Adora News -Spring&Summer 1401

ADORA NEWS ۱۴۰۱ بهار و تابستان | شمـاره چهارم | سال دوم | فصلنامه آدورا نیوز

سراســر ایــران تحــت پوشـــــــــش خــــــــــدمات شــرکت آدوراطـــــــــب

در گفتگو با یکی از گذاران صنعت مکمل: ‌ بنیان ها در ‌ نقش مکمـل سالمت مردم

اصلـی که آدوراطب ۱۸ خـود را ملـــــــــــــــزم به داند ‌ رعایـــــــــت آن می

اندازی سایت جدید ‌ راه داروسازی دکتر عبیدی

ADORA NEWS

فصلنامه آدورا نیوز 1401 بهار و تابستان | شمــــاره چهارم | سال دوم

صاحب امتیاز و مدیر مسوول: شرکت آدوراطب، پریسا موالیی سید محمد جعفریان مشاور : مهدی نوروزوندیان سردبیر: مهرنوش صفری دبیر:

گروه گزارش: یاسمین عطار سعیده اختیاری گروه خبر: فاطمه قمی حدیثه مومنی هنری و گرافیک: شهاب الدین آشتیانی عکاس: معین باقری ویراستار: یاسمین عطار ریزی: ‌ امور فنی و برنامه مهدی نوروزوندیان، مهرنوش صفری 114 تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، پالک نشانی: 021-88385660-80 تلفن: ۵۵۲۳۵ داخلی 021-88080125 نمابر: +989102293852 اپ: ‌ واتس های اجتماعی : ‌ شبکه adorateb _ co adorateb info@adorateb . ir پست الکترونیکی: www . adorateb . com سایت: ‌ وب

تریبون ۶........................................... تر ‌ سالم ‌ راهکار داروسازی دکتر عبیدی برای آینده | • تولید مکمل با استانداردهای دارویی ۸................................................................................................... • سراسر ایران تحت پوشش خدمات شرکت آدوراطب ۱۰.................................................................................. •گزارشی از نخستین رویداد آدوریوم، باشگاه مشتریان آدوراطب ۱۲......» نیا ‌ گفتگو با دکتر داروساز « اشرف مهدی | الشعاعقرار دهد ‌ • جذب مشـتری در صنعـت دارو نباید سالمت مردم را تحت ۱۴....................................... ها در سالمت مردم ‌ نقش مکمل | گذاران صنعت مکمل مطرح شد ‌ در گفتگو با یکی از بنیان • ۱۸.......................................................................... • مبارزه با داروهای تقلبـــی فرصتی برای برندهای موفق نوظهـــــــــور ۲۰.......................................................................................... داند ‌ اصلی که آدوراطب خود را ملـزم به رعایت آن می 18 • ۲۱ ایمنی، یکی از مهمترین دغدغه های مدیریتیبرای پیشرفت سازمانی... | شـــــرکت آدوراطــب HSE • یادداشت جــواد گائینـی مدیر ۲۲.............................................................. داران این مطلب را جدی بگیرند ‌ داروخانه | • خطـر نشـــت داروهــای پرخطر ۲۴....» گفتگو با دکتر داروساز «فرشته کوالیی | • دادن اطالعات درباره داروهای جدید نوعی یادآوری به داروسـازان است ۲۶.......................» گفتگوبادکتر داروساز «رضاپور رجب | گذاری در بخش علمی است ‌ • آینده روشن داروسازی در گرو سرمایه ۲۸.......................................................................................................................................... مدار ‌ هـای مشـتری ‌ • برترین 37........................................................................... تغییر اقلیم، کاهش انتشار یا سـازگاری | یادداشـت دکتر فاطمه دلیر سبد محصوالت آدوراطب ۳۰................................................................................................................... • معرفی سبد محصوالت جدید آدوراطب انعکاس 42.............................................................................................................................................. • مروری بر اخبار حوزه دارو دیدگاه 38................................................................................................................................................ • جایــزه علمــی عبیــدی 44..... گفتگو با «الله جهانی» کارشناس ارشد زنجیره تامین شرکت آدوراطب | • واحد زنجیره تامین قلب تپنده آدوراطب است گفتگـو با «محمد کمالی» کارشـناس ارشـد واحد خریـد و تدارکات | • واحـد خریـد و تـدارکات اقیانوسـی بـا عمـق زیاد اسـت 46.................................................................................................................................................................... . آدوراطــب 50 ............................................................................................................ • فراخوان جایزه؛ مشارکت کنید هدیه بگیرید فیلمکده 48....................................................................................................................................... ژانرهای هنر هفتم ‌ • بهترین

سخن مدیرمسوول پریسا موالیی

تکاملی که همچنان ادامه دارد

گیرد، افقی بلندمدت را مدنظر قرار دهد. ‌ برای اعضایش در نظر می من و همکارانم در آدوراطب به جد بر این باوریم که این «باشگاه کند. هرگاه بتوانیم برای ‌ مشتریان» است که تمایز را ایجاد می ها را ‌ مشتریان خود، در داخل شرکت زمینه تفکیک و ارتقای آن توانیم مدعی باشیم به هدف نهایی ‌ گاه می ‌ فراهم کنیم، آن ایم. سعی ‌ که حفظ و صیانت مشتریان وفادار است نزدیک شده های ‌ و تالش ما بر این است که این وجه تمایز را نه تنها در برنامه هایمان ایجاد ‌ خود بلکه در تمام فعالیت ‌ مشتری مدار و پاداشی کنیم. بنابراین شناسایی نیازهای پنهان شما و برآورده ساختن آن از اهداف ماست، ما در آدوریوم -باشگاه مشتریان آدوراطب- به گذاریم و به آن پایبند خواهیم بود. ‌ وفاداری شما احترام می

های گونـــاگونی ‌ امروزه دنیای کسب و کــــــارها با علت و معلول روبرو شده است، رابطه وفاداری مشتریان و حفظ مشتریان وفادار ای است ‌ هاست. ارتباط این دو به گونه ‌ یکی از همان علت و معلول شود، وجود دیگری نیز تحقق ‌ ها محقق می ‌ که هرگاه یکی از آن یابد. حاصل این رابطه در کسب و کارهای کوچک و بزرگ را ‌ می توان به ایجاد «باشگاه مشتریان» نسبت داد. ‌ می آدوریوم -باشگاه مشتریان شرکت آدوراطب- نیز از این قاعده ی علت و معلولی مستثنی نیست؛ آدوریوم امسال و در ‌ و رابطه هزاره سوم، در حالی یک سالگی خود را در این شرکت پشت سر توان اذعان کرد در مسیر تکامل خود قرار دارد و با ‌ گذاشت که می هایی که ‌ هدف پرورش این رابطه سعی دارد با امکانات و فرصت

سرمقاله مهدی نوروزوندیان سردبیر

دارایی نامرئی

شود، ‌ که به هنگام ارسال محصول یا کاال به مشتری داده می هایی است که در جهت کسب این ‌ آدوراطب از جمله شرکت کند. رعایت استانداردهای ‌ دارایی نامرئی از هیچ تالشی دریغ نمی مداری ‌ المللی در توزیع محصول، توجه به کیفیت و مشتری ‌ بین های نامشهود این شرکت است، که ‌ برخی از متغیرهای دارایی نه تنها به شهادت آمار و ارقام سازمان غذا و دارو رتبه نخست های خصوصی را در کارنامه دارد بلکه، به گفته بسیاری از ‌ شرکت ها فعالیتش منحصر به فرد است. اگرچه این ‌ صاحبان داروخانه شبه حاصل شده باشد اما، این شرکت ‌ موضوعی نیست که یک در تالشی پیوسته به کمک مشتریان وفادارش سعی در کسب اش دارد. ‌ آوازه بیشتری به واسطه دارای نامرئی

هایی هستند که هر کدام از ما در ‌ نوآوری و خالقیت واژه جستجوی آن هستیم و سعی داریم این دو برچسب بر ما زده اند یا اکتسابی کلمات ‌ ها ذاتی ‌ شود، اینکه داشتن این ویژگی زیادی به تحریر درآمده است. فارغ از این مساله باید اذعان داشت های خود ‌ هایی که این دو واژه را در فعالیت ‌ افراد یا شرکت اند، به واقع از دارایی ارزشمندی ‌ به منصه ظهور و بروز رسانده ای دارد، ‌ برخوردارند. اگرچه دارایی در یک شرکت مفهومی گسترده اما یکی از وجوه آن «دارایی نامرئی» است. بر این باورم که اگر در ها هستیم آن را باید در همان ‌ جستجوی وجه تمایزها بین شرکت های نامرئی بیابیم. بسیاری از کارشناسان حوزه ‌ شناسایی دارایی شمارند. ‌ های نامرئی برمی ‌ کسب و کار، «برند» را یکی از این دارایی ها معتقدند برندسازی نتیجه یک رفتار است. یعنی تعهدی ‌ آن

6 ۱۴۰۱ بهار و تابستان | شماره چهارم | فصلنامه دارویی آدورا نیوز تریبون

تولید مکمل با استانداردهای دارویی تر ‌ سالم ‌ راهکار داروسازی دکتر عبیدی برای آینده

داروسازی دکتر عبیدی می کوشد تا با تولید محصوالت دارویی و مکمل ها طبق باالترین استانداردهای روز دنیا، این محصوالت را ها و ترویج فرهنگ پیشگیری از بیماری، گامی دیگر برای ‌ در دسترس همگان قرار دهد و با حضوری پررنگ و مؤثر در کاهش بیماری شود. ‌ ها و افزایش سطح کیفیت زندگی عموم جامعه می ‌ ارتقاء سطح سالمت جامعه بردارد. این فرهنگ، منجر به کاهش بیماری صورتچشمگیریکاهشدهد. ‌ هایدرمانرابرایعموممردمونظامسالمتبه ‌ تواندهزینه ‌ اینمهممی

از تجربیــات گذشــته، ســابقه همــکاری بــا المللــی و اســتفاده از ‌ های معتبــر بین ‌ شــرکت هــای روز دنیــا، راه انــدازی شــد؛ ایــن ‌ تکنولوژی مـاه، توسـط متخصصان ۱۹ سـایت جدیـد در مـدت مربــع ‌ هــزار متر 5 داخلــی در زمینــی بــا مســاحت مجــاور ســایت فعلــی راه انــدازی شــده و ظرفیــت میلیـون جعبـه دارویـی در سـال را دارد ۷۵ تولیـد و در مجمــوع ظرفیــت داروســازی دکتــر عبیــدی را رســاند. ‌ میلیــون جعبــه دارو در ســال می ۱۹۰ بــه های دارویی ‌ این ظرفیت تولیدی علوه بر فرم های جدید به صورت ‌ قرص و کپسول شامل فرم های جوشان در فاز اول و مایعات خوراکی، ‌ قرص قطره و اسپری گلو و بینی در فاز دوم تولید است.

داروســـازی دکتـــر عبیـــدی، ارتقـــا ســـامت و بهبـــود کیفیـــت زندگـــی افـــراد جامعـــه را، بخشـــی دانـــد؛ درمـــان ‌ از رســـالت و مســـئولیت خـــود می میلیـــون بیمـــار مبتـــا بـــه ۴ روزانـــه بیـــش از ۸۰ هـــای غیـــر واگیـــر و بهبـــود بیـــش از ‌ بیماری هـــای حـــاد در ســـال، ‌ میلیـــون علئـــم بیماری حاکـی از همراهـی عبیـدی بـا بیمـاران و پزشـکان س ـال فعالی ـت خ ـود اس ـت. عبی ـدی ۷۶ در طـول هـــا و ‌ بـــا گســـترش فرهنـــگ پیشـــگیری از بیماری ترویـــج آن و همچنیـــن تولیـــد مکمـــل منطبـــق بـــر کوشـــد بـــا حضـــوری ‌ اســـتانداردهای دارویـــی می جـدی در ایـن حـوزه، سـطح کیفیـت زندگـی افـراد جامعـــه را ارتقـــا بخشـــد.

راه انـــدازی ســـایت جدیـــد داروســـازی دکتـــر عبیـــدی داروسـازی دکتـر عبیـدی در راسـتای رسـالت خـود مبنـی بـر ارتقـا سـطح سلامت جامعـه و بـا هـدف ویـژه ‌ حمایـت از سلامت کـودکان، بزرگسـاالن و به خـرداد مـاه سـایت ۳۱ شـنبه ‌ بانـوان، صبـح روز سه جدیـد خـود را بـا حضـور مدیران سـازمان غـذا و دارو، های ‌ اعضای سـندیکای داروهای انسـانی و مکمل دارویـی، جمعـی از پزشـکان و داروسـازان و اعضـای هیئـت مدیره بـا تمرکز بر ترویج فرهنگ پیشـگیری بـرداری رسـاند. ‌ از بیمـاری بـه بهره ســایت جدیــد داروســـــــــازی دکتــر عبیــدی بــا گیــری ‌ الملــی و بهره ‌ باالتریــن اســتانداردهای بین

7 ۱۴۰۱ بهار و تابستان | شماره چهارم | فصلنامه دارویی آدورا نیوز تریبون

روزتریــن ‌ هــای داخلــی، دانــش بومــی، به ‌ بکارگیــری توانمندی وطنـان، ‌ نفـر از هم ۲۲۰ هـا و همچنیـن اشـتغال زایـی بـرای ‌ فناوری هـای سـایت جدیـد داروسـازی دکتـر عبیـدی اسـت. ‌ از جملـه ویژگی خونی و ‌ ها برای پیشگیری از انواع کم ‌ نقش مکمل تبعات آن ها ‌ های زندگـی در دنیـای مـدرن امـروز باعـث شـده انسـان ‌ شـیوه از بــدو تولــد تــا کهنســالی، همــواره نیــاز بــه حفــظ ســامتی خــود داشــته باشــند. بــه طــور مثــال، فقــر آهــن در کــودکان بســیار پراهمیــت اســت؛ کاهــش هــوش، کاهــش توانایــی یادگیــری، خــواب نامناســب، تأخیــر در رشــد و کاهــش عملکــرد سیســتم خونــی در کــودکان هســتند. ‌ ایمنــی از جملــه عــوارض کم تــراز بــا ســامت ‌ در ایــن میــان، ســامت بانــوان و مــادران هم خانـواده اسـت؛ طبـق گـزارش سـازمان بهداشـت جهانـی، بیـش از سـال) دچـار ۴۹-۱۵( میلیـون از بانـوان ایرانـی در سـنین بـاروری ٨ خونـی هسـتند کـه، بالـغ بـر نیمـی از آن ناشـی از کمبـود آهـن ‌ کم خونـی، فقـر فـوالت اسـت؛ یـک ‌ اسـت. عامـل مهـم دیگـر در کم سـوم از مـادران بـاردار دچـار کمبـود فـوالت هسـتند و بـا ذخایـر تواننــد ‌ شــوند؛ ایــن کمبودهــا می ‌ ناکافــی آهــن، بــاردار می های جنینــی غیــر قابــل جبرانــی را بــه همــراه داشــته ‌ آســیب باشــند. سـامتی در میانسـالی و دوران کهنسـالی، منجـر بـه افزایـش امیـد میلیـون نفـر ۴ شـود. حـدود ‌ زندگـی در بُعـد فـردی و اجتماعـی می از افــراد کهنســال در ایــران دچــار پوکــی اســتخوان هســتند، در درصــد ایرانیــان بــه انــدازه کافــی کلســیم مصــرف ۸۰ حــال حاضــر میلیـون نفـر از افـراد جامعـه دچـار کمبـود ۵۰ کننـد و بیـش از ‌ نمی هـای مرتبـط ‌ ویتامیـن دی هسـتند و ایـن مهـم، در ابتـا بـه بیماری بــا ســامت اســتخوان و سیســتم ایمنــی نقــش بســزایی دارد. دســتورالعمل کشــوری، تمــام ایرانیــان را حتــی بــدون انجــام هــر کنــد. ‌ گونــه آزمایشــی بــه مصــرف ویتامیــن دی توصیــه می اســـتفاده بیـــش از یـــک میلیـــون نفـــر از مکمـــل فر وفـــورت داروســازی دکتــر عبیــدی از دیربــاز اهمیــت پیشــگیری از بیمــاری هـای ‌ بـا تولیـد خانـواده مکمل ۱۳۹۳ را شناسـایی کـرده و از سـال فروفــورت، در مبــارزه بــا فقــر آهــن و حمایــت از ســامت بانــوان سـهمی شایسـته داشـته و در ایـن راه همـواره بـه کیفیـت پایبنـد هــزار 200 بــوده و مویــد آن، اســتفاده بیــش از یــک میلیــون و هــا اســت. ‌ وطــن از ایــن مکمل ‌ هم انــواع مکمــل فروفــورت و روُفولیــک، راهکارهــای نوینــی را خونــی و تبعــات آن، در اختیــار ‌ بــرای پیشــگیری از انــواع کم دهــد و در آینــده نزدیــک بــا معرفــی بیــش ‌ هموطنــان قــرار می هــای ســنی را بــه ‌ محصــول جدیــد و نــوآور، نیــاز تمــام گروه ۷۰ از هــای دارویــی بــرای حفــظ و ارتقــا ســطح ســامت جامعــه ‌ مکمل تامیــن خواهــد کــرد.

افتتـــــــاح مرکز اهواز با اســـــتانداردهای بین المللی

سراسـر ایران تحت پوشـش خدمات شرکت آدوراطـــــــب

9 هـــای اســـتان خوزســـتان، دوشـــنبه ‌ حداکثـــری داروخانه ‌ مرکـــز توزیـــع دارو در شـــهر اهـــواز بـــا هـــدف تســـریع در فرآینـــد توزیـــع عادالنـــه دارو و پوشـــش بـــرداری جدیـــد قـــرار گرفـــت. ‌ خردادمـــاه، بـــا حضـــور جمعـــی از مدیـــران شـــرکت آدوراطـــب و مســـئوالن اســـتانی مـــورد بهره

جدیـــد و مجهـــز بـــه تمامـــی تجهیـــزات بـــه روز و اســـتاندارد توزیـــع بـــا کیفیـــت داروســـت. وی بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت مســـایل زیســـت محیطـــی در شـــرکت آدوراطـــب اظهـــار داشـــت: آدوراطـــب در مقـــام دوســـتدار محیـــط زیســـت، های تهویـــه مطبـــوع، ‌ تمـــام سیســـتم ها و ســـردخانه در ایـــن انبـــار را از نـــوع ‌ اســـپلیت کـــه دوســـتدار محیـــط R410 و R407 گاز مُبَـــرد زیســـت هســـتند، قـــرار داده اســـت. دس ـتجردی ب ـا تاکی ـد ب ـر تامی ـن نی ـروی انس ـانی بومـــی در تمامـــی مراکـــز آدوراطـــب گفـــت: در درصـــد از تـــوان بومـــی 100 ایـــن مرکـــز، بصـــورت اســـتفاده شـــده و در حـــال حاضـــر، بصـــورت زایی داشـــته و ‌ نفـــر اشـــتغال 48 مســـتقیم بـــرای زایی غیـــر ‌ هـــای فراوانـــی را بـــرای اشـــتغال ‌ فرصت مســـتقیم نیـــز فراهـــم کـــرده اســـت. دکتـر سـیدکریم حسـینی نماینـده مـردم اهـواز در مجلـــس شـــورای اســـامی بـــه عنـــوان دیگـــر ســـخنران ایـــن مراســـم گفـــت: شـــرکت آدوراطـــب هـــای مربـــوط ‌ توانـــد بـــه رفـــع محدودیت ‌ می بـــه حـــوزه دارو بـــرای مـــردم عزیـــز ایـــن اســـتان هـــای ‌ کمـــک بســـیاری کنـــد و مـــا قـــدردان تلش ایـــن شـــرکت بـــرای افتتـــاح مرکـــز توزیـــع اهـــواز و زایی بـــرای مـــردم اســـتان هســـتیم. ‌ اشـــتغال دکتـر گنجـی معـاون غـذا و دارو دانشـگاه علـوم

