Telefonnøgle Næstved 1960

/ X

S*«

liler

:t7. Atsrtfttnti flints 1110 O !%ir*lY4k

A li C

D

E

G H I J

I nterint/rr t Telefonnøglen, Tlf. 968, Gøyernes Gaard. Axeltorv 6,

K

L

M

\

N

O

RFChristensen s Sen

P

603

H

NDA. FARIMAOSVe/ 29

S

NÆSTVED TELEFON

z

Eget GUssllberl Værksted for b!y»rbe|de

Alt Glarmester- arbejde udføres

Qf Glarmester FARIMAOSVEJ 7 . TELEFON 941

81**1 Benyttes, mb man ved . hvo- tn Abonnent bor, men Ikke er klar nver, under hvilken Central man sh.al soge.

Koiilrpgfistpr Præ stg Amtskommune. Næstved og Herlufsholm Kommuner og Sorg Amt

Kvlelemerk ................... 8and*ed Kyllebøtk H um ..............Koatrædø jgønm ................................. Koøtræde ell.Lundby Køng Flaøkholm .......... Lundby Urfb«................................Næstved. Maler.

Auderup ......................... N«*tved Aaslde ............................ Tappørnøl# AaM ................................ OlumM el I. Tyvalaa Abbednic.i ............... ....... Nøsatved all. Nylauu Abbedtuashoved ........... Nyland Ågerup Hyllinge Arløae ............................. Sandred ArløftetorpLandaby ... Sandved A ikov Ev erorup Atterup ........................... Olutuftø Avei»| .............................Tybjerg B«tMift>a Landaby .......... Nyland Bavelftft ........................... Ofumaø all. Skelby Bendtlev ........................ Fuglebjerg ide Hl ane i up Rui Nørntv. elt. Bregnebjerg Lov NøateUv Notat* ed et). Karrebæke* ntoée Borup .............................. Nyland elt. lUancdr Boeerup ............ I okn ørd Brendeiev ....................... N«»at»-laø Bredeehare .................... Tappernøja Bt orup Menatrup Bredenip ........................Tappern. elt kverdrup Biødi-rup Hejekole ....... Brerdmp Bakkeakor ..................... Brerdrup ell. Tappern Bøgehæk ..................... . Tapp«rnøje Bestrø ........................... Lov, Nøstelaø, Bterdiup Dybflø ............................ »vinøland Dyet ed ........................... Tokavørd ell. Brerdrup Et.gelatofte .............. .. Olumaø ell. Tyrelfte Kngele'.rup .................... Brerdrup (Snu ................................ Karreb»kft»nlr.de RapeSund Muee Faat up Bistrup .. Blangnler Eonderup Bot nakke • ••••« Mt

Brag-

nebjerg ell. Bkelby

Amtsforvalter for Nmstved Amtstue: K. P. Bonde, Farlmagsvej 22. Tlf. 8262*, pri­ vat: 1068. Amtatuen (Stcmpelpaptnidsalg): Farlmags­ vej. Kontortid 9-12 og 13-15, Fmrdag 9 12.30. Tlf. 8262*. Amtallgnlufalnaprktorateti Amtsllgnlngs- Inspektør, cand. Jur. P. Urne, 8kovvmn- get 1, Nmstved. Tlf. 1892. %mta«k*tti'rnjMteti 8e linder Amtslignings- Inspektoratet. skatt er andet for Nmstved Skattekreds: Kont.»r: Skov-vænget 1. Tlf. 2819 Skyldrandet for Prmstø Amtsrsadskreds' Skyldkreds. Formand: Amtraadamedlem Ejner Jensen Fakse (Fakae 230, privat 272). Næøtvrd Vurderingskreds: Formand Murer­ mester Andera Hansen, Ktldemarksvej 83. Tlf 837. Iluftmøndabrugakummlaalonen: Parel Viggo Johansen. Store Heddinge Mark, For­ mand. Odr. Alber*. Schiøler, Tokaværd. Odr. lAur. Jensen, Askeby (Stedfjftr ). Paret. Otto Peteiøen, Kalby. Parcl. Akael Hansen, Tomemark, Rønneda (Stedfortr.) Ovrrformyndeiieta 1Aønebeatyrelae: For­ mand: II »fJægermester H. Coltet, Lund- byganrd. Tt#. Lundby 1. Takaetlon af Fjendomme, hvori ønakes LaeA af Overformyndetimldler: For Landkredsen: Odr. tAra P. Olsen. Glumsø, Odr. Th. Larsen, Ulstrup, Til. 8kelhy 50, Odr. Peter Petersen, Sandby pr. Vrangatrup, Tlf. Skovmark 20 u, Odr. Ejner Pille, Rønnehml pr. Næstved, Tlf. Næstelaø 1 y, TomrermeMcr tAUilla Han­ sen. Spragelselllle pr. Herlufnmgle, Tlf. Tybjerg 55 u. Ovrirpldemlkommlsaloneu for Prmstø Amt; Formand: Amtmand 9. Wecbsclmann, Nmstved, Tlf. 1400. Drn staaende Voldgiftsdomstol or Prmstø Amt 1 Tvistighed, r ang. Handel med Hus­ dyr: Formand: Dommer Erik 8chouen- borg, Prmstø. Nientved Ketakreda: Skatteraadsmedlem Aage Andersen, Pe- dersirup. Forpagter Nlela Erik Wlsalng, Snlto Oaardejer Hemming Olsen, Fugle- bjerg. Parcellist Julius P.'tersin, Vrang­ strup. Oaardejer Frederik /-lansen, Linde- gaard, LI. Næstved. Forpagter Knud Ja­ cobsen, Torpe pr. Herlufmagle. Oanrdejer Hans Oleen, Vester Egesborg Oaardejer Frlmmlt Jensen, Arløse. Oaardejer Arne Hansen, Langevraa. Medlemmer af Søretten for Næstved Rets- kieds er: Havnemester E. R. P. Calum. Overinøiklnmester F. C. Bcrrlng, Havne- assistent K. H. Mortensen og Maskin­ mester Poul Klrk, ane af Nmstved.

A iii I

N øm t ved Tapperneja Næeielaø Kyne

Lille Næstved Llllo-Røttlnge Lille Tvede .... Lund ............. Lundbvtorp Lønnede ........... M(..'bjerg Hune Marvede Sogn Mogenstrup

•»MtitMin

Amtmnrid over Praeta Amt: 8. Wechaelmann. Telf. 1400, privat 2401. Amtakontoret pnn Amtagaardim: Kontortid 9 -16. lørdag R-1S. Tlf. 1400 AmtarRarlamkretmr og Kontorchef, cnnd Jur r. H. Høyrup. - Talf privat 1141 8k< tera*daoekret«r, Bkolefondabogholdar og Amtafuldmmftlf. cnnd Jur K. Dam- lunk Telefon privat 1079. Skoledlrek- tlongarkretmr, Bkolefondaknnnerer og Amtafuldmmftlf, cnnd jur E. Michael- •en, Telefon privat 1T8S Prmatø Amlanuid: Frøhandler Nlela Hansen, Herfølge Tlf. Herfølge 54 Odr Jena Aage IAram. Kb- beakov, Fakae, Tlf. Fakae SO. Odr. Kr. Anderaet*. Baarøe, 1‘rmate Tlf Banrse 4A Pnrcl, J il. Helt, Bpanagar, Bjmver- akov Tlf lljmverakov tfl Perel Carl Jenser, Ørslev, Vordingborg. Tlf Ørslev 70 Bognenuutafmd. K jønaen. Fn'tac. Tlf, Fakae 2S0. privat 172. Bogneraadjrfmd II. I*. Hanøt n. Fenamark pr. Ilolme Ol* alnip. Tlf. Fenamark Tt. (Andmand Ver­ ner Larøen. HerlutiUle, Herlufmagte. Tlf Herlufmagte 161. flrødforhandler Harly Maul, Hjertet»*erg. Rtege. Tlf. Btege 2814, i lodsejer Edward Teødorpf. OJomlev. Tlf, tl^ttun 100 F«"atelierer Bent Btevna. Btraby. Tlf. Strøby 29. i. »nlejer Albert Peteraen. Haarbolle Tlf Rtege 7200 Par- cellist Ejner Pedersen, Omebjaarg Tlf, Vordingborg 945. \mtaaholekonaatenti Ingemann Peteraett. Olumaø, Tlf. 20. Naartindervtanlngen I Prmatø Amt: Konsu­ lent H Tejeen Lykke. Ol. Holated. Tlf. Nmstved 1902. Prmetø Amts Njgrhuø I Nøwfvid: Telefon Nmstved 1401 med Omstilling til alle Afd. Se endvidere 81de 10, Spalte 2. I'rmatø Amt« Vejlnapektorat: An.tavejtnapoktør, cand. polyt. U. Flacher- Kaamusaen, Næstved. Tlf. 199. rivlllngerlnr Knud I. Pooløen, Næstved. Tlf 3«99 Vejingenlorer: V. Ørum, Næstved. Tlf. 557. Ounnar Jen-ien, Kalvehave. Tlf, Kalve­ have 155. 8. H. Jørgensen, Herfølge. Tlf. Herfølge 210. Præstø Amta Vand'naprktorat) Civilingeniør A. Jensen, Præstøvej 7i, Næat ved. Tlf. 2785. Amtarevlaor: Kcvlaor af Sognekommuner- nea Hegnakaher. Ernst Hansen, Prmatø- vej 84. Nmstved. Tlf. 1357 cg 357. Kegnakabarrntrnlen for 8ognekommun»r I Præstø Amt, Amtnmndagade 2. Tlf. 8833. Regnskabskonsulent H. Retnholt (Bolig). Tlf. 358. Amtalæge og Kredslmge: lAøchly Jacobusn. Tlf. 19. Kredslæge: Hllmcr Rasmussen. Vording­ borg. Tlf. Vordingborg 822.

Lundby Nyland ‘/ealerborg Menatrup Lor Lor eller Veeterhorg Meler eller Baalby 8lndeb:».g

eereeøøaee

eaee »•••»•#«•

Myrup .............. Naaby Landaby Kable.................. MeMetørp .......... Ny Holsted .................. Næstved Nyrup . ..... »ft Jr Nr. Trede .................... Tokaværd Næaby .................... .. ... Olumaø øllør Næsbyholm ...... ............ Olumaø Nr Snildatnip ............. TappemøJe Olatrup ...................... . Oletrup. Fe Tokaværd Orup «... Tybjørg elt Federøtrup ................. Lir ■ •eee mmm ••««»*••••• Lundby

Tyri’M

Tokevøvd Tofcrvøtrd Herlufmaglø 'ilumeø eller Skel by Ounderelev Nyland all. Veeterb Kuetnede. Vaølerborf eller 11 ammer Hammer Fuglebjerg Netdele* eller Nnelted Neddafeøtf Kyea Nøerved Hyllinge Oltggif NMtved eller Nyland rappemøje eller Kverdrup »andved Tappere ell. Everdrup Tapt*rn. ell. Everdrup Brerdrup ruglebj ell Ounderelev Brerdrup Nøddekør Nøgle, ell fllrxt»bjø»rg

Ravnsbjerg Kaunatrup .................. Raunstrup* ............. Regerup ..... ............. Rejnstrup .................. Relteatrup ................ Ring. Hammer ........ Rigby ........ Røgøøbov .......... ......... Hønnebøtk ......... «...... Ballerup ................... . Natte ............ »»•« ... • a ltø mp.rvrogedHultg Itø Horedgaard .. Båndby ..... .................. •Ippøfilp .................. . IlMll I 8J >Ke Strand / Skafterup .............. . •karerup ......... . »k.averup .......... ... Snert Inge .... ............ Knraete Overdrev ... Sne Mere Mark ......... Hneeeretorp ..... ........ grealer Sparreabntm .............. . Spjellerup ................. Spragelne Kl 'nbøksbolm ......... Stenakoven Ha ........ . St.netmp ........ Store Rettlnge ........ Ktuhberup ...... . 8tørI Inge Landeby

Lundby L«»v Næstved ell. Benemark Nieatelftø Fuglebjerg Kverdrup Nfltfttv. ell. Brrgnebjerg Fuglebjerg ftøhdvøl Hyllinge ell. Fuglebjerg Nyland Ibrlufmagle Rlftlar Næstved tllndebjairg Nøatv. ell. Bregne bjerg Qunderalav SkeI by Tokevøtrd C"' '' •», ! Sandved Fuglebjerg ell. Jlaldagtr Hnmtr-r Blndebjwrg Hyllinge Næstved ell. Fenemark llerluftnagle ’»> bjerg lleriufrn. ell. Fannmark Skelby lliftlev ell. ityan Næstved ell. »enemark Olatnip Fenemark Vnjfttved Fuglebjerg Ounder*lev Veaterborg Hvlllnge Skel by Tokavørd ell. Oletrup Narbid Fonemvk Karrebøkamlnde Karrebæksminde riler Menetrup llnrnmer Bandved Olurraø Tybjerg Koiit riede

Feriemark ............... . Fladoaa ................... Flemutoflft ............ Flintetnoae ................ Fodby ............... ....... * Mglebjefflutid Iluae F uhendal .................. Føreler ................ ...... ti.avne Baroni .......... Meleted ...................... (lerdrup ................... (Irim.-trup ................ OitimløiH* ............... Mudo. up .............. Gundera'er Landeby •JunderelevholM .... llaldogermftgle l.immerhuie . Hastrup ........ Ilarntikov Herlufsholm Sogn Iteriuflllle 111 •* 1 rrtnøl I Ile ttjulebck .......... Ilolløfte Lendeby Ifolmegaards Qlaor. ... Ilolnie-Oletrup ............. Ifnlma-Blpperup .......... Holsted ....................... Holateln« Minde ......... llundatrup .................... Hylleated ................ l!u> -nnndsmark Huee Mn*kV»ee« im«e*M »eitMIM

lirtni nic» V* » Haldagerlllle ................. Fuglebjerg ell. Haldager

..... Menatrup ..... ILrlufmagta ell Tybjerg ......... Nøstred ..... I air _ ........ Nandred ell. Nyland ......TapperngJ« ........ Kyae F.rerdrup

Nyland Lundby Svinøland Tukørørd HylllnR« ll'immair

Svendatrup Ømrdborg Svin# ........ Sirup Tenet rup Thorup . Tr.rnemark Torpe .......TI Tnnlløøe ... TybjergtUle Tyvoltie ..... Ulatrup Vallen *ved Venaltr ...

M«MMet> eeeeeeeeee mmmm • « * M(MM*M«Mt«MMM>MM •M IMMIMIMM MMIMM eet« miimmimm «I"IM»MI*MIIMI i eee«eeeeeedHMeeet I MMMMMMMI |aa»*eee(««e< #<#••«*•• mmmimmmmmm MitiiMi.iMMi< #• eee* *ea»eeaeeeeee *ee«eee«eeeee eeeeeeeee eee«* eeeeeeeeéeeee MMMMtMMtt

Menatrup ell llerlutmaglø Iler lufmagle Tvbjerg Olumaø ell Hkolby K;ae Ruda Nyland Tokavørd Lov uiiar Veaterborg Karrebøkamtrde Olumaø

Sandvad •II. Skelby Tyveløe

MM(MiM*ieir «e»»*Meet»eeee •e»eeee aeeaeeeepgge

lløjbje-r ....fl Jarsnko* ....... Jenutrup Huae Kagatru? Kalby ..... Kalbyrla Kalkrnip Kam-bæk Km rebiekatorp

•••e«eeeeeaeeae*eeee ••••!#»«*•*««•••»••• »••»•» *t« ••«•*»»»»* m lMM|M«Mime*MH eeeeeeeeb*eeee enM«ee • ••••••

Vejtg ....... irIM Veftter Bged* Veftter Bgcøboig Vesterhave Vindenip . Vindetrup .............

Fuglebjerg

MM> Kaøtrup . Kirkeskov HHH Kiøberup ..................... Kllntehy ..................... Kobierbakkaa .......... Kongsted

eaeeeeea

Ounderelev Ounderaler Moler Menatrup Nientred Kønnede Fuglebjerg Brerdrup

Vrangstrip .............. .......Tyrelaø Vred sløse ......................... Nøstred, Risler et Fenamark Tdtmøg SgiitTFi Øager H um ..................... Lundby Bllerup gygf øremp

ler

•M'MIHIMIMUI ae MMIMM« • • MM »•Mia«a»»« eee«

Krutnmemp Kryinpllnp«

Nøstred eller Fenamark

Mipiitfptl Kommune Borgmestcrkontorct: T^tergade 8, Kon­ tortid 10-13 samt Fredag 16-17,30 Lørdag 10-12. Borgmesteren personlig. 10,30-12.80 (Lørdag 10,30-12.) Samtlige kommunale Kontorer* Næstved Rnadhus, Teøtergade 8, Tlf. 1900, Kon­ tortid 10-18, Lørdag 10-12 »amt Fredag 16-17,80. Kæmner: Arne Thomsen, Tlf. privat 1843. Byraadet. valgt 4. Marts 1968, beatanr af: Borgmester Th. Tidemand, Kornbakken 5, Tlf. 2013. Maler Sv. Hansen, Vordlng* borgvej 2 A, Tlf. 1204 Amtsforv. H. P. Bonde, Failmagsvcj 22, Tlf 1063 Ma­ skinarbejder Otto Lund Petersen, Bal­ dersvej 10, Tlf. 2108. Landsretssagfører M. Konrad Hansen, Købmagergade 4, Tlf. 1430. Tømrer Peter Chrlstcnøen, Blrk- holmvej 9, Tlf. 672 Fru Laura Hansen, Slagklidsvej 10, Tlf. 1853. Kleinsmede- mester Aage Christiansen, Amtmands- gade 1, Tlf. 1286. Maskinpasser Gylmnr Bengtson, MoseveJ 2, Tlf. 1033. Re­ daktør, cand. Jur. Asger Olsen. Ring- stedg.ade 40, Tlf. 1750. Brugsuddeler Reg- ner Schelde Madsen, Orønvej 6, Tlf. 240. Repræsentant Flemming Bach Morten­ sen, Kegnæsvej 5, Tlf 1027. Varmeme­ ster Børge Larsen, VnrdlngborgveJ 23, Tlf. 1218. Murermester Chr. Lauridsen, Bag Bakkerne, Tlf. 1946. Fuldmægtig Knud Tvede Hansen, Præstøvej 6 A, Tlf. 2081. Kommunalo Revisorer: Bygokassekame- rer Georg Jensen, Skyttemarksvej 19. Tlf. 895. Kontorchef Erik Nielsen, Prss- støvej 63. Tlf. 2767. Byraadssekretær: Translatør S. E. Elvang, Skyttemarksvej 103. Tlf 1740. Ligningskommissionen: Skolebetjent Chr. Rasmussen, Jernbanegade 12, Tlf. 1751 Formand. Fru Carla Jensen, etterkel svej 8. Ovørpostbud H. F. Johansen, Sterkeis- vej 26. Arbejd.unand Peder Olsen, Teater­ gade 4. Blikl.enslagermester Aksel Jen­ sen, Ramshcrred 10. Tlf. 942. Direktør C. V Oørgcn#. Præstøvej 40, Tlf. 300, Landsretssagfører A. de Llchti-nl . r, Ny Østergade 5, Tlf. 2225. Skatteinspektør: Vragn B. Sørensen. Tlf. 768. Koinmu.iale Indvalg: Den førCnrevnte er Formand. Kasse, og K«'gnsknbsudvalget: Borgmeste­ ren, Sv. Hansen, O. Bcngtøon, Konrad Hansen, H. Bonde. Ilnvnniitvnlgrt: Borgmesteren, 8v. Hansen, Børge Larsen, Konrad Hansen, H Bonde. Stads, og llavnelngenlør: E. B. Andersen, Tlf. 2802. Ret so« lale Idvalgt O Bcngtson, Sv. Han- sen. Lnum Hansen. Knud Tvede Hansen, Aage Christiansen, Flemming Bach Mor­ tensen, Chr. Lauridsen. Mmlnllnspektør: 8v. Hansen, Tlf. 2393. Itornrværnsml valget: O. Bengtson, Sv. Han- sen. Laura Hansen, Knud Tved« Hansen, Aage Christiansen, Flemming R ch Mor­ tensen, Chr. Lauridsen. Udvalget for kommunale Virksomheder: Borgmesteren, O. Lund Petersen. Knud Tvede Hansen, H. Bonde, Aage Christian­ sen. Driftsbestyrer: Kr. Larsen. Tlf. 2046. 4

Formand for Naturfredni ngsnævnet for Præstø Arotsrandskreds: Dommer Wor- 8a.le, Vordln* borg. Taksationskommissionen I H. t. lX)V Nr. 140 af 7 Maj 1937 om Naturfredning: Amts- raadamedlem J. Helt, Spanager, Tlf. Bjn* verakov 25. Aab’gaardsnævn: Flaker Carl Kr. Frederik­ sen, Lund pr. Rodvig, Formand. Odr. Ej­ nar Nielsen, Søgaard. Lund. Fiskeekspor­ tør Anker Larsen, Klintholm Havn. Vejkrydsudvalg 1 II. t. Lov Nr. 28 af 1. fe­ bruar 1930: Amtmand S. Wechsolmann, Najatved. Formand, Tlf. 1400. I andvæsenskommlssærer for I’rasstø Amt* Tarcl. Viggo Andersen, Valby pr. Karlæ, Oaardejer Lars Peter Olsen. Glumsø, Parel. C. E. Petersen, Raabylllle, Gaartl- ejer E. Ingvorsen, Herfølge. Gaardejer Otto Pedersen, Busebjerg, Køng pr. Lund­ by. Parcellist Karl Nielsen, Spar.sger. Qodsejer Aage Lemvlgh. Tryggevælde. Qanrdejei Knud Nielsen, Herfølge. Parri. Karl Olsen, Bækkoskov Stræde. Parcellist Hans E. A. Skov Jørgensen. Blsslnge. Oaardejer Jens Chr. Olsen. Naaby. Oaard­ ejer Johs. Johansen, B»i

Udvalget for Byplan og tekniske Anliggen­ der: Sv, Hansen, O. Lund Petersen, G. Bcngtson, Aage Christiansen, Chr. Lau­ ridsen. Udvalget for kommunale Bygninger og •lorder: Peter Ch^stensen, G. Bengtson, Borge Larsen. Asger Olsen, Chr. Laurid­ sen. Stads- og llavnelngenlør: E. B. Andersen, Tlf. 2602. Centralbiblioteket: Knud Tvede Ha.iaen, Sv. Hansen, Laura Hansen, H. Bc;.de, Flemming Bach Mortensen. Overbibliotekar: A. Paarup Nielsen, Tlf. 3076. Civilforsvaret: Civllforsvarsleder, Oberst M. Fog, Tlf. 1900. Cfvllforsvarskommlsslonen: Borgmesteren (Formand), Politimesteren. Viceskole­ inspektør Th. Hansen, Civilforsvarslede­ ren. Maskinpasser O. Bengtson, Redak­ tor Asger Olsen, Fabrikant H. C. Beck, Fru Elisabeth Hansen. Skolekommissionen: R Schelde Madsen, O. Lund Petersen, Laura Hansen, Knud av * de Hansen. Asger Olsen, *V:nmlng Bach Mortensen. Udenfor ByraAdet: Overbe tjent W. Jespersen, Fuldmægtig J. Ole­ sen, Fru Pastor Munk, Ekspeditionssekre­ tær T. Hauguvrd Jensen, Bankdirektør Kaj Petersen. Stadsskoleinspektør: H. Bonde, Tlf. 1217. Hk«riøudvalg<»t: O. Lund Petersen, Th. Tide- rmnd, Peter Christensen, Konrad Han­ sen, Asger Olsen. Ungdom«mrvnet: Sv. Hansen. Flemming Bach Mortensen. RygnlngskommlsHlonen: Borgmesteren, Sv. Hansen, O. Lund Petersen, Chr. Laurid­ sen. Uderfor Byrådet: Politimesteren, Bygningsinspektøren og Murermester Aabentms Christensen. Brandvæsenet: Næstved Brandstation, Tlf. 805 Brandkommisølonen: Borgmesteren, Sv. Hansen, O. Lund Petersen, Chr. Laurid­ sen. Udenfor Byraadet: Politimesteren. Brandinspektoren og Murerm. Aabenhus Christensen. ItrnmlliiNpoktør: J. V. Petereen, Tlf. 1142. Iluslojenævn: Kontorchef, cand. Jur. F. H. Hoyrup, Fabrikant C. V. Hansen, Maler Arnold Petersen. Sekretær: Kæmner A. Thomsen. Sundhedskommissionen: Politimesteren, R. Schelde Madsen, Flemming Bach Mor­ tensen samt Læge J. Dougaard. Valgudvalget: Borgmesteren. Sv. Hinsen, O. Bengtson, Konrad HanseH. Bonde. BollgnnvtsnlngsudvRlgpt: Borgmesteren, Konrad Hansen, Fabrikant C. V. Hansen (Grundejerrepræsentant) og pens. Pante­ foged Martin Hansen (Leje repræsen­ tant) samt G. Bcngtson (Repræsentert 1 Boligselskabssager) Boligkommissionen: Borgmesteren. Konrad Hansen. Svend Hansen. Fabrikant C. V. Hansen, pens. Pantefoged Martin Han­ sen eamt Amislæge Leuchly Jacobsen og Stadsingeniør K. B. Andersen. Bevillingsnævnet: Borgmesteren, U Lund Petersen, Konrad Hansen, Flemming Bach Mortensen. Udenfor Byraedrt. Ho­ telejer 8. Base.

Dommerkontoret aabent daglig 9-16. T-f. 062 og 661. Dommer: A. Halkov, Bolig: Ny Øster­ gade 5. Tlf. 8604. Dommerafdeltngskontoret 1 Fuglebjerg: aabent hver Fredag 13-16. Tlf. Fugle­ bjerg 154. Bltlngstedet 1 Fuglebjerg (Kommunesko­ len): Retsdag 2. og 4. Onsdag 1 hver Maaned. Tlf. Fuglebjerg 200. Politiet: Politistationen: Tlf. 1448 (Omst. til samt­ lige kontorer). Politimester V. Moller Hansen. Tlf. 3940. Politifuldmatgtlg A. Ring, Tlf. 3338. Poli­ tifuldmægtig T. Bostrdm. Tlf. 2b07. Kriminalpolitiet: Tlf. 841-1448. Kriminalassistent Aa. Saxnæs, Tlf. 486. Krlmlnalrsslstent P. Johannesen, Tlf. 103. Krlminaloverbetjent E. Manrbjerg, Tlf. 181u. Krlminaloverbetjent F. Zncharias- sen. Tlf. 2275. Krlminaloverbetjent V. Christiansen, Tlf. 561. Krlnilnaloverbe- tjent H. Andersen. Tlf. 2095. Krl.nlnal- overbetjent G. Bentaøn, Tlf. 2093. Ordenspolitiet: Tlf. 1448. Pclltlasslitent Kaj Bangsø, Tlf. 2589. Poi.t(assistent A. Thommesen, Tlf 548. rrittlassiaU-nt O. Pedersen, Tlf. 037. Po­ litiassistent Haagensen. Tlf. 1501. Over- lætjcnt A Lømbrecht, Tlf 1318. Over­ betjent J. Jø* trensen, Tlf. J777. Overbe­ tjent L. Rasmussen, Tlf. 1901. Overbe­ tjent W. Christensen, Tlf. 1950. Overbe­ tjent O. Jensen, Tlf. 1317. Overbetjent E. Christensen, Tlf. 94. Overbetjent K. Mortensen, Tlf. 1078, Overbetjent H. HøJ- mann Hansen, Tlf. 2976. Overbetjent Aa. Mlchelsen, Tlf. 2921. Motorkontor: Tlf. 1448, Kind! ustogade 2, Kl 9 12 og 14 16. Sundheds- og lægdsvæsen: Tlf. 1448, Kind­ hestegade 2, Kl 9 12 og 14 10, Landpolitiet: Larvdoverbetjent S. P. Ray, Tlf. Glumsø 10. Landovernetjent N. Gustafscn, Tlf. Fuglebjerg 154. Landoverbetjent H. Laler, Tlf. Fensmark 174. Kirkerne: Set. Peders Kirke: Provst. Joensen, Kobmn- gorgado 2, Tlf. 808. Træffes Kl. 12-13 undt. Mondag. Kaldskapellan O. Steno Hansen, Skyttemarksvej 105, Tlf. 1042, Kordegn Boysen Iversen, Strynovej 1, Tlf. 1574. Træffetid paa Kordegnckonto- ret* Østerport, Østergade 32, Tlf. 3190, Kl. 10 13 undt. Onsdag, Fredag tillige 16,30-17.30. Organist og Kantor: Fru Thyra Fyldgaard, Jernbanegade 8, 2. 8al, Tlf. 1909. Kirkebetjent: Ft. Petersen. Vinhusgade 7, 2. Sal - Kirkeværge: Sko­ lebetjent P. Blllchøj, Kirkepladsen 14, Tlf. 1207. - Menlghedsraadets Formand: Overlærer Kr. Essendrop, Flxvcj 22, T»f. 1226 Set. Mortens Kirke: Sognepi ært 8. A. Munk, Ostenl>ldtsvej 10, Tlf. 716. Træf­ fes Kl. 12 13 umJtagon Onsdag. Kalds- kapellan: Pastor P. E. 8everin, Aagivlo 0, Tlf. 2477. Kordegn W. Holst eln-Mikkel sen, Karrebækvej 1 li, 2. Sal, Tlf. 247. Træffetid paa Kordegnekontoret: Øøter port, Østergade 32, Tlf. 3103. Hverdag« Kl. 10-13, undtagen Torsdag. Fredag tTl- llfte Kl 16,30-17.30. - Organist og Kan­ tor: C. J. Grum, Lindr parken 5, Tlf. 1186. Kirkebetjent: E. Mort* nsen, Ny Østerg. 7, Tlf. 4213 Kirkeværge: Typ. Oluf Larsen,

Torsdag tillige 18-19 samt efter Aftale. Kaldskapellan: Ole Bastlansen, Kalbyrls- vej 20, Tlf 1594; træffes 12-13 undt. Mandag. Kordegn: Jobs. Frank, Præatc- stræde 5, Tlf. 1770; træffes 12-13 samt 18-19, dog Ikke Torsdag. Organist An­ dreas Larsen, Herlufsholm, Tlf. 1266 Gravér, Gartner E. Petersen, Herlufs­ holm, Tlf. 597. Kirkekone M. Jensen, Bak­ kekammen 4, Tlf. 3451. Sorø Amt Amtmand over 8o**ø Amt: Baron V. We- dell-WedcIlsborg, Tlf. Soro 88, privat 127. Amtskontoret, Slagelsevej 7, Soro: Kon­ tortid 9 15, Lordag 9-13, Tlf. 88 og 410. Amt.eraadssekretær Folmer Chri­ stensen, Tlf. privat 452. Kontorchef, cand. Jur. C. Matthlasen, Tlf. privat 731. Amtsfuldmægtlg, cand. Jur. Bendt Jen­ sen, Tlf. privat Rude 40. Soro Amtsntnd: Sognefoged Alb Jenser, Hyllested, Dal- T.osc-, Tlf. Dalnkw.- J 51. Amtsskolekonsu­ lent Otto Jensen, Frederiksberg, Soro, Tlf. Soro 406 Sognnraadsformand Vald. Christensen, Sønderup, Slngelse, Tlf. Søn­ derup 9. Fhv. Sognerådsfmd. Hans Lar- ■en. Benin* Tingsted, Tlf inngated 431. Sognefoged Chr. Frederlkeen, Terelev, Haslev, Tlf. Tcrslev 16. Rogneraadsfor- mand Herman Petersen. Vctterslev, Vrangstrup, Tlf. Skovmark 111. Forpag­ ter Chr. Pedersen, Eggeslevmagle, Skælskør, Tlf. Eggeslevmagle 65 Pante­ foged Aihert Hansen, Herlufsholm, Næs­ tved, Tlf. NæstvcJ 568. Sognefoged Th. Frandsen, Landsgrav, Slagelse, Tlf. Sla­ gelse 1396. Gdr. Otto LAwaotx, Rustkam* merguard pr. Soro, Tlf. floro 733. Skatte- mad* medlem Ejnar Hansen, Skafterup, Sandved, Tlf. Sar.dvcd 117. Gaardejer Ejnar Holm, Rosted, Ciagelse, Tlf. Due­ mose 28. Boelsmand Alfred Hansen Bkælnkørvej 87 Slagelse, Tlf. Slagelse 3029. Soro Amts Vej- og Vandlob«!nsprktnrat, Alleen 19, floro: Amtsvej- og Vandløbs- Inspek.or, Civilingeniør C. J. Ørum, Tlf. 8orø 16. Skyldrandet for Sore Amt smadskredsi Form.: Odr. K. J. Ahrcnklel, Klldeguard pr. Ringsted, Tlf. Langesø 0. VcJnnnlMcnt i Fuglebjerg Distrikt: Vejas- slstent Asger Rasmussen, Fuglebjerg, Tlf. Fuglebjerg 20. Amt«revl«or af Bognokommunernc« Regn- sk alwu: T. Clausen, Soro. Tlf. Soro 1550 Privat 1085. Kredslæge | Herlufsholm Læsekreds: Kredslæge A. Nielsen, Fuglebjerg, Tlf Fuglcbjorg 298. Sundhedsplejerske | Herlufsholm Distrikt: Sundhedsplejerske Frk. Julie Neerdorf, Slagelsevej, Næstved, Tlf Næstved 3218. Amtsungdo. nsnævnet for Soro Amt: Amt-i«kolekonsulent Otto Jensen, Frede­ riksberg pr. Soro, Formand, Tlf. Soro 465

Præstovej 64, Tlf. 3034, - Merlghedsraa- dets Formand: Fuldmægtig F /. Schlm- mol, VordlngborgveJ 6, 1. Sal, Tlf. 1683, bedst efter 17. Næstved Kirkegårdsbestyrelse: Formand: Fhv. Papirarbejder Vllh. Ntel- b«n, Tlf. 404. K*rkegaardflværge: Forret­ ningsfører K. I i Levin Hansen, Tlf. 1159. Næstvi'd Klrkejraarde: Kirkegårdene« Kontor, Østergade 32. Daglig Kl. 10-13 samt Fredage Kl. 10- 17,30, Tlf. 1773. Kirkegaardsinspekter M. Btahlsehmldt, Tlf. 1773 eller 1873. Østre Klrkegaard: Tlf. 2673. Herlufsholm Kommune Herlufsholm Sognerand, valgt d. 4. Marts 1958, bestnnr af: Viceskoleinspektør Th. Hansen, Tlf. 77a Pantefoged Alb. Hansen, Rlngstedgade 159, Tlf. 565. Revisor Carl Erik Deden- roth-Schou, KarrebækveJ 23, Tlf. 1453 og 2737. Murer Ejner Nielsen, Kaj Munks- vej 21, Tlf. 1689 Fru Ester Jensen, Klo- vervej 26, Tlf. 3144. Gdr. Bent Ellegaard. Ladby, Tlf. 3047. Elektriker Hubert Sand, AhomveJ 6, Tlf. 947. FTu Elise Sol­ borg. Jeppe AakJærsveJ 21, Tlf. 3042. Pro­ kurist KJ. Karlsen, Ingemannsvej 13, Tlf. 3212. Odr. Laur. Jespersen, Vrldslose. Tlf, 299. Skoleinspekter E. Tygesen, Ny Holsted Skole, Tlf. 3177. Kæmner: Aksel Pedersen, Tlf. privat 2431. Herlufsholm Kommunekontor: Tlf. 2900* Samtlige Kontorer er anbne hver Dag fra Kl 10-13, Fredag endvidere fra Kl. 16-18, Lordag Kl. 10 -12. Socialkontoret, Jfr, ovenfor. Formanden træffes paa Kontoret 1 Kontortiden Fre- dag Kommunelngrnlor: Vagn Andersen, Tlf. pri­ vat 3631. Vurderlngsmiend tli Ejendomsskyld: Vestre Del: Murer Ejner Nielsen, Kaj Muika- vej 21, Tlf. 1089. Gaardejer Bent lille- gnnrd, Ladby, Tlf. 3047. O.stre Del: I’anlefoged Albert Haisen, Ringstedgade 169. Tlf. 585. Ark Lekt Ange Nielsen, Hlagclsevej 63, Tlf. Kil. nygttingskommlsslonen: Formand: Murer Kin. Nielsen, Kaj Munksvej 21. Tlf. 1689. Brnndfogeder: BcMyrer Peter Andersen Karrehækvej 4, Tlf. 888, Oaardforpa*,ier Borge Lorentzen, Ladby, Tlf. 2318 y Gdr. Rasmus Andersen, Tlf. 821, Planteskole* ejer Erik Olsen, BtenlængeveJ, Tif. \8J1 Ved Ildebrand, ring da til Næstved *4i a td- væsen, Tlf. 805. Skolerne: Ny Holsted Skole: Skoleinspektor Erik Tygesen, Tlf. 8177. Lille Næstved Skol«: Skoleinspektor Erik Maribo Mo­ gensen, Tlf. 2682. Lndby Skole: Overlærer Fru E. Høher Petersen, Tlf. 63!) v. Herlufsholm komm. Aftenskole: Forstan­ der: Lærer Kele Nielsen, Tlf. 2136. Herlufsholm Kirke: Sognepræst V. Krarup- Hansen, Præstegaarden, Herlufsholmve], Tlf. 378; træffes 12-13 undt. Onsdag,

liler

NÆSTVED KOMMUNE Raadhuset Erindringsliste: SKAT

A B C

D E

Inddrivelse vtd Udpantning efter: 4. Juni. 4. August.

Forfaldsdag: 1. Rate 1. Maj. 2. Rate 1. Juli.

4. September. 4. November. 4. December, 4. Februar. 4. Marts. 4. Maj.

3. Rate 1. August. 4. Rate 1. Oktober. 5. Rate 1. November. 6. Rate 1. Januar. 7. Rate 1. Februar. 8. Rate 1. April.

Personlig Kommuneskat samt Indkomst- og Formueskat til Staten m. v.

G II I J

Sidste rentefri Betalingsdag er den 15. i Forfaldsmaoncden

1. Rate 1. Juni. 2. Rate 1. September. 3. Rate 1. December. 4. Rate 1. Marts. 4. Juli. 4. Oktober. 4. Januar. 4. April. Sidste rentefri Betalingsdag er den 3. i Maareien efter t orfaidsmaaneden

Ejendomsskat.

K

L

Lukning foretages den: 23. Januar. 23. Februar. 23. Marts. 23. April. 23. Maj. 23. Jim*. 23. Juli. 23. August. 23. Bepte.nber. 24. Ok • er

Forfaldsdag i 1. Rate 1 2. Rate 1. 3. Rate 1. I. Rate 1. 5. Rate 1. 6. Rate 1. 7. Rate 1. 8. Rate 1. 9. Rate 1. 10. Rate 1.

M

Januar. Februar. Marts. April. Maj Juni. Juli. August. September. Oktober.

N

Oas og Elektricitet

O

P

Sidste rentefri Betalingsdag er den 15. i /'orfaidsmaaneden

R

S

Alle Raadhusets Kontorer kaldes gennem Telefon 1900 Kommunale Telefoner: Se endvidere Side 9, Sp. 1 og 1

Kontortider: NB. Samllier Kontorer er aahne Fredag ogsaa Kl. 16—17.30.

Økonomikontor, Bogholdertkontor, Kas- sererkontor, Incassokontor og Social- kontor ............................... .......................... »Stuen) Kl. 10-18. (Lerdag 10-12). Borgmesterkontor (Boliganvlsnlngsud- valg) samt Byraadssekretariat. (1. Sal) KL 10-13. (Lørdag 10 12). Borgmesteren personlig ............... ............ (1. 8rJ) Kl. 10,30-12,30. (Lørdag 10,30-11). Skattelnsp., Folkeregister, Ligningskom- mission T.............. .7...........IT................... (1. Sal) Kl. 10-13. \Lordug 10-12). 8tnds- og Havneingeniøren samt Byg- __, 4 . nlngs-, Brand- og Boliginspektøren ....... (2. Sal) Kl. *0-13. (lordag 10-1 V

■ i

Telefonnøglen er trykt I Næstved Tidendes Bogtrykkeri.

i , •

' ■'.-I''

Biler

„ I

Taxa-Yogninawd udlejer 4-5-7 Personers Biler

AKKUMULATORER

E

SAM»

SERVICE

Andersen F. & J., Dines Poulsens Eftf., Farimrgsvej Andersen Evald, Farimagsvej 47 Andersen H. J., kobmagergade 8 Andersen Ove, Godthaabsallé 7 Aufo-Taxa (Brdr. Bjørn Hansen), Rolighedsvej 7l Hansen Carl, Hjultorvet 6 Hansen Peter, Skvttemarksvej 31 Jensen A., »Yognmandsgaardcn«, 1,1. Næstved

Den mest effektive Garanti. Alt i Akkumu* lator-Tilbehør. Ladeapparater, Celleprovere m. m. Opladning og Reparation. Vi har altid samtlige Typer paa Lager.

LYAC AkKUMULATOK SERVICE v. T. Lundttrøm KILDEMARKSVEJ J7 — NÆSTVED - PRIVAT: NYVEJ 21 - TELEFON 41S0 Lille­ bilerne i Næsfved

M

Jensen J. P.t Præstøvej 53 Jensen Peter, v. Posthuset Johansen Jørgen, Humlevej 5 Lauritsen Karl, Niels Juclsve) 3 Moller Charles, llvedevæiigct 23 Mørkeberg V.)»., Fariraagsvcl 27 Nielsen Rasmus, Slegkildevej 8 Nielsen Rtkardt, Ihedevænget 36 Sørensen Martin (Søren), Vordingborgvej 6 Tofts Auto, Rolighedsvej 7 Wlncentl C. V,, Gallemarksvej 72 ■JL.il......... 'u

N

alfid klar fil Udrykning alfid hurfig paa Pleffen alfid en Vogn disponibel

1003 3136 1645

Bernhard Kristensen............ Svend Aage Rasmussen ...

Ring til

4001

NÆNTVH2B TAXA

Hans Simonsen

Niiirtkr hvh* llognet imtSIIEIIIIEII «

_

Næstved KUL 6 KOKS Kompagni A/S . Tlf. 1420

NÆSTVED < .ntralen rr ubtn fra 6 Mor«cn III 12 Nal. (OprlnRnlaR mtll'm 12 Nal or 6 Morten 5« Ore) NAVNEREGISTER Hurtigt pitakrævrir Nr.:

A B C

153 Eksamensfri Mellemskole og Grund­ skolen paa Jernbanegade. 1217 - - - (Stadsskoleinspk., privat). 2722 Grundskolen paa Jernbanegade. 1061 — - (Vlceinspk., privat). 356 Gmndskolen paa Kirkepladsen. 1420 -------(Skolelnspk., privat). 654 Kildemarksskolen. 3876 - - - (Skolebetj. og Skolebesplan.) 3877 - - - Lærerværelse. 1844 Lindebjergskolen 12-------(Skolelnspk., privat). 1824 Skolelægen og Skolesygeplejersken. (Skolen paa Jernbanegade). 1712-------(Gymnasiet). 1900 Skoletandklinik (ml. 13 14 1900 A ). 2587 — - (Klinikchefen, privat). 2722 Skolepsykolog Helge Hogelund. 3578 Næstved Kommunes Fritidshjem. (Forstander Alvin Hansen), Skyttemarksvej 13. 1825 Den kommunale Aftenskole. 3707 Den kommunale Ungdomsskole, Forstander Folmer Snoftrup. 1663 Sundhedspi. Kainma Hansen. 2295 Sur.iiiedspl. M. Ravn. 2396 Socialinspektøren (Privat), 2602 Stads- og Havneingeniør B. D. An­ dersen (Privat). 1142 Afd Ingeniør J. V. Petersen (Privat). 1870 Ingeniør Holst-Hanaen (Privat), 1647 Vejformanden (Privat). 3056 Vejvæsenets Plads.

Amtaaygehuset ...................................... 1401 Brandvæsenet ....... 805 Falcks Redningskorps ......................... 120 « Politistationen ...................................... 1448 Sankt Elisabeths Hospital .................. 1707 Zone-Redningskorpset ......................... 1018 Næstved Kommune: Raadhusnt: Alle Kontorer kaldes gennem Telefon 1900 Randhuset Telefoner efter Kontortid: Stadsingeniøren .................................. 1000 A Byraadsstlen ...................................... 1880 A Skatteinspektøren ............................ 1860 A Raadhushetjenten ............................ 1840 A Økonomikontoret ............................... 1809 A Telefoner udenfor Rnadhuset: 002 Alderdomshjem. 927 - 's Anneks. 1218 Folkepensionistboliger. 1142 Brandinspektøren (Privat). 2002 Bygningsinspektøren I Privat). 1740 Byrr.ndssekretæren 1 Privat). 825 Centralbibliotek. 200 « - - Overbibliotekaren. 8076 — Overbibliotekaren (Privat). 2854 Børnebiblioteket, Jernbaneg. Skole, 3064 Elektricitetsværk. 1540 Badeanstalt (kommunal). 2013 Borgmesteren (Privat). 805 Brandstation.

D E

G H I J

K

L

M.

N

2048 1331 1168 2553

(Drlftsbeatyrann. privat). (Kabclmcster, privat). (Maskinmesteren, privat). ( Overmontøren, privat).

C)

A Linoleum

K

Claudi Hansens Eftf. Telf. 60

113 Gasværk. 2048 - 3064 Vandværk. 2048 •- 1853 -

(Driftsbestyreren, privat). (Driftslederen, privat). (Driftsbestyreren, prv) (Maskinmesteren, privat).

1322 Anbenhus Christensen, Murer- mester, Rugvttngot 6. 038 Anboe Vagn, Læge, Konsult. (Post- “““ huset), BnneirMrdapladsen, 11-13, Mandag tillige 17-18, Lørdag kun 10 11 76 - - (Bo'lg), Skovvænget 8. 476 Aaderup Cement, og Rørvævsfabrik, Læsøvej 12. 1087 Aaderup Slagter, og Viktualiefor­ retning, Aaderupvej 50. 1733 Aage E. Krny, Landsretssagfører, Axeltorv 1.

1168

-

56 Havnekontor, Næstved. 50 Havnemesteren, privat.

175C Havneaøalstent K. Mortensen (Prv.) 432 Havneformand og Havneopsyntmand Havnekontor, Karrebæksminde, Karrebæksminde 45. 1755 Idrætsparken. 1935 - - •• Opsynsmand (Privat). 3311 IncaaeoafdHlngen. Ekspedltlonssekr. 1843 Kæmneren ‘Privat), 4156 Levnedsmiddelkontrollen. 1761 Ligningskommissionen. Fmd (Prv.) 768 Skatteinspektøren (Privat). 163 Skolevæsen. 163 Stadsskoleinspektørens Kontor. 1217 - - - privat. 676 Gymnasium. 1611 - - - (Rektor, privat). 1712 - - - Skolebetjent (6 Skolesygopl.) 3864 Gymnasium, Aula.

1972 — (Bolig) Hans HomemsnnsvsJ 7. 3594 Aagaard P. L., ps. Stationsforst.. Karrebækv. 28 C. 130 Aaknnde (H. Horenson). Blomster, Kranaø, Frø, Østørg. 7. 2180 - - (Bolig), VordlngborgveJ IC. Forsikring« Aktieselskabet National (Orundl. 190 S) tegner ølle Arter af Forsikringer

Næstved KUL & KOKS Kompagni AIS. Tlf. 1420 2785 Amtsvandlnspcktoratet, Præstov. 78 Kontortid: 8.30-10, Lord. 8,30-12. 199 Amtsvej inspektoratet (Kontortid: 9- 15, l^ørdag 9-12), Rlngstedgade 73. 407 - - Amtavejinspektør, Civilingeniør U. Flscher-Rasmussen. 21681 Amundsen Aksel, Smedemester, Kile- 31681 vej 1 'Omstill. til Bolig), »Andelsbedgforeningen Kornlmkken« Næstved. 2796x - Formanden. 3289 - Forretningsfører, Bnnkass. Kaj Hannen, Kornbakken 25. 3364x — (Vicevært) Frede Andersen, Rugvænget 12 C. 3550 Andelsvaskerlet og Andelsrenseriet, Præstø, Naøtvwl Afdeling. (Hovedkontoret: Præstø 55). 371 Andersen Henry, Adjunkt, Herlufs­ holm. 150 - Erik, Advokat. KarrebækveJ 44. 3187 - H. C. Ass., Danavej 19 A. 3950 Andersen Torben, Disponent, Præstøvej 103 B. 2318v - Christian, Dlstrlktsforst., Hus- mandsbrandkassen, Ladby pr. Næ. 8140 - Folmer, Entreprenør. Præstøvej 44. 1180 - Laur., fhv. Entreprenør, Jern­ banegade 5. 2882 - Aug. Fabr., Præstøvej 104. 3559 - Chr., Fabr., Baldersvej 12. 3802 - Finn, Fabrikant, FabrlksveJ 2 A. 2726 - H. Trolle, Fabr., Slagelsevej 07. 598 - J., Folkepensionist, Hvedevænget 5. 3612 - Juul, Forpagter, Ydernæsgaard pr. Næstved. 2419 - Vesti, Fotograf, Østergade 15 1428 Andersen Jobs. (Serl-Foto). Fotografisk Atelier, Jernbanef. 6. 2094 - Agnes, Fru. VordlngborgvcJ 13. I084u - Agnes, Fru, Vredsløsø Huaø. 437 - E., Fru, Hvedevænget 11A. 1082 - Ellen, Fru, Skovvænget 17. 3487 - Elslne. Fru. NygaardsveJ 10. 851 - Gerda, Fru, KarrebækveJ 28 D. 2734 - Grete Bay, Fru, 81agelsevej 80. 1240 - Hanne F., Fru, Riddergade 0. 1921 - Johanne, Fru, Ostenfeldta Stiftelse. 4137 - Nancy. Fru, Rlngstedgade 1A. 193 - Ragnhild, Fru, Tranevej 8. 982 - Jul., Frugt- og Orøntforretnlng, KarrebækveJ 88.

Næstved KUL & KOKS Kompagni A|S. TIf. 1420 994|Aalholts Eftf. (Vagn Hansen), Køb- 3362 Alsted-Sørensen Willy, Inspektør, Østergade 30.

28941 mand, Skyttemarksvej BO. 943 Aarls-Larsen Jolis., Glar­ mester, FarlmagsveJ 7. 3791 Aaralew-Jensen Bent, Filialbestyrer, Krogen 8. 1029 Aarup & Co. A/S, Vo^t-e Kaj. Kolonial og Chokolade en gros. 3735 - — Prokurist Tage Christensen (Bolig). 2586 - - - Repræsentant Dan E. Peter­ sen (Bolig). 3220| Ahlxdnæs Cementvarefabr. pr. 32211 Næ. (H. Christensen & Son). 2920 Abkjer L. P., Kontorass., MorelveJ 18. 3318 Absalon Forsikrings-Akts. (Assuran. dør Preben Qudmansen) Vester­ port 10. 2086 Absalonsen V., Værkfører, Kærvej 9. 729 Adelholm O., ps. Togf., Kugvmnget 8. 2573 Adventist.samfundet, FarlmagsveJ 28 1825 Aftenskolen, Den kommunale. 1020 Agerskov H., Fru. Østergade 30*, 1729 Agrlcolil (Danak Landbrugs Fryse- og Kølehus). 2649 ------ Forvalterkontoret. 2188 - - - Direktør Aage Lassen (Bolig) Danavej 40. 1838 - - - Forvalter H. Krlstoffersen (Bolig). 1978 — - Maskinmester J. A, fensen (Bolig). 633 Ahlefoldt-Laurvlg Jørgen, Godsejer, Greve. Fogedbygaard pr. Næstved. 864S - - Fofp.dWs’nnrri Avlsgnard. 860 Ahrentxen Marie, Tru, Karrehæk- vej 32. 820 Akasln (I. Hansen), Rlngstedg. 16. 621 Axeitorvs Farve- og Tnpethdl. Torvestræde 3. 12»i7 »Aktiv« Vuiknnlseringsm stalt, FarlmagsveJ 3. 202 Alhortsen Hannibal, Farve- og Tapethandel, Ton'eotriede 10. 1948 - - Forretningsforer A. B, Henrik­ sen (Bolig) Odlnavcj 14. 4017 Albrerhtsen Mogens, Assurandør, •02 - C. å Bøn. Handelsgartner, Skytte­ marksvej 48. 1099 - Karen. Trikotageferretnlng, Ring- stedgade 27. ••70 - Vald., Kildemarksvej 105. 692 Alderdomshjemmet, FarlmagsveJ. MØT - - Varmemester Axol Petersen. W7 - ’e Anneks, Far'magsvej 70. 888 Alderdomshjemmet, LI. Næstved. 1218 Aldersrentebollgeme, Vordlngbv. 23. 3760 »Alka« Forsikrings A/8, J. O. Has«, Falkevej 7. 4040 A ll-Radlo, Ringstedgade 1. 4212 Alm. Brandforsikring for Lrndbygn. Den, FarlmagsveJ 36. 782 Alm. Crandojcrfonikring A/8. ~~ ffæstvéd-Agentur, ^xoltorv il!"'

3135 Alten Frit*, Obors,lejtn., Løjctgaard 3848 Amtoft-Ravn Fl., Amtsfuldmægtlg, Erantlsve.1 27. Amts- Arbejds anvisningskontoret Riddergade aabentdftgltg *~16 RaDtm Lorda g 8-12,30 Omstilling til: Mandlig Anvisning og Kontrol. Kvindelig Anvisning og Kontrol, Afdi. for Erhv«rvtv«|lednlng, m h Erhvervshæmmede, » M Lcrckontrsktsr, Statistik, Kontorhtstyrcr, Fuldmægtige. 1400 Amtakontoret paa Amtsgnarden 1073 Amts- og Tinghuset (8vates Ikke, ring da til 849). 1963 ----Amtsraadssaten. 1892 Amtsligningsinspektoratet og Amts- skatteraadet for Præstø Amt, Skovvænget 1. Kontortid 9-15. 1846 - - Amtsllgningsinspnktønn priv. 19 Amtslnge, Dr. med. H. E. Lcsrhly Jacobsen, Spec. I medicinske Byg­ domme, særlig Hjerte- og Kreds­ løbssygdomme. Brogade 2. Kon- ■ult. 9-10, Mandag dog kun 17-18. 3262 Amtatuen, FarlmagsveJ 2? (9 i2 og 13 15, Lørdag 9 12,30). Amtssygehuset I Næstved ....... 1401 Besøgst. dgl Kø. ilU.li -12. Klr. Afd. O-Klr. Kona. Ma.. On., Fr. 15-16, Med. Afd. O-Læge Kona. Ma., On., Fr. eft. Aft. Vcdr. Foreap. t. Patienter tr. O-Læge Ma. Sk Fr 16,30 -10,00. Rønt|*en&fd. O-Læge TI. og Fr. 8 9, Syg.h. Kont Tid 8-16, Lø 8-13, Insp. bedst 10 12 Boliger: 1 Klr.Afd.: O-Klrurg, Dr. mod. Hana 2062 4062

