Telefonnøgle Næstved 1960

81**1 Benyttes, mb man ved . hvo- tn Abonnent bor, men Ikke er klar nver, under hvilken Central man sh.al soge.

Koiilrpgfistpr Præ stg Amtskommune. Næstved og Herlufsholm Kommuner og Sorg Amt

Kvlelemerk ................... 8and*ed Kyllebøtk H um ..............Koatrædø jgønm ................................. Koøtræde ell.Lundby Køng Flaøkholm .......... Lundby Urfb«................................Næstved. Maler.

Auderup ......................... N«*tved Aaslde ............................ Tappørnøl# AaM ................................ OlumM el I. Tyvalaa Abbednic.i ............... ....... Nøsatved all. Nylauu Abbedtuashoved ........... Nyland Ågerup Hyllinge Arløae ............................. Sandred ArløftetorpLandaby ... Sandved A ikov Ev erorup Atterup ........................... Olutuftø Avei»| .............................Tybjerg B«tMift>a Landaby .......... Nyland Bavelftft ........................... Ofumaø all. Skelby Bendtlev ........................ Fuglebjerg ide Hl ane i up Rui Nørntv. elt. Bregnebjerg Lov NøateUv Notat* ed et). Karrebæke* ntoée Borup .............................. Nyland elt. lUancdr Boeerup ............ I okn ørd Brendeiev ....................... N«»at»-laø Bredeehare .................... Tappernøja Bt orup Menatrup Bredenip ........................Tappern. elt kverdrup Biødi-rup Hejekole ....... Brerdmp Bakkeakor ..................... Brerdrup ell. Tappern Bøgehæk ..................... . Tapp«rnøje Bestrø ........................... Lov, Nøstelaø, Bterdiup Dybflø ............................ »vinøland Dyet ed ........................... Tokavørd ell. Brerdrup Et.gelatofte .............. .. Olumaø ell. Tyrelfte Kngele'.rup .................... Brerdrup (Snu ................................ Karreb»kft»nlr.de RapeSund Muee Faat up Bistrup .. Blangnler Eonderup Bot nakke • ••••« Mt

Brag-

nebjerg ell. Bkelby

Amtsforvalter for Nmstved Amtstue: K. P. Bonde, Farlmagsvej 22. Tlf. 8262*, pri­ vat: 1068. Amtatuen (Stcmpelpaptnidsalg): Farlmags­ vej. Kontortid 9-12 og 13-15, Fmrdag 9 12.30. Tlf. 8262*. Amtallgnlufalnaprktorateti Amtsllgnlngs- Inspektør, cand. Jur. P. Urne, 8kovvmn- get 1, Nmstved. Tlf. 1892. %mta«k*tti'rnjMteti 8e linder Amtslignings- Inspektoratet. skatt er andet for Nmstved Skattekreds: Kont.»r: Skov-vænget 1. Tlf. 2819 Skyldrandet for Prmstø Amtsrsadskreds' Skyldkreds. Formand: Amtraadamedlem Ejner Jensen Fakse (Fakae 230, privat 272). Næøtvrd Vurderingskreds: Formand Murer­ mester Andera Hansen, Ktldemarksvej 83. Tlf 837. Iluftmøndabrugakummlaalonen: Parel Viggo Johansen. Store Heddinge Mark, For­ mand. Odr. Alber*. Schiøler, Tokaværd. Odr. lAur. Jensen, Askeby (Stedfjftr ). Paret. Otto Peteiøen, Kalby. Parcl. Akael Hansen, Tomemark, Rønneda (Stedfortr.) Ovrrformyndeiieta 1Aønebeatyrelae: For­ mand: II »fJægermester H. Coltet, Lund- byganrd. Tt#. Lundby 1. Takaetlon af Fjendomme, hvori ønakes LaeA af Overformyndetimldler: For Landkredsen: Odr. tAra P. Olsen. Glumsø, Odr. Th. Larsen, Ulstrup, Til. 8kelhy 50, Odr. Peter Petersen, Sandby pr. Vrangatrup, Tlf. Skovmark 20 u, Odr. Ejner Pille, Rønnehml pr. Næstved, Tlf. Næstelaø 1 y, TomrermeMcr tAUilla Han­ sen. Spragelselllle pr. Herlufnmgle, Tlf. Tybjerg 55 u. Ovrirpldemlkommlsaloneu for Prmstø Amt; Formand: Amtmand 9. Wecbsclmann, Nmstved, Tlf. 1400. Drn staaende Voldgiftsdomstol or Prmstø Amt 1 Tvistighed, r ang. Handel med Hus­ dyr: Formand: Dommer Erik 8chouen- borg, Prmstø. Nientved Ketakreda: Skatteraadsmedlem Aage Andersen, Pe- dersirup. Forpagter Nlela Erik Wlsalng, Snlto Oaardejer Hemming Olsen, Fugle- bjerg. Parcellist Julius P.'tersin, Vrang­ strup. Oaardejer Frederik /-lansen, Linde- gaard, LI. Næstved. Forpagter Knud Ja­ cobsen, Torpe pr. Herlufmagle. Oanrdejer Hans Oleen, Vester Egesborg Oaardejer Frlmmlt Jensen, Arløse. Oaardejer Arne Hansen, Langevraa. Medlemmer af Søretten for Næstved Rets- kieds er: Havnemester E. R. P. Calum. Overinøiklnmester F. C. Bcrrlng, Havne- assistent K. H. Mortensen og Maskin­ mester Poul Klrk, ane af Nmstved.

