Teestrup - Om tilvejebringelse af toiletpapir 1945

AFSKRIFT.

Statens civile Luftværn, København. København, den 2o» Juli 1945 .

J# Nr# Qlo/W5-

Ved Tilvejebringelsen af de til Flygtningeforlægningerne for- nødne Kvanta Toiletpapir skal man henstille til Hr. Luftværnschefen at søge Papiret tilvejebragt gennem de lokale Papirhandlere. Maatte disse ikke være leveringsdygtige, skal man anmode Hr. Luftværnschefen om at rette Henvendelse til Dansk Papirhandlerforening, Vester Fari- magsgade 1 * 1 , København V., der i saa Fald vil drage Omsorg for Frem- skaffelsen af Papiret. Det tilføjes, at man har stipuleret det daglige Forbrug til 5 Blade pro persona.

P. L. V.

sign. Aarøe.

/ V. Sørensen.

.

Samtlige Luftværnschefer.

Page 1

Made with FlippingBook - Online magazine maker