B c

D E

F G H I •I

3525 - Kai W„ Assistent, Kalbyrlsv. 39 1637 - Ejler, Assurandør, »Fjor lvsnget«. 3108 - J E.t Assurandør, Grønnegade 1A. 1414 Andersen Offer A/8 aut. Ford- forhdl., Hingstedgade 17. Omst. til Kontor, Værksted, Lager. 4114 Andersen Offer A/8, aut. Ford- og Fordsonforhandler, Rlngntedgade 152 154. tiden for Kontortid: 1413a - Fru E. Offer Andersen (Bolig). 1411a - B Offer Andersen (Bolig). 1436 - - Thomsen J. L. Prokur. (Bolig). 1464 ----Nielsen, Victor, Værkf. (Bolig), 4114 - - Poul E. Jørgensen, Repr. (Bolig) 4105 — P. E. Christiansen. Repr. (Bolig) 1039 Andersen W. »futil, aut. Merce- "df«å DlcWForhandl., Solv. 1. Udstilling: karrebækvej (Fosxlngs Ejendom). 3868 - Edv, Autolakerer Fix vej 5. 1787 - Chr., Autoopnug. (Sydsjællands Autoophugning), Rlngstedg. 156, 2019 - Frede, Barber og Frisør, J. Jen- ae nsvej 2. 172 - Te ge, Benzinforhandler, Linde­ bjerggaardavej 20. 024 - E. Houtved. Biavlslærer og -kon­ sulent, Ørnevej 13. 2309 - Viggo. Bogbinderi. Rlngstedg. 26. ØOlu - Ax*d, Chauffør, BlrgitteveJ 13. 2488 - Horry, Chauffør, 81agelscveJ 45. 8288 - Jobs., Chauffør, BegonlaveJ 15. 4186 - C. Weath, Civillng,, Fabriksvej 42. 4015 - Hans Magtegaard, Civilingeniør, KarrebækveJ 27. 2784o - Ebba, Damefrisørindø, Frk., Lln- devej 18. 1742 - Mary, DamefrtsørsaJon »Taco«, Rlngstedgade 71. 1970 - K. Riff, Dir. (Luxul kem. Fabr.), Bolig, Hønnebæksholm.

K

L

696 - Else, Frk., KarrebækveJ IB. 2409 - Karen, Frk., Østergade 34. 2813 - Alfr., Odr., Rørmoseganrd, Lad- by pr. N. 3650 - Harald, fhv. Odr., KhhlersveJ IL 3138 - Holger, Odr . luidby. 917u - Niels, Gdr., Vredsløse. 321 - Rasmus, Odr., Vredsløse 2629 - Kello K., Gross., Hvedevænget 105. 3321 - H. P., fhv. Grønthdl., Farvergade 7. 2026 - Chr., Handelsgartneriet »Sunnu- hvoll«, Skraverup pr. Næ. 1694 - H., Handelsmand, Kløvervej 5. 224lx - Axel, Husejer, Hvedevænget 53. 3216 - Preben, Hønserist. Stcnbæksholm. 2064 - Bruno, Ingeniør, Trekanten 07. 2718 - Peder 8. Hoffmann, Inspektør, Køgevej 19. 2957 - Chr., Ismejeri, Kildemarksvej 79. 1416 - P. E„ Kaffebrænderi (Sydsjæll. Kaffebrænderi), Rlddergnde 8. 1188---- (Bolig) H. Homemannsvej 3. 2069 - H.. Kartoffelhdl. LI. Gallemarka- vej 1. 1370 - M., Fru. Kolonialf., Farimagsv. 55. 3031 - Vagn, Komm.ingenlør, Jeppe Aakjærvej 23. 375 - Frlta, Konditor. Stenbæksh. pr. N. 144 - Gudmund, Konditori og Café, Jern­ banegade 21. 1307 - H. C., Konsulent, Karrebækv. 42. 3702 - Helmuth, Kontorfuldmægtig, Korn- bakken 27. 2556 - Tove, Korrespondeut, Tagensvej 14. 2095 - Helge, KrlmlnaloverbtJ., Grundt- vigsvej 22. 1969 - Anders, Købmand, Jørgen Jensens- vej 2. 846 - A. Bjerring, Købmd., Jyllandsv. 11. 934 - Axel, Købmand, Ktndhestegnde 26. 2006 - C., Købmand, KhhlersveJ 13. 2l24v - E. Sk 8.. Khmd., Rtngstedgnde 234.

M

I

N

K

Tonnesen ......... 1. Res.-Læge I . 1. Rea.-Lnge II 2 Ues.-Læge .. Kandidat Kandidat .... Kandidat ..........

1

Narkose O-Læge K. flkøtt Andrenen . 2503 Narkose-Kandidat ................................. 3993 Med.Afd.:O-Læge, Dr. med. 8 . A. Holltøll .................................... 1401 1. Res.-Læge 2938 2. Res.-Læge .............. 1401 Kandidat 1735 Kandidat ................................. 1646 Kandidat ....... 1896 Rontgenafd.: O-Læge, Dr. med. Bør- gø Faber

1120 • - Res -Lægø.............................. 1854 - • Kandidat ................................ 2801 • • Kandidat ................ logg Inap. H. C. T. Moller........................... 1401 Forstanderinde. Frk. I. M. Onsgaard , 2765 I TuberkulosestatIonen .................... 1900 Sommer Petersen, Næstved, Telefon 388, tegner ie 0

AutoniohilforsikrinRer

Næstved KUL & KOKS Kompagni A S. Tlf. 1420 744 Andersen Peter, Købmand, Ringsted- gado 42. 2481 Andersen Rolt, Savværksejer (Bolig) OodthaabøalM S.

Næstved KUL & KOKS Kompagni AjS. Tlf. 1420 t 6l[Andreescn Chr., Isenkram & .861) Kokkenudst, Ringstedg. 12. 61 - - (Bolig efter Lukketid). 869 - - Disponent Ole Bro. Bolig, Kerre- bækvel 28 B. 2325 Andresen. Hans, Montør (S. A. C.- Service), Rønnepa^ken 18. 887 - - Fabrlklnspk, Clvtllng. E. B. Eriksen (Bolig), Norgesvej 51. 1814 - - Tilsynsmester. Mesklnm. Sv. E. Monefeldt (Bolig), Poppelvej 19 A. 95 Arden Prapparater, Parfumeri Sprin ger, Gummes Oa ord, 2197 Armlt Træbeton v. K. Marcher, Skraavej 3. 1558 Aroma Osteforretnlngen (M. & J. Jacobsen) Vinhusgade 10. 849 Arresthuset (Arrestforvareren), Ramsherred 2. 220 - Stefana, Tai.dlæge, Farlmagav. 35. 8551 Anlol Vald., Opsynsm., Præatev. 57 3249 Anthony Henning, Klalnsmcd, Skyt- temarksvej 99. 1961 - William, Vognmand. iEglrsvøj 8. 1949 Apostolske Kirke Den, Østergade 21. - - Forstander P. Mø.*er Jakobsen. *34 Arbejdernes Fællesbageri A/H, Aagade. 1528 Arbejdernes Fælle"org.: Formand: Fagf"'Tformd H. C Jensen, 8t. BllcheraveJ 8. 1751 - - Kasserer: Skolebetjent Chr. Rasmussen, Jernbanegade 12. 2105 - Radio- og Fjernsynsklub for N øm - tved og Omegn. Fmd.: C. A. Nielsen, Godthaabø- allé 2. 1281 — Klubbens Tekniker, Øøtørg. 14. 2660 - - - - Ramsherred 23. 932 Arbejdernes Bamnrlterforbund, Form. Jørg. Jørgensen, Lyngst. 15. 601u - - Kaas : Axel Andersen, Birgitte- vej 13. 3386 - - Vagt leder Hans Chr. Sølberg. Kærmindovej 5. 2706 Arbejdernes Samarlterforbund, Fydsjæll. Kredsen, P. Brygger, Asa., Rolighedsvej 8. 2062 Arbcjdsunvisningskontorct Rlddtrgada I. Aåbent d««H* S— is led** 0—12,30 Orall* Anvinnlng *1 Arhe|d* og Arh*|da- kraft Inden lo. alle Brancher. 1261 Auktlonslcderen for Næstved Retskr. 1462| (Sagf. Carl C. Claøen), Ramsh. 81. 3639 Austin Salg & Service „Autognarden”, K. Bonde. 3639 „Agtogmirden", K- Bonde, Kindhcstegnde 2. 868 Auto-Lloyd, Forsikringsaktieselska­ bet. Flllalkontor 1 Næstved: B. Toftegaard, Søndervang 4. 2181 Autoudlejningen u. Fører, Fodby- gaardsvej 33. Sv. Aa. Larøen. 2288 Aoto-West, Automoblludlejniag, OallemarksveJ 59. 600 Axelhus Hotel (Sv. Hansen), Axel- torv 9. 621 Axeltorvs Farve- og TapethdL Tapet, Malervarer, Linoleum. Torveet ræde 8. 834 ------ Farvehandær Kurt Rnsmuø- øen (Bolig), Torveøtræde 3. 3445 Axeltorvs Qnrag. (Ielf Christensen). Gulvtæpper Cluudi Hnnaena Eftf. Telt. 60 3205 BP., Ringstedgnde 33. 3445 BP-Gnnigerne, Axeltorv v. Iæif Christensen. 1 7,171^ OkiE-KOMP/GNIET A S 7671 NY HAVN. — Dlstrlkterepræsent. Egon Kruse, Nyraad, Telefon Nymnrk 110. 775 B. T. Centralen (H. Hansen), Jern­ banegade 5. 3390 Bablas Viggo, Skomager, Præstø- vej 191. Hrandfors. f. Varer og Indbo t. bil., faste Præmier il 462 Artojds- og Forsørgelsejanstr iten (Bestyrer F. Dahlmann). 1872 Arlfejdsgivernes fllykkosfor- “uTrlng. Agentur f7 Næstvedi v. f. U. éillesen. Kaj Munksvej 9^ Arbejdsmærtdene Teater gade 4. Arbejdsmændene* Arbejdslssheds- haaøøi 880 Kontrol og Anvisning Kl. 9-11. Kontorbsstyrtr 9 -12,80, Fredag til­ lige 16,30-18. 962 Artæjdamændene« Fagforening: Formanden træffes bedst 11-12,1.0. 1628 - - Formanden privat. 1912 - - Næstformanden privat. 2806 - - Kontorbeatyreren privat. 840 Arbejdstilsynets Næstved Kreds, Ramsherred 18, 1. Kontortid: 9-14. (Forts. n. 8p.) 2258 Artmann O., Revisor, SlagelseveJ 18. 2482 Ask Erik, Kommunelærer, LyøveJ 5. 911 Asmussen K. Vernegren, Frlsørm., Ost »rerruin 11 2252 A/S Atlas Nægtved Aid. Ring- stedgade 18. 1752 — - Ingeniør H. M. Ræbild, Karre- bækvej 17. 3256 Augustlnusscn P., fhv. Odr., Hvede­ vænget 44.