A iii I

N øm t ved Tapperneja Næeielaø Kyne

Lille Næstved Llllo-Røttlnge Lille Tvede .... Lund ............. Lundbvtorp Lønnede ........... M(..'bjerg Hune Marvede Sogn Mogenstrup

•»MtitMin

Amtmnrid over Praeta Amt: 8. Wechaelmann. Telf. 1400, privat 2401. Amtakontoret pnn Amtagaardim: Kontortid 9 -16. lørdag R-1S. Tlf. 1400 AmtarRarlamkretmr og Kontorchef, cnnd Jur r. H. Høyrup. - Talf privat 1141 8k< tera*daoekret«r, Bkolefondabogholdar og Amtafuldmmftlf. cnnd Jur K. Dam- lunk Telefon privat 1079. Skoledlrek- tlongarkretmr, Bkolefondaknnnerer og Amtafuldmmftlf, cnnd jur E. Michael- •en, Telefon privat 1T8S Prmatø Amlanuid: Frøhandler Nlela Hansen, Herfølge Tlf. Herfølge 54 Odr Jena Aage IAram. Kb- beakov, Fakae, Tlf. Fakae SO. Odr. Kr. Anderaet*. Baarøe, 1‘rmate Tlf Banrse 4A Pnrcl, J il. Helt, Bpanagar, Bjmver- akov Tlf lljmverakov tfl Perel Carl Jenser, Ørslev, Vordingborg. Tlf Ørslev 70 Bognenuutafmd. K jønaen. Fn'tac. Tlf, Fakae 2S0. privat 172. Bogneraadjrfmd II. I*. Hanøt n. Fenamark pr. Ilolme Ol* alnip. Tlf. Fenamark Tt. (Andmand Ver­ ner Larøen. HerlutiUle, Herlufmagte. Tlf Herlufmagte 161. flrødforhandler Harly Maul, Hjertet»*erg. Rtege. Tlf. Btege 2814, i lodsejer Edward Teødorpf. OJomlev. Tlf, tl^ttun 100 F«"atelierer Bent Btevna. Btraby. Tlf. Strøby 29. i. »nlejer Albert Peteraen. Haarbolle Tlf Rtege 7200 Par- cellist Ejner Pedersen, Omebjaarg Tlf, Vordingborg 945. \mtaaholekonaatenti Ingemann Peteraett. Olumaø, Tlf. 20. Naartindervtanlngen I Prmatø Amt: Konsu­ lent H Tejeen Lykke. Ol. Holated. Tlf. Nmstved 1902. Prmetø Amts Njgrhuø I Nøwfvid: Telefon Nmstved 1401 med Omstilling til alle Afd. Se endvidere 81de 10, Spalte 2. I'rmatø Amt« Vejlnapektorat: An.tavejtnapoktør, cand. polyt. U. Flacher- Kaamusaen, Næstved. Tlf. 199. rivlllngerlnr Knud I. Pooløen, Næstved. Tlf 3«99 Vejingenlorer: V. Ørum, Næstved. Tlf. 557. Ounnar Jen-ien, Kalvehave. Tlf, Kalve­ have 155. 8. H. Jørgensen, Herfølge. Tlf. Herfølge 210. Præstø Amta Vand'naprktorat) Civilingeniør A. Jensen, Præstøvej 7i, Næat ved. Tlf. 2785. Amtarevlaor: Kcvlaor af Sognekommuner- nea Hegnakaher. Ernst Hansen, Prmatø- vej 84. Nmstved. Tlf. 1357 cg 357. Kegnakabarrntrnlen for 8ognekommun»r I Præstø Amt, Amtnmndagade 2. Tlf. 8833. Regnskabskonsulent H. Retnholt (Bolig). Tlf. 358. Amtalæge og Kredslmge: lAøchly Jacobusn. Tlf. 19. Kredslæge: Hllmcr Rasmussen. Vording­ borg. Tlf. Vordingborg 822.

Lundby Nyland ‘/ealerborg Menatrup Lor Lor eller Veeterhorg Meler eller Baalby 8lndeb:».g

eereeøøaee

eaee »•••»•#«•

Myrup .............. Naaby Landaby Kable.................. MeMetørp .......... Ny Holsted .................. Næstved Nyrup . ..... »ft Jr Nr. Trede .................... Tokaværd Næaby .................... .. ... Olumaø øllør Næsbyholm ...... ............ Olumaø Nr Snildatnip ............. TappemøJe Olatrup ...................... . Oletrup. Fe Tokaværd Orup «... Tybjørg elt Federøtrup ................. Lir ■ •eee mmm ••««»*••••• Lundby

Tyri’M

Tokevøvd Tofcrvøtrd Herlufmaglø 'ilumeø eller Skel by Ounderelev Nyland all. Veeterb Kuetnede. Vaølerborf eller 11 ammer Hammer Fuglebjerg Netdele* eller Nnelted Neddafeøtf Kyea Nøerved Hyllinge Oltggif NMtved eller Nyland rappemøje eller Kverdrup »andved Tappere ell. Everdrup Tapt*rn. ell. Everdrup Brerdrup ruglebj ell Ounderelev Brerdrup Nøddekør Nøgle, ell fllrxt»bjø»rg

Ravnsbjerg Kaunatrup .................. Raunstrup* ............. Regerup ..... ............. Rejnstrup .................. Relteatrup ................ Ring. Hammer ........ Rigby ........ Røgøøbov .......... ......... Hønnebøtk ......... «...... Ballerup ................... . Natte ............ »»•« ... • a ltø mp.rvrogedHultg Itø Horedgaard .. Båndby ..... .................. •Ippøfilp .................. . IlMll I 8J >Ke Strand / Skafterup .............. . •karerup ......... . »k.averup .......... ... Snert Inge .... ............ Knraete Overdrev ... Sne Mere Mark ......... Hneeeretorp ..... ........ grealer Sparreabntm .............. . Spjellerup ................. Spragelne Kl 'nbøksbolm ......... Stenakoven Ha ........ . St.netmp ........ Store Rettlnge ........ Ktuhberup ...... . 8tørI Inge Landeby

Lundby L«»v Næstved ell. Benemark Nieatelftø Fuglebjerg Kverdrup Nfltfttv. ell. Brrgnebjerg Fuglebjerg ftøhdvøl Hyllinge ell. Fuglebjerg Nyland Ibrlufmagle Rlftlar Næstved tllndebjairg Nøatv. ell. Bregne bjerg Qunderalav SkeI by Tokevøtrd C"' '' •», ! Sandved Fuglebjerg ell. Jlaldagtr Hnmtr-r Blndebjwrg Hyllinge Næstved ell. Fenemark llerluftnagle ’»> bjerg lleriufrn. ell. Fannmark Skelby lliftlev ell. ityan Næstved ell. »enemark Olatnip Fenemark Vnjfttved Fuglebjerg Ounder*lev Veaterborg Hvlllnge Skel by Tokavørd ell. Oletrup Narbid Fonemvk Karrebøkamlnde Karrebæksminde riler Menetrup llnrnmer Bandved Olurraø Tybjerg Koiit riede

Feriemark ............... . Fladoaa ................... Flemutoflft ............ Flintetnoae ................ Fodby ............... ....... * Mglebjefflutid Iluae F uhendal .................. Føreler ................ ...... ti.avne Baroni .......... Meleted ...................... (lerdrup ................... (Irim.-trup ................ OitimløiH* ............... Mudo. up .............. Gundera'er Landeby •JunderelevholM .... llaldogermftgle l.immerhuie . Hastrup ........ Ilarntikov Herlufsholm Sogn Iteriuflllle 111 •* 1 rrtnøl I Ile ttjulebck .......... Ilolløfte Lendeby Ifolmegaards Qlaor. ... Ilolnie-Oletrup ............. Ifnlma-Blpperup .......... Holsted ....................... Holateln« Minde ......... llundatrup .................... Hylleated ................ l!u> -nnndsmark Huee Mn*kV»ee« im«e*M »eitMIM

lirtni nic» V* » Haldagerlllle ................. Fuglebjerg ell. Haldager

..... Menatrup ..... ILrlufmagta ell Tybjerg ......... Nøstred ..... I air _ ........ Nandred ell. Nyland ......TapperngJ« ........ Kyae F.rerdrup

Nyland Lundby Svinøland Tukørørd HylllnR« ll'immair

Svendatrup Ømrdborg Svin# ........ Sirup Tenet rup Thorup . Tr.rnemark Torpe .......TI Tnnlløøe ... TybjergtUle Tyvoltie ..... Ulatrup Vallen *ved Venaltr ...

M«MMet> eeeeeeeeee mmmm • « * M(MM*M«Mt«MMM>MM •M IMMIMIMM MMIMM eet« miimmimm «I"IM»MI*MIIMI i eee«eeeeeedHMeeet I MMMMMMMI |aa»*eee(««e< #<#••«*•• mmmimmmmmm MitiiMi.iMMi< #• eee* *ea»eeaeeeeee *ee«eee«eeeee eeeeeeeee eee«* eeeeeeeeéeeee MMMMtMMtt

Menatrup ell llerlutmaglø Iler lufmagle Tvbjerg Olumaø ell Hkolby K;ae Ruda Nyland Tokavørd Lov uiiar Veaterborg Karrebøkamtrde Olumaø

Sandvad •II. Skelby Tyveløe

MM(MiM*ieir «e»»*Meet»eeee •e»eeee aeeaeeeepgge

lløjbje-r ....fl Jarsnko* ....... Jenutrup Huae Kagatru? Kalby ..... Kalbyrla Kalkrnip Kam-bæk Km rebiekatorp

•••e«eeeeeaeeae*eeee ••••!#»«*•*««•••»••• »••»•» *t« ••«•*»»»»* m lMM|M«Mime*MH eeeeeeeeb*eeee enM«ee • ••••••

Vejtg ....... irIM Veftter Bged* Veftter Bgcøboig Vesterhave Vindenip . Vindetrup .............

Fuglebjerg

MM> Kaøtrup . Kirkeskov HHH Kiøberup ..................... Kllntehy ..................... Kobierbakkaa .......... Kongsted

eaeeeeea

Ounderelev Ounderaler Moler Menatrup Nientred Kønnede Fuglebjerg Brerdrup

Vrangstrip .............. .......Tyrelaø Vred sløse ......................... Nøstred, Risler et Fenamark Tdtmøg SgiitTFi Øager H um ..................... Lundby Bllerup gygf øremp

ler

•M'MIHIMIMUI ae MMIMM« • • MM »•Mia«a»»« eee«

Krutnmemp Kryinpllnp«

Nøstred eller Fenamark

Made with FlippingBook - Online magazine maker