Adora News - Winter 1400

24 ۱۴۰۰ شماره سوم زمستان | فصلنامه دارویی آدورا نیوز تریبون

فرآینـــدمالی طـــــــرحآرمــــــان ها را تسهیلکرده است ‌ داروخانه دکتــر داروســاز «فرامــرز میســمی» از یــزد مطــرح کــرد:

اندازی شده است. در این طرح به واسطه ‌ داران راه ‌ «طرح آرمان» از جمله اقدامات شرکت آدوراطب است که با هدف افزایش قدرت خرید و نقدینگی داروخانه ها درنظر گرفتهشده استتا تسهیلاتیبدونسوددریافتکنند. اینطرحهماکنوناز سویبیش ‌ شرایطیکه با بانکسامانفراهمشدهمزایاییبرایداروخانه میلیونتومانییا 200 دارانبا دریافتکارتاعتباریاز تسهیلاتبدونسود ‌ هزار وهشتصدداروخانه استقبالشده استوشرایطیرا فراهمکرده تا داروخانه 4 از بالاتر از آنبرایتسویهفاکتورهایخود استفاده کنند. ها در خصوصطرح آرمان آشنا شویم. ‌ بههمین بهانه، ضمنمعرفیکاملطرح آرماندر اینشماره از فصلنامه با برخی از داروسازان نیز گفتگو کردیم تا با نظر آن خوانیم. ‌ سالفعالیتدر داروخانهنظر خودرادربارهطرحآرمانگفتهاستکهباهممی 12 التحصیلرشتهداروسازیباسابقه ‌ دکتر داروساز «فرامرزمیسمی»از یزدفارغ

تر هم اشاره کردم بله، رضایت ‌ همانطور که قبل کلی از طرح وجود دارد. با این وجود پیشنهاداتی ها بدنیست ‌ نیزدارم. برایبهتر شدناینگونهطرح های توزیع و پخش دارو شرایط تشویقی ‌ شرکت ها درنظر بگیرند. برای مثال ‌ ای برای داروخانه ‌ ویژه بندی مشخص هستند ‌ ها دارای درجه ‌ داروخانه های بعدی ‌ برخی در سطح بالا و بقیه در درجه توانند با در نظر ‌ ها می ‌ قرار دارند. بنابراین شرکت هایی با ‌ ها برای داروخانه ‌ بندی ‌ گرفتن این درجه سطح بالاتر، تسهیلات بیشتر با شرایط تشویقی مانند افزایش تاریخ چک از دو ماه به هشت ماه درصد تخفیفخرید نقدی 10 یا پیشنهاد بیشتر از درنظر بگیرند. این اتفاق باعث رشد و قدرت خرید شودکه نتیجه آن،همبرایداروخانه ‌ داروخانهمی وهمبرایصنعتدارو به لحاظبازگشتنقدینگی برای تولید دارو مناسب است. البته در نظر گرفتن ها ‌ ها برایداروخانه ‌ شرایطتشویقیاز سویشرکت تر همسودمنداستوباعثبالا ‌ هایپایین ‌ بادرجه شود. ‌ ها نیز می ‌ رفتندرجهوکیفیتآن

مهمترین ویژگی و مزیت طرح آرمان برایشما کداماست؟ دهد که این طرح ‌ معرفی طرح آرمان نشان می دارای مزایای متعددی است و به طور قطع هر ای متناسب با شرایط و اوضاع احوال ‌ داروخانه ها را بررسی و در نهایت تصمیم ‌ خودش مزیت کند. با این وجود، به ‌ به فعال شدن در طرح می نظرم افزایش زمان بازپرداخت فاکتورها یکی های درخور در این طرح ‌ ها و مزیت ‌ از ویژگی است. همچنین تسهیلاتی که بین بانک عامل، داروخانه و شرکت فراهم شده منجر به ایجاد روابط و دریافت خدماتی شده است که قدرت دهد. اگرچه ‌ نقدینگی داروخانه را افزایش می از بدون سود بودن این تسهیلات هم نباید به سادگی گذشتو مزیتیقابل توجه است. این طرح تا چه اندازه موجب رضایت شما شده است، آیا توانسته انتظارات شما را برآوردهکند؟

همانطور که مستحضـــــرید شرکت آدوراطب با هـــــــدف ارایه تسهیلات به مشتریان، «طرح آرمان» را اجرا کرده است؛ اید؟ ‌ آیا شما از این طرح استفاده کرده نظرتانرادر موردطرحبگویید؟ بلـه، مـا یکـی از مشـتریان اجـرای طـرح آرمـان در یـزد هسـتیم کـه از خدمـات آن اسـتفاده کنیـم. طـرح آرمـان طـرح خوبـی اسـت کـه ‌ می تواننـد از ‌ هـا می ‌ خوشـبختانه تمـام داروخانه خدمـات و تسـهیلات آن اسـتفاده ببرنـد. ایـن ای را ‌ طـرح توانسـته مزایـا و تسـهیلات شایسـته کنـد. بـه طـور کلـی ‌ داران فراهـم ‌ بـرای داروخانـه داران بـا ‌ طـرح آرمـان شـرایطی را بـرای داروخانـه هـدف تسـویه فاکتورهـای خریـد فراهـم کـرده اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه نقدینگـی همیشـه یـکچالـشبـرایخریـد داروسـت اجـرای ایـنطـرح ها ‌ منجـر به افزایـشتوانخریـد از سـویداروخانه شـود. بـهطـور کلی، از ایـنطرح رضایـتدارمو ‌ می دار باشـد. ‌ امیـدوارم همچنـان ادامـه

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker