CHEMAGAZÍN 5-2023

VÝZKUM A VÝVOJ

lulózy pro betonové substráty pro čisté provozy. Modifikovaná vodivá celulóza byla také ve spolu- práci s Centrem polymerních systémů při UTB ve Zlíně použita pro výrobu vodivých plastů. » www.cocltd.cz

znovu zdůraznil naléhavost řešení ekologické lik- vidace kontaminovaných dřevních pražců. Proto bylo vhodné přijít s řešením, které je ekologické a přispěje k udržitelnosti životního prostředí. Za- tímco nynější tradiční způsob likvidace spočívá ve spalování, které má negativní dopad na životní prostředí a ztrácí se tak mnoho cenných surovin z pražců, tým VŠB-TUO ve spolupráci s Josefem Janem Dvořáčkem přišli s novým inovativním ře- šením. Technika přeměny dřevní hmoty kontamino- vané nebezpečnými látkami na materiálově vyu- žitelné produkty umožňuje přeměnit nebezpečný organický odpad z dřevní hmoty a plastů na uhlí- kový materiál nebo čistý uhlík s mnoha využitími, včetně energetického průmyslu. Transformace pražců na uhlíkový materiál se skládá ze dvou fází. V první fázi dochází k hydro- termální konverzi, která za nízkých teplot a tlaku přetváří dřevní hmotu na uhlíkovou „kaši“. Druhá fáze pak zahrnuje využití tohoto uhlíku v reak- toru při vyšší teplotě, čímž se vytváří čistý uhlík s vysokou povrchovou plochou částic a mohut- nou absorbční kapacitou. Tento proces nejen řeší problém likvidace kon- taminovaných pražců, ale také vytváří materiál, který lze uplatnit v energetice, elektrotechnice a dalších odvětvích průmyslu. I přes to, že se na trhu vyskytují podobné tech- nologie, tým VŠB-TUO se specializuje přímo na kontaminované pražce plné nebezpečných sub- stancí. Jsou tak jediní, kteří se umí tohoto ne- bezpečného materiálu ekologicky, bez zásahu do životního prostředí a skladování zbavit. » www.vsb.cz PŘÍRODA SI SE ŠKODLIVÝM PŘÍZEMNÍM OZONEM PORADÍ I ZA EXTRÉMNÍHO SUCHA Stromy pohlcují a účinně odstraňují přízemní ozon z ovzduší, čímž zlepšují jeho kvalitu, nic- méně za suchých podmínek ho přijímají méně. Výzkum vědců z CzechGlobe – Ústavu výz- kumu globální změny AV ČR ale ukázal, že i v ob- dobí extrémního sucha v roce 2018 se množství neodstraněného ozonu nezvýšilo a zlikvidovaly ho jiné procesy. Experti to považují za dobrou zprávu. Přízemní ozon vzniká důsledkem automobilové dopravy a spalováním fosilních paliv, znečišťuje ovzduší, a tím představuje hrozbu pro přírodu i lidské zdraví. I proto vědci v současnosti zkou- mají vliv sucha na koncentrace přízemního ozonu, konkrétně se zaměřili na léta 2018–2020. Přišli na to, že i za největšího sucha se množství ne- odstraněného přízemního ozonu nezvýšilo, a to navzdory tomu, že ho stromy v takových podmín- kách pohlcují méně. „ Z prvních výstupů je velmi zajímavé, že toky ozonu zůstaly i za extrémního sucha roku 2018 nezměněny, ačkoli většina ozonu nešla do prů- duchů rostlin. Část šla na oxidaci těkavých organických látek, část na oxidaci NO na NO 2 a většina pravděpodobně ulpěla na površích půdy, kmenů, listů, “ vysvětluje Stanislav Juráň, který se v Ústavu globální změny AV ČR měře- ním toků přízemního ozonu a jeho dopadu na vegetaci zabývá. „ Je to tedy dobrá zpráva, kdy v budoucím sušším klimatu můžeme očekávat, že ačkoli stromy nebudou schopny pohltit za su- cha tolik ozonu, dojde k jeho odstranění jinou cestou, “ dodává Stanislav Juráň.

ČEŠI VYVINULI SPECIÁLNÍ BALICÍ PAPÍR NA

ELEKTRONIKU A VÝBUŠNINY

Speciální papír, který dobře odvádí elektřinu a zabraňuje nežádoucímu působení statické elektřiny, vyvinuli čeští výzkumníci díky použití modifikované celulózy. Nový materiál lze využít při balení elektroniky citlivé na statický elek- trický náboj. Další využití má například i pro ba- lení výbušných produktů, kde by statická elektřina mohla způsobit explozi. Na projektu, který fi- nančně podpořila Technologická agentura ČR (TA ČR), spolupracovali výzkumníci z Cen- tra organické chemie s.r.o. společně s kolegy z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a firmy Synpo, a.s. V rámci iniciativy Green Deal je trendem pře- chod na obalové materiály z obnovitelných zdrojů, které nejsou na bázi plastů a lze je dále recyklovat. Všichni výrobci se proto snaží ustu- povat od obalů z plastu a nahrazovat je ekolo- gičtějšími variantami, které nevyžadují čerpání nerostných surovin a jejich následné uvolňování do životního prostředí ať už přímo nebo ve formě oxidu uhličitého po jejich spálení. „ Jen při balení elektroniky je spotřeba plastů obrovská a při stoupajícím podílu internetového obchodu jejich produkce, které znečišťují pla- netu, roste. Proto je každé řešení pro přechod na jiný druh obalů vítané a podporované, “ uvedl Petr Konvalinka, předseda Technologické agen- tury ČR (TA ČR), která projekt podpořila částkou téměř dvanácti milionů korun z Programu EPSI- LON. V oblasti balení citlivé elektroniky, výbušnin a dalších produktů, které mohou být poško- zeny výboji statické elektřiny, nebylo až dosud možné papírové obaly použít bez nežádoucí kon- taminace papírové hmoty. Musí se do ní přidávat totiž příměsi na bázi uhlíkových vláken, grafitu a podobně, které jsou v papíru cizorodým prvkem. „ Nový přístup k výrobě papíru s antistatickými vlastnostmi je postaven na přímé modifikaci pa- pirenské celulózy. Díky patentovanému postupu je do ní vkládán vodivý polymer. Výsledná celu- lóza má pak požadovaný povrchový odpor a je rozmíchána standardním postupem v papíren- ské hmotě. Případný elektrický náboj je tak ve finálním papíru i při relativně nízké koncentraci polymerů dobře přenositelný, “ vysvětlil Lubomír Kubáč ze společnosti Centrum organické chemie s.r.o., která se dlouhodobě zabývá inovativními aplikacemi vodivých polymerů. Papír tak získává schopnost takzvané disipace náboje. To znamená, že případný elektrický ná- boj je zcela odveden z místa, ve kterém by mohlo dojít k nežádoucím jevům. Novým způsobem je možné připravit tři varianty papíru, a to v závis- losti na koncentraci polymeru v celulóze. První je vodivý papír, zamezující vzniku statického ná- boje. Ten je možné použít pro běžné účely, když je potřeba zamezit vzniku statické elektřiny, a to především při balení výrobků citlivých na statický výboj. Druhý typ papíru umožňuje efektivní od- vod náboje od baleného zboží. Je určen přede- vším pro balení elektroniky, výbušných materiálů, rozbušek a podobně. Třetí typ papíru je možné použít jako substrát pro flexibilní elektroniku či senzorické systémy. Kromě papíru připravili výzkumníci spolu s fir- mou Synpo základní nátěr s obsahem vodivé ce-

FEL ČVUT OTEVÍRÁ NOVOU REFERENČNÍ LABORATOŘ PRO KORELATIVNÍ SEM-AFM MIKROSKOPII

Ve čtvrtek 21. září proběhlo na katedře fy- ziky Fakulty elektrotechnické Českého vy- sokého učení technického v Praze slavnostní otevření nové laboratoře. Jedná se o Referenční laboratoř pro korelativní SEM-AFM mikroskopii a zvána byla odborná i laická veřejnost. Pro účastníky byly přichystány zajímavé přednášky, prohlídka nové laboratoře, praktická ukázka no- vého přístroje i možnost měření vlastních vzorků. Další informace o laboratoři najdete na stránce laboratoře. Referenční laboratoř se bude zabývat de- monstrací, testováním a dalším vývojem mě- ření v režimu CPEM (Correlative Probe-Electron Microscopy). Tato metoda propojuje signál z mikroskopu atomárních sil (AFM) a rastrovacího elektronového mikroskopu (SEM) do výsledného komplexního souboru dat a jeho obrazové vizua- lizace korelující vybrané morfologické, chemické, mechanické, elektrické a magnetické vlastnosti. Aplikace této metody sahají od přírodních věd po analýzu polovodičů a nanomateriálů. Pro otevření laboratoře byla klíčová spolu- práce s brněnskou firmou Nenovision . Ta stojí za vývojem specializovaného AFM modulu, který pro laboratoř věnovala. Modul AFM byl vyvinut právě pro integraci do SEM, kde s pomocí po- kročilého elektronického a softwarového řízení lze zkoumaný vzorek zobrazovat oběma přístroji zároveň. SEM mikroskop s vhodnými parametry byl za zvýhodněných podmínek dodán němec- kou firmou Zeiss . Referenční laboratoř byla založena v letošním roce v rámci mezinárodního projektu TACOM. Ten byl zahájen v březnu loňského roku a účast- ní se ho celkem pět týmů z České republiky a Koreje. Zatímco korejská strana se soustředí především na vývoj tzv. AirSEM mikroskopu pro Life Sciences (rastrovacího elektronového mikro- skopu pro zkoumání biologických vzorků mimo vakuum), česká strana intenzivně pracuje na výzkumu a vývoji korelativní SEM-AFM mikrosko- pie. Jedním z cílů projektu je posílení spolupráce ve výzkumu a průmyslovém vývoji mezi Českou republikou a Koreou, které má napomoci vývoji, propojení a širšímu komerčnímu uplatnění těchto metod. » https://fel.cvut.cz TÝM VŠB-TUO VYMYSLEL NOVOU TECHNIKU, JAK EKOLOGICKY ZPRACOVAT KOLEJNÍ PRAŽCE NAPUŠTĚNÉ NEBEZPEČNOU CHEMIÍ Nedávný požár, který postihl skládku železnič- ních pražců u elektrárny Tisová na Sokolovsku,

48

CHEMAGAZÍN • 5 / XXXIII (2023)

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online