CHEMAGAZÍN 5-2023

LABORATORNÍ TECHNIKA

PROBLEMATIKA REPRODUKOVATELNOSTI VÝSLEDKŮ V LYOFILIZÁTORECH

Malých laboratorních lyofilizátorů, které se umísťují na stůl, je dnes nepřeberné množství. Téměř vždy se jedná o jednotku vybavenou akrylovou komorou pro vzorky nebo nerezovým manifoldem pro připojení baněk o různých objemech. V závislosti na výrobci jsou pak tyto přístroje poměrně jednoduché na obsluhu, avšak výsledek na takovém přístroji je spíše dílem náhody. Ohřev vzorků totiž zajišťuje IR záření z okolí, a to se logicky mění s dnem a nocí nebo během ročních období. Jedinou cestou, kterak dosáhnout reprodu- kovatelnosti výsledků, je lyofilizátor vybavený klasickou produktovou komorou a policemi za- jišťující precizní řízení teploty pro produktové police. Typickým příkladem může být např. mo- del AdVantage Pro amerického výrobce VirTis. I tento však nabízí relativně malou kapacitu, a tak laboratoře a provozy požadující přístroj schopný vysušit např. 5–10 litrů produktu jsou odkázány na pilotní lyofilizátory. Jejich cena se však už bez výjimky a bez ohledu na výrobce pohybuje v řádech milionů korun. Proto se některé laboratoře začínají poohlížet také v segmentu potravinářských lyofilizátorů. Tyto sice uživateli nenabídnou záznam dat nebo precizní nastavení procesů, avšak pro řadu aplikací stále mohou být vyhovující. Pří- kladem může být brněnská Univerzita obrany, která pořídila v Česku vyráběný lyofilizátor AMARU za účelem výzkumu a vývoje na ka- tedře logistiky nebo Technická univerzita v Li- berci, kde stejný model funguje v rámci projektu výzkumu nanomateriálů. Ze soukromé sféry

Obr. 1: Stolní lyofilizátor VirTis AdVantage Pro

Obr. 2: V Česku vyráběný lyofilizátor AMARU

vhodnosti ještě před pořízením stroje. Společ- nost LYOTRADE, která lyofilizátor AMARU vyrábí, nabízí zájemcům bezplatnou zkoušku lyofilizace jejich produktu nebo vzorků. Zá- jemce pak má možnost provést vlastní vyhod- nocení výsledku a zjistit, jestli by lyofilizátor, jinak určený pro sušení potravin, nebyl vhodný také pro jeho aplikaci. V případě pozitivního výsledku navíc uživateli odpadá někdy i ně- kolikaměsíční proces optimalizace sušicího procesu, který zpravidla doprovází pořízení sofistikovaného laboratorního lyofilizátoru. Karel SCHMIEDBERGER, Lyotrade Freeze Dryers, s.r.o., www.lyotrade.cz k odbarvování středně silných zabarvení (žlutých až nažloutlých) a k odstraňování organických ne- čistot, jako jsou endotoxiny. Podle firmy má toto spektrum význam zejména ve farmaceutickém a biofarmaceutickém odvětví při výrobě antibio- tik a roztoků účinných látek nebo při zpracování krevní plazmy. Poptávka po hloubkových filtrač- ních fóliích obsahujících aktivní uhlí je v mnoha průmyslových odvětvích vysoká. Z tohoto dů- vodu se řada Beco Carbon používá také při vý- robě potravinových doplňků a nápojů, rostlinných extraktů a kosmetických přísad nebo při úpravě procesní vody a výrobě jemných chemikálií. Testovaná kvalita zvyšuje bezpečnost a kvalitu výrobků Hloubkové filtrační fólie Beco Carbon ACF 03 byly testovány na obsah endotoxinů a splňují testy biokompatibility USP pro nejvyšší bezpečnost a kvalitu produktu (USP Class VI). Vázané aktivní uhlí s velkým vnitřním povrchem až 2 000 m 2 /g zajišťuje vysokou spolehlivost a současně po- hodlné používání. Díky přesně definovanému obsahu aktivního uhlí ve filtračním materiálu je zaručena vysoká, reprodukovatelná kvalita vý- robku a filtrační výkon. Časově náročné a složité dávkování práškového aktivního uhlí v uzavřeném prostoru již není nutné, uzavírá společnost. » www.eaton.com

