیلات کننـد و ایـنشـرکت آدوراطـب اسـت ‌ پرداخـت نمی کن ـد ای ـن یکـی از ‌ کـه کارمـزد بان ـک را پرداخـتمی

هاییکه تا این لحظه ‌ با اشاره بهویژگی برای طرح آرمان ارایه کردید بفرمایید در هــــــاییکه ‌ واقعچهتفاوتیبینداروخانه ها ‌ کنندو آن ‌ از طـــــــرح آرمان استفاده می کنند وجود دارد به واقع پذیرش ‌ که نمی این طرح جدا از بحث کارت اعتباری چه کنــد؟ ‌ مزیتیفراهممی توان به افزایش ‌ مساله اصلی در این طرح را می طور ‌ دار خلاصه کرد. همان ‌ قدرت خرید داروخانه تر هم گفتم اعطای مدت بازپرداخت ‌ که پیش روی فاکتورها به نوعی منجر به این افزایش شود. مشتریانی که از طریقطرح ‌ قدرتخرید می کنند مدت زمان ‌ آرمان اقدام به خرید دارو می روز خواهد بود، ۱۵۰ ها برای مثال ‌ بازپرداخت آن که برای کسانی که خارج از این طرح خرید ‌ در حالی روز باشد. ۱۲۰ دارند این مدت بازپرداختشاید ها بـه بیمـاران ‌ بیشـتر داروهایـیکـهداروخــــــــانه شــوند، ‌ دهنــدشــامل بیمـــــــــــــه می ‌ تحویــلمی بینان ـهحداقـل ‌ های بیمـــــــ ـههـمخوش ‌ شـرکت دهـــد، ‌ هـــایخـــود را انجـــاممی ‌ ماهـــه پرداختی 6 بـــا کمبـــود نقدینگـــی بـــرای ‌ بنابرایـــنداروخانـــه شـــود. ‌ خریـــد دارو از شـــرکت پخـــشروبـــرو می بنابرایـــنمـــا یـــکواســـطه مالـــی بـــه نـــام بانـــک هـــا ‌ اضافـــه کردیـــم تـــا تســـهیلاتی بـــه داروخانه بدهـد، ایـن رونـد منجـر بـه ایجـاد نقدینگـی بـرای تواننـــد ‌ شـــود و مشـــتریانمی ‌ شـــرکتپخـــشمی در زمــانسررســید، تســویه فاکتــور خــود را انجــام دهنـــد. همچنیـــن، اســـتفاده از تســـهیلاتکارت اعتبـــاری در مقایســـه بـــا شـــرایطچـــکو اینکـــه مشـــتریان بایـــدچـــکخـــود را در ســـامانهصیـــاد تاییــد کننــد از ســهولتبیشــتری برخــوردار اســت بنابرایـــن، رونـــد تاییـــدچـــکدیگـــر وجـــود نـــدارد. نکتـــه مهـــمدیگـــر اینکـــه اگـــر حســـابداروخانـــه در زمـــانسررســـیدچـــکدارایموجـــودی نبـــود، خـورد ول ـیدر شـرایطکارت ‌ بلافاصل ـه برگشـتمی اعتبـاری اگـر شـما در زمـانسررسـید پـول نداشـته باشــید بــاز فرصــتبــرای بازپرداخــتوجــوددارد و توانیـــد بـــا بانـــکتوافـــقداشـــته باشـــید. ‌ می ســقفخریــد اعتبــاریدر طــرح آرمــان بینــیشــده اســت؟ ‌ چــهمیــزانپیش در طـرح آرمـانشـرکت آدوراطـب، سـقف اعتب ـاری

اسـتفاده از طـرح آرمـانزمـانبیشـتریبرای کنـد. ‌ بازپرداخـت مشـتریانفراهـممی

گونه سودی ‌ در طرح آرمان مشتریان هیچ کنند ‌ بابتدریافت تسهیلات پرداخت نمی واینشرکتآدوراطباستکهکارمزدبانک کند. ‌ را پرداختمی

شرکت آدوراطب مبدع ایده تسهیلات اعتباری به جای صدور چک برای تسویه داراناست. ‌ مالیداروخانه

تریبون ۱۴۰۰ شماره سوم زمستان | فصلنامه دارویی آدورا نیوز 8

اســتفاده کننــد. نکتــه دیگــر اینکــه اســتفاده از شــود و در ‌ ایــن اعتبــار بــه یــک بــار محــدود نمی صـورت تسـویه تسـهیلات توسـط مشـتری، اعتبـار صــورت خــط اعتبــاری ‌ مجــددا شــارژ شــده و به باشــد. ‌ می در طــرح آرمـــــان چــه کســـــــــانی یــا هایــی ذینفــع خواهنــد بــود؟ آیــا ‌ گروه طــرح آرمــان تمامــی مشــتریان شــرکت شــود؟ ‌ آدوراطــب را شــــامل می تــر هــم اشــاره ‌ در ایــنطــرحهمانطــور کــه پیش شــد شــرکت پخــش، داروخانــه و بانــکســامان ب ـا رویکـردی ب ـرد- ب ـرد ذینفـعهسـتند. در طـرح آرمــان داروخانــه بــا یــک مــاه بازپرداخــت مــازاد، بانــک بــا ارائــه تســهیلات بــا ریســک پاییــن بــه مشـتری و شـرکت آدوراطـب ب ـا تامی ـن نقدینگـی ذینفــع خواهنــد بــود. در حــالحاضــر چــه تعــداد داروخانــه برنــد؟مشــتریانی ‌ از طــرح آرمــانبهــرهمی کــه تــا کنــون از طــرح آرمــان اســتفاده تواننــد وارد طــرح ‌ انــد چگونــه می ‌ نکرده شــوند و از مزایــای آن بهــره ببرنــد؟ ســـازی در رونـــد ‌ توجـــه بـــه رویکردهـــا و شفاف

گیریــم، بلکــه ایــن رفتــار مالــی و ‌ در نظــر نمی خریــد گذشــته مشــتری اســتکــه ایــنســقف را کنـد و مـا ب ـر اسـاسآن؛ میـزان اعتبـار ‌ تعییـن می کنیـم. بـا ایـن وجـود، یـکچالـش ‌ را مشـخصمی اداره دارایـی ‌ وجـوددارد؛ طبـققانـون ابـ غشـده بـه بانـکمرکـزیهـر شـخصیکـه بخواهـد بیـش میلیـون تومـان اعتبـار بگیـرد بایـد تسـویه 200 از حســاب مالیاتــی ارایــه بدهــد، بــا ارایــه مفاصــا حســاب، ســقف اعتبــار تــا هــر میزانــی قابــل صـورت بـرای ارقـام زیـر ‌ افزایـشاسـت؛ در غیـر این میلیــون اعتبــار، مفاصــا حســابلازم نیســت. 200 در واقـع مفاصـا حسـابمالیاتـی بـرای اعتبارهـای شـود ت ـا فقـط ‌ میلی ـون درخواسـتمی 200 ب ـالای بداننــد متقاضــی، مالیــات خــود را بــه موقــع پرداخــت کــرده اســت؛ آیــا بدهــی مالیاتــی دارد یــا خیــر. ایــن رونــد نوعــی اســتعلام بانــک از اداره تـوان گفـت اسـتفاده از سـقف ‌ مالیـات اسـت. می میلیـون تومـان هیـچ مالیـات 200 اعتبـاری ب ـالای ای را در برنــدارد و ارایــه مفاصــا حســاب بــه ‌ اضافــه منظـور آ گاهـی از وضعیـت بدهـی مالیاتـی افـراد تواننـد ‌ اسـت. بنابرایـن مشـتریانطـرح آرمـان می میلیــون 200 بــا ارایــه مفاصــا حســاب، بیشــتر از تومــان هــم اعتبــار بگیرنــد و در صــورت عــدم میلیـون اعتبـار 200 ارایـه مفاصـا حسـاب تـا سـقف

اســـتفاده از کارتاعتبـــارینقطـــه عطفـــی در فرآیندهـــایمالـــی اســـت.

