Instruks for Inspektøren for Forsørgelsesvæsenet i Næstved …

7 V " y im

Instruks

for

Inspektøren for Forsørgelsesvæsenet

i Næstved.

Næstved . Carl Christensens Bogtrykkeri. 1911 .

N æstved Kommunes Forsørgelsesinspektør be­ styrer under de paagældende Udvalgs Tilsyn bl. a. alle til Alderdomsforsørgelsen og Fattig­ væsenet hørende Forretninger. A. Alderdomsforsørgelsen. § 1- Inspektøren er Sekretær ved Kommunens Al­ derdomsforsørgelse. Efter nærmere Bestemmelse af Udvalgets Formand besørger han Indvarslingen til Udvalgets Møder og omsender blandt Med­ lemmerne de Sager, der skulle behandles. Han er til Stede i Udvalgets Møder og fører Forhand­ lingsprotokollen ; han hjælper de Personer, der søger Alderdomsunderstøttelse, til Rette, hjælper dem eventuelt med Udfyldning af de foreskrevne Ansøgningsblanketter, konstaterer deres Forsør­ gelsesret, faar denne anerkendt, samt undersøger deres Forhold og gør derefter Indstilling til Ud­ valget om de ansøgendes Trang, Værdighed o. s. v. Inspektøren opbevarer Alderdomsvæsenets Arkiv Og er ansvarlig for, at dette er i god Orden. § 2. Naar det projekterede Alderdomshjem til sin Tid er opført, fører Inspektøren Tilsyn med dette og paaser, at de for Hjemmet gældende Regler efterkommes saavel af Personalet som af Beboerne. De Personer, som efter Byraadets Bestem­ melse skal optages i Hjemmet, anviser han Lej­ lighed, og saafremt Beboerne ikke selv ejer det nødvendige Bohave m. v., og der ikke paa Hjem­ met er Bohave til Raadighed, indstiller han til

a — Udvalget, livad der bør anskaffes. Han fører de for Administrationen nødvendige Bøger og da navnlig

Bog over Belægningen, Bog over Inventariet, Bog over indkomne Regninger

og forøvrigt de Bøger og Lister, som findes at være nødvendige. De til Udvalget indkomne Reg­ ninger revideres og noteres af Inspektøren, som derefter sender disse til Udvalget til Attestation. § 3. Inspektøren udarbejder og forelægger Ud­ valget inden hvert Aars 1. December Budget for Alderdomsforsørgelsen, herunder ogsaa Alder­ domshjemmet. Efter hvert Regnskabsaars Slutning udarbejder han en statistisk Beretning og en Fortegnelse over de Understøttede. B. Fattigvæsenet. § 4. Inspektøren har som Forretningsfører for Fattigndvalget og under dettes Tilsyn den umid­ delbare Ledelse af det hele Fattigvæsen, med An­ svar overfor Byraadet, hvilket han stiller en Kau­ tion af 3000 Kr. for de ham betroede og Kom­ munen tilhørende Midler. Præmien af Kautions - forsikringen afholdes af Kommunekassen. Særlig bemærkes: 1. Han varetager den hele Uddeling af Under­ støttelse og Forsørgelse af de i Kommunen boende Fattige og fører et nøje Tilsyn med alle, der nyder Understøttelse af Fattigvæsenet, og disses Børn.

4 — Enhver, der vil søge Fattighjælp, maa derom henvende sig til Inspektøren, hvorefter denne efter fornøden Undersøgelse med sin Indstilling forelægger Andragendet for Fattig­ udvalget, hvor det afgøres efter dettes For­ retningsorden. Under Nødstilstand er Inspektøren befuld­ mægtiget til paa Fattigudvalgets Vegne at yde den foreløbige Hjælp. 2. Ved Slutningen af hvert Kvartal gennemgaar han med Udvalget de de Fattige tilstaaede vedvarende og midlertidige Understøttelser, Huslejehjælp m. m. 3. I Fattigsager varetager han Kommunens Tarv overfor fremmede Kommuner og de Personer, der nyder eller har nydt Fattighjælp, samt ligeledes overfor Private og sørger for Ind­ drivelsen af Fattigvæsenets Tilgodehavende. 4. Han fører Tilsyn med, at Forplejningen paa Forsørgelsesanstalten er forsvarlig i enhver Henseende og Kosten sund og overensstem­ mende med Spisereglementet. 5. Inspektøren besørger al Korrespondance, Fat­ tigvæsenet vedrørende, udsteder Trangs­ attester, Hjemstedsbeviser m. m. og foran- * stalter de i Fattiglovens § 21 omhandlede Fødsler noterede. § 5. Inspektøren fører følgende Bøger og Proto­ koller : 1. Journal over indkomne og udgaaede Sager. 2. Belægningsbog for Fattig- og Forsørgelses­ anstalten. 3. Kassebog over Indtægter og Udgifter. 4. Hovedbog over de Personer, der nyder Under

støttelse, med Angivelse af, livad Vedkom­ mende liar modtaget. 5. Protokol over Bohave, som er registreret hos Fattige, og 6. forøvrigt de Bøger og Lister, som maatte findes at være nødvendige. § 6 . Efter nærmere Bestemmelse af Formanden for Fattigudvalget besørger Inspektøren Indvarslingen til Udvalgets Møder og omsender blandt Med­ lemmerne de Sager, der skal behandles i Mø­ derne. Dersom Formanden finder Anledning til at gøre Udsættelser vedrørende Førelsen af Fattig­ væsenets Bøger, underretter han Inspektøren derom, forinden han forelægger Udsættelserne til Udvalgets Afgørelse. Fattigvæsenets Bøger skal være tilgængelige ved Møderne. Inspektøren er ansvarlig for, at Fattigvæsenets Arkiv holdes i forsvarlig og god Orden. §7. Han deltager — dog uden Stemmeret — i de Møder, som Fattigudvalget afholder, og fører i disse Forhandlingsprotokollen. Efter Formandens nærmere Bestemmelse refererer han Indholdet af de mellem Møderne ekspederede Sager, ligesom han forelægger, hvad han har at bringe til For­ handling, og meddeler Oplysninger og Forklaringer over de Sager, der ellers maatte foreligge. Udfær­ digelser i Sager vedrørende Fattigvæsenet under­ skrives af Fattigudvalgets Formand og paraferes af Inspektøren. § & Inspektøren fører og aflægger i Overensstem­ melse med de ham af Udvalget givne Forskrifter

— 6 —

nøje Regnskab over Fattigvæsene'ts Indtægter og Udgifter. Samtlige Udbetalinger af Pengehjælp til Fattige i Næstved foretages af ham fra det ham tillagté Kontor. Den fornødne Forskudssum til Bestridelse af disse Udbetalinger anvises ,ham af Kasse- og Regnskabsudvalget til Udbetaling af Kæmnerkassen efter forud indkommen Rekvisition, der attesteres af Fattigudvalgets Formand. Han skal revidere alle Regninger til Fattigvæsenet og forsyne saavel Udgifts- som Indtægtsbilagene med Attest for Indholdets Rigtighed, hvorefter disse Bilag forelægges Udvalget til videre Foranstalt­ ning med Hensyn til Ind- og Udbetalingerne paa Kæmnerkontoret. § 9. Inspektøren udarbejder og forelægger Udvalget inden hvert Aars 1. December Forslag til Budget for Fattigvæsnet for det kommende Aar. Inden den 15. i hver Maaned afgiver han do­ kumenteret Regnskab over de i den forløbne Maaned afholdte Udgifter. Regnskabet under­ skrives af Inspektøren og attesteres af Udvalget, hvorefter det tilstilles Kasse- og Regnskabs­ udvalget til Anvisning. Inden 1. August hvert Aar afgiver han Beret­ ning til Byraadet om Fattigvæsnets Virksomhed i det forløbne Regnskabsaar, derunder ogsaa Aarsrégnskab for Fattig- og Forsørgelsesanstalten. § 10. Naar det forlanges, skal Inspektøren føre nøje Tilsyn med de under Fattigvæsenets Forsorg væ­ rende Plejebørn og sørge for, at disse anbringes paa gode Steder.

— 7 —

C. Andre Forretninger. § 11-

Forsørgelsesinspektøren affatter alle Kommu­ nens Valglister, saavel de kommunale som Rigs­ dagsvalglisterne, samt sørger for, at disse bliver fremlagte til de lovbefalede Tider og Bekendt­ gørelse derom udstedt. § 12. Byraadet forbeholder sig til enhver Tid at gøre Forandringer i nærværende Instruks og at henlægge andre Arbejder end de nævnte under Inspektøren. D. Almindelige Bestemmelser. § 13. Naar Inspektøren ønsker at rejse fra Byen, henvender han sig om Rejsetilladelse til Forman­ den for Fattigudvalget og Alderdomsunderstøt­ telsesudvalget, der, for saa vidt Rejsen strækker sig ud over 2 Dage, hver for sit Udvalgs Ved­ kommende træffer Bestemmelse om Konstitution af en anden til paa Inspektørens An- og Tilsvar at varetage Forretningerne. § 14. Inspektøren udnævnes af Byraadet efter Ind­ stilling af Udvalgene for Fattigvæsenet og Alder­ domsforsørgelsen. Han afskediges af Byraadet med % Aars Varsel, ligesom han med samme Varsel kan opsige sin Tjeneste. I begge Tilfælde sker Fratrædelsen til den 1. Maj eller 1. November. Ved Fratrædelsen afleverer han under Udvalgenes Tilsyn til sin Eftermand alt, hvad han har haft

— 8 under sin Forvaring af Byens Sager, og meddeler alle Oplysninger, der ønskes. I Tilfælde af misligt Forhold kan han efter Indstilling af Udvalgene øjeblikkelig suspenderes af Byraadet. § 15 . Inspektøren, der ikke maa paatage sig privat Arbejde af nogen som helst Art, lønnes med 2000 Kr. aarlig, stigende efter hvert 3die Aars Forløb med 200 Kr. indtil 3000 Kr. Han maa ikke være Medlem af Byraadet. § 16 . Udenfor det Inspektøren tillagte Lønnings­ vederlag ydes der ham frit Kontor- og Vente­ værelse med Lys og Varme og Rengøring og for­ synet med de nødvendige Kontormøbler, Dette Kontor tjener tillige som Samlingsværelse for Alderdomsunderstøttelsesudvalget og Fattigudval­ get, og Kontorets Aabningstider, der til enhver Tid fastsættes af Byraadet, er indtil videre: Fra Kl. 9 til 11 Fm. for Ekspeditioner vedrørende Fat­ tigvæsenet, og fra Kl. 11 Fm. til 1 Efterm. for Ekspeditioner vedrørende Alderdomsforsørgelsen. Næstved , i September 1911. B y ra a d e t

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8

Made with FlippingBook - Online magazine maker