Nykøbing F. - Byrådsmedlemmers færdsel under luftalarm 1945

18. Januar 194-5.

Lu f tvæ rn skon tore t anmodes herved om a t udstede T i l l a d e l s e t i l a t færdes ude under F l y v e r v a r s e l t i l By* r a a d e t s Medlemmer, i d e t d i s s e o f t e indk a ld e s t i l Ud valgsmøder e l l e r 'B y ra ad sm ød e r t i l Behandling a f p r e s serende Sager . •*r F o r t e g n e l s e over Raadets Medlemmer ved lægge s . Man hen led er Opmærksomheden paa , a t den omskre- ne T i l l a d e l s e m u l i g v i s a l l e r e d e f o r e n k e l t e Medlemmers Vedkommende kan være u d s t e d t . Tilladelse udbedes ogsaa for Skatteinsp.Harry Barlyng. p . g. y.

Til

Lu f tv?ernskon t o r e t .

Page 1

Made with FlippingBook - Online magazine maker