CHEMAGAZÍN 5-2023

RAMANOVA SPEKTROSKOPIE

Obr. 4: Znázornění různých polymorfů téže látky, konkrétně uhlíku

Obr. 6: Amorfní indomethacin měřený pomocí klasické Ramanovy spekt- roskopie (a) a časově rozlišené Ramanovy spektroskopie (b)

Obr. 5: Různé pevné formy jedné látky

Z uvedených příkladů je zřejmé, že časově rozlišená Ramanova spek- troskopie má řadu výhod. Kromě toho, že se jedná o levnou, rychlou, spolehlivou a jednoduchou metodu měření a je možné se reálně vyhnout fluorescenci díky samotnému principu měření za použití pulzního piko- sekundového laseru a moderního array detektoru typu CMOS-SPAD (a nikoli pomocí softwarových triků), získáváme rovněž spektra samotné fluorescence, která mohou o vzorku prozradit ještě další informace. Ramanovy spektrometry TimeGate tak v podstatě fungují jako dva přístroje v jednom: Ramanův spektrometr a fluorometr.

13

CHEMAGAZÍN • 5 / XXXIII (2023)

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online