4079 - O. Nyguard, SlgnalbetJ., Banely 6. 3798 - Peter, ps. Skovfoged, Rlngsted- gad- 146 1189 - P. Ryberg (M. J. Ottosen s Eftf.), Slagterforretningen, Østergade 4. 256 ---- (Bolig) Vord'ngborgveJ 62. 1485 - Levy, Smedemester, Karrebsskv. 8. 1951---- (Bolig) KarrebnkveJ 8. 2174 - Sv., Smedemrøter, Otimøtrupv. 39. 836 - Th., Smedemester, Grmiatrupv. 67. 106 - P. B., Spn rekassekasserer, Fodby- gaardsvej 1. 2395 - Poul, Sportsmagasinet, Ringsted- gade 22. 1900 - E. B., Stads- og HavnelngJcont. 2602 - E. B., Stads og Havnetng. (Bolig), Lindeparken 3. 3711 - Laura, Sygevagt, Fru, Kaibyrlsvej 116. 186 - Kr., Frk., Systue, Ny Østergada li. 4146 - Michael, Tand!., Hvedevænget 99. 1391 - Rlch., Tobakshandel, filngelaev. 3. 2357 - V., Togfører, Et an tisvej 11 C. 1662 - Nlc., Trafikkontrolør, FlxveJ 1. 2324 - Erhardt, Typ., Skyttemarksvej 26. 3067 - Frede. Tømrer, MeieterøvéJ 9. 2677 - Hviry, Udlejningsgaarden, Skytte- m&rkuvøj 70. 135 - E., Vaskeri Styrin Købmngerg II. 3054 - Svend, VejmeøUr, Brygvi;j 2. 3548 - Stig Ostergaard, Vlcoakolelnspkt., ErantlsveJ 11 A. 336*x - Frede, Vicevært, Rugvænget 12 C 1418v - A., Vognmand, Benily 1. 889 - E 4 J., Vognmand, FarlmagaveJ 9. 1191 - Evald, Vognmand, Farltnagsv. 47. £00 Andersen Fmle, Vognmand, QalienmrksveJ 8, 586 Andersen II. J„ Vognmand, (Ink hus ), Kt>hinngergnda 3. 1783 - Jens, Vognmand, Aaderupvej 68. 1014| Andersen Jons Vognmand, Qal- lemarksvej 50. 2488 - - - (Chauffør Harry Anderøen, Slagolsrvej 46.) 1390 - Ctto, Vognmand (Lnøtkørøel), Ringst edgnde 218. 669 - Ove, Taxa-Vognmand, Godthaab« Alle 7. 2203 - Gorm L. M., Værkfører, l*æsøv. 27. 365P - Ib, Vwrkfører, Kaibyrlsvej 41. 2811 - Poul, Vætkføter, PræatøveJ 143. 1880 - N. Th., Ølhdl., (Faxe Øldepot), Skyttemark.øve) 29 8777 Andreasen A. Hove, Direktør, eand. pollt., Axel torv 4. 8617 - Arne, Direktør, Civilingeniør, Aagade 18. 3068 - Robert, lokomotivfører, Knrre- bækvoj 100 A 8270 - H. K., Rmedemeøtfr, Danavej 84. 2142x - Henry, Træskærer, Præst øveJ 183.

1795 - K., fhv. Køomand, Ringstedg. 149. 2ir>6 - Søren, Kørelærer, Gallemarkøv. 61. 1*>77 - Hana. Laboratoricnssletent, Fod­ byganrdavej 35. 261S - Jørgen, Lektor, Herluføholm. ut 48 •• Verner, Lokomotivfører, Pr®*to­ vej 181. 966 - Povl B., Lage, Hjultorvet 7«, Kon- øu^atlon: 12-14 namt Fredap 17-18. Lørdag kun 10-11. 2277 - A. M., fhv. Lærer, Jorg. Je.isons* veJ 36. 758u • Aksel, Lærer, Rlngst edgade 91 A. 8824 - Frands, pen*. Lærer, Nyvej 6. J837 Andersen Georg, Malermester. Ankervej 7. LARSENS EFTF. Peter Anaerten A/s 368 Andersen 8. Alb., Mnnnfakt. og Trikot., „Del rigtige Hjørne". 84 - H. R., Mnsklnm., KIra* bærvej 12. 8087y - A. O. fhv. Mejerlbcøtyrer, Karre- bækvej 14. 4126 - Aage, Murerm., Rlngøtedgade 216. 1521 - Cnrl, Murerm., Mllltærvej 7. 409 - 'a Eftf. Fr. (Rlch. Borg Andersen), Murermester, HlndbærveJ 6, 923 - Erik, Murermester, Præstøvej 2B. 726 - Sondergnnrd, Musikdirektør, Jørg Jensen«vej 40. 1912 - Mari ..i, Næatfmd, og Opmaaler I D. A. F„ FarlmagsveJ 17, 127 - Axel, Overbetjent, Nygade 10 B. 3353 - Egon, Overlærer, MolstenweJ 19 4048 - Elisabeth. Overlærer, Karrebrek- vej 102 C. 2950 - V.. Overlærer, Frk., Østergade 12. 3468 - Erik Jttul, Overaerg., Frlhedav. 12. I5V4 - Knud, Ovemørkf., Hvedevang. 71. 2Q83u - Otto, Parcl., Øvertip pr. Næ. 2444 - Valdemar, Paplrarb. Brandtsg.4A. 2417 - Anna og Ingeborg, Pensionat, Drhnavej 4. 1298 - Oluf, Penalonlat, Ndr. Farlmagav. 4. 776 - H. Elhøj. Prokur., Egevej 4 . 901 - Peter. Propr., Aadarup. 3347v - Peter, Rcnt»er, PmatøveJ 121. 1435 - Chr., Repr., Rampen 8. 3911 - Ernst, Repr., Falateravøj 4*. 1181 - Gunnar, Repr., Vordingbotgv. i, 4093 - Jørgen, Rror., Hclgcnæsvrj 30. 1439 - Th., Repr., Hvedevænget 40. 3558 - Herløv, Restauratør, Kroetuen, Teatergade. 670* - Jørg., Sadelmager, Aaderupvej 66, 297 - Bot ring, Salgarentralen, Rnms- herred 6. 1713 - H. åt Bøn, Savskæreri A Maskin- I snedkeri Værksted. Nygnardsv. 8. | 2404 Ilrdr. Andersen, Murermeatre »Bryg|er|«ard(n«, Rln*ated*adt 23 P.fter Kontortid: Erik Andmtn, Pr«*»«v. 2 S TI!. M3 i nar nler HenrlkMn ................ Tlf 2404

8085 Andruasøen Carl, 8lageløevej 68. 3957 - Else. Fru, Karrebækvej 100 F. Sommer Petersen. Næstved, Telefon 388. tegner il ^

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116 Page 117 Page 118 Page 119 Page 120 Page 121 Page 122 Page 123 Page 124 Page 125 Page 126 Page 127 Page 128 Page 129 Page 130 Page 131

Made with FlippingBook - Online magazine maker