نسـبت بـه سـاخت مرکـز توزیـع مـدرن و پیشـرفته مبتنــی بــر اســتانداردهای روز دنیــا در شــهر اهــواز اقــدام کــرده اســت. مدیـر عامـل شـرکت آدوراطـب در ادامـه بـا تاکیـد بـر اهمیـت دسترسـی سـریع و سـاده بیمـاران بـه دارو گفـت: آنچـه کـه در شـرکت آدوراطـب اهمیـت دارد، توزیـع باکیفیـت دارو و دسترسـی تمامـی بیمـاران بـه دارو اسـت در ایـن مسـیر، بـا افتتـاح مرکـز جدیـد توزیـــع دارو در اهـــواز، شـــرکت آدوراطـــب بیـــش از پانصـــد قلـــم از انـــواع دارو و تجهیـــزات درمانـــی را در سـاعت 24 تمام ـی اس ـتان خوزس ـتان ط ـی کمت ـر از از زمـــان ثبـــت درخواســـت بـــه مراکـــز درمانـــی و هـــا تحویـــل خواهـــد داد . ‌ داروخانه دســـتجردی بـــا تاکیـــد بـــر توزیـــع عادالنـــه دارو 4.7 در سراســـر کشـــور گفـــت: خوزســـتان بـــا میلیـــون نفـــر، پنجمیـــن اســـتان کشـــور از لحـــاظ جمعیـت اسـت؛ مرکـز توزیـع داروی اهـواز یکـی ترین مراکـز توزیـع شـرکت آدوراطـب ‌ از پیشـرفته هـــزار 4.4 اســـت کـــه در زمینـــی بـــه مســـاحت هـــزار و ششـــصد مترمربـــع فضـــای 2 مترمربـــع بـــا اداری و انبـار سـاخته شـده اسـت؛ انبـار ایـن مرکـز پال ـت از ان ـواع دارو گنجای ـش دارد؛ 932 بی ـش از ایـــن مرکـــز بـــا بکارگیـــری آخریـــن اســـتانداردهای ریـــزی دقیـــق طـــی مـــدت دو ‌ روز دنیـــا و بـــا برنامه بـــرداری رســـیده و دارای نـــاوگان ‌ ســـال بـــه بهره

عنـــوان یکـــی از ‌ مرکـــز توزیـــع دارو در اهـــواز به گانـــه آدوراطـــب بـــا رعایـــت 25 بزرگتریـــن مراکـــز تمامـــی اســـتانداردهای کیفـــی ســـاخته شـــد و ب ـه مح ـل انب ـار جدی ـد انتق ـال یاف ـت و در تاری ـخ افتتـــاح شـــد. 1401 خـــرداد 9 محسـن فیـاض دسـتجردی مدیـر عامـل شـرکت گویـد: «گـروه کوبـل» ‌ آدوراطـب در ایـن بـاره می گروهـی سـامت محـور اسـت کـه ارتقـاء سـطح سـامت جامعـه را رسـالت خـود قـرار داده اسـت؛ های آدوراطـــب در ‌ ایـــن گـــروه شـــامل شـــرکت بخـــش توزیـــع دارو، داروســـازی دکتـــر عبیـــدی و کوبـــل دارو در بخـــش تولیـــد و تامیـــن داروی باکیفیـــت اســـت. میلیــون 4 وی تصریــح کــرد: روزانــه بیــش از هــای غیــر واگیــر توســط ‌ بیمــار مبتــا بــه بیماری داروهــای ایــن گــروه مــورد درمــان و التیــام قــرار گیرنــد؛ مــا همــواره بــا اتــکا بــر اعتمــــــــــــاد ‌ می پزشــکان، داروســازان و بیمـــــــــــاران در تلشــیم تــا بــا تولیــد و تامیــن داروی باکیفیــت و ارائــه راهکارهــای نویــن درمانــی در کنــار کادر درمــان، ســطح ســامت جامعــه را ارتقــاء دهیــم امــا، چرخــه کامــل دارو (تامیــن، تولیــد و توزیــع دارو) پذیــر ‌ بــدون توجــه بــه کیفیــت توزیــع دارو امکان نیســت؛ بــه همیــن منظــور، شــرکت آدوراطــب بــا هــدف توزیــع باکیفیــت، ســریع و عادالنــه دارو

پزشـــکی اســـتان خوزســـتان نیـــز ضمـــن تشـــکر از های ‌ شـــرکت آدوراطـــب کـــه در راســـتای سیاســـت دارد گفـــت: ‌ ســـازمان غـــذا و دارو گام بـــر مـــی امیدواریـــم ایـــن اقـــدام شایســـته شـــرکت آدوراطـــب، نقطـــه عطفـــی بـــرای حضـــور دیگـــر های خصوصـــی، در ایـــن اســـتان باشـــد ‌ شـــرکت هـــای ‌ تـــا بـــا مشـــارکت فعـــاالن حـــوزه از محرومیت خوزســـتان کاســـته شـــود. شـــرکت پخـــش سراســـری آدوراطـــب (ســـهامی تاســـیس شـــد و فعالیـــت 1387 خـــاص) در ســـال هـــای ‌ خـــود را بـــا هـــدف توزیـــع و فـــروش فرآورده ســـامت محـــور آغـــاز کـــرد. در حـــال حاضـــر آدوراطـب بـه عنـوان بزرگتریـن شـرکت خصوصـی توزیـــع کننـــده محصـــوالت دارویـــی و چهارمیـــن مرکـــز توزیـــع 25 شـــرکت برتـــر ایـــن صنعـــت، بـــا در ســـطح کشـــور و ارائـــه خدمـــات بـــه بیـــش از هـــزار داروخانـــه و مرکـــز درمانـــی، بـــا هـــدف ۱۳ توزیـع مناسـب دارو در حمایـت از بیمـاران ایرانـی، مشـــغول بـــه فعالیـــت اســـت. ایـــن شـــرکت در کنـــار داروســـازی دکتـــر عبیـــدی های گـــروه کوبـــل ‌ و کوبـــل دارو یکـــی از شـــرکت اســـت کـــه بـــه عنـــوان شـــرکت پخـــش سراســـری، ماموریـــت توزیـــع بـــا کیفیـــت دارو بـــه بیـــش از هـــزار داروخانـــه، بیمارســـتان و مرکـــز درمانـــی 13 در سراســـر کشـــور را بـــه عهـــده دارد.

مرکز توزیع داروی اهواز یکی از ترین مراکز توزیع شرکت ‌ پیشرفته آدوراطب است.

توجه به مسایل زیست محیطی یکی از رویکردهای شرکت آدورطب است.

های ‌ شرکت آدوراطب در رفع محدودیت زایی در خوزستان ‌ حوزه دارو و اشتغال کمک شایانی کرده است.

تریبون 12 ۱۴۰۱ بهار و تابستان | شماره چهارم | فصلنامه دارویی آدورا نیوز

جذب مشـــــتری در صنعـت دارو نباید الشعاع قرار دهد ‌ سالمت مردم را تحت نیا » از لنگرود مطرح شد: ‌ در گفتگو با دکتر داروساز « اشرف مهدی

دهنـد و ‌ داری بـه مشـتریان خـود می ‌ ها در واقـع اهمیـت معنـی ‌ های دوراندیـش دو مسـاله اصلـی اسـت. ایـن نـوع شـرکت ‌ جـذب و حفـظ مشـتری بـرای شـرکت ها در صنعـت دارویـی کشـور، ‌ دارنـد. یکـی از ایـن شـرکت ‌ هـا را راضـی نگه ‌ کننـد بـا ایجـاد «باشـگاه مشـتریان» و ارائـه خدمـات ویـژه بـه مشـتریان، آن ‌ سـعی می در حالـی یـک سـالگی باشـگاه مشـتریانش را بـا نـام «آدوریـوم» جشـن گرفـت کـه اعتقـاد بـه ارزش 1401 شـرکت «آدوراطـب» اسـت. ایـن شـرکت در تیرمـاه سـال توانـد سـنگ ‌ هـزار شـریک تجـاری می 11 هـا معتقدنـد حمایـت وفادارانـه بیـش از ‌ رود؛ آن ‌ هـا بـه شـمار مـی ‌ مشـتریان بـه عنـوان شـرکای تجـاری، رویکـرد اصلـی آن بنـای یـک همـکاری بلنـد مـدت میـان شـرکت آدوراطـب و مشـتریانش باشـد. التحصیــل رشــته داروســازی از دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز و از اعضــای باشــگاه مشــتریان ‌ نیــا» فارغ ‌ وگویــی بــا دکتــر «اشــرف مهدی ‌ بــه همیــن بهانــه، گفت سـال فعالیـت در بیمارسـتان امینـی و مرکـز بهداشـت لنگـرود و 10 ایـم تـا بـا نظـرات ایشـان در ایـن بـاره آشـنا شـویم. وی سـابقه ‌ آدوراطب-آدوریـوم- انجـام داده سـال سـابقه کاری در داروخانـه شـبانه روزی اسـتان گیـ ن را دارد. 14 همچنیـن

های دیگــر نیــز بــه مــوازات شــرکت ‌ شــرکت هایــی ‌ آدوراطــب بــرای جــذب مشــتری، فعالیت دهنــد کــه ‌ را بــا ارایــه جوایــز بیشــتر انجــام می قابـل رقابـت بـا آدوراطـب هـم هسـت، امـا آنچـه سـبب شـهرت آدوراطـب شـده، جـدا از جوایـزش در باشــگاه مشــتریان، کامــل بــودن محصوالتــش ها متمایــز کــرده ‌ اســت کــه آن را از بقیــه شــرکت های رقیــب هــم ایــن جوایــز ‌ اســت، چــون شــرکت رود تــا شــرکت ‌ را دارنــد. بنابرایــن، انتظــار مــی آدوراطـب در ایـن زمینـه تفاوتـی دیگـر یـا نـوآوری جدیــدی را رقــم بزنــد تــا بتوانــد ســطح و میــزان ارتبـاط بـا مشـتریانش را ارتقـاء دهـد یـا حفـظ کنـد. در رونـــد ‌ عضویـــت در باشـــگاه تـــا چـــه انـــدازه افزایـش خدمـات از سـوی داروخانـه بـه بیمـاران اث ـر گ ـذار ب ـوده اس ـت؟ بــه طــور کلــی، فراهــم کــردن شــرایطی بــرای داروخانــه کــه منجــر بــه خریــد آســان دارو شــود درمجمــوع بــه نفــع بیمــار هــم هســت، چراکــه شــود تــا بیمــار هنــگام مراجعــه بــه ‌ باعــث می داروخانــه بــا کمبــود دارو روبــرو نباشــد. در ایــن زمینــه آدوراطــب درخصــوص داروهــای عمومــی هاسـت ولـی دربـاره داروهـای ‌ ماننـد بقیـه شرکت کنــد. ایــن ‌ تخصصــی خــوب و متفــاوت عمــل می شــرکت بــرای خریدهــای بــا حجــم پاییــن شــرایط کمــی دارد؛ شــاید بهتــر باشــد در ایــن بــاره تجدیــد هــا ‌ نظــری اتفــاق بیافتــد، چراکــه همــه داروخانه

یکـی از خدمـات قابـل توجـه در ایـن باشـگاه بخـش مالــی اســت، بــا اســتفاده از ایــن طــرح، مــدت زمــان بازپرداخــت بیشــتر شــده و فرصــت بیشــتری بــرای هــا نیــز ‌ هــا توســط داروخانه ‌ تامیــن اعتبــار چک شـود؛ تـا پیـش از ایـن، مـا در ایـن مـورد ‌ فراهـم می مشــکل داشــتیم. جــدا از بخــش مالــی، خدمــات هــای ‌ دیگــری در حــوزه توزیــع، آمــوزش و دورهمی شــود. ‌ ســاالنه ارایــه می آی ـا ای ـن ن ـوع خدم ـات ب ـه رقابت ـی ش ـدن ب ـازار کنـــد؟ ‌ فـــروش کمـــک می های متعــدد ‌ بــه طــور یقیــن، حضــور شــرکت توزیـع دارو منجـر بـه رقابتـی شـدن بـازار فـروش شــود و ایــن یــک امــر بدیهــی اســت، امــا ‌ دارو می در ایــن بیــن وجــه تمایــزی وجــود دارد کــه باعــث های ‌ تفــاوت شــرکت آدوراطــب بــا دیگــر شــرکت شــود. در ایــن ‌ رقیــب و همســطح خــودش می تـوان بـه تنـوع و کامـل بـودن محصـوالت ‌ بـاره می آدوراطــب اشــاره کــرد، همیــن امــر باعــث برتــری های دیگـر ‌ ایـن شـرکت شـده اسـت. البتـه شـرکت و رقیـب نیـز در زمینـه اعطـای جوایـز در ازای خریـد دارو فعــال هســتند. بـه نظـر شـما چـه مزایـای دیگـری بـرای ارتقـاء کیفیـــت و ارتبـــاط بیشـــتر بـــا مشـــتریان باشـــگاه آدوری ـوم بای ـد اضاف ـه ش ـود؟ تــر هــم اشــــــــــاره کــردم ‌ طورکــه پیش ‌ همان

دانیـــد باشـــگاه آدوریـــوم ‌ طـــور کـــه می ‌ همان 1400 بـــا هـــدف حمایـــت از مشـــتریان در ســـال انـــدازی شـــد، دربـــاره آشـــنایی خـــود بـــا ایـــن ‌ راه باشـــگاه بفرماییـــد؟ دارانــی کــه ســابقه بیــش از یــک ‌ تمــام داروخانه ســال خریــد و همــکاری خوبــی بــا آدوراطــب تواننــد عضــوی از باشــگاه ‌ داشــته باشــند، می مشــتریان ایــن شــرکت باشــند. همیــن اصــل اپ در گــروه ‌ باعــث شــد تــا از طریــق واتــس باشــگاه آدوریــوم عضــو شــوم و در حــال حاضــر یکــی از مشــتریان دائــم ایــن باشــگاه هســتم. های متفاوتــی ‌ بندی ‌ باشــگاه آدوریــوم ســطح را بــرای مشــتریان خــود در نظــر گرفتــه اســت، در حـال حاضـر بـا توجـه بـه نـوع خریدمـان در سـطح «طلیــی» قــرار دارم و از خدمــات مالــی و جوایــزی نقـدی کـه در ازای سـقف خریـد مشـخص، توسـط کنــم. ‌ گیــرد اســتفاده می ‌ باشــگاه تعلــق می شـود،آیا ‌ چ ـه ن ـوع خدمات ـی ب ـه ش ـما ارائ ـه می از خدمـــات دریافتـــی باشـــگاه آدوریـــوم راضـــی هســـتید؟ «آدوریـوم» طـرح خوبی اسـت و ویزیتورهای شـرکت آدوراطــب مســایل مربوطــه را بــه درســتی پوشــش دهنــد، حجــم زیــاد خریــد از ایــن شــرکت ســبب ‌ می هــا ‌ شــود جوایــز بیشــتری هــم بــه داروخانه ‌ می برســد. در واقــع خدمــات باشــگاه آدوریــوم نقطــه هــای شــرکت آدوراطــب اســت. ‌ عطفــی در فعالیت

13

تریبون

۱۴۰۱ بهار و تابستان | شماره چهارم | فصلنامه دارویی آدورا نیوز

بـــا اجـــرای طـــرح آدوریـــوم زمـــان بـــاز پرداخ ـت افزای ـش یافت ـه و فرص ـت بیشـــتری بـــرای تامیـــــــــن اعتبـــار هـــا ‌ هـــا توســــــــــط داروخانه ‌ چک فراهـــم شـــده اســـت.

چـــه سبـــــــــب شـــهرت شـــرکت ‌ آن آدوراطـــب شـــده، جـــدا از جوایـــز باشـــگاه مشتــــــریان (آدوریـــوم)، کام ـل ب ـودن محصوالت ـش اس ـت.

رود پوشـش و دسترسـی بیشـتری بـه ‌ انتظـار مـی محصــوالت شــرکت فراهــم شــود.

های ‌ اســت، وقتــی از آدوراطــب و دیگــر شــرکت کنیــم خیالمــان راحــت اســت، ‌ معتبــر خریــد می چــون قانــون مــدار و منظــم هســتند، اطمینــان های ‌ هــا داریــم، امــا برخــی شــرکت ‌ کامــل بــه آن متفرقــه هســتند کــه متاســفانه در سیســتم توزیــع خــاف قانــون و عــرف کارهایــی انجــام دهنــد کــه بیشــترین دلیــل آن مســائل ‌ می اقتصــادی اســت. وقتــی فشــار مالــی وجــود داشــته باشــد هــر احتمالــی بــرای جــذب مشــتری ممکــن اســت رخ دهــد حتــی در زنجیــره دارو کــه بــا ســامت مــردم ارتبــاط دارد. بــه نظــرم شــاید مسـاله اصلـی را بتـوان بـه فرآینـد توزیـع آدوراطـب بــار انجــام ‌ ای یک ‌ مرتبــط دانســت کــه هفتــه شــود، در حالــی کــه گاهــی در داروخانــه نیــاز ‌ می شــود و مــا اگــر ‌ روزانــه بــه برخــی داروهــا پیــدا می بخواهیــم از آدوراطــب ایــن محصــول را دریافــت کنیــم یــک هفتــه بایــد صبــر کنیــم، بنابرایــن

ماننـد مـا از سـطح خریـد باالیـی برخـوردار نیسـتند.

ان ـدازی ‌ ب ـه نظ ـر ش ـما ش ـرکت آدوراط ـب ب ـا راه باشـــگاه آدوریـــوم چنـــد درصـــد بـــه اهـــداف ه ـا در مس ـیر ‌ خ ـودش ک ـه همراه ـی ب ـا داروخانه پیشـــرفت و رســـیدن بـــه جایـــگاه برتـــر و منفعـــت دوجانبـــه اســـت، رســـیده اســـت؟ فراهــم کــردن شــرایط بــرای جــذب مشــتری یکــی از اصــول بدیهــی رقابــت در هــر صنعتــی اســت. صنعـت دارو هـم از ایـن قضیـه مسـتثنی نیسـت، امـا در ایـن شـرایط نبایـد فرامـوش کنیـم صنعـت دارو بـا سـامت مـردم سـروکار دارد، بنابرایـن بـرای جــذب مشــتری (داروخانــه) نبایــد بــه هــر عملــی دهــد ‌ کــه ســامت مــردم را تحــت شــعاع قــرار می هــای شــرکت آدوراطــب ‌ دســت زد. یکــی از ویژگی رعایــت اصــول اســتاندارد در سیســتم توزیــع داروســت، در ایــن خصــوص ایــن شــرکت پیشــرو

در پایـان دغدغـه شـما بـه عنـوان یـک داروسـاز چیســت؟ رود، ‌ از شـــرکت آدوراطـــب ایـــن انتظـــار مـــی هـــای برخـــی ‌ در شـــرایط امـــروزی بـــه داروخانه ها و شـــهرها بیـــش از پیـــش اهمیـــت ‌ اســـتان بدهـــد. تعـــداد بیمـــاران قندخـــون در گیـــان باالســـت، بنابرایـــن نیـــاز مـــردم بـــه یـــک ســـری داروهـــا در ایـــن اســـتان بیشـــتر اســـت، تریـــن دغدغـــه بنـــده هـــم بـــه عنـــوان ‌ مهم یـــک داروســـاز باالرفتـــن قیمـــت داروهـــا اســـت کـــه امیـــدوارم بـــا تدابیـــر دولـــت و کمـــک های توزیـــع، قیمـــت دارو کاهـــش پیـــدا ‌ شـــرکت کـــرده و بـــه حـــد بضاعـــت بیمـــاران کـــم درآمـــد نیـــز برســـد.

گذاران صنعت مکمل مطرح شد: ‌ در گفتگو با یکی از بنیان

ها در سالمت مردم ‌ نقش مکمل

هـای ‌ هـا نیـز بیشـتر شـد، اگرچـه برخـی از گروه ‌ همزمـان بـا گسـترش ویـروس کرونـا، بـر اسـاس توصیـه کارشناسـان حـوزه سـ مت، توجـه مـردم بـه نـام مکمل ای خــود داشــتند، امــا بــا پررنــگ شــدن نقــش سیســتم ایمنــی بــدن، نــام ‌ تــر در برنامــه تغذیــه ‌ هــا را پیش ‌ مردمــی بــر اســاس توصیــه پزشــک مصــرف مکمل نـام در زمینـه تولیـد مکمـل ‌ های خوش ‌ هـا بیـش از پیـش مـورد توجـه عمـوم مـردم و رسـانه هـا قـرار گرفـت. بـه همیـن بهانـه بـه سـراغ یکـی از شـرکت ‌ مکمل فعالیـت خـود را بـا برنـد نیچـرز پلنتـی در زمینـه ی تولیـد مکمـل هـای دارویی-غذایـی بـا 1399 رفتیـم. شـرکت دارویـی - غذایـی «افـق تدبیـر سـ مت» از سـال گـذرد، ولـی واحـد تحقیـق و توسـعه شـرکت افـق ‌ فرموالسـیون کانادایـی آغـاز کـرد. اگرچـه از عمـر برنـد نیچـرز پلنتـی از سـوی ایـن شـرکت کمتـر از دو سـال می تدبیـر سـ مت در راسـتای تامیـن اهـداف شـرکت مبتنـی بـر کمـک بـه بهبـود و ارتقـا سـ متی در ایـران بـر اسـاس شـرایط داخلـی و منطقـه، اقداماتـی شایسـته را خوانیـم. ‌ ایـم کـه بـا هـم می ‌ ای را بـا مدیـر عامـل ایـن شـرکت انجـام داده ‌ بـه انجـام رسـانده اسـت. از همیـن رو، مصاحبـه

هـا از ‌ مکمـل فعالیـت داشـتم. در آن زمـان مکمل 13۸۵ داروهـا تفکیـک نشـده بودنـد. تقریبا سـال هـای طبیعـی شـکل گرفـت ‌ بـود کـه اداره فرآورده هـا از دارو جـدا شـدند. مـن نیـز بـه عنـوان ‌ و مکمل گـذاران صنعـت داروهـای مکمـل، ‌ یکـی از بنیان از آن سـال کمـاکان در ایـن حـوزه بـه فعالیـت خـود عضـو بنیانگـذاران 13۸۵ ادامـه دادم. از سـال صنعـت داروهـای مکمـل بـودم.

هـا و تاریخچـه آن را برای ما تشـریح ‌ صنعـت مکمل کنید؟ ‌ می هــا ‌ بعــد از تفکیــک محصــوالت، بــه مــرور مکمل هــای ‌ وارد بــازار شـــــــــــــدند و ســاختار فرآورده هــا ‌ طبیعــی شــکل گرفــت کــه ایــن مکمل ) شــامل مــواد معدنــی، supplement ( هــای ‌ هــا و ســایر فراورده ‌ هــا، مینرال ‌ ویتامین گیاهــی هســتند. عمــا اگــر بخواهیــم صنعــت هـا را تشـریح کنیـم، بایـد آن را بـه سـه بخـش ‌ مکمل

لطفا یک معرفی مختصری از خود ارائه دهید. مـن دکتـر حافـظ سوسـن هسـتم، در رشـته داروسـازی از دانشـگاه علـوم پزشـکی تبریـز سـالگی در ۴۰ التحصیـل شـدم و در سـن ‌ فارغ دانشـگاه علمـه رشـته مدیریـت اجرایـی خوانـدم. همچنیـن عضـو هیـات مدیـره و دبیـر اتحادیـه ای و بـازرس ‌ هـای تغذیـه ‌ واردکننـدگان مکمل فدراسـیون اقتصـاد سلامت ایـران هسـتم. از ابتـدای ورود بـه بـازار کار، در زنجیـره داروهـای

15

تریبون

۱۴۰۱ بهار و تابستان | شماره چهارم | فصلنامه دارویی آدورا نیوز

کننـدگان به ‌ آمـد کـه متاسـفانه بسـیاری از مصرف بندی ‌ اشـتباه شـاخص کیفیـت را بـر اسـاس بسـته کننـد هـر ‌ دهنـد، یعنـی گمـان می ‌ انجـام می تری داشـته باشـد، ‌ بندی شـکیل ‌ کاالیـی کـه بسـته محتـوای داخـل آن هـم بهتر اسـت. ارزیابـی شـما از رعایـت اسـتاندارد در تولیـدات هـا چیسـت؟ ‌ مکمل ای کـه بایـد بـه آن توجـه شـود، ‌ تریـن نکتـه ‌ مهم هـــای کنتـــرل اســـتاندارد بعـــد از تولیـــد ‌ روش اســـت کـــه تـــا حـــد مطلـــوب فاصلـــه زیـــادی دارد. یکـی از پیشـنهادات ایـن اسـت کـه سـازمان غـذا و دارو هماننـــد آمریـــکا و کانـــادا، شـــرایط ورود هـــا بـــه بـــازار را تســـهیل کـــرده و ‌ تولیـــد کننده هـــا را پایـــش کنـــد. ‌ ســـپس فعالیـــت آن در کشورهایی مثل آمریکا و کانادا، برای تولید ی کشورهایی مثل چین ‌ ها از مواد اولیه ‌ مکمل های ‌ کنند ولی پروسه استاندارد ‌ استفاده می ها با ما بسیار متفاوت است. ‌ آن در حـال حاضـر در ایران چند شـرکت تولید کننده مکمل داریم؟ هـم اکنـون بیـش از دویسـت شـرکت وجـود هـا یـک برنـد محسـوب ‌ دارد کـه هـر کـدام از آن شـوند و اغلـب تولیـد کننـده داخلـی ‌ می هسـتند. البتـه شـرکت افـق تدبیـر سلامت در حـال حاضـر بـا برنـد نیچـرز پلنتـی در زمینـه تولیـد هـای غذایـی و ورزشـی بـا فرموالسـیون ‌ مکمل کشـور کاناداسـت که برخـی از محصـوالت آن تحت لیسـانس بـوده و بـرای برخـی دیگـر مجـوز دارویی ایـم. مـا سـعی کردیـم یـک محصـول بـا ‌ گرفته هـای خارجـی آن ‌ کیفیـت ارائـه دهیـم کـه از نمونه بـه لحـاظ کیفیـت و طعـم همسـطح باشـد. مواد اولیه نیچرز پلنتی از کدام کشورهاست؟ های معتبـر در کشـورهای مختلـف ‌ از شـرکت ماننـد کانـادا، آمریـکا و چیـن و ... . یکـی از هـای مـا ایـن اسـت کـه سـعی ‌ هـای قرص ‌ ویژگی هـا را بـه صـورت پلـت ارائـه دهیـم. ‌ یـم آن ‌ ا ‌ کرده شـود کـه ‌ هـای دارویـی بـه مـرور زمـان بـاز می ‌ پلت سازمان غذا و دارو باید شرایط ورود ها به بازار را تسهیل و ‌ تولید کننده ها را پایش کند. ‌ سپس فعالیت آن

دهـد. ‌ تشـکیل می

بازرگانـی، تولیـد و پخـش تقسـیم کنیـم. اولیـن بـار ها شـکل گرفـت، بخـش بازرگانـی ‌ بازرگانـی مکمــــل شــود کــه در واقــع مــا بــا ‌ ای اطــاق می ‌ بــه دوره هــا روبــرو بودیــم در ایــن دوره عمــا ‌ واردات مکمل هـای مولتـی ‌ تولیـد مکمـل نداشـتیم، البتـه قرص های هماتینیــک نیــز ‌ و کپســول ‌ ، کلســیم ‌ ویتامیــن شــدند ‌ های ســال در کارخانجــات تولیــد می ‌ ســال بندی مکمــل نبودنــد. در ‌ ولــی بــه عنــوان دســته هــای ‌ همیــن راســتا، اتحادیــه واردکننــدگان دارو تاسـیس شـد و سـه سـال بعـد ۱۳۸۶ مکمـل سـال ۱۵ تــا ۱۰ دوســتان تولیدکننــده بــا ۱۳۸۹ در ســال شـرکت دارویـی شـروع کردنـد و اولیـن سـندیکای دارویــی بــه وجــود آمــد. بـه عنـوان شـخصی کـه در ایـن مـورد تجربـه دانیـد؟ ‌ داشـته کـدام سـال را، سـال شـروع می اولیـن مکمـل دارو بـرای مارکتینـگ بـا 13۸۴ سـال برنـد سـوئیس هربـال اجـازه فعالیت پیدا کـرد. در سـندیکای تولیـد هـم ورود پیـدا کـرد 13۸۹ سـال و تقریبـا تـا حـدود چهـار سـال پیـش، بازارسـازی و بـازارداری برعهـده اتحادیـه بازرگانـان بـود. اکنـون نزدیـک بـه دویسـت شـرکت هنـوز عضـو هسـتند هـای دولتی، ‌ ولـی متاسـفانه بـه دلیـل محدودیت واردات ممنـوع شـد و برخـی تولیـدات کمـاکان انـد. ‌ تحـت لیسـانس باقـی مانده وضعیـت سـندیکای دارویـی را چطـور ارزیابـی کنیـد؟ ‌ می مشـکل سـندیکای تولیدکنندگان این است که در داران اسـت، چون کسـانی ‌ واقـع سـندیکای کارخانه تواننـد عضـو هیـأت مدیره آن بشـوند کـه حتما ‌ می سـایت تولیـدی داشـته باشـند. از چنـد سـال پیـش ها ‌ کـه واردات ممنـوع شـده اسـت، تمامـی شـرکت بـه تولیـد قـراردادی یعنـی تولیـد تحـت لیسـانس هـا سـایت تولیـدی ندارنـد ‌ اند. آن ‌ متمایـل شـده بلکـه بازرگانانـی هسـتند کـه مـواد اولیـه را وارد بندنـد؛ بنابراین ‌ هـا قرارداد می ‌ دار ‌ کـرده و با کارخانه بیشـتر مـواد اولیـه، داخلـی نیسـت. ایـن مـواد از شـوند. ‌ کشـورهای هنـد، چیـن و کانـادا وارد می هـا برایمـان ‌ لطفـا یـک تعریـف سـاده از مکمل ارائـه دهیـد. هـا دارای ترکیباتـی هسـتند کـه داخـل ‌ مکمل هـا مـواد معدنـی از جملـه کلسـیم، منیزیـم، ‌ آن هـا و یـک سـری عصـاره ‌ آهـن بـه همـراه ویتامین هـا را ‌ گیاهـان اسـت کـه مجمـوع ایـن سـه، مکمل

