CHEMAGAZÍN 5-2023

TECHNICKÉ NOVINKY

se nenavyšuje ekologická stopa, “ ujišťuje pro- duktová manažerka společnosti Edwards Jessie Huang. Podle ní je rychlost čerpání E2S 90 m 3 /h a konečné vakuum, kterého je dosaženo, je 3x 10 -3 mbar. Při mezním tlaku tak výkon E2S splňuje požadavky průmyslových aplikací. Pro speciální aplikace nabízí společnost Edwards volitelné standardní kombinace dvoustupňových vývěv E2S včetně mechanického posilovače. Obr.: Vývěva E2S

optimální procesní parametry pro tvorbu lipido- vých nanočástic obsahujících API. Tyto aktivní farmaceutické látky mohou zahrnovat komplexní nebo choulostivé API, jako jsou RNA, mRNA, siRNA a molekuly na bázi DNA, nebo produkty, které potřebují specifický vstup do cílových bu- něk. Obr.: Systém IJM NanoScaler

PRŮLOM V MOLEKULÁRNÍ DIAGNOSTICE A VÝVOJI LÉČIV Společnost Biognosys , přední inovátor a po- skytovatel proteomických řešení, oznámila na výroční konferenci Americké společnosti pro hmotnostní spektrometrii (ASMS) uvedení moderního a pokročilého řešení pro plazmatic- kou proteomiku, které usnadňuje hloubkovou a nezkreslenou analýzu plazmatických proteinů ve velkém měřítku. Nový pracovní postup zahrnuje ucelenou au- tomatizovanou přípravu vzorku, od počátečního vstupu biologického vzorku až po generování peptidů připravených pro hmotnostní spektrome- trii. Zavedením plně automatizovaného zpraco- vání vzorků využívajícího metodiku paralelní deplece na bázi kuliček dosáhla společnost Bio- gnosys pozoruhodného zkrácení doby zpraco- vání o 35 % a 85 % zkrácení času práce. Vy- užití pracovního postupu založeného na depleci kuliček z plazmy navíc umožnilo výrazné zvý- šení počtu identifikovaných proteinů o 22 %, což umožnilo provádět spolehlivou a reprodukovatel- nou kvantifikaci téměř 4 000 proteinů ve vzorcích lidské plazmy. „ Deplece proteinů je nejvhodnější metodou pro analýzu plazmy pomocí hmotnostní spekt- rometrie (single-shot), protože zachovává množ- ství proteinů a dosahuje nejvyšší úrovně hloubky bez nutnosti další frakcionace,“ uvedl doktor Lukas Reiter, technologický ředitel společnosti Biognosys. „Tradiční depleční metody jsou však časově náročné kvůli postupné přípravě vzorků. S naší novou technologií paralelní deplece na bázi kuliček tuto svízel eliminujeme a zároveň zvyšujeme reprodukovatelnost. “ „ Krevní plazma představuje unikátní pohled do lidského těla,“ dodala doktorka Kristina Beele- rová, ředitelka vývoje a marketingu společnosti Biognosys. „Nasazením nestranného přístupu, který proniká hlouběji do proteomu, odhalujeme další proteiny a jejich funkční varianty. Díky této větší hloubce se zvyšují naše šance na objevení biomarkerů, které přímo odrážejí příslušné bio- logické mechanismy a neslouží pouze jako ná- hradní markery. “ Tento inovativní pracovní postup, který je na- vržen tak, aby výzkumným pracovníkům nabízel automatizované, cenově výhodné a reprodu- kovatelné řešení pro plazmatickou proteomiku, umožňuje vědcům efektivněji zpracovávat vzorky a ve velkém měřítku získávat spolehlivé výsledky. Společnost Biognosys prostřednictvím své plat- formy TrueDiscovery™ zpřístupňuje tento pokro- čilý pracovní postup své celosvětové zákaznické základně, která zahrnuje více než 800 zákazníků z oblasti biofarmacie a akademické sféry. » www.biognosys.com STOLNÍ SYSTÉM PRO TVORBU LIPIDOVÝCH NANOČÁSTIC MÍŘÍ DO VÝZKUMU A VÝVOJE I DO MALOSÉRIOVÉ VÝROBY Systém IJM NanoScaler je určen pro výzkum a vývoj lipidových nanočástic od společnosti Gemrna KANUER . Umožňuje vědcům stanovit

Intuitivní ovládání Moderní technologie kompaktní rotační lame- lové vývěvy se odráží také v jejím designu. Ob- služné prvky jsou odpovídajícím způsobem funkční a ergonomické a nabízejí vysokou úro- veň bezpečnosti proti chybám při obsluze. K ti- chému chodu řady E2S přispívá také její kon- strukce. Kluzná ložiska s nízkou hlučností jsou vyrobena ze slinuté oceli, mají jednoduchou konstrukci a nevysychají ani při nízkém mazání olejem. Společnost Edwards integrovala olejové čerpadlo pro nepřetržité mazání v celém rozsahu tlaků. Dvojité těsnění a připouštění plynu zvyšuje odolnost proti vodní páře Aby se zabránilo ztrátám oleje, obsahuje ro- tační lamelové čerpadlo dvě hřídelová těsnění. Společnost Edwards rovněž optimalizovala vrtání válce pro dosažení nejvyššího možného stabil- ního výtlačného tlaku a zvýšení těsnosti. Vesta- věný olejový filtr navíc zabraňuje únikům oleje a chrání vnitřek čerpadla před částicemi a ne- čistotami. Pokud to aplikace vyžaduje, lze použít nastavitelné připouštění plynu, které zvyšuje tole- ranci čerpadla E2S vůči kondenzaci vodní páry. Ve standardním nastavení je připouštěním odčer- páváno malé množství vodní páry a zároveň je udržován dobrý mezní tlak. Široká škála aplikací Společnost Edwards nabízí čerpadla řady E2S ve třech velikostech – E2S 45, E2S 65 a E2S 85. Rotační lamelová vývěva je vhodná přede- vším pro vakuové sušení a odplyňování, tepelné zpracování a vakuové pece; a také pro testování těsnosti součástí a systémů v automobilové vý- robě, při aplikaci nátěrových hmot, ve výzkumu a vývoji a v analytických aplikacích. » www.edwardsvacuum.com MODULÁRNÍ PRŮTOKOVÉ CELY PRO UDRŽITELNOU CHEMII Elektrochemické procesy, jako je elektro- lýza vody, budou v budoucnu stále důležitější s ohledem na změnu klimatu a z toho vyplýva- jící potřebu přechodu na nové zdroje energie a surovin. Fraunhoferův institut pro mikroin-

NanoScaler, vybavený technologií společnosti KNAUER pro výrobu lipidových nanočástic Impin- gement Jets Mixing (IJM), umožňuje výzkumným pracovníkům optimalizovat podmínky enkapsu- lace pro jejich terapii na bázi nukleotidů před roz- šířením procesu na větší jednotku IJM NanoPro- ducer, která vyhovuje požadavkům GMP. Stolní systém je dodáván s pěti různými jednotkami KNAUER IJM, které výzkumníkům pomáhají sta- novit optimální podmínky enkapsulace, případně lze použít i vlastní míchací jednotky. Systém IJM NanoScaler dokáže vyrábět lipidy zapouzdřené API v rozmezí od 1 ml do stovek mililitrů, takže je ideální pro zkušební testování koncepce a pro optimalizaci procesu, předkli- nické zkoušky, např. pro studie in vitro, a také pro výrobu v malém měřítku. » www.knauer.net NOVÁ ŘADA ROTAČNÍCH LAMELOVÝCH VÝVĚV S OLEJOVÝM TĚSNĚNÍM E2S OD SPOLEČNOSTI EDWARDS VACUUM Společnost Edwards Vacuum , jeden z před- ních světových konstruktérů a výrobců vývěv, uvedla na trh novou rotační lamelovou vývěvu s olejovým těsněním. Společnost nabízí spoleh- livý výrobek v podobě výkonné a robustní řady E2S pro nízké a střední vakuum v průmyslu a vý- zkumu. Vývěva E2S má jednoduchou konstrukci a je vhodná pro různé standardní aplikace. „ Čerpá rychle, poradí si se všemi vznikajícími parami a díky tichému provozu pomáhá snižovat hladinu hluku v pracovním prostředí, “ shrnuje výhody vý- věvy produktový manažer Jessie Huang. Kratší časy cyklů, vyšší propustnost Díky modernímu technickému provedení zvy- šují uživatelé vývěv ekonomickou efektivitu svých procesů. Základem je vysoká čerpací rychlost vývěv E2S, která zkracuje doby cyklů a zvy- šuje výrobní kapacitu ve standardních procesech. „ Důležitou výhodou je, že vyššího výkonu je dosa- ženo bez dodatečných energetických nároků, takže

52

CHEMAGAZÍN • 5 / XXXIII (2023)

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online