هایکشور از طرح ‌ درصـــــــــــد داروخانه 42 کنند. ‌ آرمانشرکتآدوراطباستفادهمی

9 ۱۴۰۰ شماره سوم زمستان | فصلنامه دارویی آدورا نیوز تریبون

فرآیندهـــایمالـــیشـــرکتآدوراطـــبباعـــثشـــده 1398 اســـتتـــا از آغـــاز طـــرح آرمـــان یعنـــیســـال هـــزار وهشـــتصدداروخانـــه در ایـــن 4 تـــا کنـــون طـــرحفعـــال باشـــند و از آن بهـــره ببرنـــد. در ایـــن های ‌ داران توســـط فروشـــنده ‌ طـــرح داروخانـــه شـــرکتپخـــشآدوراطـــباز جزییـــاتطـــرح آرمـــان شـــوند و در جریـــان نحـــوه تکمیـــل ‌ مطلـــع می گیرنـــد، پـــساز تکمیـــل ‌ نـــامقـــرار می ‌ فـــرم ثبت ایـــنفـــرم از ســـویمشـــتریصـــدور کارت اعتبـــاری گیــرد ‌ توســط بانــکعامــلدر دســتور کار قــرار می و در نهایـــتکارت اعتبـــاری بـــه مشـــتری تحویـــل شـــود تـــا بـــا اســـتفاده از آن بـــرای تســـویه ‌ می فاکتورهـــایخـــود اقـــدامکنـــد. ارزیابیشـما از میزانرضایتمشـتریان در خصوصطرح آرمانچیسـتوچهعاملی را مانعـی بـرای عـدم اسـتقبال مشـتریان دانید؟ ‌ بـرایورود بـه ایـنطـرحمی اجــرایطــرح آرمــانو آ گاهــیدادن بــه مشــتریان در خصــوصمزایــای آن، باعــثشــد تــا در مــدت هــزار و هشــتصد داروخانــه 2 کوتاهــی بیــش از در ایــنطــرح فعــالشــوند. میــزان رضایــت ایــن داران و درکنــار آن، تــداوم ‌ تعــداد از داروخانــه رســانی از طــرح آرمــان باعــثشــد ‌ آ گاهــی و اطلاع هـزار ۴ بـه ۱۴۰۰ تـا آمـار مـورد اشـاره در پایـانسـال وخانــه فعــالدر ایــنطــرح برســد. ‌ وهشــتصد دار دارانفعـالدر ای ـن ‌ سـرعت رشـد تعـداد داروخان ـه دهـد کـهطـرح آرمـان بـا اسـتقبال ‌ طـرح نشـانمی مناسـبیهمـراه بـوده اسـت. امـا اینکـه چـه عامـل توانــد مانــع از اســتقبالحداکثــری ‌ یــا عواملــیمی بـرای اسـتفاده از کارت اعتبـاریدر طـرح آرمانشـود تـوانگفـت، ایـنطـرح در مقابلـه بـا فرهنگـی ‌ می سـنتی ب ـه ن ـام «صـدور چـک» قـرار گرفت ـه اسـت. هاســتکــه از ‌ صــدور چــکو اســتفاده از آنسال شـود؛ ‌ سـویمشـتریاندر هـر بـازاری اسـتفاده می ایــن در حالــی اســتکــه اجــرای ایــده اســتفاده از کارت اعتبــاری بــه جــایصــدور چــکاتفاقــی نــو و شـود و بـرای اولیـن بـار اسـت ‌ جدیـد محسـوبمی کــه از ســویشــرکت آدوراطــب اجــرا شــده اســت گــذرد؛ خــب، در برابــر ‌ و زمــان زیــادی نیــز از آن نمی هـای نـو و جدیـد اغلـبمقاومتـیوجـود دارد ‌ ایده کـه علـتآن نیـز عـدم آ گاهـیدقیـق از طرح اسـت. در حـالحاضـر در تمامـی اصنـاف، اسـتفاده از چـک بــرای تســویه حســاب مرســوم اســت؛ اینکــه مــا هـا ‌ مشـتریان را قانـع بـه حـذفچـککنیـمو از آن بخواهیــم بــه جــایصــدور چــکاز کارت اعتبــاری

امـکان افزای ـشتسـهیلاتکارتاعتب ـاری میلیـــونتومـــانبـــا ارائـــه 200 بـــه بیـــشاز مفاصــا حســابمالیاتــی.

اســتفاده کننــد مشــکلات خــاص خــود را دارد، امـا ب ـهطـور قطـع، مزای ـایطـرح آرمـانو اسـتفاده از کارت اعتبــاری، مشــتریان را بــه ایــنطــرحســوق درصـد مشـتریان 90 کـه حـدود ‌ داده اسـت؛ طوری فعــال مــا در طــرح آرمــان از ایــن روشخریــد دارو دارنــد. همچنیــن مــواردی ماننــد غیرقابــلســو اسـتفاده بـودنکارت آرمـان، عـدم نیـاز بـه حضـور موســسدر داروخانــه در زمــان تســویه فاکتــور، عــدم امــکان ویرایــشمبلــغ و سررســید فاکتــور در زمــان تســویه و غیرقابــل اســتفاده بــودن های کارتخــوان غیــر از ‌ کارت آرمــان روی دســتگاه آدوراطــب، جهــت آســودگی خاطــر بــه مشــتریان اطــ ع رســانیشــده اســت. داران معتقدنـــد ‌ برخـــی از داروخانـــه هـــا منجـــر بـــه رقابتـــیکـــردن ‌ ایـــنطرح هــا ‌ فضــا وفــروشمحــور شــدنداروخانه شـــود نظـــر شـــما در ایـــن خصـــوص ‌ می چیســـتو اساســـا ایـــن تفکـــر در مـــورد کنـــد یـــا خیـــر؟ ‌ طـــرح آرمـــانصـــدقمی هـــای کشـــورهایدیگـــر ‌ اگـــر نگاهـــی بـــه تجربه شـــویم اســـتفاده از چـــک ‌ بیاندازیـــم متوجـــه می و صـــدور آن بـــرایخریـــد دارو منقضـــیشـــده و ســـتکـــه جایـــگاه خـــود ‌ هـــای اعتباری ‌ ایـــن کارت را یافتـــه و عمومیـــت پیـــدا کـــرده اســـت. بنابرایـــن هــدف از ایــنطــرح بــههیــچ وجــه رقابتــی کــردن هـــا نیســـت بلکـــه، ‌ فضـــای فعالیـــت داروخانه هاســـت تـــا ‌ فراهـــم کـــردن تســـهیلاتی بـــرای آن بـــه موجـــب آنچرخـــهصنعـــتدارویـــی کشـــور در تولیـــد و واردات بـــه نفـــع بیمـــاران، از وضعیـــت تـــری برخـــوردار شـــود. بـــا ایـــن وجـــود ‌ مطلوب هـــای دولتـــی و خصوصـــی ‌ امیدواریـــم بانک شـــرایطی را فراهـــم کننـــد تـــا تســـهیلات و هـــای اعتبـــاری بـــا اســـتقبال چشـــمگیری ‌ کارت همـــراهشـــود.

طـرح آرمـانمنجـر بـه ایجـاد نقدینــــــــ ـگی شــــــــــــود و ‌ بــرای شــرکت پخــش می تواننــددر زمــانسررســید ‌ مشـــــتریانمی بازپرداخــت خــود را انجــام دهنــد.

هزار وهشتصدداروخانه ۴ تاکنونبیشاز اند. ‌ در طرح آرمانفعالشده

کنند ‌ هایکشور از طرح آرمان استفاده می ‌ داروخانه درصد 42

میلیون تومان 200 بدون مفاصا حسابمالیاتی

میلیون تومان 200 با ارایه مفاصا حسابمالیاتی بیشتر از

از سویشرکت آدوراطب مرکـــــــــــز جدیــد توزیـــــــــعداروی تهــــــران غـــــــرب شــود ‌ افتتــاح می

مشتریانانجامگیرد. از همینرو، به تازگیانبار مرکزیشرکتآدوراطببا متر 3200 اضافه شدن فضای انبارش به مساحت مربعو تخصیصانبار قدیمتهرانغربنیز رشددو برابریدر ظرفیتانبارشخواهدداشت. توان ‌ از خصوصیات«مرکز جدیدتهرانغرب»می بهمواردذیلاشارهکرد: » طراحی و اجرایسیستم گرمایشو سرمایشدر ارتفاع با قابلیت ایجاد دمای یکنواخت در تمامی حجم انبار. » طراحی و ساخت سکوهای تخلیه و بارگیری مجهز به فضای «ایرلاک» با قابلیت تخلیه و بارگیری پنج خودرو به صورت همزمان توسط

هزار مترمربع واقع 8 جدید در زمینی به مساحت در خیابان لطیف جباری در شهر قدس بر اساس آخرین استانداردهای روز انبارهای دارویی تجهیز شده است. ارتقاء استانداردهای نگهداری، توزیع دارو و کالاهایسلامتمحور در «مرکز توزیع تهرانغرب» مرکز توزیعی شرکت آدوراطب در شهرهای 24 و کشور نشان از اهمیت توزیع دارو در زنجیره ارزش صنعت داروسازی است که از سوی این شرکت المللی در مسیر ‌ مطابق با استانداردهای بین توسعه قرار دارد. مطابق با همین رویکرد مرکز افتتاح شد، 1399 توزیع داروی زاهدان در سال همچنینمرکز توزیعدارویاهواز در حالگسترش رسانی بیشتری به ‌ و توسعه قرار دارد تا خدمت

شرکت آدوراطب به عنوان یک شرکت پخش سراسری دارو با هدف ارتقاء استانداردهای نگهداری و توزیع کالاهای سلامت محور، برنامه اش ‌ راهبردیتوسعهظرفیتانبارشمراکز توزیعی را تدوین کرده است. به واقع اینشرکت به عنوان دار «گروه کوبل» سعی کرده تا ‌ یکی از سه سهام در راستای توسعه همسان با اهداف کلان گروه، برنامهراهبردیتوسعهظرفیتانبارشمراکز توزیع دارو را تدوینکند. به همین منظور «مرکز توزیع تهران غرب» که در های « قم» ‌ حال حاضر علاوه بر غرب تهران، استان و « البرز» را نیز تحت پوششخدمات توزیع دارویی دهد، در حال جابجایی به محل جدید با ‌ قرار می برابر ظرفیت فعلی است. این مرکز 2/5 بیش از

» فضای نگهبانی » خودرو 15 پارکینگبا ظرفیت

اساس الزامات پروژه نرم افزار سیستم مدیریت ) WMS ( انبار

کننده. ‌ دستگاه همسطح » طراحی و ساخت سردخانه بر اساس «مبرد» زیست) به منظور ‌ دار محیط ‌ (دوست R407C های محیط زیست. ‌ کاهشآلاینده » تجهیز سردخانه به دو دستگاه کمپرسور مجزا. » تامین برق مورد نیاز در زمان قطع برق به وسیله دو دستگاه دیزل ژ نراتور مجهز به تابلوی اضطراری. » تامین برق مورد نیاز در ساعات اوج مصرف به وسیله تابلو برق سنکرون به منظور کاهش مصرف برقشهر در زمان پیکمصرف. » 300 طراحی سیستم روشنایی انبار با ظرفیت لوکسدر تمامیفضاهای انبار. » بندی و ارسال بر ‌ طراحی و اجرای فضای بسته

بـا توجـه بـه آ نچـه درخصـوصاهمیـتتوزیـعدارو از سـوی تولیدکننـده تـا داروخانـه مطـرح اسـت، تـوان شـرکت آدوراطـب را یکـی از ‌ بـه جـرات می هایتوزیعیخصوصی ‌ هـا در میـانشـرکت ‌ برترین و دولتـی برشـمرد. شـرکتی کـه جابجایـی و ارتقـای «مرکـز توزیـعغـربتهـران» آخریـنپـروژه اجرایـی آن در سـال جدیـد نخواهـد بـود و انجـام ایـن پـروژه بـه واقـع بخشـی از هـدفبزرگتـری اسـتکـه باعث مـیشـود تـا یـکشـرکت پخـشس متمحـور بـا اسـتانداردهای بین المللـــــــی ایجـاد و از امکانـات آن بـه منظـور افزایـشخدمـت رسـانی بـه جامعـه اسـتفاده شـود.

اجرای پروژه مرکز توزیع مویرگی «تهران غرب»، «قم»و«کرج»کهکمتر از پنجماهبهطولانجامیدبه تفکیکشاملفضاهایاصلیذیلاست: » متر 3200 : فضای انبارشدارو و توزیع مویرگی پالت 2360 مربع با ظرفیت » 56 متر مکعب با ظرفیت 480 : فضای سردخانه جعبه/ لنتوس 2800 پالت یا » مترمربع 300 : بخشاداری » پنج سکوی تخلیه و بارگیری مجهز به فضای ایرلاک » پالت 10 انبار ریکالوکالاهایمرجوعیبا ظرفیت

هایمعتبر داخلیوخارجیبر فعالیتآدوراطب ‌ مهر تاییدشرکت دستاوردهای آدوراطب درخصوص تضمین کیفیت کالاهای سلامت محور

کالا آشـناشـوند. » )2016 و 2022( AstraZeneca شرکت » )2021(Pierre Fabre شرکت » )2014 و 2020 ( Biologix شرکت » )2019 ( Sanofi شرکت » )2018 و 2019 ( GSK شرکت » )2018( LFB شرکت » )2018( Guerbet شرکت » )2107 ( Allergan شرکت » )2017 ( Novartis شرکت » )2017 و 2021( Roche شرکت لازم بـه توضیـح اسـتکـه بدانیـمشـرکتآدوراطب در راسـتایتعهـدخود بـهکیفیتو اسـتانداردهای هایـش ‌ هاسـت کـه فعالیت ‌ المللـی سال ‌ بین را مطابـق بـا سـه اسـتاندارد سیسـتم مدیریـت سیسـتم ، )2015 : 9001 ISO ( کیفیـت : 14001 ISO ( محیطـی زیسـت مدیریـت س مت و ایمنـی مدیریـت سیسـتم و )2015 داده انجـام )2018 : 45001 ISO ( شـغلی SGS شـرکت از گواهـی دریافـت بـه موفـق و سـوئیسشـده اسـت؛ بنابرایـنخـود را متعهـد بـه ارتقـاء رضایـت مشـتریان، ارتقـاء مـداوم کیفیـت خدمـات، محافظـت از محیـط زیسـت و پیشـگیری هـای زیسـت محیطـی، بهبـود شـرایط ‌ از آلودگی ایمنـیمحیـطکار، کاهشضایعات، بهبودمسـتمر ها و فرآیندهـا وصرفـهجویـیدر مصـرف ‌ سیسـتم دانـد. ‌ هـای انـرژی می ‌ منابـع و حامل بـه واقـع ایـن مطلـب پیـش درآمـدی، از جزییـات هـایکارکنـانشـرکتآدوراطب ‌ هـا و تلاش ‌ فعالیت در زمینـه حفـظ و تضمیـن کیفیـت کالا اسـت و در آینـده و فرصـت دیگـر جزییـات بیشـتری از ایـن شـود. ‌ خدمـات ارایـه می

گیـری از دانـشو تکنولـوژی ‌ س مت محـور و بهره ها ‌ روز دنیـا، جایـگاه بسـیار مناسـبی را نـزدسـازمان و نهادهـای نظارتـی، همـکاران داروسـاز و افـکار عمومـی کسـب کنـد. تلاشکارکنانشـرکتآدوراطبدر همه واحدهای سـتادی و عملیاتـی در راسـتای همیـن هـدف والا بـودهو از ایـنجهـتهمـواره بـهخودبالیده اسـت. های تولیـد کننـده و وارد کننـده ‌ همـکاریشـرکت معتبـر داخلـیوخارجـیبـا آدوراطـبنیـز مؤیـد ایـن هـا را در ‌ مطلـباسـتکه توانسـته اسـتاعتمـاد آن ایـن زمینـه جلـبکـرده و از ایـنطریـق، کالاهـای بـا کیفیـترا بـا بالاترینسـطوح اسـتانداردنگهداریو توزیـعکنـدو بهدسـتهمکارانداروسـاز در حدود هـزار داروخانـه سـطح کشـور و بـه تبـع آن بـه ۱۳ دسـتهموطنـانعزیـز برسـاند. شـاهد ایـنمدعـا های انجـام ‌ سـربلندی آدوراطـبدر تمامـیبازرسـی هـای ناظـر از جملـه سـازمان و ‌ شـده از سـوی ارگان هـای غـذا و داروی سراسـر کشـور اسـت؛ ‌ معاونت های معتبـر ‌ های مکـرر شـرکت ‌ بـه ع وه بازرسـی خارجـی از سیسـتم انبـارش و توزیـع آدوراطـب و موفقیـت ایـن شـرکت در جلـب نظـر آ نـان مهـر تاییـدی اسـت بـر اهتمـام شـرکت آدوراطـب بـه المللـیکیفیتدر ‌ رعایـتتمامـیاصـولملـیو بین صنعـتتوزیـعفـرآوردههـایس متمحـور بویـژه در حـوزه زنجیـره سـرد. هایخارجی ‌ در ذیلفهرسـتیاز معتبرترینشـرکت های اخیـر آدوراطـب را ‌ تولیـدی کـه در طـول سـال المللـی انبـارشو توزیـع دارو، ‌ برمبنـای اصـول بین اندذکر شـده ‌ مـورد بازرسـیقـرار دادهو تاییـدکرده هـای ‌ اسـت تـا همـکاران گرامـی مـا در داروخانه ها ودستاوردهای ‌ سراسـر کشور با بخشـیاز تلاش شـرکتآدوراطـبدر زمینـهحفـظو تضمینکیفیت

و دارد وجود متعددی تعاریف کیفیت برای سوال این به پاسخ در مختلف افراد است ممکن داشته متفاوتی های ‌ پاسخ چیست کیفیت که : اینکه جمله از باشند ها ‌ نیازمندی و مشخصات با مطابقت یعنی كیفیت • مشتری رضایت یعنی كیفیت • بودن مناسب یعنی كیفیت • محصول دوام و اعتماد قابلیت یعنی كیفیت • موقع به تحویل یعنی كیفیت • ... و بودن نقص بی یعنی كیفیت • بـه عنـوان 9001 در ایـن میـان اسـتاندارد ایـزو اسـتاندارد سیسـتم مدیریـت کیفیـت، کیفیـت ای ‌ گونـه تعریـف مـی کنـد: «میـزان و درجـه ‌ را این ها». در ایـن ‌ از بـرآورده شـدن الزامـات و خواسـته ها ‌ تعریـفبهمیزانودرجه برآوردهشـدنخواسـته ها و نیازهایـی کـه بـه ‌ اشـاره شـده اسـت، خواسـته شـود. ایـن ‌ طـور معمـولتوسـطمشـتریبیـانمی توانـد بـرای هـر مشـتری ‌ ها می ‌ الزامـات و خواسـته متفـاوتباشـد. بـههمیـنخاطـر از عبـارتمیـزانو درجـه اسـتفاده شـده اسـت. یعنـی ممکـن اسـت محصولـیبـراییـکمشـتریمحصـولبـا کیفیتـی کیفیـت. ‌ باشـدو بـرایمشـتریدیگـر محصولـیبی ‌ که ‌ یابی اسـت ‌ دسـت ‌ زمانـیقابل ‌ بنابرایـن کیفیـت طور مسـتمر با ‌ به ‌ هایسـازمان ‌ فرآیندها و فعالیت طراحـی ‌ سـازمان ‌ های ‌ مشـتری ‌ نیازهـا و انتظارهـای اجـرا درآیـد. ‌ شـده باشـد و بـه بـههمیـنمنظـور شـرکتآدوراطبدر طـولبیش سـالفعالیـتخـودهموارهسـعیکرده اسـت 12 از حفـظ کیفیـت کالا و خدمـات را بـه عنـوان یکـی از مهمتریـن وظایـفو اهـدافخـود مدنظـر داشـته باشـد و بـا رعایـت تمامـی اسـتانداردهای ملـی و المللـی در زمینـه انبـارش و توزیـع کالاهـای ‌ بین

گانه ۳ سلامتی، ایمنیومحیطزیست در آدوراطب

شـرکت ( آن سـهام صاحبان و کوبل گروه منظر از شـرکت و دارو کوبـل عبیـدی، دکتـر داروسـازی گـروه دارایـی تریـن ‌ ارزش بـا کارکنـان ) آدوراطـب آنـان س متی و ایمنـی حفـظ بنابرایـن هسـتند، هرگونـه . اسـت کوبـل گـروه اهـداف تریـن ‌ مهم از روحی جسـمی، س مت ارتقاء متضمن که طرحی مـورد گشـاده روی بـا باشـد کارکنـان روانـی و گـروه در طرفـی از . گیـرد ‌ می قـرار گـروه پذیـرش در گـروه مسـوولیت بـه راسـخ اعتقـادی بـا کوبـل، طـرح هرگونـه پذیـرش پایـدار، توسـعه خصـوص پایداری اصول رعایت از اطمینان به منوط توسعه . است اعضـای از یکـی عنـوان ب ـه » آدوراطـب شـرکت « گـروه مشـی ‌ خط حفـظ منظـور بـه کوبـل، گـروه دانـش بـر تکیـه بـا آن، اندازهای ‌ چشـم تحقـق و (Health, Safety and واحـــد تخصـــص و ای ‌ شایســته اقدامــات Environment) HSE . اسـت کـرده اجـرا و ریـزی ‌ طـرح راسـتا ایـن در را محور ریسـک نگرش بـا آدوراطـب ارشـد مدیریـت کیفیـت؛ مدیریـت اصـل هفـت بـر تکیـه بـا و نظـر مـد را شـرکت HSE واحـد تقویـت و حمایـت دسـتاوردهای حمایت این حاصل . دارد و داشـته کارکنـان، » س متی « حـوزه سـه هـر در شایسـته » زیسـت ‌ محیـط از حفاظـت « و هـا ‌ آن » ایمنـی « ذیـل در اقدامـات تریـن ‌ مهم از برخـی کـه بـوده . اسـت گرفتـه قـرار اشـاره مـورد

الزامـات جدی ـت ب ـه آدوراطـب شـرکت کـه اسـت ). کنـــد ‌ می اجـــرا و کـــرده مســـتقر را آن » کار محیط آور ‌ زیان عوامل سنجش » بـه هـا ‌ ارجاع پیگیـری و ادواری معاینـات انجـام متخصص حوزهایمنیکارکنان و کار محیــط در کارکنــان ایمنــی حفــظ مقولــه ایمـن نـا عوامـل بـه نسـبت آنـان آگاهـی ارتقـاء الـزام بـر عـ وه کار، محیـط سـازی ‌ ایمن بخصـوص آدوراطب ارشـد مدیران دسـتورات از کشـور قوانین اقدامــات حــوزه ایــن در رو همیــن از . اســت اسـت، شـده انجـام مسـتمر طـور بـه ای ‌ گسـترده : از عبارتنــد اقدامــات ایــن از برخــی » سیســتم تعمیــرات و نگهــداری ، آمــوزش . مراکــز تمامــی در حریــق اعــ ن » آدوراطب شرکت در تغییرها ریسک ار زیابی » اضطـــــــــراری شــرایط در واکنــش مانــور مـواد نشـت و اولیـه هـای ‌ کمک حریـق، زلزلـه، ( .) خطرنــاک » و کابــل کانــال چوبــی پوشــش حــذف . فلــزی پوشــش وســیله بــه کانــال پوشــش » منظـور ب ـه نشـانی ‌ آ تش هـای ‌ پمپ جابجای ـی . هـا ‌ پمپ بـه افـراد دسترسـی محدودیـت » در انبــارش و هــا ‌ فعالیت ایمنــی بــر نظــارت . آپادانــا مجموعــه

سلامتکارکنان گذشــته، ‌ ســــــــــــال همچــون ،۱۴۰۰ ســال در پاندمــی کارکنــان ســ متی تهدیــد تریــن ‌ مهم آدوراطــب شــرکت HSE واحــد . بــود ۱۹ - کوویــد )Proactive( فعــال و پویــا نگرشــی بــا همــکاران ســ متی ارتقــای و حفــظ مقولــه بــه برخـی کـه رسـانده انجـام بـه را کاملـی اقدامـات : شــامل مــوارد از » Covid-19 مورد در پرسنل آ گاهی ارتقای » بـه تجمعـات و رویدادهـا برگـزاری ممنوعیـت کرون ـا شـیوع از جلوگی ـری منظـور » تمامــی بــرای PCR تســت و واکسیناســیون همـکاران » اقدامــات ۱۹ - کوویــد مقولــه بــر عــ وه ســ مت راســتای در نیــز دیگــری شایســته کــه اســت شــده اجــرا و ریــزی ‌ طرح کارکنــان : از عبارتنــد هــا ‌ آن تریــن ‌ مهم » بــرای راهکارهــا ارائــه و ارگونومــی ارزیابــی همــکاران تمامــی » بــرای بــار حمــل مخصــوص ترولــی ســاخت های ‌ آســیب کاهــش منظــور بــه همــکاران . ارگونومــی » حفاظـــت تجهیـــزات آوری ‌ فراهـــم و تهیـــه / نماینـــده یـــا کارکنـــان بـــا مشـــاوره ( فـــردی سـ متی، و ایمن ـی امـور در کارکن ـان نماین ـدگان ISO 45001:2018 اســـتاندارد الزامـــات از

تریبون ۱۴۰۰ شماره سوم زمستان | فصلنامه دارویی آدورا نیوز 17

» GPS طریـــق از راننـــدگان رفتـــار پایـــش مدیـــر بـــه ایشـــان ایمـــن نـــا رفتـــار ابـــ غ و . مربوطـــه » انبار رانندگان از خطر درک آ زمون اخذ . مرکزی » های ‌ دکــــل بـرروی » لایـن ‌ لایف « نصـب انبـار و غـرب تهــــــــران مرکـــــــزی، دفتـر . مر کـز ی » بازرســی ســالیانه و اخــذ گواهــی ارتینــگ . مراکــز » ســ مت گواهــی اخــذ و ســالیانه بازرســی . جابجایــی تجهیــزات فنــی

الزامـیکهمحکـومبهرعایتآنهسـتیم آدوراطـــــــــب شـــــرکت HSE مدیر گائینــــــی جــــــواد یادداشت

کار ‌ بهداشت H : Health ایمنیکار S : Safety زیست ‌ محیط E: Environment

می دی ۱۸۸۵ بهداشـت و ایمنـی از سـال اند و هـر جـا کـه ایمنـی ‌ بـا هـم مطـرح شـده عنـوان شـده سـخن از بهداشـت و محیـط نیـز بـه میـان آمـده اسـت. در واقـع مباحـث ایمنـی بعـد از انق بصنعتـی بـه دلایـل افزایـش آمـار ومیـر کارگـرانمطـرحشـد. ایـندر حالـیبـود ‌ مرگ زیسـت نیـز بعـد از انق ب ‌ کـه مسـائل محیط صنعتـی بـه وجـود آمـد. همچنیـن بـه دلیـل سـنگ ‌ شـــرایط و سـنگینی کار در معـادن زغال هـای ناشـی از کار در میـان ‌ و افزایـش بیماری کارگـران، بحـث بهداشـت نیـز پررنـگ و در گام حادثـه بعـدی ارتبـاط بیـن بیمـاری و وقـوع کارگـری وقتـی دیگـر، ‌ عبارت ‌ به . شـد کشـف دچـار اینکـه یـا آفرینـد ‌ می حادثـه شـود بیمـار نیـز هـا ‌ بیماری افزایـش بـا شـود؛ ‌ می حادثـه ای ‌ گونـه ‌ به هـا ‌ این و یابـد ‌ می افزایـش حـوادث اهمیت جهت به . هسـتند متصل یکدیگر به سـال در که آمریـکا کار قانـون در موضـوع ایـن عنـوان بـا بخشـی اسـت، شـده ‌ تصویب ۱۹۷۰ Right-To- Know » دانسـتن حق قانون « گنجانـده شـده اسـت کـه Regulation بـر حـق کارکنـان و کارگـران نسـبت بـه شـناخت خطـرات و مشـکلات محیـط کارشـان تصریـح دارد. ایـنمسـاله یکـیاز حقـوقکارکنان اسـتو بایـدتوسـطکارفرمایـانبـه آ گاهـیآ نـانبرسـدتا بداننـددر چـهمحیطـیکار کننـد، در ایـنصـورت اسـت در او HSE موضـوع تعهـد کـه از الزامـات عنوانیـکهمکار ‌ توانـد به ‌ شـودومی ‌ ایجـادمی و همـراه بـه کارکنـان کمـک کنـد. بـا اشـاره بـهسـبقه و پیدایشـیکـه مطـرحشـد زیسـت را در اصطـ ح ‌ بهداشـت، ایمنـیو محیـط نامیدنــد کــه حــروف آن مخفــفکلمــات HSE زیر است:

موضــوع بهداشــت :)Health( بهداشــت کـهشـاملبهداشـتعمومـی(فردی) بهداشـت شــود حائــز ‌ ای می ‌ محیــط و بهداشــت حرفــه ســ مت ‌ اهمیــت اســت. بهداشــت فــردی به شــود و بهداشــت ‌ مجموعــه افــراد مربــوط می گیــرد ‌ ها را دربرمی ‌ محیــط پیرامــون ســازمان ای نیــز شــامل یــک ســری ‌ و بهداشــت حرفــه شود. ‌ آ نالیزهایشغلیمی در زمینـه ایمنـی، مسـائل :)Safety( ایمنـی شـود کـه خـود شـامل ‌ ای مطـرح می ‌ گسـترده شـود. دسـته اول مربـوط بـه ‌ چنـد دسـته می ایمنـی در عملیـات اسـت کـه خـود شـامل کار در ارتفـاع، جوشـکاریو برشـکاری، ایمنـی تجهیزات آلات و… اسـت. دسـته دوم مربـوط ‌ و ماشـین بـه ایمنـی در سـازمان اسـت کـه شـامل ایمنـی انبـار، مدیریـت حریـق، محصورسـازی، علائـم هشـداردهندهو… اسـتودسـتهسـومشـامل شـود کـه شـامل حـذف ‌ ایمنـی اشـخاص می یـا کاهـش مخاطـرات و اسـتفاده از تجهیـزات حفاظـت فـردی اسـت. محیطـی :)Environment( زیسـت ‌ محیط اسـت شـامل هـوا، آب، خـاک، منابـع طبیعـی، ها و روابـط متقابـل ‌ گیاهـان، جانـوران، انسـان هـا کـه هـر سـازمانی در آن فعالیـت ‌ بیـن آن توانـد از درون یـکسـازمان ‌ کنـد. محیـط می ‌ می ایوجهانیگسـترش ‌ تاسیسـتممحلـی، منطقه هـای سـازمان ‌ یابـد. لازم بـه ذکـر اسـت فعالیت هـای محیـط زیسـتی اسـت کـه ‌ دارای جنبه زیسـت تأثیـر متقابـلداشـته ‌ توانـد بـا محیط ‌ می باشـد.

رو در ‌ های پیش ‌ شرکت آدوراطب از شرکت حفظمحیطزیستبا تکیهبر علمروز است.