pak lze jmenovat např. společnost FOSFA, a.s. nebo Tillia Laboratories, s.r.o. Potravinářský lyofilizátor je o poznání jedno- dušší zařízení, než je tomu v případě laborator- ního přístroje. Uživatel nemusí zadávat žádné parametry klasického receptu a stačí pouze dodržet potřebnou dobu zmrazení a nastavit čas sušení. Přístroj sám detekuje množství vody odpařované z produktových polic a tím upraví i průběh procesu. Procesy jsou navíc reprodukovatelné díky plně uzavřené komoře a tím minimalizaci vnějších vlivů. Velkou výhodou je pak možnost ověření Carbon ACF 03 splňují požadavky testování USP Class VI a Validační příručky, sděluje společnost. Hloubkové filtrační desky s aktivním uhlím vá- zaným ve filtru jsou k dispozici v různých pro- vedeních a velikostech, včetně stohovaných dis- kových kazet, plochých desek a jednorázových kapslí. Tato různá provedení usnadňují práci při laboratorních a předvýrobních zkouškách a vý- sledky lze přenést do výroby v plném rozsahu s použitím stejných hloubkových filtračních ma- teriálů s aktivním uhlím. Rozsah dostupných fil- tračních ploch umožňuje ideální přizpůsobení příslušné velikosti šarže, a tím optimalizaci pro- cesních nákladů, dodává firma. V kazetě Becodisc BC se stohovatelnými disky Beco Carbon třídy ACF 03 jsou použity materiály jako polypropylen (PP) nebo polyamid (PA) pro širokou škálu aplikací a spolu s těsněním z ex- pandovaného polytetrafluoretylenu (E-PTFE) za- jišťují mimořádně vysokou chemickou odolnost vůči kritickým rozpouštědlům, uvádí společnost. Vhodné listy aktivního uhlí pro farmaceu- tické a biofarmaceutické aplikace Kyselinou praný, parou aktivovaný uhlík v hloubkových filtračních listech Beco Carbon ACF 03 se díky svému mezoporéznímu až mi- kroporéznímu adsorpčnímu rozsahu používá

NOVÉ HLOUBKOVÉ FILTRAČNÍ MÉDIUM S AKTIVNÍM UHLÍM ZKVALITŇUJE FARMACEUTICKÉ VÝROBKY

Beco Carbon ACF 03, nové hloubkové filtrační médium s aktivním uhlím z řady Beco Carbon společnosti Eaton , pomáhá zajistit kvalitu pro- duktů ve farmaceutické a biofarmaceutické vý- robě. List aktivního uhlí vhodný pro každou aplikaci – zejména v případech, kdy je vyžadována maxi- mální bezpečnost a kvalita produktu: Společnost Eaton reaguje novou třídou Beco Carbon ACF 03 na rostoucí poptávku po deskách z aktivního uhlí testovaných na endotoxiny pro farmaceutické a biofarmaceutické aplikace, jemné chemikálie a další průmyslová odvětví. Zejména procesy vý- roby aktivních farmaceutických látek (API) vyža- dují vysokou schopnost hloubkových filtračních listů s aktivním uhlím pro odbarvování a adsorp- ční separaci nežádoucích vedlejších produktů. V těchto procesech uživatelé těží ze skutečnosti, že hloubkové filtrační fólie s aktivním uhlím Beco

28

CHEMAGAZÍN • 5 / XXXIII (2023)

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online