CHEMAGAZÍN 5-2023

VÝZKUM A VÝVOJ LÉČIV

PRAGUE.BIO CLUSTER: PRAHA MÁ REÁLNOU ŠANCI STÁT SE EVROPSKÝM LÍDREM V OBLASTI BIOTECHNOLOGIÍ

Obr.: Ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová hovoří během tiskové konference sdružení Prague.bio Cluster dne 5.9.2023 v Praze

Praha má reálnou šanci stát se evropským líd- rem v oblasti biotechnologií díky intenzivnější spolupráci vědeckovýzkumných institucí a ko- merčních partnerů. Nově založené oborové sdru- žení Prague.bio plánuje propojit vědu a byznys s cílem urychlit vývoj nových léčiv, diagnostiky a jiných úspěšných projektů, které pomohou při financování české vědy. Založilo proto sdružení Prague.bio Cluster, díky kterému chce vytvořit prostředí, v němž bude snazší zopakovat i tak fascinující příběhy, za jakými stáli Antonín Holý nebo Otto Wichterle. Zakládajícími členy sdružení jsou Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR (ÚOCHB), i&i Prague (dceřiná společnost ÚOCHB), Biotechnologický ústav AV ČR, Mi- krobiologický ústav AV ČR, Ústav molekulární genetiky AV ČR a Vysoká škola chemicko- -technologická v Praze (VŠCHT). Přistoupení dalších akademických členů, firem a investorů je v přípravě. Biotechnologický klastr Prague. bio Cluster kombinuje výzkumné, vývojové a inovační aktivity v oblasti medicíny a přírod- ních věd a sdružuje klíčové hráče ve výzkumu, průmyslu, investicích a státní správě. „ V oblasti biotechnologií máme v Česku mimo- řádný potenciál. Česká věda zde patří k naprosté špičce a je to jedna z oblastí vědy a výzkumu, kde už dnes máme řadu úspěšně aplikovaných vý- sledků. Zároveň se jedná o oblast, jejíž důležitost v budoucnu poroste. Patří mezi strategické pilíře rozvoje České republiky a mezi hlavní inovační oblasti, na které bychom se měli soustředit, “ upozorňuje ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová. Její slova potvrzuje i primátor Prahy Bohuslav Svoboda. „ Biotechnologie patří mezi strate- gické cíle rozvoje metropole. Praha má bohatou historii, pestrou současnost a v tomto vidím i nadějnou budoucnost. Věřím, že nový klastr pomůže posílit v tomto oboru českou pozici. “ Daniel Mazur, pražský radní pro Smart City, IT a vědu a výzkum k tomu doplňuje: „ Jako radní v této gesci samozřejmě kvituji, že centrum výzkumu, vývoje a inovací v oblasti biotechnologií bude právě v Praze. Hlavní město jej jednoznačně podporuje. Věřím, že toto centrum bude inspirací i pro další odvětví a hlavně udělá z Prahy místo zrodu dalších převratných objevů a vynálezů a jejich testování v praxi. “ Tyto instituce představují vysoce profesio- nální centra výzkumu a vzdělávání se silným vlivem na vývoj nových léků, diagnostických metod a dalších medicínských technologií. „ Cílem Prague.bio je stát se moderátorem celkového rozvoje biotechnologií u nás, reprezen- tovat český biotechnologický průmysl v zahraničí, přispět k vyšší lékové nezávislosti Česka a podpořit vývoj léků, které mohou jednou celosvětově změnit boj s některými nemocemi, “ vysvětluje ředitel ÚOCHB Jan Konvalinka.