حوزهمحیطزیست از یکــی آدوراطــب زیســت محیــط حــوزه در تمــام و بــوده کشــور پیشــرو های ‌ شــرکت بــر تکیــه بــا تــا اســت کــرده را خــود تــ ش و زیســت محیــط حفــظ راســتای در روز، علــم توســعه و عملکــرد در پایــداری از اطمینــان . آورد عمـل بـه را شایسـته و بایسـته اقدامـات Carbon Footprint کربــن ردپــای پــروژه ســوم دوره و بــوده اجــرا مســیر در اقتــدار بــا ب ـا همـراه کربـن انتشـار گی ـری ‌ اندازه و پای ـش قطعیــت ارتقــاء و شــمول دامنــه گســترش پای ـان صـورت در . اسـت اجـرا حـال در ، نتای ـج آدوراطــب شــرکت پــروژه، ایــن آمیــز ‌ موفقیت ســ مت کالاهــای حــوزه در شــرکت تنهــا کربــن انتشــار میــزان کــه اســت محــور . اســت کــرده محاســبه را خــود عملکــرد ارزنــده اقدامــات شــده ذکــر مقولــه بــر عــ وه شـده انجام زیسـت محیط حـوزه در نیـز دیگـری : از عبارتن ـد هـا ‌ آن تری ـن ‌ مهم ک ـه اسـت » عوامل آلاینده زیستمحیطی سنجش » اقـدام بـهشناسـایی پیمانـکار معتمـد جهـت هـا ‌ باتری آوری و بازیافـتضایعـات ‌ جمـع » اصــ ح نواقــصموتورخانــه انبــار مرکــزی در راســتای کاهــشمصــرفو همچنیــن کاهــش هــای محیــط زیســت ‌ انتشــار آلاینده

دیدگاه 18 ۱۴۰۰ شماره سوم زمستان | فصلنامه دارویی آدورا نیوز

آیا تغییر اقلیمچالشیجهانیاست؟

یادداشتدکتر فاطمه دلیر

دکتـر فاطمـهدلیـر در شـماره اولفصلنامـه آدورانیوز در یادداشـتیبا عنوان«داسـتانتغییـر اقلیمو آدوراطب...» بـه موضوع تغییر اقلیمبـهعنوانیکچالش توانـد بـه مـا کمـککنـد تـاشـرایطپیـشآمـده را بهتـر درککنیـمو بتوانیـمبـا کمیکـردنو ‌ جهانـیپرداخـت. او معتقـد اسـتآشـناییبـا دانـشتغییـر اقلیـممی ایبرداریـم. به گفته ویشـرکتآدوراطـبدر راسـتایهمگام ‌ گیـری ایـنتاثیـرات، ابتـدا قدمـیدر راسـتایتثبیـتوسـپسکاهـشانتشـار گازهایگلخانـه ‌ اندازه شـدنبـا جامعـهجهانـیپـروژه ردپـایکربـن را در سـطحشـرکتدر طـیدوسـالگذشـته بـه انجـام رسـانده اسـت. فاطمـهدلیـر در ادامـهداسـتان«تغییـر اقلیـمو خوانیم: ‌ آدوراطـب...» بـا یادداشـتیدیگـر بـه ایـنموضـوع پرداخته اسـتکه بـا هـممی

شـده در زمیـن باعـث بازتـاب اشـعه مـادون قرمـز ای نسـبت بـه اشـعه ‌ شـود. گازهـای گلخانـه ‌ می دهنـد ‌ مـادون قرمـز شـفاف نیسـتند و اجـازه نمی که این اشـعه که معرفگرماسـتبـهصورتکامل از جـو زمیـن عبـور کنـدومنجر بهگرمشـدنسـطح شـوند. وجـودمقادیر مناسـبباعثگرم ‌ زمیـنمی شـود و اگـر ‌ شـدنسـطح زمیـن و جریـانحیـاتمی درجـه سـردتر از 34 بودنـد زمیـن ‌ ایـن گازهـا نمی درجـهسـانتیگراد 17 الانبـود، یعنـیحـدودمنفـی و پوشـیده از یـخ. شاید جالب باشد بدانیم که در عصر یخبندان درجه 10 تا 5 میانگیندمایکره زمینحدودمنفی سانتیگراد بوده است. با این حال که وجود این گازها سودمند هستند وقتی غلظتشان از حد تعادلبیشتر شودامکانگریز گرما از جورا محدود ایو ‌ کنند و اینموضوع باعث ایجاد اثر گلخانه ‌ می شود. ‌ گرمشدن زمینو تغییر اقلیممی تواند منجر به ‌ شناخت منابع انتشار این گازها می ها شود . ‌ تلاشو کمکی برایکاهشانتشار آن ادامه دارد...

هـا باشـد. پیـش ‌ قـدمدر سـفر کاهـشانتشـار آن از انق ب صنعتـی، غلظـت ایـن گازهـا در جـو بسـیار کـم بـوده اسـت و پـساز انق بصنعتـی های فسـیلی افزایـش ‌ و اسـتفاده از سـوخت غلظـت ایـن گازهـا در جـو سـرعت گرفـت. برخـی از ایـن گازهـا ماننـد دی اکسـید کربـن و متـان در یابنـد ‌ هـای طبیعـی نیـز انتشـار می ‌ اثـر فعالیت هـا کمـک بـه حفـظ ‌ امـا میـزان انتشـار طبیعـی آن تریـن گاز ‌ کنـد. مهم ‌ تعـادل دمایـی زمیـن می ایدی اکسـید کربـن اسـت. متـان، اکسـید ‌ گلخانـه هـای ‌ نیتـروز (گاز خنـده)، برخـی از هیدروکربن نسـوخته حاصـل احتـراق، هگزافلوریـد گوگـرد، ای مهـم ‌ هـا از گازهـای گلخانـه PCF هـا و CFC شـوند. ‌ شـمرده می اهمیـتغلظـت ایـن گازهـا بـه صـورتطبیعـی در جـو بـهدلیـلحفـظتعـادلدمایـیو گرمایـی زمین اسـت. جـو زمیـن نسـبت بـه اشـعه خورشـیدی ها از جـو زمیـن ‌ شـفاف اسـت یعنـی ایـن اشـعه کننـد؛ پـساز برخـورد بـا کـره زمیـنجـذب ‌ عبـور می کننـد. گرمـای ایجـاد ‌ شـوند و تولیـد گرمـا می ‌ می

داستانسوم تغییـر اقلیـم، یـکچالـشجهانـیپیـشرویبشـر اسـت کـه از نظـر اهمیـت، هـم رده بـا رکودهـای گیـرد و خـود ‌ اقتصـادی عظیـم و جنـگ قـرار می توانـد سـبب بـه وجـود آمـدن آوارگان اقلیمـی ‌ می و منجـر بـه جنـگ آب و کربـنشـود. تغییـر اقلیـم درصـد 70 سـبب از بیـن رفتـنسـواحل، کـه حـدود شـود؛ ‌ کننـد می ‌ هـا زندگـیمی ‌ مـردمجهـاندر آن هـای ‌ سـالی و شـیوع بیماری ‌ همچنیـن خشک نوپدیـد و بازپدیـد را در پـی دارد و تهدیـدی بـر س متی و امنیـت غذایـی خواهـد بـود. آن چـه مسـلم اسـت، تنهـا بـا همـکاری و تعامـل هـای بحـران تغییـر اقلیـم ‌ توانیـم بـا چالش ‌ می مقابلـه کنیم. همـکاریدر کاهشاثـراتتغییرات اقلیـم در ابتـدا مسـتلزم کاهـش میـزان انتشـار ای اسـت، هـر چنـد کـه کاهـش ‌ گازهـای گلخانـه ای نتوانـد تغییرات ‌ میـزان انتشـار گازهـایگلخانـه بازگشـتناپذیـر اتفـاق افتـاده را تصحیـح کنـد، امـا توانـد شـرایط را ثابـت نگـه دارد. ‌ می توانـد اولیـن ‌ ای می ‌ آشـنایی بـا گازهـای گلخانـه

تریبون ۱۴۰۰ شماره سوم زمستان | فصلنامه دارویی آدورا نیوز 19

داروهــــــــــــایی ‌ نوش پیـش از مرگسهـراب

ایم. هر داروخانه بهصورت ‌ ای که داروخانه برایما پیچیده حالمان بهبود یافته استو راهی بیمارستان نشده ‌ شاید به خاطر نیاوریم تا کنونچندین بار با نسخه ایکهدر آنقرار دارند، منبعیحیاتبخش ‌ ها برایهر منطقه ‌ دهد. داروخانه ‌ مستمر با داروهاییکهدر اختیار دارد بیمارانیرا از بستریشدنوحتیمرگنجاتمی بوده و مالکان آن به عنوانوظیفه ای اجتماعیبایدسعیدر حفظو نگهداشتداروخانه کنند. حریقدر داروخانه ها به عنوان یکی از وقایعیکه توانایی از بین HSE بردن تمامدارایییکداروخانه را داردهمواره خساراتجانیو مالی آشکار و پنهانیدر پیداشته است. بنابراینقصدداریمدر چندین بخشبه موضوعات و کاهشپیامدهایحریق آ گاهیلازم را ارایهدهیم.

