Kirkkolaiva nro 10/2018

HILJAISUUS PUHUU

Jouni Somero, piano

Raija Kilpeläinen-Somero, lausunta

Kemi-Tornion rovastikunnan seurakuntien lehti Kemi-Keminmaa-Simo Tervola-Ylitornio No 10 • 8.8.-5.9.2018 www.kirkkolaiva-lehti.fi

Ylitornion seurakuntakodilla la 8.9. klo 16 Tervetuloa! Ohjelma 5€

Musiikkia syysiltoihin Keminmaassa n Syyskuussa on Keminmaan seurakunnassa konserttisarja. 2.9. klo 19 Keminmaan kirkos- sa konsertoi urkuri Elias Niemelä. Niemelä oli Kemissä kanttorinakin, mutta toimii ny- kyään vapaana taiteilijana konsertoiden ym- päri suomea. Sunnuntaina 9.9. klo 18.30 tunnettu pianisti Jouni Somero sekä lausuja Raija Kilpeläi- nen-Somero esiintyvät seurakuntakeskukses- sa teemalla ”Hiljaisuus puhuu”. Runoja ja musiikkia hiljaisuudesta. 16.9. klo 18 Keminmaan kirkossa esiintyy naiskuoro Melodonnat uudella gospelohjel- mistollaan. Kuoroa johtaa Tarja Vanhala ja mukana on myös soittajia. Sunnuntaina 23.9. klo 18 Oulun tuomiokirkon kanttori, sopraano Henna-Mari Sivula ja Oululainen urkuri Emilia Soranta konsertoivat kirkossa. Ohjelmassa on laulu- ja urkumusiikkia. Konsertteihin on vapaa pääsy. Käsiohjelman hinta 5€. Kouluun lähteviä siunataan Kemissä ja Simossa n Kouluun lähteviä siunataan tänään keski- viikkona 8.8. klo 18 Kemin kirkossa. Simossa kouluun lähtevien siunaus on sun- nuntaina 26.8. klo 11 Aseman srk-keskukses- sa pidettävässä jumalanpalveluksessa. Pääkirjoituksessa sivulla 2 Simon kirkko- herra Ville Väkeväinen pohtii kouluasioita.

Tällä kesätyöryhmällä Keminmaan hautaus- maat hoituvat.

Kuuma kesä koettelee HAUTAUSMAITA

Kemin tiekirkko

n Kesän kuivuus on aiheutta- nut Keminmaan seurakunnan hautausmaiden kunnostus- työssä painopisteen siirtämi- sen kasteluun. Kun seurakun- nalla on noin 800 hoitohautaa, voi kasteluun kulua koko päi- vä. Muu hoito, kuten hara- vointi on jäänyt vähemmälle. - Uusien nurmialueiden teossa odotetaan syksyä, jol- loin yökasteet antavat kas- vulle elinvoimaa, kertoi Ke- minmaan seurakuntamestari Seppo Ojala . Hautausmaiden hoitoon kohdistuu herkästi arvostelua, joka syntyy usein oletuksista, tietämättömyydestä jopa när- kästyksestä. Keminmaan seurakunnan kesätyöryhmä Heini Alaniska, Seija Niemi, Alma Poikolai- nen, Krista Valikainen, Hei- di Niininen ja Janne Hihnala ottivat tauollaan esille muu- tamia asioita, jotka kaipaavat tarkennusta. Asiat koskevat niitä hautoja, joiden osalta seurakunnan kanssa on tehty kastelu- tai kukkahoitosopi- mus.

Runkoja leikataan, ja jälleen koittaa uusi kukinta. Kesätyöntekijät muistuttavat myös, että seurakunta vastaa hoitohautojensa lannoituk- sesta. Omaisten tekemä hy- väntahtoinen lisälannoitus voi nostaa maan väkevyyden niin korkeaksi, etteivät kasvit enää pysty ottamaan vettä ja ravin- teita. Tällöin ne kituvat ja voi- vat kuolla. Liikalannoitus voi aiheuttaa polttovioituksen myös kasvin maanpäällisille osille. Rajattu vastuu Ongelmia syntyy myös, kun hoidettaville haudoille seura- kunnan asettamat merkit katoa- vat. Joskus omaiset poistavat pienet kolmionmuotoiset mer- kit hautaa rumentavina, joskus merkit jopa vaihdetaan toiselle haudalle. Syitä on monia kiu- santekoa myöten. Puuttuvan merkin huomaamiseen voi mennä tovi, joten sen ajan hauta jää ilman huoltoa. Seurakuntamestari Seppo Ojala korostaa, että seurakun- ta on rajannut vastuultaan pois ilkivallan, luonnonilmiöiden ja

muiden arvaamattomien vaiku- tusten tuomat vahingot. Nämä tiedot on esitelty seurakunnan tarjouksessa, joten asian pitäisi olla tilaajalla tiedossa. Osaavat tekijät Vaativasta kesästä huolimatta hoitosopimuksen tehneet voivat luottaa siihen, että saavat mitä tilasivat. - Kesä on vaativa myös työn- tekijöille. Ilman itseohjautuvaa ja ammattitaitoista työryhmää homma ei hoituisi. Pienellä po- rukalla mennään, alueet ovat laajoja ja töitä on paljon. Kokemusta kesätyöryhmästä löytyykin. Vain yksi on mu- kana ensimmäistä kertaa, kun kokeneimman kesätyökaudet ylittävät jo kymmenen. Monen mielipide hautausmaasta on kesien mukana muuttunut eikä hautausmaata enää koeta surul- lisena paikkana. - Tämä on kesätyönä ihan mahtavaa. Moni kulkija hakeu- tuu mielellään keskusteluun kanssamme ja saamme elää kuulijana hetken heidän tari- naansa. (PV)

Toinen näkökulma varastamiseen. Kukat on varastettu! Tokaisulle löytyy usein jär- kevä selitys, kun hautausmaan työntekijät kertovat korjanneen- sa pois kuihtuneet irtokukat haudanhoidon yhteydessä. Sa- ma selitys valaisee usein myös särkyneiden koristeiden, ruuk- kujen ja lyhtyjen katoamista. Hyvin kernaasti moititaan myös kukkimatonta ruusuis- tutelmaa. Työntekijät muistut- tavat, etteivät ruusut kuki yhtä soittoa koko kesää. Kukintojen välillä ruusuilla on lepokausi. Toisen työryhmän – maise- malampaiden – yksinäinen edustaja löytyi työn touhus- ta Väentuvan metsiköstä.

Silver Spiritin risteilyvieraat Philip Sa- xevall ja Dan Pingel ihailivat Kemin kirkon komeaa votiivia ja kertoivat olevansa kiinnostuneita alueellisesta kulttuurista. Samalla he päivittelivät Skandinavian kallista hintatasoa.

Sivu 7

Made with <A HREF="https://flippingbook.com/" TITLE="Learn about FlippingBook Software">FlippingBook</A> - professional solution for displaying marketing and sales documents online