Teestrup - Om spædbørn i flygtningelejre 1945

f - 7 9 , k ? (

Luftværnskontoret i Haslev R a a d h u s e t • T l f . H a s l e v 2 3 2

Haslev, den 22 ' August 19^5«

K o n to rtid d a g l i g : K l. 1 5 — 1 8 L ø r d a g d o g K l. 1 0 — 1 3

Luftværnschef: Sogneraadsformand, LRS. Paul Opstrup.

«

1 ^ ^ Lærer Jensen, Teestrup.

Luftværnschefens Stedfortræder og Leder af Luftvæmskontoret: Ingeniør, M. af I., i. ummm <7. Mcdhiæipe/paa // fra Luftværnskontoret: v

. v c

en afskrift af en Skrivelse

civile Luftværn af 7* Juli 1 * 5 , idet man ud-

1

*

beder sig Beftked om hvorvidt, og i avilKat Oftft&g #tr ventes Spædbørn i Lejren* ,'Srr/. *ens Stedfortræder

Bogholder a . oisen.

A F S K R I F T .

Statens civile Luftværn,

J. Nr. 81oX 3 194-5.

København. K.

7' Juli 191*5

Vedr. Spædbørnsudstyr til tyske Flygtninge. Handelsministeriet har under 19 Juni 19^-5 tilskrevet Arbejds- og Socialministeriet saaledes: * I Skrivelse af 9 d.M. - 2 K. J. Nr. 702 / 1+5 - har Arbejds- og Socialministeriet rejst Spørgsmaal om Muligheden for at stille Spædbørnsudstyr til Raadighed for Børn, der fødes 1 de herværende tyske Flygtningeforlægninger. I denne Anledning skal man meddele,at Handelsministeriet vil ./ / / }■ - i j kunne tiltræde, at der stilles et Antal Rationeringskort for Spæd- børnsudstyr til Raadighed for Statens civile Luftværn til det om- handlede Formaal. Man finder dog Anledning til at fremhæve, at der under Hensyn til den forhaandenværende Mangel paa Tekstilvarer maa udvises den største Sparsomlighed ved Udleveringen af Spædbørnsud- styr til de paagssldende, og at der selvsagt i intet Tilfælde vil kunne udleveres mere end et Sæt Udstyr for hvert nyfødt Barn. Det tilføjes, at man har anmodet Direktoratet for Varefor- syning, Fordelingskontoret, om efter nærmere Drøftelse at udlevere de omhandlede Rationeringskort til Statens civile Luftværn." Arbejds - og Socialministeriet tilføjer, at der ved Fordeling af det omhandlede Spædbørnsudstyr maa udvises den største Spar- sommelighed. Hvilket herved meddeles, idet man skal udbede sig Oplysning om det absolut nødvendige Antal Sæt af Spædbørnsudstyr. P. L. V. Einar Schrøder / V, Sørensen. i !

Samtlige Luftværnschefer.

Page 1 Page 2

Made with FlippingBook - Online magazine maker