هـا در ‌ خیلـی از مـردم بـر ایـن باورنـد کـه مکمل هـا یـا پیشـگیری بایـد اسـتفاده ‌ درمـان بیماری شـوند، آیـا ایـن بـاور درسـت اسـت؟ هـا بـرای درمـان بـه کار ‌ در واقـع معمـوال مکمل رونـد، ولـی بـه افـراد کمـک مـی کننـد تـا کمتـر ‌ نمی در معـرض بیمـاری هـا قـرار بگیرنـد. بـه طـور مثال خونـی باشـد، قـرص آهـن ‌ اگـر کسـی دچـار کم هـای بـاردار و شـیرده ‌ کنـد؛ البتـه خانم ‌ مصـرف می ها ‌ هـم بـرای پیشـگیری از فقـر آهن از ایـن مکمل کننـد ولـی در زمینـه درمـان هـم ‌ اسـتفاده می قابـل اسـتفاده هسـتند. بـرای مثـال در درمـان هـای حـاوی کلسـیم ‌ پوکـی اسـتخوان، فرآورده شـوند کـه اثـر درمانـی دارد. در کل ‌ اسـتفاده می کش گذاشـت، بعضی ‌ تـوان بیـن ایـن دو خط ‌ نمی ندارند مثل ‌ هـا مزمن هسـتند و علئمـی ‌ از بیماری بـرای افراد گیاهخوار 12 بیمـاری کمبود ویتامین ب یـا کسـانی کـه بـه دلیـل فقـر، دچـار کمبـود ایـن ویتامین هسـتند که برای پیشـگیری هسـت ولی شـود ‌ در بلندمـدت بـرای درمـان هـم اسـتفاده می بندی اسـت. ‌ و از نظـر میـزان دوز هـم قابـل دسـته دارو محسـوب ۱۰۰ باشـد مکمل و باالی ۱۰۰ اگر زیر شـود. ‌ می آیـا اسـتاندارد یـا شـاخص جهانـی بـرای انتخـاب هـا از طـرف مصـرف کننـدگان وجـود دارد؟ ‌ مکمل هـا در دنیـا توســـــــط فروشـگاه ‌ فـروش مکمل هـا انجام ‌ ) و داروخانه health shop بهداشـتی ( هادر دنیابر اسـاس ‌ شـود. نحوه انتخاب مکمل ‌ می شـود. برندهای ‌ حجـمتبلیغاتیاسـتکهانجـاممی هـای ‌ جهانـی بـه دلیـل قدمـت و صـرف هزینه بازاریابـی، سـهم بیشـتری در ایـن بـازار دارنـد. هایی مثل سازمان غذا و دارو در آمریکا ‌ از طرفیارگان استانداردهایی برای این محصوالت در نظر گرفته است. در کانادا به محصوالت یک کد هشت رقمی شود ‌ یابد که معادل انگلیسی آن می ‌ اختصاص می ). در واقع این natural product number ( کدمویدکیفیتباالییکمحصولاستکههنگام شود. ولی پس از تولید، ‌ اخذ مجوز به آن داده می کارخانجات تولیدکننده باید استانداردهای الزم مثل و غیره را داشته باشند. GNP ، CGNP هـای مکمل ‌ امـا در ایـران شـاخص کیفیت فرآورده بندی اسـت. بـرای ‌ بیشـتر بـر مبنـای جوایـز و بسـته مثـال در بـازار ایـران در زمان کرونـا گرایش زیادی به هـا از قبیل ویتامین سـی به وجود ‌ مصـرف مکمل

16

تریبون

۱۴۰۱ بهار و تابستان | شماره چهارم | فصلنامه دارویی آدورا نیوز

همیـن دلیـل اسـت کـه مـن محصوالتم را فقـط از طریـق شـرکت آدوراطب پخش کنـم. بـه ایـن دلیـل کـه شـرکای ‌ می آدوراطـب تمامـی اسـتانداردهای توزیـع کننـد، همچنیـن دسترسـی ‌ را رعایـت می هـا را ‌ و پوشـش حداکثـری بـه داروخانه دارنـد. فراوانـی و میـزان توزیـع برنـد نیچـرز پلنتـی در مقایسـه بـا دیگـر برندها کمتر اسـت علـت چیسـت؟ از حضـور مـا در ایـن بـازار تنهـا یک سـال گـذرد بـا ایـن وجـود از پیشـرفت ‌ می قابـل توجهـی برخـوردار 56 هسـتیم. سـال گذشـته مـا رتبـه سـندیکا را داشـتیم که این رتبه امسـال شـده اسـت. هرچـه تعـداد کاالهـا 15 بیشـتر شـود، سـهم بیشـتری از بـازار را بـه دسـت خواهیـم آورد. ایـن موضـوع بـه سـبد محصـول ما هـم مرتبط اسـت. محصول در مقایسـه با ۲۵ شـرکت ما بـا محصـول دارنـد، ۱۴۰ هایی کـه ‌ شـرکت

گوییـم. ایـن ‌ اصطلحـا بـه آن پیوسـته رهـش می شـود کـه بـرای مصـرف کننـده ‌ رونـد باعـث می عـوارض گوارشـی نداشـته و جـذب آن بیشـتر شـود. بـه همیـن دلیـل مـا بـا همـکاری یکـی از های تولیـد داخلـی، اکثـر محصـوالت را ‌ شـرکت بـه صـورت پلـت درآوردیـم. مثلا فـراورده آهـن یـا مولتـی ویتامیـن اگـر بـه صـورت میکروکوتـد نباشـد، جذبـش عـوارض گوارشـی بـه همـراه دارد. بـا ایـن تفاسـیر مزیـت رقابتی شـرکت، تولید محصولـی بـا کیفیـت و فرموالسـیونی سـازگار بـا هـای مختلـف اسـت. ‌ بدن تریـن تمایـز برنـد نیچـرز پلنتـی بـا دیگـر ‌ مهم برندهـا از نظـر شـما چیسـت؟ تنـوع محصـوالت بـا رعایت تمامـی اسـتانداردهای کیفی آن اسـت. شاخص این کیفیت چیست؟ هـای آزمایـش شـده ‌ شـاخص کیفیـت را برگه متعـدد از مـواد اولیـه در حیـن تولیـد آزمایـش دهد. بعـد از تولید، خود مـا نیز آزمایش ‌ نشـان می های بلند مدتـی وجود ‌ کنیـم. همچنیـن تسـت ‌ می دارنـد کـه به عنـوان مثـال میـزان کم شـدن مقادیر کننـد. ‌ در طـی پنـج سـال را بررسـی می در زمان شـیوع کرونا، شـاهد استقبال گسترده هـای جوشـان بودیـم. بـا توجـه بـه ‌ مـردم از قرص ایـن امـر بفرماییـد نحـوه توزیـع محصـوالت نیچـرز ها ‌ پلنتـی بر چه اساسـی بـوده و چگونـه داروخانه دهیـد؟ ‌ را پوشـش می نحـوه نگهـداری و توزیـع بـا شـرایط اسـتاندارد از جملـه دمـا یـا سـایر الزامـات بـرای انتخـاب یـک شـرکت توزیـع بسـیار مهـم اسـت. بـه عنـوان یـک تولیـد کننـده در زنجیـره دارو، توزیـع نیـز بـه انـدازه سـایر مراحـل دیگـر اهمیـت دارد. شـما بایـد کاال را بـه شـرکت توزیعـی بدهیـد کـه از آن بـه درسـتی نگهـداری کنـد. مثلا قـرص جوشـان اگـر درسـت نگهـداری نشـود، احتمـال خـرد شـدن دارد یـا اگر در مناطـق مرطوب مثل شـمال کشـور، رطوبت کنترل چسـبند. بـه ‌ هـا بـه هـم می ‌ نشـده باشـد، قرص ارائـه محصـوالت بـه صـورت «پلـت» هــای شــرکت افــق ‌ یکــی از ویژگی تدبیــر ســ متاســت

هاسـت؟ ‌ مکمل ‌ مصرف هـای سـنی نیازمنـد ‌ بـه طـور کلـی تمامـی گروه های ‌ بندی ‌ هـا هسـتند، امـا دسـته ‌ مصـرف مکمل دیگـری هـم بـرای ایـن موضـوع داریـم. بـه عنـوان فودها بسـیار اسـتفاده ‌ مثـال افـرادی که از فسـت هـای سـخت ‌ کننـد، افـرادی کـه دارای رژیم ‌ می و بعضـا غیراسـتاندارد هسـتند، افـرادی کـه های غذایـی هسـتند، کـودکان ‌ دارای حساسـیت و نوجوانـان در سـنین رشـد، افـراد مبتلا بـه هـای بـاردار و شـیرده، ‌ هـای خـاص، خانم ‌ بیماری افـراد سـالمند و افرادی که کمتـر در معرض تابش گیرنـد بـه دلیـل پوشـش ‌ نـور خورشـید قـرار می هایـی مثـل ویتامین ‌ خـاص دچـار کمبـود ویتامین دی و کلسـیم هسـتند. بـه عنـوان سـوال آخـر درخصـوص مفهـوم لوگوی نیچرز پلنتـی توضیـح دهید؟ ایـن لوگو چهـار نماد اصلی آب، بـاد، خاک و آتش را های شـرقی و ‌ کشـد کـه در فرهنگ ‌ بـه تصویـر می غربـی به عنوان نمادهای مشـترک شـناخته شـده درصـد از تصمیمـات 75 اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه کنـد و ایـن عناصـر ‌ را مغـز خزنـده انسـان اتخـاذ می گیـری اولیـه ‌ یـا تصمیم first impression بـر فـرد مؤثـر اسـت، از این چهـار نمـاد در طراحی لوگو اسـتفاده کردیم.

هـا را ‌ بندی ‌ طبیعـی اسـت کـه نتوانـد همـه طبقه پوشـش دهـد. وقتـی بتوانیـم ایـن کار را بکنیـم و رقابـت سـالم باشـد، تعـداد کاالهـای مـا در هـا بیشـتر شـده و دسترسـی مـا بـه ‌ داروخانه شـود. ‌ پزشـکان نیـز بیشـتر می هـا در داخـل و خـارج از ‌ آمـاری از مصـرف مکمل ایـران داریـد؟ درصد از افـراد مکمل مصرف 50 در آمریـکا حـدود هـای بـاردار ‌ درصـد خانم ۷۰ تـا ۶۰ کننـد؛ حـدود ‌ می و شـیرده از یـک نـوع مکمـل حـاوی اسـید فولیـک کننـد. امـا در ایـران پایـش ‌ و آهـن اسـتفاده می درسـتی انجـام نشـده اسـت، امـا بـا توجـه بـه توانـم تخمیـن بزنـم کـه ‌ میـزان فـروش شـرکت می هـا اسـتفاده ‌ درصـد از مـردم از مکمل 20 حـدود کننـد. البتـه در ایـن زمینـه تجویـز پزشـکان ‌ می نیـز بسـیار تاثیرگـذار اسـت. بسـیاری از مـا بـه دلیـل هـای حـاوی ویتامیـن سـی در فصـل ‌ مصـرف میوه هـای حـاوی ایـن ‌ پاییـز یـا زمسـتان، از مکمل کنیـم، درحالیکـه میـزان ‌ ویتامیـن اسـتفاده نمی هـا بـه ‌ هـا بـا میوه ‌ ویتامیـن موجـود در مکمل هیـچ وجـه قابـل مقایسـه نیسـت.

از نظـر شـما کـدام گـروه سـنی بیشـتر نیازمنـد

تریبون 18 ۱۴۰۱ بهار و تابستان | شماره چهارم | فصلنامه دارویی آدورا نیوز

مبارزه با داروهای تقلبـــی فرصتی برای برندهای موفق نوظهـــــــــور

میلیون دالر را در سرتاسـر 14 داروهای تقلبی به ارزش بیش از Pangea XIII پلیس اینترپـل در عملیات ،COVID-19 تنهـا چنـد مـاه پـس از اولین کشـف ویروس جهـان توقیـف کـرد؛ وضعیتـی کـه از آن زمـان تـا کنـون رها نشـده اسـت. این در حالی اسـت که تجـارت جهانـی داروهای تقلبی همیشـه یـک تهدید بزرگ برای سلامت گیری ویروس کرونا در دو سـال گذشـته شـاید بیشـتر هم شـده باشـد. ‌ عمومی بوده اسـت و محدود به دوران اپیدمی کرونا نیسـت، اما این تهدید و خطرات، با همه

اشاره را داشته باشند. در این بین آشنا شدن با برندهایی که از سابقه درخشانی به لحاظ کیفیت و بندیبرخوردارندحایزاهمیتاست. ‌ بسته یک سایه در حال رشد برآورد سازمان جهانی گمرک، بازار جهانی داروهای میلیارد دالر آمریکا ارزیابی ‌200 تقلبی را حدود کند و با رشد صنعت دارویی قانونی، این بازار ‌ می ای است که ‌ کند. اما این مسئله ‌ سایه نیز رشد می های سلمت را ‌ مانند بسیاری موارد دیگر، نابرابری کند. ‌ بیشتر می های اخیـــر، مـــا همچنیـــن ‌ بـــا ایـــن حـــال، در ســـال کننـــدگان دارو از ‌ شـــاهد هســـتیم کـــه جعل های ‌ هـــای دیجیتالـــی – از جملـــه رســـانه ‌ کانال هـــای آنلیـــن – بـــرای نفـــوذ ‌ اجتماعـــی و داروخانه یافته کـه موانـع و نظـارت ‌ بـه کشـورهای توسـعه کننـــد. ‌ تریـــن اســـت، اســـتفاده می ‌ هـــا قوی ‌ در آن

مقابل، نوعی از دستکاری در داروها نیز وجود دارد که خود را به عنوان داروهای واقعی و مجاز معرفی تواند به این معنی باشد که آنها ‌ کنند. این می ‌ می حاوی موادی با کیفیت پایین یا در دوزهای اشتباه باشند، به طور عمدی و دستکاری شده با توجه به بندی ‌ هویت یا منبع خود برچسب اشتباهی، بسته جعلی، مواد تشکیل دهنده اشتباه یا سطوح پایین مواد فعال، دارند. توانند به ‌ هر دو نوع از تقلب و جعلی بودن می یک اندازه برای سلمت عمومی خطرناک باشند های ‌ ای برای سیستم ‌ و پیامـــــــــــدهای گسترده های بهداشتی و صنعت داروسازی جهانی ‌ مراقبت داشته باشند. مصداقموضوعداروهایتقلبییادستکاریشدهرا هایسازمانغذاوداروکشورمان ‌ تواندر فراخوان ‌ می هممشاهدهکرد.داروهایامحصوالتیکه«ریکال» های مورد ‌ شوند ممکـــن است یکــــــــی از حالت ‌ می

بسیاری از سوداگران محصوالت دارویی با اختلل تواند در ‌ هایی که می ‌ در زنجیره تامین و ضعف اند ‌ حوزه نظارتی وجود داشته باشد، سعی کرده های خود را دنبال کنند. به عبارتی، ‌ سودجویی گیری کرونا، فرصتی ‌ مرحله اضطراری اولیه همه برای مجرمان داروهای تقلبی بود تا از این مورد سوء استفاده کنند. تهدیدی که بازار داروی ایران نیز از آن در امان نبوده و نیست. در داروهای تقلبی ‌ تفاوت هنگام صحبت در مورد موضوع داروسازی جعلی های تقلبی یک ‌ یا تقلبی، مهم است که بین داروی تمایز قائلشویم. به گفته آژانس داروهای اروپایی «داروی تقلبی توسط شخصی غیر از سازنده اصلی، با کپی یا تقلید از یک محصول اصلی بدون مجوز یا حقوق و نقض قانون علئم تجاری ساخته می شود.» در

19 تریبون ۱۴۰۱ بهار و تابستان | شماره چهارم | فصلنامه دارویی آدورا نیوز

تخمیـن 2015 سـازمان بهداشـت جهانـی در سـال درصـــد از داروهایـــی کـــه بـــرای فـــروش 50 زد کـــه رســـند تقلبـــی ‌ از طریـــق اینترنـــت بـــه فـــروش می هســـتند و ایـــن در حـــال افزایـــش اســـت. زنجیره تامین و تعقیب و گریزهای مجرمان توانـــد ‌ امـــروز، هیـــچ کشـــور یـــا شـــرکتی نمی پذیری خـــود را نادیـــده بگیـــرد و ‌ آســـیب هـــای موجـــود بـــرای کاهـــش خطـــر ‌ فرصت هـای زنجیـره ‌ داروهـای تقلبـی و بهبـود حفاظت تامیـــن موجـــود را نادیـــده بگیـــرد. مبـارزه بـا جعـل یـک بـازی مـوش و گربـه اسـت کـه بـه طـور معمـول مجرمـان در عـرض دو تـا سـه

ردیابـــی محصـــوالت اطلعـــات ارزشـــمندی بـــرای های تجـاری ‌ کاری و اسـتراتژی ‌ جلوگیـری از دسـت ها اجـــازه ‌ فراهـــم کـــرده اســـت، کـــه بـــه شـــرکت دهـــد محصـــول را در هـــر نقطـــه از زنجیـــره ‌ می تامیـــن پیـــدا کـــرده و مـــورد بررســـی قـــرار دهنـــد. بـــه عنـــوان مثـــال، موقعیـــت جغرافیایـــی یـــک محصـــول و مســـیری کـــه بـــرای رســـیدن بـــه آنجـــا طـــی کـــرده اســـت، همگـــی مـــی تواننـــد ضبـــط و ذخیـــره شـــوند، بنابرایـــن هـــر مســـیر ســـفر، کنـــد. ‌ مداخلـــه یـــا تاخیـــر غیرمجـــاز را آشـــکار می کـــه ‌ در نهایـــت، بایـــد اعتـــراف کـــرد بـــا وجـــود این هـــای ضدجعـــل هـــر ســـال هوشـــمندتر ‌ حل ‌ راه های مجرمانـه نیـز سـعی ‌ شـوند، امـا شـبکه ‌ می در پیـــدا کـــردن راه حلـــی بـــرای شکســـتن ســـد نگـــری؛ ‌ راه خـــود هســـتند. بنابرایـــن بـــرای آینده ها نیـــاز بـــه ســـرمایه گـــذاری دارنـــد و ‌ شـــرکت هـــا بایـــد هرگونـــه تشـــریفاتی را کـــه مانـــع ‌ دولت شـــود حـــذف کننـــد. ‌ توســـعه آنهـــا می

از زمـان UID (Unique Identification( دریافـت تـا تحویـل بـه داروخانـه بـه تفکیـک هـر سـازی و اجـرا کـرده اسـت. ‌ بسـته کاال؛ پیاده

شـکنند. ایـن ‌ های امـروزی را می ‌ سـال سیسـتم بـدان معناسـت کـه بـرای یـک قـدم جلوتـر مانـدن های مسـتمر نیـاز اسـت. در همیـن ‌ بـه پیشـرفت خصـوص یکـی از اقدامـات بحـث ردیابـی دارو اسـت کـه در حـال تبدیـل شـدن بـه اسـتاندارد جهانـی بـرای مهـار مـوج داروهـای تقلبـی اسـت. کیفیـت و امنیـت دارو مسـتلزم احـراز هویـت در هـر مقطـع از زنجیـره تامیـن اسـت. بنابرایـن نقش ای ‌ هـای تامیـن دارویـی بـه طـور فزاینـده ‌ زنجیره شـود. در همیـن حـال، فرآیندهـای ‌ تـر می ‌ پیچیده های اولیـه ‌ بندی ‌ ردیابـی پیشـرفته کـه در بسـته انگیـز ‌ ای هیجان ‌ اند، بهانـه ‌ و ثانویـه تعبیـه شـده رونـد. در ایـن خصـوص ‌ بـرای نـوآوری بـه شـمار می شـرکت آدوراطـب بـا راه اندازی سـامانه نـرم افزاری، طـرح قابلیت ردیابی کاالهای سـبد خود را با هدف مدیریـت سفارشـات، ارائـه خدمـات با کیفیـت باالتر در راسـتای رضایـت مشـتریان بـر اسـاس شناسـه

تریبون 20 ۱۴۰۱ بهار و تابستان | شماره چهارم | فصلنامه دارویی آدورا نیوز

دانــد ‌ اصلــی کــه آدوراطــب خــود را ملـــزم بــه رعایــت آن می 18 های معتبـر ‌ در شـماره سـوم فصلنامـه آدورا نیـوز در مطلبـی بـا عنـوان «دسـتاوردهای آدوراطـب درخصـوص کیفیـت کاالهـای سلامت محـور» بـه مهـر تاییـد شـرکت هـای ‌ هـا و تلش ‌ داخلـی و خارجـی بـر فعالیـت آدوراطـب اشـاره کردیـم. در ایـن مطلـب همانطـور کـه پیشـتر هـم وعـده داده بودیـم، بـه جزییـات دیگـری از فعالیت پردازیـم. ‌ کارکنـان شـرکت آدوراطـب در زمینـه حفـظ و تضمیـن کیفیـت کاال می شـرکت آدوراطـب در راسـتای اهـداف و وظایـف خـود، مبنـی بـر ارائـه خدمـات نگهـداری و توزیـع کاالهـای سلامت محور بـا باالترین میـزان کیفیـت، همواره خـود را به تریـن ایـن اصـول، ‌ ) کاال، متعهـد می دانـد. یکـی از مهم Distribution ) و توزیـع ( Storage رعایـت مقـررات و اصـول ملـی و بین المللـی مرتبـط بـا نگهـداری ( اسـت کـه در GDP (Good Distribution Practice( هـای بهینـه توزیـع ‌ و روش GSP (Good Storage Practice( هـای بهینـه انبـارداری ‌ روش شـود. ‌ نهادهـای بین المللـی از جملـه سـازمان بهداشـت جهانـی و اتحادیـه اروپـا نیـز بـه عنـوان اصـول اولیـه نگهـداری و توزیـع کاالهـای سلامت محور شـناخته می