» : مستهلک الکتریکی تجهیزات

و همچنیــن منجــر بــه کاهــش احتمــال وقــوع حریــق میشــود. » : داروخانه در باز شعله وجود بخاری گازی بدون شیشه یا شعله گاز آشپزی یا تواند آغازی بر حریق ‌ هر شعله باز بدون حفاظ می باشد. وجود هرگونه شعله باز در داروخانه دارای است. HSE ریسکایمنیبوده و مغایر با مقررات » : گاز شیلنگ متر ‌ سانتی 150 شیلنگ گاز باید طولی کمتر از داشته و بوسیله بستبه بخاریو لوله گاز متصل باشد. همچنین باید سالم و یکپارچه بوده و های سطحی و ‌ بدون زدگی، خوردگی و ترک عمقی باشد.

بالقـوه منابـع توانـد ‌ می چیزهایـی چـه باشـد؟ هـا ‌ داروخانه در حری ـق » : معیوب برق کابل کابــل بــرق بایــدســالم، بــدون زدگــی و یکپارچــه بـوده و مهـار شـود. کابـل بـرق نبایـدهیـچ وزنـی را تحمـل کن ـد و در صورت ـی کـه گـرم ی ـا داغ باشـد نشــان دهنــده آن اســت کــه دارای اضافــه بــار بــوده و بایــد بــا کابلــی بــا نمــره بالاتــر تعویــض شــود. همچنیــنهــر پریــز بــرق، مناســب بــرای یـکمصـرفکننـده بـرق اسـتو اسـتفاده از سـه رســانی از یــک ‌ هــای متعــدد بــه منظــور برق ‌ راهی پریـز احتمـال ذوبکـردن کابـل بـرق یـا اتصالـی را بــرد. ‌ بســیار بــالا می

تمامــی وســایل الکتریکــی بایــد دارای اتصــالات سـالم، مسـتحکم و دارایدوشـاخهسـالم باشـد. اگــر در داروخانــه خــود چنیــن مــوردی مشــاهده ایــن HSE کردیــد حتمــا بــا کارشــناسهای موضــوع را در میــان بگذاریــد. » : برقی های ‌ بخاری هــای برقــی عــ وه بــر ایــن کــه ‌ در مــورد بخاری بایــدشــرایط اشــارهشــده در مــوارد قبــل رعایــت متــری بخــاری 1.5 شــود، بایــد فاصلــه حداقــل و تمامــی اشــیا قابــل احتــراق و اشــتعال نیــز رعایــتو از مواجهــه مســتقیمحــرارت بــا داروهــا جلوگیـریشـود. ایـن مهـمهـم بـهسـ متدارو

تریبون ۱۴۰۰ شماره سوم زمستان | فصلنامه دارویی آدورا نیوز 20

جهت کنترل HSE مدیریت و رعایت محیط داروخانه از اقدامات مهم و کاربردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

» : داروخانه محیط در گرم کار انجام

» اشتعال قابل مایعات از ناشی : B نوع حریق اطفاء روش بهترین . ... و بنزین ها، ‌ الکل مانند ) اکسیژن حذف ( کردن خفه حریق نوع این یا گاز پودر، های ‌ کننده ‌ خاموش از استفاده . است . است مناسب حریق نوع این برای بیوورسال » انفجـار یـا گازهـا حریـق از ناشـی : C نـوع حریـق نــوع ایــن اطفــاء روش بهتریــن . اســت هــا ‌ آن نشـت مسـیر کـردن مسـدود و کـردن خفـه حریـق یـا بیوورسـال کننـده خامـوش از اسـتفاده . اسـت . اسـت مناسـب پـودروگاز » یـــا تجهیـــزات از ناشـــی حریـــق : E نـــوع حریـــق اطفـاء روش بهتریـن . اسـت الکتریکـی اتصـالات از اســـتفاده . اســـت آن کـــردن ســـرد حریـــق ایـــن حریـــق نـــوع ایـــن بـــرای CO 2 کننـــده خامـــوش اســـت یـــادآوری بـــه لازم . شـــود ‌ می توصیـــه یـــا گاز و آب کننـــده خامـــوش از اســـتفاده کـــه . شـــود ‌ می گرفتگـــی بـــرق ســـبب بیوورســـال : دستی های ‌ کننده ‌ خاموش انواع » هــای ‌ کننده ‌ خاموش تمامــی بدنــه روی بــر نشــان کــه شــده درج لاتیــن حــروف دســتی، . اســت آن دهنــده تشــکیل مــواد نــوع دهنــده مــواد نظــر از دســتی هــای ‌ کننده ‌ خاموش انــواع ذیــل بندی ‌ دســته طبــق تواننــد ‌ می اطفایــی : شــوند بنــدی ‌ گروه » كــف و آب - آب محتــوی هــای ‌ کننده ‌ خاموش A گــروه » همـان ی ـا پ ـودری محت ـوی هـای ‌ کننده ‌ خاموش C و B گـروه پـودر نشـانی آ تـش کپسـول » کربنیــک گاز محتــوی هــای ‌ کننده ‌ خاموش

CO 2 نشـانی آ ت ـش کپسـول همـان ی ـا ) CO 2( E گــروه » گــروه هالوژنــه محتــوی هــای ‌ کننده ‌ خاموش A,B,C,D,E » مخصــوص بیورســال هــای ‌ کننده ‌ خاموش شــیمیایی و دارویــی مــواد از حاصــل هــای ‌ حریق ها : ‌ جانماییخاموشکننده کمتــر ارتفــاع در بایــد حریــق اطفــاء های ‌ کپســول نبایـد همچنیـن و شـوند نصـب متـر سـانتی 120 از پوســیدگی موجــب زیــرا بگیرنــد قــرار زمیــن بــرروی و نفــرات بــا برخــورد معــرض در و شــده هــا ‌ آن . گیرنــد ‌ می قــرار تجهیــزات » نسـخه پذیـرش قسـمت بـرای شـود ‌ می توصیـه یــک حداقــل داروخانــه در بیمــاران پاســخگویی و کپســول یــک و CO 2 کیلوگرمــی 6 کپســول . بگیریــد نظــر در بیوورســال » کپســول عــدد دو داورهــا انبــارش محــل بــرای کپســول یــک گاز، و پــودر کپســول یــک ، CO 2 50 کننــده خامــوش یــک همچنیــن و بیوورســال . دهیــد اختصــاص گاز و پــودر کیلوگرمــی » هــا ‌ کننده ‌ خاموش ایــن بــرای کــه ای ‌ هزینــه زمــان در کــه کارایــی مقابــل در یابــد ‌ می اختصــاص . اســت انــدک بســیار دارنــد حریــق » اولیـن تـا پیمایـش مسـافت کـه بگیریـد نظـر در . کنـد تجـاوز متـر 15 از نبایـد کننـده خامـوش یکبــار ســالی بایــد هــا ‌ کننده ‌ خاموش تمامــی مــدت در و شــود شــارژ ذیصــ ح عامــل توســط در شــارژ بــرای هــا ‌ کننده ‌ خاموش کــه زمانــی بایــد مذکــور عامــل اســت، داروخانــه از خــارج

در ب ـاز شـعله و جرقـه ب ـروز سـبب ک ـه فعالیت ـی هـر کار انـــواع از . گوینـــد ‌ می گـــرم کار را شـــود محیـــط لحیـــم برشـــکاری، جوشـــکاری، بـــه تـــوان ‌ می گـــرم اشـــاره شـــیئی هـــر کـــردن ذوب یـــا فـــرزکاری کاری، هـــای ‌ فعالیت از کـــدام هـــر کـــه صورتـــی در . کـــرد پیـــش در داروخانـــه انبـــار یـــا محیـــط در را مذکـــور یــک و گاز و پــودر کننــده خامــوش یــک داریــد، رو انجـام محـل نزدیکـی در گاز و آب کننـده خامـوش فــردی کــه شــوید مطمئــن و دهیــد قــرار عملیــات حضــور محــل در کپســول از اســتفاده بــه مســلط . باشـــد داشـــته حریق مثلث کـه اسـت شـده تشـکیل جـزء سـه از حریـق مثلـث حریق شـود، حـذف هـا ‌ آن از یـک هـر کـه صورتـی در : شـود ‌ می خامـوش » گرما » سوختنی ماده » اکسیژن حریق انواع اطفـا هـای ‌ راه توانیـم ‌ می حریـق انـواع شـناخت بـا مناسـب، زمان ـی مـدت در و شـناخته بهتـر را حریـق : دهیـم نشـان مناسـب واکنشـی » از کــه اســت مــوادی از ناشــی : A حریــق نــوع چــوب، ماننــد . گذارنــد ‌ می جــا بــه خاکســتر خــود اطفاء روش بهتریـن . ... و پارچـه کاغـذ، پلاسـتیک، آب از اسـتفاده بـا آن کـردن سـرد حریـق نـوع ایـن . اسـت گاز و آب کپسـول یـا

تریبون ۱۴۰۰ شماره سوم زمستان | فصلنامه دارویی آدورا نیوز 21

های تشـخیص اعلان ‌ نصب سیسـتم های ‌ حریـقدر انبارهایداروییوسالن ست ‌ پدیرشنسخهالزامی

. است ۱۵ - ۸ ˚C حرارت درجه با ( Cool place ) » ظـروفحـاوی الـکل نبایـد بـرروی یکدیگـر چیده شـوند. زیـرا در صورتـیکـه حریـق یـا وا ژگونـی یک ظــرف رخ دهــد، از آســیب آ نــی بــه دیگــر ظــروف جلوگیـریشـود. » 5 یــکخامــوشکننــده بیوورســال در فاصلــه مت ـری محـل انب ـارشال ـکل ق ـرار دادهشـود. 6 ت ـا » متــری 15 انجــام کار گــرم در فاصلــه ای کمتــر از محــل انبــارشالــکل ممنــوع اســت. » در صــورت وجــود هرگونــه نشــتی در ظــرف الــکل، آن را خیلــیســریع بــه بیــرون از داروخانــه منتقــل کنیــد. چیدمانوضایعات در را ذیــل مــوارد بایــد همــواره داروهــا انبــارش در : بگیری ـم نظـر » چیــدن کارتنهــایحــاویدارو بــرروی یکدیگــر بیـــش از ارتفـــاع دو متـــر ممنـــوع ا ســـت. زیـــرا ســـبب بـــالا رفتـــن احتمـــال وا ژگونـــی کارتـــنهـــا شـــود. ‌ می » بندی بــوده و ‌ محــل انبــارشبایــد دارای قفســه داروهـا در قفسـه قـرار بگیـرد. » مسـیر تـا انتهـای راهـروی انبـار یـا آخریـن بسـته دارو بایــدهمــواره بــهصورتــی بــاز باشــد کــه نفــر ب ـه راحتـی بتوان ـد از آن ت ـردد کنـد. » های ‌ ضایعـاتکارتنو پلاسـتیکحاصل از بسـته دارو بایـد بـهصـورتمسـتمر وسـاعتی از داروخانه خـارجشـوند؛ زیـرا یـکمنبع پـر خطر حریقهسـتد و در اکثریـت مواقـع حریـق از ضایعـات شـروع شـود. ‌ می

تمامــی . دهــد قــرار جایگزیــن هــا ‌ آن تمامــی بــرای دســترس در بایــد همــواره هــا ‌ کننده ‌ خاموش در شــیئی و کالا هیــچ و بــوده مشــاهده قابــل و . نگیــرد قــرار هــا ‌ آن بــه دسترســی مســیر اعلانحریق حریـــق اعـــ ن و تشـــخیص های ‌ سیســـتم نصـــب و طراحـــی منظـــور ایـــن بـــه ) دتکتـــور ( دلیلــی هــر بــه فــرد کــه صورتــی در کــه شــوند ‌ می حریـــق وقـــوع باشـــد نداشـــته حضـــور محـــل در در » دتکتورهـــا « تریـــن ‌ کاربردی . کنـــد اعـــ م را حرارتـــی و دودی دتکتورهـــای دارویـــی، انبارهـــای . اسـت » بــه همیــن منظــور نصــبدتکتورهــایدودی در سراســر محــل انبــارش، ســالن پذیــرشنســخه لازم اســت. » همچنیــن در آبدارخانــه یــا آشــپزخانه بایــد دتکتــور حرارتــی نصــبشــود و صــدای آ ژیــر آن در زمــان عملکــرد بــه صــورت کامــ محسوســی شــنیده شــود. » ای بایـد ‌ یـکپیمانـکار ذیصـ ح بـهصـورتدوره بــه داروخانــه مراجعــه کنــد وصحــتعملکــرد آن اعــ ن پنــل بــا کار صحیــح را اعــ م کــرده و نحــوه . دهـد آمـوزش کارکنـان ب ـه را حریـق

در زمانوقوعحریق » پــساز مشــاهده حریــقفــورا دیگــر همــکاران هـا بخواهیـد تـا بـه آ تـش ‌ خـود را آ گاه کـرده و از آن نشـانی اطـ ع دهنـد. » نزدیکتری ـنخامـوشکنن ـده متناسـب ب ـا ن ـوع حریــق را برداریــد. » خامــوشکننــده را بــرروی زمیــن قــرار دهیــد و ضامــن آن را بکشــید. » خامــوشکننــده را برداشــته و ســر شــیلنگ آن را بـهسـمت ریشـه حریـق نشـانه بگیریـد و اهـرم خامــوش کننــده را فشــار دهیــد و بــه صــورت جارویــیدســتخــود را حرکــتدهیــد تــا حریــق کامــ خامــوششــود. » در صورتـی کـه ارتفـاع حریـق از قـدشـما بلندتـر اسـت یـا اینکـه از توانایـیخـود نسـبت بـه اطفـاء آنحریــقمطمئــن نیســتید، محــل را ســریع تــرک کنیـد. » در صورتــی کــه فضــا پــر از دود بــوده و امــکان کنیــد، ‌ تنفــسنداشــته و مســیر را مشــاهده نمی بــرروی زمیــن بــه صــورت چهــار دســت و پــا قــرار گرفتـه و ب ـهسـمتدربخـروج حرکـتکنیـد. زیـرا گیـرد. ‌ دودسـبکتـر از هواسـتو در بـالا قـرار می » در نظـــر بگیریـــد؛ حتـــیدر صورتـــی کـــه حریـــق خامـــوششـــد، بایـــد آ تـــشنشـــانان در محـــل حضـــور یافتـــه و عـــ وه بـــر حصـــول اطمینـــان از یابی ‌ اطفـــاء کامـــل حریـــق، نســـبت بـــه ریشـــه علـــتوقـــوع حریـــق بازرســـی انجـــام دهنـــد. » امکان بازگشتحریقپساز اطفا کاملامحتمل و تشخیص اطفاء کامل تنها توسط کارشناسان پذیر است. ‌ نشانان امکان ‌ این امر یعنی آ تش

الکل

» مناسـب تهویـه دارای بایـد الـکل انبـارش محـل هـوای مرتبـه چندیـن سـاعت یـک طـی در و بـوده . کنـد تعویـض را محـل » دمای مناسب برای نگهداری الکل، انباری خنک

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker