CHEMAGAZÍN 5-2023

LABORATORNÍ TECHNIKA

RUČNÍ VS. STROJOVÉ ČIŠTĚNÍ LABORATORNÍHO SKLA A VYBAVENÍ

Aby laboratoře mohly bez problémů provádět experimenty a analýzy, musí být stále k dispo- zici dostatečné množství čistého laboratorního skla. Velmi dobrých a spolehlivých výsledků lze dosáhnout pouze v případě, že laboratorní sklo a vybavení bylo předem beze zbytku vyčištěno. Jinými slovy: všechny předměty musí být zbaveny nečistot i zbytků použitých chemikálií. Opako- vané dosažení této konzistentní kvality výsledků je v rámci ručního čištění nanejvýš obtížné. Labo- ratoře jsou tak vystaveny riziku, že nedosáhnou analyticky čistých výsledků. Ruční čištění laboratorního skla je i dnes velmi rozšířené. Důvody pro tento přístup jsou obvykle finanční povahy – skrývá se za tím myšlenka, že ruční čištění a dezinfekce jsou úspornější než nákup a údržba laboratorní myčky. Bližší pohled na výhody a nevýhody však ukazuje, že tento předpoklad je mylný. Ruční čištění jako zdroj chyb Čištění v dřezu je nejen nepříjemné a nepoho- dlné, ale dosažení požadovaného výsledku vyža- duje také mnoho času a úsilí. Čas personálu lze využít mnohem rozumněji a efektivněji, pokud se čištění místo toho automatizuje. Při manuál- ních činnostech je také obtížné dosáhnout trvale vysoké úrovně kvality čištění. Koneckonců ruční čištění je vždy závislé na osobě, která je provádí. Zkušenosti, postupy a čas, který je k dispozici, hrají při tomto úkolu významnou roli. Množství a teplota vody, čisticí prostředky a jejich dávkování, geometrie použitých mycích kartáčů, jakož i čas a síla potřebná k mytí rozho- dují o tom, zda je laboratorní sklo na konci procesu skutečně beze zbytku čisté a může být použito k další analýze. Všechny tyto faktory se při ručním čištění každý den mění – často na úkor kvality mytí. Souhrnně lze říci: tam, kde působí lidé, je standardizace procesů téměř nemožná. V souvislosti s ručním čištěním je riziko po- škození drahého laboratorního skla obzvláště vysoké: neopatrné zacházení s materiály, čis- ticími pomůckami a prostředky výrazně zkra- cuje životnost skla. Zároveň taková konstelace představuje zdravotní riziko pro zaměstnance, protože mohou vdechovat aerosoly, přijít do kontaktu s chemikáliemi nebo se poranit o rozbité kusy. Strojová příprava: investice, která se vyplatí Vzhledem k pořizovacím nákladům na profesi- onální laboratorní myčky si uživatelé mnohdy kladou otázku, zda se jim taková investice vyplatí. Často však nevidí potenciál dlouhodo- bých úspor, které strojové mytí přináší. V první řadě je to úspora času: zaměstnanci mohou svůj drahocenný pracovní čas věnovat jiným úkolům a pracovat efektivněji. Zároveň jsou osvobozeni od náročné a rizikové práce,

Obr. 1: Ruční vs. strojové čištění laboratorního skla a vybavení

individuální struktuře nákladů a počtu my- cích cyklů za den, ale výpočty vycházející z průměrných hodnot ukazují, že investice do laboratorní myčky se vrátí za méně než 2 roky. Přechod z ručního čištění laboratorního skla na strojovou přípravu přináší výhody: • úsporu práce, • optimalizaci kvality, • ochranu laboratorního skla, • snížení nákladů, • úsporu zdrojů. V neposlední řadě jsou mycí procesy v la- boratoři díky laboratorní myčce mnohem bezpečnější, méně náchylné k chybám a tím i spolehlivější. Práce v laboratoři je tak mno- hem snazší. Laboratorní myčka PG 8504 Miele Professional přichází na trh se základ- ním modelem laboratorní myčky PG 8504 za atraktivní cenu, který byl vyvinut speciálně s ohledem na potřeby např. školních/univerzit- ních laboratoří, pro oblasti vodohospodářství a dalších odvětví, v jejichž laboratořích by rádi přešli z ručního na strojové mytí. Tato labora- torní myčka zajistí optimální a profesionální přípravu laboratorního skla i vybavení. Díky inovativní technologii, propracovanému sys- tému uložení EasyLoad a novým injektorovým tryskám lze výrazně snížit náklady na čištění a současně ušetřit čas. Aby přechod z ručního na strojové mytí proběhl hladce, je zde k dispozici servis Miele, který zabezpečí instalaci, uvedení do provozu a pomůže s výběrem správných programů i čisticích prostředků či zajistí případnou opravu. Dle přání zákazníka je možné domlu- vit pravidelnou údržbu i technickou podporu v případě specifických požadavků na přípravu laboratorního skla a vybavení. www.miele.cz

tj. snižuje se riziko absencí z důvodu nemoci a zvyšuje se spokojenost a motivace praco- vníků laboratoře. Kromě toho je jednoznač- nou výhodou laboratorních myček rychlost mytí. Zatímco ruční mytí a oplachování trvá přibližně jednu minutu na jednu sklenici, 60 kusů laboratorního skla lze strojově zpracovat v laboratorní myčce za pouhých 24 minut, což odpovídá časové úspoře přibližně 59 %. K tomu se přidává odpovědné využívání zdrojů: spotřeba energie, vody a čisticích prostředků je přesně přizpůsobena jednotlivým procesům a dosahuje vysoce kvalitních výsledků bez plýtvání. Spotřeba vody při strojovém čištění je až o 63 % nižší než při ručním čištění. To šetří nejen rozpočet laboratoře, ale ve vysoké míře také životní prostředí. V neposlední řadě je strojové čištění mnohem šetrnější než ruční čištění. Riziko koroze, poškrábání nebo rozbití skla se snižuje na minimum a prodlužuje se životnost připravovaného materiálu. Obr. 2: Dlouhodobé srovnání nákladů: ruční vs. strojové čištění laboratorního skla. Vzorová kalkulace, jejímž výsledkem je, že investice do la- boratorní myčky skla se vrátí za necelé dva roky.

Investice do laboratorní myčky Vyšší investiční náklady na pořízení a vybavení laboratorní myčky se vyplatí. Prvotřídní vý- sledky jsou samy o sobě dostatečným důvo- dem pro pořízení laboratorní myčky. Dříve či později se projeví také nižší provozní náklady, nižší spotřeba energie, vody a procesních che- mikálií a prodloužená životnost laboratorního skla. Doba návratnosti samozřejmě závisí na

30

CHEMAGAZÍN • 5 / XXXIII (2023)

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online