V řadě států, jako například v Izraeli, patří biotechnologie k tahounům národní ekono- miky. Prague.bio chce proto využít v maximální míře tuzemský potenciál biotechnologií. To nejen zajistí další příjmy do státního rozpočtu, ale také zvýší nezávislost země, což má význam zejména v současné době, kdy se potýkáme s nedostatkem léků a zdravotnických inovací. „ Již nyní zajišťuje transfer biotechnologií české vědě ročně prostředky v řádech miliard korun, přičemž právě biotechnologie patří k nejúspěš- nějším a nejperspektivnějším oborům. V Česku se ale v porovnání s Evropou vyvíjí stále méně léčiv. Transfer výsledků výzkumu do výroby inovativních léčiv, ve spolupráci s velkými farmaceutickými spo- lečnostmi, toto může zlepšit, “ dodává předseda Technologické agentury ČR Petr Konvalinka. Financování klastru bude kombinací členských příspěvků, veřejných zdrojů a peněz od spon- zorů a dalších partnerů. Při naplňování své mise se chce Prague. bio inspirovat mimo jiné úspěšnými příběhy českých vědců, jakými byli profesor Holý a profesor Wichterle. „ I dnes u nás existuje obrovský potenciál chytrých mozků a šikovných rukou, který může vést k objevům s celosvětovým dopadem. Příkladem je třeba průlom v dostup- nosti radioterapie díky objevu vědců z ÚOCHB. Budeme takovéto projekty podporovat od samot- ného nápadu až po finální výrobu či konečné využití. Zároveň nás těší, že vznik a význam klastru podporuje hlavní město i stát, “ zdůraz- ňuje ředitelka klastru Jana Žaludová. Další z důvodů, proč spolupracovat, vyjmeno- vává rektor VŠCHT Pavel Matějka. „ Obrovským problémem je v současné době rezistence na antibiotika. Pokud tomu nezabráníme, budeme za pětadvacet let tam, kde jsme jako lidstvo byli před objevením penicilinu. Takovým výzvám ale nelze čelit jinak než spoluprací, a to jak mezi výzkumnými institucemi, tak také s průmyslovými partnery a s tvůrci veřejných politik. “ Biotechnologický klastr Prague.bio Cluster je otevřený všem důležitým subjektům v ČR, které se angažují ve vývoji léků, diagnostiky a dalších

medicínských technologií, ať už to jsou univer- zity, výzkumné ústavy, inkubátory, transferová centra, start-upy, investoři, průmyslové firmy či zástupci státní a regionální správy. Česká spořitelna investuje 5 milionů € do investičního fondu i&i Bio Související událostí je také oznámení České spořitelny a.s. ze dne 20.9., že jako první banka v Česku vstupuje do investičního fondu i&i Bio- tech Fund (i&i Bio). Do roku 2026 plánuje i&i Bio s podporou Spořitelny investovat do zhruba 20 medicínských a biotechnologických projektů a pomoci tak jejich přechodu z výzkumu do praxe a k pacientům. Spořitelna je nejen první českou bankou, která do fondu tohoto druhu investuje, ale také jednou z mála evropských bank, které do podobných fondů vstupují přímo jako investoři. „ Ústav organické chemie a biochemie je díky úspěchu týmu profesora Antonína Holého ve vývoji léků proti onemocnění AIDS jedním ze světově nejúspěšnějších českých vědeckých pra- covišť. Možnost stát se přímým investorem fondu a podpořit vývoj nových léků a medicínských technologií, které mohou potenciálně pomoci milionům pacientů po celém světě, vnímáme s velkou poctou a pokorou, “ říká generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon. Přistoupením České spořitelny investiční kapitál i&i Bio výrazně posílil, a to na celkem 53 milionů eur. Rozšiřuje se tak akční rádius fondu, do něhož před dvěma lety vložil několik desítek milionů eur rovněž Evropský investiční fond. „ Jsem velmi rád, že je to právě Česká spořitelna jako první český finanční ústav, který se rozhodl tak významně podpořit transfer technologií v naší zemi, a že je to právě náš ústav, který ta- kovou spolupráci může zaštítit. Jsem přesvědčen, že tohle je jediná cesta k prosperitě, která má v dnešním světě šanci, “ říká ředitel ÚOCHB prof. Jan Konvalinka. www.prague.bio

44

CHEMAGAZÍN • 5 / XXXIII (2023)

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online