آفلین و سنسورهای آنلین دما و رطوبت به منظور ذخیره و پایش دائمی شرایط نگهداری و توزیع کاال ، استفاده از دیتاالگرهای آنلین برای پایش دمای داخل کلدباکس ها حین حمل داروهای یخچالی، به منظور کنترل شرایط GPS استفاده از سیستم تمامی خودروهای توزیع از جمله مکان، مسیر، سرعت، دما و ... - بازرسی و ممیزی های دائمی از تمامی 16 فرآیندها، اماکن و تجهیزات موثر بر کیفیت کاال و خدمات توسط مسئوالن فنی مراکز، واحد تضمین کیفیت و رگوالتوری شرکت و پیگیری و رفع نقایص طبق اصول مدیریت کیفیت. - اهتمام کامل به رعایت اصول ایمنی بهداشت 17 های ‌ و حفاظت از محیط زیست در تمامی فعالیت انبارش و حمل و نقل. - بازرسی دائمی از تمامی فضاها، تجهیزات و 18 تاسیساتموثربرکیفیتکاالتوسطمتخصصانتیم نگهدار ی و تعمیرات با هدف اطمینان از تأمین دائمی شرایط محیطی مناسب نگهداری و توزیع کاال. در آینده شما را با جزئیات بیشتری از فعالیت های شرکت آدوراطب در زمینه کیفیت کاال و خدمات آشنا خواهیم نمود.

برای جابجایی کاالهای حساس به دما و کاالهای یخچالی. - رعایت مداوم اصل پاکیزگی و نظافت در انبارها، 8 بندی با هدف اطمینان از ‌ خودروها و وسایل بسته عدم آلودگی کاالها. - تدوین، آموزش و بکارگیری دستورالعمل های 9 ها و ‌ استاندارد و تایید شده برای تمامی فعالیت فرآیندهایموجود. - رسیدگی فوری به شکایات کیفی از فرآورده های 10 توزیعی و شکایات عملکردی با هدف جلب رضایت مشتریان. - اقدام فوری در خصوص موارد خاص مانند 11 «ریکال» فرآورده ها از سطح بازار - رسیدگی به درخواست مشتریان در خصوص 12 مرجوع کردن کاالها طبق ضوابط سازمان غذا و دارو - اطمینان از اصالت کاالهای دریافتی و قابلیت 13 UID و Batch توزیع کاالها با امکان رهگیری ها طبق اصول ‌ - مستند سازی تمامی فعالیت 14 Documentation - استفاده از تجهیزات و تکنولوژی روز، برای 15 کنترل و مانیتور کردن شرایط محیطی انبارش و حمل و نقل کاال از جمله، استفاده از دیتاالگرهای

شـرکت آدوراطـب بـه طـور کامـل مطابـق بـا اصـول مشـی سـازمان بهداشـت جهانـی و اتحادیـه ‌ و خط کنـد ‌ ، اقـدام می GDP و GSP اروپـا درخصـوص ها اشـاره شـده اسـت: ‌ کـه در ادامـه به اختصار به آن - بکارگیری نیروی انسانی آموزش دیده در تمامی 1 سطوح انبار، توزیع، اداری و فروش. - ارائه آموزش بدو استخدام و حین خدمت به 2 تمامی کارکنان دخیل در فرآیند انبارش، توزیع و فروش کاال. - بکارگیری داروسازان مجرب به عنوان مسئوالن 3 فنی مراکز توزیع که بر تمامی فعالیت هایی که بر کیفیت کاال و خدمات اثر گذارند، نظارت کامل دارند. - بهره گیری از ساختمان ها و امکانات استاندارد 4 و تایید شده به عنوان انبار برای نگهداری کاالهای سلمت محور. - تامین شرایط محیطی مناسب برای نگهداری 5 کاالها در انبار از جمله: دما، رطوبت و نور مجاز بوسیله تجهیزات استاندارد و تکنولوژی روز دنیا. - استفاده از خودروهای توزیع استاندارد مجهز 6 به سیستم های سرمایش و گرمایش به منظور تامین شرایط محیطی مناسب حمل و نقل کاال. - استفاده از تجهیزات و تکنولوژی روز دنیا 7

21 دیدگاه ۱۴۰۱ بهار و تابستان | شماره چهارم | فصلنامه دارویی آدورا نیوز

ارائه اطلعات کامل در ارتباط با ایمنی و بهداشت محیط کار به تمامی کارکنان مشارکت جمعی و دریافت پیشنهادات و نظرات کارکنان و بررسی آن از سمت مدیریت اولویت قرار دادن ایمنی تحت هر شرایطی، حتی به بهای کاهش یا توقف تولید نظارت مکرر مدیران بر فضای محیط کار و مشورت با کارکنان به روز رسانی اطلعات در حوزه ایمنی و بهداشت به صورت دائم بررسی و تحلیل کامل حوادث پیش آمده و ارائه نتایج حاصل از این بررسی به تمامی کارکنان تخصیص بودجه کافی به بخش ایمنی و بهداشت های الزم به کارکنان متناسب با هر ‌ ارائه آموزش محیط کاری ایجاد فضای سرشار از همدلی و همراهی میان های ایمنی صادقانه ‌ کارکنان با ارائه سیاست در سال DuPont منحنی برادلی توسط شرکت ایجاد شد تا مفاهیم فرهنگ و عملکرد را 1995 در رابطه با ایمنی معیار قرار دهد. مانند همه ها، این یک تلش هندسی برای ترسیم ‌ منحنی پیشرفت سازمان در ایمنی است. در منحنی برادلی ها ناشی از ‌ فرض بر این است که نرخ باالیی از آسیب پذیری افراد است. ‌ عدم مسئولیت

آدوراطــــــــــب شــــــرکت HSE مدیـر گائینـــــــی جـــــــواد یادداشت

ایمنی، یکی از مهمترین دغدغه های مدیریتی برای پیشرفت سازمانی

ها در مدیریت یک ‌ ترین دغدغه ‌ یکی از مهم سازی برای ایجاد محیط کاری امن و ‌ سازمان، زمینه عاری از هرگونه حادثه است که این هدف با اجرای ریزی برای ‌ شود. برنامه ‌ فرهنگ ایمنی حاصل می سازی رویکردی پیشگیرانه، به منظور حفظ ‌ پیاده ایمنی و بهداشت، نه تنها به حفاظت از نیروی کار وری ‌ تواند عاملی برای بهره ‌ کند، بلکه می ‌ کمک می ها در ‌ هر چه بیشتر و به تبع آن کاهش هزینه محیط کار باشد. اما فرهنگ ایمنی چیست و چه تواند برای ‌ مفهومی دارد؟ این ابزار چه مزایایی می سطوح کاری مختلف در پی داشته باشد؟ بـا مـا در ایـن یادداشـت همـراه باشـید تـا شـما را بـا ایـن رویکـرد مدیریتـی آشـنا کنیـم . فرهنگ ایمنی چیست؟ واضح است که اعمال رویکردی پیشگیرانه در حوزه ایمنی و بهداشت محیط کار، نقش قابل توجهی های ناشی ‌ در کاهش حوادث محیط کار و بیماری از فعالیت کارکنان در این محیط دارد .بنابراین های تأیید ‌ فرهنگ ایمنی به عنوان یکی از روش های مؤثر برای ‌ شده در این زمینه، ازجمله شیوه ایجاد محیطی سالم و ایمن است. در تعریفی ساده )safety culture( اما کامل از فرهنگ ایمنی سازی یک ‌ توان گفت: « فرهنگ ایمنی پیاده ‌ می مدیریت ایمنی قوی و اولویت بخشیدن به سلمت و ایمنی در محیط کار است.» در حقیقت ارتقای فرهنگ حفظ ایمنی در سطوح کاری و ایجاد یک نگرش مثبت در این حوزه در کنار اعمال کامل قوانین و مشارکت جمعی کارکنان در تواند زمینه ساز ‌ مسائل مربوط به این بخش می محیطی سالم و ایمن باشد. هــــــــای یک فرهنــــــــگ ایمنی ‌ از جملــــــه ویژگی یتی به ‌ کامل مثبت، تعهد کامل سطوح مدیر

های ایمنی صحیح، مبتنی بر ‌ گذاری روش ‌ پایه پذیری و صداقت میان تمامی کارکنان و ‌ مسئولیت های مدیریتی است. اما به نظر شما منظور ‌ بخش هایی ‌ از فرهنگ ایمنی مثبت چیست و چه ویژگی باید داشته باشد؟ در بخش بعد همراه هم به پاسخ این سؤال خواهیم پرداخت . های فرهنگ ایمنی مثبت ‌ و یژگی پر واضح است که نتیجه حاصل از توسعه و گسترش فرهنگ ایمنی مثبت، علوه بر ایجاد الگوی صحیح رفتاری برای کارکنان، کاهش چشمگیر حوادث و خطاهای ناشی از ناآگاهی افراد و به تبع آن ایجاد سازمانی قابل اعتماد است؛ اما این در صورتی است که بتوانیم تمامی یا حداقل بخش بزرگی از فرهنگ ایمنی مثبت را پیاده کنیم که این نیازمند مواردی است که به بخشی از آن اشاره خواهیم کرد :

منحنی برادلی دارای چهار مرحله بلوغ فرهنگ ایمنی است. این مراحل شامل موارد زیر است: یا واکنش پذیر: مردم Reactive مرحله گیرند. ‌ حوادث را جدی نمی یا وابستگی: افراد Dependent مرحله استانداردهای ایمنی را به عنوان قوانین دنبال کنند. ‌ می یا استقلل: مردم Independent مرحله دانند. ‌ ایمنی را یک مسئولیت شخصی می یا به هم Interdependent مرحله کند و ‌ وابستگی: یک تیم احساس مالکیت می مسئولیت فرهنگ ایمنی در سازمان را بر عهده گیرد. ‌ می ادامه دارد ...

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker