Adora News - Winter 1400

تریبون 23 ۱۴۰۰ شماره سوم زمستان | فصلنامه دارویی آدورا نیوز

وی تصریـح کـرد: موضـوع دارو، در سیسـتم درمانـی کشـور چـه در بخـش تولیـد، تامیـن و توزیـع و چـه در انتهـای چرخـه در داروخانـه، تنهـا چرخـه مالـی و اقتصـادی نیسـتو قسـمتدرمانـی آن کـه بیمـاران ای برخـوردار ‌ گیـرد از اهمیـت ویـژه ‌ نیازمنـد را در برمی تر و بـه ‌ اسـت. بنابرایـن هرچقـدر بتوانیـم سـریع درسـتی دارو را بـه دسـت بیمـاران برسـانیم رسـالت ایـم کـه دعـای خیـر آن بـه همـه ‌ خـود را انجـام داده افـراد ایـن سیسـتم خواهـد رسـید. ایـن دکتـر دارو سـاز در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا هـای رقابتـیکه بـا جایـزه و امتیاز بـه ازایفروش ‌ طرح هـای رقابتـی ‌ همـراه اسـتموافقیـد پاسـخداد: طرح ها تـا زمانـیکـه از فضایس متخارج نشـود ‌ شـرکت و باعـثایجـاد انگیـزه باشـدمفیـد اسـت. ایـی کـه در خصـوص ‌ تریـن نکته ‌ وی افـزود: مهم ها ‌ هایتوزیـعمطـرح اسـت، ثبـتاطلاعـاتآن ‌ شـرکت تـک) ‌ در سـامانه جامـع دارویـی وزارت بهداشـت (تی هسـت کـه بایـد بـه طـور جـدی پیگیـری شـود. در شـد ‌ گذشـته وقتـی دارویـی از شـرکتی خریـداری می قابـل ردیابـی نبـود، ایـنمسـاله زمانـی اهمیـتپیـدا کـردکـهداروهایتقلبـیوقاچاقوارد بازار شـد. ما نیز اولیـنشـرکتیبودیمکـه از طریقرایزنیبا مسـوولان هـا را در ‌ پیشـنهاد ثبـت اطلاعـات دارویـی داروخانه سـامانه جامـع مطـرح کردیـم. بــه گفتــه وی بــا کمــک ایــن ســامانه آمــار صحیــح کننـد، ‌ مصـرفدارو و افـرادیکـه از دارو اسـتفاده می شــود، ‌ رصــدشــده و جلــوی قاچــاق دارو گرفتــه می البتــه ایــن زمانــی محقــق خواهــد شــد کــه تمــام ها مقیــد بــه ثبــت اطلاعــت خــود در ایــن ‌ شــرکت سـامانه باشـند. امیدواری ـم ب ـا برطـرفشـدنموان ـع ها اطلاعــات ‌ موجــود در ایــن طــرح، تمــام شــرکت تــکوارد کننــد. ویدر بخــشدیگــری ‌ خــود را در تی هـایخـود افـزود: موضـوع دیگـریکـه بـه ‌ از صحبت شـودسـرعت انتقـال ‌ های توزیـع مرتبـطمی ‌ شـرکت دارو اســت کــه بایــد تدابیــری بــرای آن اندیشــیده هایـیکـه در سـطح یـکقـرار دارنـد ‌ شـود تـا داروخانه ها دارنــد، اطمینــان ‌ و ارتبــاط بهتــریهــم بــا شــرکت داشـته باشـند کـه در مواقـع اورژانسـیو نیـاز سـریع هــا ســریع بــه ‌ بــه یــک دارو، داروی مــورد نیــاز آن رســد. ‌ دستشــان می او در پایـان صداقـت و شـفافیت را کلیـد هـر کاری دانـد و معتقـد اسـت هرچقـدر کـه ارتبـاط بیـن ‌ می ها از حالـت سیسـتماتیک خـارج ‌ داروخانـه و شـرکت ها ‌ پذیـر باشـد، نگرانیبیـنداروخانه ‌ شـده و انعطاف شـود. ‌ های توزیـع برطـرف می ‌ و شـرکت

طـرحآرمانباعثسـهولتعملیاتبانکی شده است های بانکی ‌ که اجرای طرح صیاد چک ‌ وی با بیان این بر بوده و با مشکلاتخاصخودشهمراه است ‌ زمان گفت: طرح آرمان زمان را کوتاه کرده و علاوه بر راحت کردن عملیات بانکی، باعث افزایش زمان بازپرداخت شده است. شرکت آدوراطب با این اقدام بیش از درصد به اهداف خود رسیده است. به عبارتی 95 شرکت آدوراطب از لحاظ مالی توانسته اقدام قابل های توزیع ‌ توجهی در ارتباط با داروخانه و شرکت ها ایجاد کند که هم ‌ براساس اعتبارسنجی داروخانه سود آن متوجه خودشرکت بوده و هم برای بانکو ها مفید واقعشده است. ‌ داروخانه هـای طـرح ‌ دکتـر کیایـی ضمـن اشـاره بـه موفقیت آرمـان پیشـنهاداتی بـرای بهتـر شـدن ایـن طـرح ارایـه داد. بـه گفتـه وی بـرایبهتـر شـدن ایـنطـرح بـه نظـر هـای سـطح یـک ‌ آیـد اگـر شـرکت بـرای داروخانه ‌ می تـری در نظـر بگیـرد باعـث ‌ خدمـات بیشـتر و ملموس هـا شـده و هـم ‌ گونـه داروخانه ‌ ایجـاد انگیـزه در این هـا بـا درجـات ‌ بـا ایجـاد رقابـتدر بیـنسـایر داروخانه ها بهسـطح ‌ بعـدی، باعـث ارتقـا کیفیـتو رسـیدن آن شـود. ‌ یـک می اقدامـاتآدوراطـبدر جهتبرطرفکردن موانع است سـاله 13 ای ‌ گویـد: از آ نجایـی کـه بنـده تجربـه ‌ وی می در شـرکت توزیـع و پخـشدارو را دارم، معتقـدم کـه ها در بحـث تامیـن کالا، توزیـع ‌ مدیریـت ایـن شـرکت و موضوعـات مالـی، سـختی و مشـکلات منحصـر ریـزی و مدیریـت ‌ بـه خـودش را دارد و نیازمنـد برنامه ای اسـتتـا تعـادلو تـوازنمیـان بخـشمالـیو ‌ ویـژه فـروششـرکتحفـظشـود. از همیـنرو، بـا توجـه بـه کـه کشـور در شـرایط تحریـم بـوده و مـا در تامیـن ‌ این دارو، عرضه آنو نوسـاناتقیمتبا مشـکلاتیمواجه بودیـم،شـرکتآدوراطـبتوانسـتبـا افزایـشقدرت خریـدو بازپرداخـتمشـتریانموانـعسـخترا برطـرف کـرده و در مسـیر صحیـح رو بـه جلـو حرکـت کنـد کـه بسـیار جـای تقدیـر و تشـکر دارد. طـرح آرمـان و عملکـرد آدوراطـب بـر پایـه صداقـت بنـا شـده اسـت دکتـر کیایـی ادامـه داد: هرچـه صداقـت عملکـرد، هـا بیشـتر ‌ ها و مجموعـه داروخانه ‌ بیـن شـرکت باشـد نتیجـه بهتـر خواهـد بـودکـه بـه نظـرمشـرکت آدوراطـب توانسـته بـه ایـن مهـم دسـت پیـدا کنـد.

طـرح آرمـانبـا از بیـنبردنبروکراسـی هــای صیــاد ‌ اداری و مشــکلات چک بــه مشــتریانکمــکشــایانیکــرده اســت.

افزایــش زمــان بازپرداخــت بدهــی هــای اجــرای ‌ داران از مزیت ‌ داروخانــه طــرح آرمــان اســت.

ها تــا ‌ هــای رقابتــی شــرکت ‌ طرح زمانــی کــه از فضــایســ مت خــارج نشــودو باعــثایجــاد انگیــزه باشــد مفیــد اســت.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker