Greenity 75

11 september 2020

Bijzonder sortiment 12 Zonneveld teelt 3.000 variëteiten

10 Digitaal Plantarium smaakt naar meer

16 Veel vertrouwen in

komend broeiseizoen

30 Liefdevol boek over veelzijdige dahliaBetrouwbaar in techniek

Rijksstraatweg 56a 2171 AM Sassenheim

tel: 0252-222580 info@helmus.nl www.helmus.nl

Spoelen voor kwekerij en exportschoon van alle bollen, knollen en (vaste) planten.

Warmwaterbehandelen (koken) met of zonder ECA water van o.a. Allium, Amaryllis, Crocus, Iris, Narcis, Tulp, Aconitum, Astilbe, Hosta, Pioen en vele andere produkten. Behandelingen voeren wij uit volgens richtlijnen van de BKD inclusief behandelingscertificaat en wij hebben veel ervaring met behandelingen ‘op maat’.

Betrouwbaar in techniek › Elektra › Koeling › Klimaat › Water

Galglaan 11, 2311 ND Rijnsburg T 071 402 26 21 eval@eval.nl www.eval.nl

greenity-helmus 190305.indd 1

15-10-19 11:24

I NHO U D

10 Plantarium digitaal Het eerste digitale Plantarium was een succes. Er was veel belangstelling voor de livestreams.

33 Keukenhof 2021 Kom maar op met die bollen. Keuken- hof 2021 gaat ‘gewoon’ open, maar wel met minder bezoekers.

30 Dahliaboek Een boek waarin de liefde voor dahlia’s van de pagina’s spat.

In dit nummer 10 Digitale vakbeurs ‘smaakt naar meer’ 12 Vasteplantenkweker Zonneveld: buitengewoon aanbod 16 Voortekenen broeiseizoen zijn goed 30 Dahlialiefde spat van de pagina’s af 33 Keukenhof 2021: ‘Het credo wordt spreiden’ 39 Middelen afzonderlijk getest bij Expertisecentrum Bloembollen

Vaste rubrieken 4 In de media 6 In gesprek Paul van der Weiden 9 Column Jennie Veninga 19 Tech&Mech 21 5 minuten Gijs Mulder 22 KAVB 26 Vakvenster 30 Anthos 34 CNB 41 Boekrecensie 42 Hobaho 43 Vaste planten Thalictrum 45 Teeltverbetering 46 Teeltadvies 50 Het onderzoek van...

Op de cover 12 Deze Miscanthus nepalensis is vanaf 2021 te koop bij vaste- plantenkwekerij Nico Zonne- veld. Speciaal aan dit siergras zijn de bloemen. Deze lijken haast wel van goud. De plant geeft daardoor ook in de winter een warme kleur in de tuin. Dit is een van de vele bijzondere vaste planten die Zonneveld kweekt. Er staan meer dan 3.000 variëteiten.

Thijs Wester en Jonne van der Hulst

11 september 2020

3

11 september 2020

VA N D E R E D A C T I E

Afvoerstop Arie Dwarswaard — Redacteur a.dwarswaard@greenity.nl

Keurmerk Veilig Buitengebied begonnen in Koggenland De intentieverklaring voor het project ‘Keurmerk Veilig Buiten- gebied’ is getekend. Dit gebeurde 2 september op de kick-off van het project dat gaat lopen in de gemeente Koggenland. Dit project richt zich op betere samenwerking om drugscriminaliteit te signa- leren en te voorkomen.

De neerslagintensiteit neemt toe, zo is regel- matig te lezen nadat felle buien weer eens voor wateroverlast hebben gezorgd. Zo’n be- richt krijgt een gezicht als je na een paar da- gen vakantie bij binnenkomst van je huis iets op de vloer ziet liggen wat je niet eerder hebt gezien: water. Oh ja, het had toen we weg wa- ren nogal hard geregend in Voorhout en bij veel mensen was sprake van waterspuwende toiletten omdat het riool de afvoer niet aan- kon. Zo ook bij ons en als de vloer dan van hout is, dan oogt dat niet zo fijn. Tegelijkertijd melden de media dat Nederland verdroogt. Voor het derde jaar op rij viel er in het voorjaar langdurig geen of weinig regen, met dit jaar als gevolg dat in bossen nu al sprake is van bladval. Planten verdwijnen en daardoor hebben sommige insecten het ook moeilijk. Wat er moet gebeuren om dit tegen te gaan? Water vasthouden. We zijn in Neder- land nu eenmaal goed in het snel afvoeren van water, maar dat moet anders. Ik las dat bericht met de nodige verbazing. Twee jaar geleden werd in Noord-Brabant al besloten om heel simpel in afvoersloten een houten damwandje te plaatsen, zodat er in de winter meer water werd vastgehouden. Een simpel idee dat moeiteloos kan worden ge- kopieerd voor andere regio’s. En er zijn meer oplossingen, zoals de opvang van regenwater in overloopgebieden. Ze zijn her en der aange- legd, maar nog steeds verdwijnt in een natte periode veruit de meeste regen fluks via ons watergangenstelsel richting de Noordzee. Nat- te voeten, daar houden we na eeuwen dijken en gemalen bouwen nog steeds niet van. Een nieuw initiatief op Texel is met enthou- siasme ontvangen. Ondergrondse opslag van zoet water helpt agrariërs om in droge perio- des hun gewassen toch van voldoende water te voorzien. Zo’n initiatief verdient navolging. Regenwater is te belangrijk om zomaar weg te laten lopen. Doe de stop maar in de afvoer en wees blij als het flink regent. En met die vloer komt het wel goed, wees gerust.

Deze intentieverklaring is gete- kend door de politie, de brandweer, drinkwaterbedrijf PWN, Hoog- heemraadschap Hollands Noor- derkwartier, de veiligheidsregio Noord-Holland Noord, energieleve- ranciers, omgevingsdiensten, wild- beheer, jagers, LTO en de KAVB. Tijdens de kick-off sprak burge- meester Jan Franx van Koggen- land over de aanleiding voor dit project. Arie Schouten, LTO voor- zitter regio West-Friesland, sprak over het belang van de onderne- mers. Zo benoemde hij de Ruimte voor Ruimte-regeling. “De provin- cie wil er vanaf. Ik pleit ervoor om de regeling in de benen te houden.” Volgens Schouten kan de regeling leegstand tegengaan. Met minder leegstand zijn er min- der kansen voor drugscriminelen. Schouten benoemde tevens enkele gevaren voor schuureigenaren, zo- als brand, elektriciteitsfraude en verdacht worden van meewerken aan een criminele organisatie. Melanie Zandhuis-Laamens, Pro- jectleider Keurmerk Veilig Buiten- gebied, was erg te spreken over de kick-off. “De opkomst was goed. Bijna alle partijen die we hadden uitgenodigd waren aanwezig. Na afloop hoorden we positieve gelui-

den. Zo liet een wijkagent weten dat hij blij was dat er eindelijk wat aan het drugsprobleem wordt ge- daan.” Na deze intentieverklaring gaat het project in Koggenland half ok- tober van start. Betrokken partij- en gaan afspraken maken om het buitengebied veiliger te maken. Afspraken kunnen gaan over hoe om te gaan met meldingen en sig- naleringen van drugsafval. Door deze informatie te verzamelen en de communicatie te verbeteren, kunnen mogelijk drugslocaties door de politie worden opgerold. Het publiek-private project richt zich op preventie en proactie. De actie hoort bij de politie. Het doel van het project is om meer bewustwording in het buitenge- bied te creëren, bewoners aan te sporen om melding te maken van verdachte situaties en die te her- kennen. Om dat te doen worden flyers uitgedeeld en komen er in- formatieavonden. Na de start van dit project in Kog- genland, zal op 1 oktober de kick- off plaatsvinden voor het project in de gemeente Hollands Kroon.

Lees ook pagina 6-8.

4

11 september 2020

S T E L L I NG

De bollenoogst lijkt dit jaar iets kleiner te zijn, dus worden minder stuks gebroeid. De verwachting is dat de bloemenexport door transportbeperkingen iets krimpt, maar dat de vraag uit het binnenland juist groter is. Door de coronacrisis zijn mensen meer ‘bloemenminded’ geworden. Ik zie het broeiseizoen daarommet vertrouwen tegemoet. Ik heb veel vertrouwen in het komende broeiseizoen

67 % E E N S

Op www.greenity.nl kunt u reageren op de nieuwe stelling: ‘Alle bollen zijn mijn cel uit’.

Commissaris van de Koning Jaap Smit en Trudy van Dooren onthulden het wapen.

Van Dooren Transport koninklijk Transportbedrijf J.G. van Dooren in Hillegom ontving aflopen weekeinde het predicaat koninklijk bij de viering van het 125-jarig bestaan. Broers Dick, Jurgen en Alex van Dooren kregen van commissaris van de Koning Jaap Smit van Zuid-Holland de officiële titel. Het kostte bijna twee jaar voorbereiding. ‘Bijzonder is dat de bewijslast van de datering anno 7 september 1895 is gevonden in een factuur aan de gemeente Hillegom voor het leveren van een rijtuig na een brand in de Veenderij in Hillegom á ƒ 2,50. Met deze factuur, het overleggen van de ontstaansgeschiedenis van het bedrijf en het bewijs van onbesproken gedrag van de bestuurders en de onderneming zelf heeft het bedrijf met het Predicaat het respect, de waardering en het vertrouwen van de Koning gekregen’, meldt het bedrijf. Het bijbehorende feest bleef vanwege corona zeer beperkt.

In memoriam Jan van der Lans Zomerbloemenkweker en muscaribroeier Jan van der Lans (67) is op 19 augustus overleden. De Lisserbroeker broeier stond bekend om zijn inspanningen en passie om het assorti- ment blauwe druiven te verbeteren en onder de aandacht te brengen. Zo begon hij ooit met ijsdruiven om het aanvoerseizoen te verlen- gen, probeerde hij nieuwe soorten uit voor veredelaars en deed hij veel aan promotie van muscari-op-pot. Hij was vaste inzender van Keukenhof en de Lenteflora. Tevens maakte hij deel uit van het sectiebestuur van de veiling. Van der Lans was eerder bestuurlijk actief voor de KAVB in de toenmalige afdeling Lisserbroek van de KAVB. Zijn mede-bestuurders roemen het feit dat het algemeen belang niet uit het oog verloor. Zijn bedrijf Kwekerij Turfspoor blijft nog even bestaan, omdat zijn ijsdruiven en zomerbloemen door de familie nog een sei- zoen worden geteeld en vermarkt. Ook voor de inzending van Keukenhof 2021 zijn, nog door Jan zelf, de eerste voorbereidingen in gang ge- zet en gaat de familie zorgen voor een mooie promotie van de muscari.

C O L O F ON

11 september 2020 De redactie werkt op basis van een redactiestatuut. Aan alle artikelen en rubrieken wordt de meest mogelijke zorg besteed. Uitgevers, redactie en medewerkers aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die direct en/of indirect kunnen voortvloeien uit de inhoud van artikelen en/of advertenties. De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden brieven enmededelingen niet te plaatsen dan wel te wijzigen of in te korten. Overname van artikelen, berichten of fotografie is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie. Greenity is een voortzetting van het tijdschrift BloembollenVisie (2003-2017). BloembollenVisie ontstond uit een samenvoeging vanMarktVisie (CNB) en Bloembollencultuur (KAVB). REDACTIE Hans van der Lee (hoofdredacteur), Lilian Braakman, Arie Dwarswaard, Ellis Langen en Monique Ooms (vakredacteuren), André Leegwater (eind- en webredacteur) FOTOGRAFIE René Faas VORMGEVING Filie Nicola en Lianne van ’t Ende WEBSITE www.greenity.nl CONTACT Postbus 31 | 2160 AA Lisse | tel. 0252-431 431 | info@greenity.nl ADMINISTRATIE tel. 0252-431 200 | naw@cnb.nl REDACTIEADRES Heereweg 347 | 2161 CA Lisse ABONNEMENTEN Excl. btwper jaar:Nederland€275,–, Europa€295,–, buitenEuropa€325,– ADVERTENTIES Bureau Van Vliet bv | Postbus 20 | 2040 AA Zandvoort | tel. 023-5714745 | zandvoort@bureauvanvliet.com UITGEVERS KAVB en CNB ISSN 2589-4099

Vanwege de vele afgelastingen van evenementen door het coronavirus staat er in deze Greenity geen agenda.

5

11 september 2020

I N G E S P R E K

11 september 2020

11 september 2020

6

11 september 2020

‘In het buitengebied is dumpen erg makkelijk’

Het buitengebied veiliger maken. Dat is het doel van ‘Keurmerk Veilig

Paul van der Weiden ADVISEUR LOKALE VEILIGHEID BIJ HET CCV Van der Weiden is geboren en getogen in Ede en heeft eerst een studie bosbouw gevolgd. In de bosbouw heeft hij geleerd besluiten te maken voor de lange termijn. Dit kon hij goed gebruiken als hij na zijn studie integrale veiligheid aan de gang gaat als adviseur bestrijding winkelcriminaliteit bij het Hoofdbedrijfschap Detail- handel (HBD). Hij adviseerde winkelgebieden bij het Keurmerk Veilig Ondernemen en heeft die ervaring de laatste jaren bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) ook ingezet voor buitengebieden. Voor die tijd werkte hij nog bij een gemeentelijke afdeling toezicht en handhaving. Met zijn achter- grond kan Van der Weiden betrokken partijen zoals gemeenten, boswachters, bewoners, ondernemers en politie goed met elkaar in contact brengen.

Buitengebied’. In Noord-Holland gaat dit project lopen in de gemeentes Koggenland en Hollands Kroon. Op 2 september was de kick-off in Koggenland. Op 1 oktober start het programma in Hollands Kroon. “Met aandacht voor drugscriminaliteit willen we bewoners aansporen om verdachte situaties te melden”, meldt Paul van der Weiden, adviseur lokale veiligheid bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) .

Tekst: Lilian Braakman | Fotografie: Jan Jong

In 2020 zijn reeds acht productie- en acht opslaglocaties van drugs opgerold in Noord-Holland. Vaak worden daarvoor schuren of loodsen gehuurd. Zo deed de politie op 17 juni 2020 een inval in een garagebox op een bedrijventerrein in Heiloo. Hier zat een productieplaats van MDMA-olie, een bestanddeel van XTC. Op diezelfde dag ontdekte de politie in een loods op een bedrijventerrein in Akersloot een drugslab waar MDMA-kristallen werden geproduceerd. Bijna 90 kg werd samen met honderden liters drugsafval inbeslaggeno- men. Op de website www.nhdrugsalert.nl is te zien waar de ande- re drugslabs en opslaglocaties zijn gevonden. Daaruit blijkt dat het probleem ook speelt in bollenteeltgebieden. Deze invallen zeggen iets, maar hoe groot is het probleem? “Er gaat 18 tot 20 miljard euro om in de verkoop van pillen. Zo groot is het probleem. Deze worden allemaal in ons land gemaakt. Een klein percentage wordt gebruikt in Nederland. Het meeste gaat naar het buitenland. In Nederland overwe- gen we de hennepteelt te legaliseren. Misschien kan daar- mee een deel van de criminaliteit worden weggehaald. De vraag blijft welke varianten legaal worden en of die voldoen aan wat de klant wil? Heeft legalisatie dan zin?

Pillen of een onderdeel van een pil kunnen overal gemaakt worden. In een lab in een tussenwoning, een huisje op de camping of in een schuur. De benodigde pillenmachines worden regelmatig verplaatst en delen van pillen worden op diverse locaties gemaakt. Zo doen drugsmaker aan ‘vei- ligheid en risicospreiding’. Wat natuurlijk onzin is, want een lab is heel gevaarlijk. Van veilige arbeidsomstandighe- den is geen sprake. Er is explosiegevaar en er zijn doden gevallen in labs.” Waarom is er juist aandacht voor het buitengebied? “In het buitengebied is minder toezicht omdat het uitge- strekt is. Daarbij is de sociale controle minder. De commu- nicatie tussen groen (boswachters, natuurbescherming) en blauw (politie) toezicht is onvoldoende. Als de natuurbe- scherming drugsafval opruimt, komt er geen melding in het politiesysteem. Als er elke tien weken nieuw drugsafval wordt gevonden, zou er een andere controle moeten plaats- vinden. Dan zit er ergens een teeltlocatie. In het buitenge- bied is dumpen makkelijk. Een container met 1.000 liter vloeibaar afval op een wagen zetten, gaan rijden met het kraantje open en niemand die het ziet. Maar de grond is vervuild.”

11 september 2020

7

11 september 2020

I N G E S P R E K

Wat houdt het project ‘Keurmerk Veilig Buitengebied’ in en wat willen jullie bereiken? “Het Keurmerk Veilig Buitengebied is een aanpak waarbij publiek-private samenwerking centraal staat. Betrokken zijn politie, gemeente, brandweer, omgevingsdiensten, de natuurbescherming, jagers, buurtschappen en agrariërs. We laten ook vogelwerkgroepen of wandelverenigingen aanha- ken. Het CCV brengt deze partijen bij elkaar. Samenwerking is de eerste stap. Bij een soortgelijk project in het Gelderse Bronckhorst deed een jager die op een hoogzit zat een mel- ding van drugsafval. Hij zag het gedumpt worden. De politie wist niet waar hij precies zat en kwam te laat. Door samen te werken moet dat veranderen. Daarbovenop willen we informatie analyseren en meer bewustwording in het gebied creëren. Dat gaan we doen met informatieavonden. We leg- gen uit wat de risico’s zijn, waar mensen naar moeten kijken en we roepen op om verdachte situaties te melden. Op die avonden nemen we de wijkagent mee om een relatie op te bouwen met bewoners. Vaak weten bewoners niet eens wie dat is. Een wijkagent merkt al snel wie wat weet en wat wil melden. Uiteindelijk is het doel om een gebied of gemeente een keurmerk te geven. Dat kan wanneer er maatregelen met elkaar zijn vastgelegd.” Hoe schat u de bereidheid in om verdachte situaties te melden? “Als je kinderen drugs gebruiken, dan is het aannemelijk dat die drugs uit jouw omgeving komen en in jouw omgeving geproduceerd worden. Als daar niks mee gedaan wordt, vind je dat vervelend. Wij zien dat de bereidheid om verdachte situaties te melden er is, zolang we aandacht aan het onder- werp geven. Dit doen we met informatieavonden, folders en de website www.nhdrugsalert.nl.” Moeten ondernemers bang zijn voor hun privacy? Bij actieve bedrijven is er controle door de omgevingsdienst. Waar lege panden staan is bekend in de gemeente. Als er iets toch onduidelijk is of er komt een melding, dan kan de omgevingsdienst aankloppen en vragen stellen. Het hoeft niet meteen foute boel te zijn. Wij zijn gericht op preventie en proactie. Met andere woorden: risico’s uitleggen, maat- regelen nemen en aangeven waar verhuurders op moeten letten. Daarnaast is één signaal geen signaal. Er wordt altijd gekeken naar meer omstandigheden. Als het gaat om een burenruzie, halen we dat eruit. Zelf vind ik dat de gemeenschapszin moet terugkomen. Let op elkaar. Heeft een buurman het moeilijk, ga het gesprek aan. Niets melden en wachten tot het fout gaat lijkt misschien een voordeel, maar kan nadelige gevolgen hebben. De grond om het bedrijf kan verontreinigd zijn. In het water kan ook drugsafval gevon- den worden. Schuim, vis- en plantsterfte zijn herleidbaar naar XTC. Maar er is nog te weinig bekend over de gevolgen van vervuild water voor agrarische producten.”

‘Drugsafval kan grond verontreinigen’

In Heiloo hadden ‘vriendelijke vissers’ een pand gehuurd. Niemand had iets door. Hoe kunnen ondernemers weten dat er iets niet klopt? “Dekmantels zijn vaak vissers, aannemers- en schoon- maakbedrijven. Je kunt maar één keer ‘nee’ zeggen. Dat is alleen de eerste keer als ze het vragen. Zorg altijd dat je als verhuurder een goed contract hebt. Neem geen contant geld aan, zet erin dat je het pand wilt controleren en dat er geen andere sloten gebruikt mogen worden. Een goed contract kan afschrikken. Voorkomen is beter dan genezen. De ver- huurder blijft namelijk verantwoordelijk en is aansprakelijk. Wanneer er sprake is van een vermoeden of zelfs een bedrei- ging, meld dat via Meld Misdaad Anoniem. Meldingen wor- den geanonimiseerd zodat degene die een melding maakt echt anoniem blijft en niet als getuige genoemd kan worden. Op de bijeenkomsten willen we uitleggen waar men op moet letten. Een hennepteelt heeft ongeveer zestig facilitairs. Wie levert voedingsstoffen zoals potgrond en wie knipt de oogst? Soms worden er kelders gegraven. Dat moet opvallen. Of een loonwerker moet iets vermoeden. Parkeert een auto strak langs de deur of in de schuur? Dat is een vraagteken. Worden er alleen maar gasflessen gehaald en niet geruild? Dat is ook een signaal.”

8

11 september 2020

C O L UMN

Corona

Jennie Veninga Tulpen- en lelieteelt Hijken, Drenthe jennie@veningahijken.nl

Bij de eerste aangekondigde maatregelen van afge- lopen voorjaar was ik overdonderd door het feit dat we hier in Nederland met corona te maken kregen. Ik was onder de indruk van de cijfers van het aantal mensen op de intensive care en de daarmee samen- hangende werkdruk van het ziekenhuispersoneel. We stelden de vraag hoe we er op ons bedrijf mee om moesten gaan. Het aantal stoelen om de kanti- netafel werd gehalveerd, zodat we tijdens de pau- zes de anderhalvemetergrens konden aanhouden. De katoenen handdoeken werden vervangen door papieren handdoeken en we hebben een voorraad handzeep ingeslagen. Bij de verwerking van de tul- penoogst hebben we plastic schermen geplaatst boven de lijn. De maatregel om geen handen te schudden vind ik nog wel de lastigste. Het gaat zo vanzelf dat je bij bezoek je hand uitsteekt om ie- mand te verwelkomen. Onze Poolse medewerkers konden wel komen, maar wanneer ze weer thuis waren moesten ze eerst twee weken in quarantaine. Uiteraard zaten ze daar niet op te wachten. Geluk- kig is deze maatregel er weer vanaf. Bij ons op de werkvloer veranderde er niet zo veel. Land bewerken, zaaien en planten, kunstmest strooien en spuiten; het ging net als in voorgaande jaren gewoon door. Op kantoor kunnen we ander- halve meter van elkaar af zitten, dus ook dat werk ging door. Het enige wat anders was, was dat er minder bezoek kwam. Nu we inmiddels een half jaar in het coronatijdperk leven, merk ik dat de meeste mensen er makkelijker mee omgaan. Naar- mate de tijd verstrijkt, wordt het steeds lastiger om de regels goed op te volgen. We willen wel, maar we moeten onszelf zoveel ontzeggen. Het feit dat er in Drenthe niet veel coronagevallen zijn, speelt een rol. Het verhaal van de monteur van de verwer- kingslijn zorgt ervoor dat ik weer met de neus op de feiten word gedrukt. Hij ging met een groep van zes op wintersport en alle zes kwamen besmet met corona weer thuis. Zo’n verhaal maakt duidelijk dat de maatregelen er niet voor niets zijn. Tegelijkertijd vraag ik me dan af: wanneer kunnen we terug naar normaal?

11 september 2020

11 september 2020

11 september 2020

9

11 september 2020

Digitale vakbeurs ‘smaakt naar meer’

P lantarium zocht samenwerking met instagrammer Mr. Plantgeek, de Brit Michael Perry. De groenlief- hebber heeft 28.000 volgers op zijn socialmediaplat- form. Aanvankelijk zou de plantengek een deel van het programma presenteren vanuit het Plantariumgebouw in Hazerswoude-Dorp, maar de quarantaineregels als gevolg van corona maakten dat praktisch onmogelijk. Al streamend werd Mr Plantgeek toch in het programma gevlochten, en kon hij onder meer vertellen over de laatste trends op het gebied van bloemen, planten en tuinieren. Behalve Perry waren Greenity en boomkwekerijwebsite en -blad Boom in Business bij het evenement betrokken. Beurs- manager Jan van Seventer wilde met de samenwerking een ‘breed platform’ voor de sector optuigen. Volgens Griep is dat gelukt. Hoewel de voorzitter hoopt dat volgend jaar weer een fysieke beurs wordt gehouden, ziet hij grote kansen voor een combinatie met digitale evenementen. Met 10.000 bezoeken aan de plantariumwebsite direct na afloop van het tweedaagse livestreamevenement en ‘talloze positieve reacties’, sprak Griep van “matchmaking greenspi- ration” in de praktijk. “We zijn er trots op dat we een we- reldprimeur in de boomkwekerij- en vasteplantenvakbeur- zen mochten brengen. Een volledig digitale editie, waarmee we ondanks corona toch onze buitenlandse relaties konden en kunnen bereiken.” Zestig procent van de kijkers kwam uit Nederland, de ove- rige 40 uit het buitenland. Griep: “Dat komt overeen met de verhoudingen die we altijd zien bij onze fysieke beurs.” Groot verschil was dat het Plantarium-gebouw nagenoeg leeg was, op een studio en de opstelling van een aantal noviteiten na. Vanuit die studio zijn twaalf gesprekken uitgezonden over onder meer de markt, de toekomst, trends, precisietechniek, familiebedrijven, de keuringscommissie, trends en er was een afsluitend café waarin de afgelopen beursdagen werden besproken. COMMISSIELEDEN ONDER DRUK? Greenity-redactrice Monique Ooms sprak met secretaris Ro- nald Houtman en leden Leon van Lint, Jaap Wezelenburg en Kees Jan Kraan over het werk van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen (KVBC), die onder meer de keuring van de nieuwigheden ter hand nam. Of de commissieleden wel eens onder druk worden gezet voor een keuring, wilde Ooms weten. Houtman: “Er is wel eens discussie na afloop en dat is logisch. Iedereen vindt zijn eigen kind het mooist. Als secretaris keur ik zelf niet mee, maar geef ik wel aan hoe de commissie tot het oordeel is gekomen. Al wordt er wel eens gemopperd door de inzenders, het is altijd uit te leggen. Meestal komt het dan wel goed.” De KVBC-leden hebben zelf overigens nog nooit goud ge- wonnen bij een keuring. Ze keuren uit ‘pure liefhebberij’ en vergroten ook nog eens de assortiments- en vakkennis, ver-

De afgelopen week gehouden digitale editie van Plantarium is volgens voorzitter Jan Willem Griep een succes. “Dit smaakt zeker naar meer”, refereert hij aan de livestreams die op 2 en 3 september zijn gehouden. Ook Greenity bracht twee edities van Greenity Talks vanaf de beurs in het Plantarium-gebouw.

Tekst: Hans van der Lee | Fotografie: René Faas, Plantarium

GEMIST? Het volledige programma van Plantarium Digital Expo is na gratis registratie terug te kijken op www.plantariumdigitalexpo.nl.

Mr. Plantgeek Michael Perry bleef vanwege corona in Engeland, maar was toch betrokken bij de vakbeurs.

10

11 september 2020

Wouter den Hollander, gespreksleidster Monique Ooms, Kim van Haaster en Mathijs van Houtum bespraken familiebanden en marktbenaderingen in Greenity Talks.

klaarden de leden tijdens Greenity Talks. Ze kunnen nog wel nieuwe, jonge leden gebruiken. Dat heeft de KVBC voorname- lijk zelf in de hand, bleek uit het gesprek. Voor het keurings- werk word je namelijk gevraagd. “Al zijn kwekers die zich aanmelden natuurlijk altijd welkom”, voegde Houtman toe. VAN BOLLENKWEKER TOT POSTERBOY Ooms sprak in Greenity Talks ook met drie ondernemers uit familiebedrijven, die duidelijk een eigen markt hebben gevonden. Zo legde Wouter den Hollander uit dat hij binnen familiebedrijf Kolster BV de ruimte kreeg om de online ver- koop van tuingereedschap via Bol.com op te zetten. “Marke- ting is daar heel belangrijk bij en daar kan de boomkwekerij nog veel stappen in zetten”, zei Den Hollander. Mathijs van Houtum ambieerde een carrière in de horeca, maar stapte uiteindelijk toch in het familiebedrijf. Biologische kwekerij Van Houtum levert ook biologische potgrond via Bio-Kultu- ra en inmiddels bestiert Van Houtum die neventak al weer even. “Ervaringen uit mijn horecaloopbaan kon ik goed gebruiken in het klantcontact. We breiden nog steeds uit”, verklaarde Van Houtum. Kim van Haaster legde uit hoe zij in een discotheek op Ibiza de Nederlandse kweker en exporteur Hein van Haaster tegen het lijf liep. Het klikte op vele fronten en inmiddels zijn de twee een stel. Kim van Haaster heeft een achtergrond in de cosmetica en lanceerde een schoonheidsproduct op basis van inhoudsstoffen uit tulpen. En Hein? “Het is mijn eigen be- drijf, maar Hein is wel posterboy voor de lijn”, bekende Kim van Haaster. De drie ondernemers spraken over het belang van netwerken, marketing en over de voordelen van korte lijnen binnen familiebedrijven. Die maken snelle beslissin- gen mogelijk.

Double Play Doozie krijgt goud

Inzending Double Play Doozievan Valkplant heeft de goudenmedaille van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen (KVBC) gekregen op Plantarium2020.Zilver ging naar Tiny Tampavan Van Vliet NewPlants, Del- genius Breezinvan All Plants, Feathers Flamingo enCoppertopvan Plantipp. De KVBC-jury kende ook nog acht bronzenmedailles toe. De volledige uit- slag van de KVBC Summer Challenge2020 staat op de Plantarium-website.

11 september 2020

11

11 september 2020

12

11 september 2020

Nico en Antoinette Zonneveld waren 35 jaar terug boekhouder en datatypiste. De plantenliefhebbers gaven hun baan op en begonnen in de zomerbloemen. Nu zijn ze al ruim twintig jaar vasteplantenkwekers. De kwekerij in Heerhugowaard richt zich niet op het gangbare sortiment, maar juist op bijzondere planten. Vasteplantenkwekerij Nico Zonneveld Buitengewoon aanbod

Tekst: Lilian Braakman | Fotografie: Dick Breddels

V asteplantenkwekerij Nico Zon- neveld in Heerhugowaard ligt op fietsafstand van Alkmaar. Het is even de Middenweg vinden en die kilometerslang blijven volgen. Het centrum voorbij, langs vele woonwijken en het spoor over. Als de huizen verder uiteen staan, ben je er bijna. Bij aankomst staat Nico Zonneveld meteen op en biedt een kopje thee aan. Samen met zijn vrouw Antoinette zit hij overheerlijk in hun zelfgebouwde overkapping van Braziliaans hout. Er hangt een schilderij van Nico en Antoinette. “Gekregen van onze kinde- ren en gemaakt door Cees Verkerke, van de Zintuigentuin in Heerhugowaard”, informeert Nico direct vol trots. Onder het genot van een kopje thee vertelt Nico over de het ontstaan van de vasteplantenkweke- rij, nu zo’n twintig jaar geleden (zie kader). Met regelmaat komen er klanten binnen. Antoinette schiet te hulp wanneer nodig. Om vragen te beantwoorden of om af te rekenen. Planten inpakken en tillen naar de auto doet ze zonder problemen. “Wij leveren aan iedereen die planten wil hebben. Dat zijn collega-kwekers in Nederland en België, maar ook hoveniers, tuinontwerpers en consumenten”, laat Nico weten. De kwekerij is van woensdag tot zaterdag open voor consumenten. Op maandag en dinsdag maken ze samen gro- te orders klaar. Op donderdag is Antoinette op de kwekerij en doet Nico zijn rondje.

11 september 2020 BIJZONDERE PLANTEN Tijd om de kwekerij te laten zien. Vol en- thousiasme loopt Nico vooruit. Hij vertelt dat er op de kwekerij geen chemie wordt gebruikt, enkel plantversterkers. “Hier is de schaduwafdeling”, hij wijst naar een veld aan zijn linkerhand waar een groot, groen doek overheen is gespannen terwijl hij op zijn klompen naar achteren door- loopt. “Kijk, hier hebben we ons siergras. Dit reuzenriet (Arundo donax) is wel vier meter hoog.” Hij loopt door naar een vol- gende plant. Dit is leverkruid (Eupatorium perfoliatum). Een vlinder- en bijenplant. Zie maar hoeveel vlinders erop zitten.” Van achter naar voren kijkend staat bijna elk plekje op de kwekerij vol. Alle planten staan in verschillende formaten potjes. Op 3.500 vierkante meter staan zo’n 3.000 verschillende variëteiten. Soms één plastic kratje gevuld met p9-potjes, vaak een stuk Planten wegbrengen, of ophalen. In ieder geval stopt hij altijd in Boskoop. Tussen het verkopen en klaarzetten van orders door, is er aandacht voor de planten. Deze periode moet er vooral onkruid ge- wied worden. Maar ook gaat het opplan- ten van nieuwe stekken door, net als het bemesten. Water geven gaat tegenwoordig automatisch. “De sproeiers hebben we ons- zelf een paar jaar geleden cadeau gedaan. De kinderen gingen de deur uit en we wor- den toch wat ouder”, vertelt Antoinette.

13

11 september 2020

Bijna alle vaste planten staan in plastic kratten. Zo kunnen Antoinette en Nico Zonneveld de planten makkelijk verplaatsen.

of vier kratjes per variëteit. Alles staat op een voor de ondernemers duidelijke volgorde. Zelfs Tricyrtis (paddenlelie), een zeldzaam plantje, hebben ze staan. Antoi- nette wijst ze aan. Ze kunnen 28 verschil- lende cultivars leveren. Deze vasteplantenkwekerij richt zich niet op het gangbare sortiment, maar op bijzondere planten. Op een oude steekkar staan 24 potten met stekken van nieuwe cultivars. “Ik test ze uit en dan kijken we of we ermee doorgaan. Dat doe ik tevens voor collega’s. Er zijn niet zoveel kwekerij- en meer met zo’n groot aanbod”, laat Nico weten. Op de vraag of hij ooit wel eens zelf is gaan kruisen, zegt hij direct ‘nee’. “Daar komen we niet aan toe. Ooit heb ik een toevalstreffer gehad met Lythrum ‘Sunfield’s Beauty’. Maar dat is het.” Jaarlijks verkoopt het bedrijf zo’n honderd- duizend potten. “Deze potten we allemaal met de hand”, zegt Antoinette. “We doen geen eenjarige planten meer. Daar zijn we mee gestopt. We doen alleen vaste planten en siergrassen.” Het bedrijf werkt veel samen. Kwekerij Piet Vrugt uit Hensbroek levert de stekken. Bij zijn broer Gert-Jan van G.J. Zonneveld uit Bakkum staan de vollegrondsplanten. De biologische bloem-

Van snijbloemen naar vaste planten Nico en Antoinette Zonneveld (beiden 66 jaar) begonnen 35 jaar geleden met een snij- bloemenkwekerij. Nadat de veiling Beverwijk stopte, konden ze in eerste instantie in Aal- smeer nog kleine partijtjes leveren. Toen dat steeds moeilijker werd en de kosten stegen, gingen ze over op potten en kwamen zo in de plantenverkoop. Dat is nu ongeveer twintig jaar geleden. Net als toen ze in de snijbloe- men zaten, hebben ze van veel verschillende partijen een beetje. Ze verkopen zo’n 3.000 verschillende vaste planten. Variërend van 50 tot 500 potjes per cultivar, net hoe groot de vraag is.

Pycnanthemum muticum.

Eupatorium perfoliatum.

14

11 september 2020

Het opplanten van nieuwe stekken gaat nog op de ouderwetse manier: met de hand.

bollen die ze verkopen, komen bij Huiberts Biologische Bloembollen en V.O.F. De Driehoek vandaan. Daarnaast levert J. van Zoest Clematis. Door de laatste samenwer- king kunnen ze 361 verschillende cultivars aanbieden. Omdat de kwekerij zich richt op bijzondere planten, is al te raden dat niet het gangbare assortiment tulpen te koop is. “We richten ons meer op botanische tulpen. Daarnaast verkopen we Allium, Anemone, Colchicum, Frittelaria, Ipheion, Eremurus en meer aparte bolgewassen.” In september organiseert de kwekerij een bloembollendag. Dit soort themadagen wordt normaal volop gehouden. Daarnaast komen met regelmaat tuinclubs langs. An- toinette: “Deze activiteiten gaan door coro- na uiteraard niet door. Normaal ontvangen we tuinclubs uit heel Nederland, en zelfs België.” Daar stopt het klantencontact niet. Zo vertelt Nico over ‘De Groene Route’, die vijf jaar geleden is opgezet met enkele an- dere bedrijven. “Bij de bedrijven, tuinen en groenontwerpers die meedoen, zijn eerlijk en duurzaam geteelde planten te zien en te koop.” De Groene Route biedt bezoekers inspiratie voor een grotere diversiteit in de tuin en moedigt aan tot aankoop van mili-

11 september 2020 bananenplanten, Crocosmia, Eucomis, gembers, Rudbeckia en kruiden. Nico wil wat bijzonders uit de kas laten zien. Hij loopt naar Miscanthus nepalensis, een siergras met haast gouden bloemen. Bij aanraking voelt de bloem superzacht aan. “Deze plant geeft kleur in de winter. Eveneens mooi in de winter is Glycyrrhiza yunnanensis. Ook wel Chinees zoethout genoemd.” Antoinette pakt de plant erbij. “De plant kan twee meter hoog worden.” Nico noemt de sterke eigenschappen: “De zaaddozen worden zo groot als pingpong- ballen. In de winter kleuren deze zaad- dozen bruin. Daardoor heeft de plant een fraai wintersilhouet.” GOUDEN BLOEMEN Op het terrein is nog een kas. Daarin staan eu- en diervriendelijke bloemen en planten. Naast het kassahokje staat een grote tafel. Alles daarop is eetbaar. Er staan bijvoor- beeld Japanse munt (Perilla, ook wel biefstukplant genoemd) en bergmunt (Pycnanthemum muticum). “Bergmunt bloeit ook heel mooi. Je ziet deze bijna niet in Nederland.” De bladeren zijn geschikt om thee van te maken of te ge- bruiken door het eten.

15

11 september 2020

Voortekenen broeiseizoen zijn goed

Het nieuwe broeiseizoen tulp staat voor de deur. Met een extreem seizoen in het achterhoofd door corona, zijn de voortekenen goed. Broeiers noemen diverse redenen, zoals een lagere bollenopbrengst, maar ook ‘corona-oorzaken’, zoals een grotere vraag naar Nederlandse snijtulpen. Toch is er onrust. Sommige broeiers hebben historisch lage contractprijzen vastgelegd.

verdwijnen. “Mensen hebben het ontdekt als tijdsbesteding of als gemak.” Bij de stalletjes namen mensen meer tulpen mee en ook bij bijvoorbeeld supermarkten ziet de broeier de afgelopen jaren de minimale verkoopeenheid vaker toenemen. “Tulpen zijn tijdens de covid-19-uitbraak een be- trouwbaar product gebleken. Het staat er iedere morgen in voldoende aantallen en het kan per vrachtwagen door heel Europa heen.” Een andere opsteker is dat het seizoen wat langer kan zijn: 2020 kent een week 53 en de bollen zijn vroeg broeirijp. De verhalen dat de tulpenbollen eerder in stadium G zijn, weerlegt CNB-teeltadviseur Yorick van Leeuwen deels. “Als we het vergelijken met vorig seizoen, is dit seizoen iets eerder. Maar wanneer we het vergelijken met een normaal seizoen, valt dat mee. Franse bollen zijn zeven dagen eerder. Onder plastic geteeld is vier dagen later. Zeeuwse bollen zijn gelijk tot net iets later en Hollandse bollen zijn normaal tot iets vroeger.” In andere woorden: de verwachte start van het broeiseizoen met Hollandse tulpen is 10 december. “Mits deze bewaard zijn bij 20 graden”, voegt Van Leeuwen toe. Dat supermarkten langer doorgaan met de verkoop, stemt Tulips4all optimistisch. “Voorheen was Pasen voor Duitsland het eindpunt, maar vorig jaar werd tot Moederdag goed doorverkocht. Sommige Engelse supers gaan zelfs door tot 1 juni.” Kreuk merkt dat de leveringsweken helemaal worden ingezet. “Wij hebben al jaren een klant die tot Moederdag doorgaat. Weken 17 en 18 zijn voor ons de drukste weken van het jaar geworden en die tulpen gaan voor een nette prijs de deur uit.” Op 31 december 2020, tijdens het broeiseizoen, stopt de overgangsperiode die na de Brexit is ingesteld. De meeste tulpen van Karel gaan naar Engeland. Eerst hield de broeier alle ontwikkelingen rondom de Brexit in de gaten. Nu wacht hij het af. “Er is nog steeds geen zicht op. De afspraken met supermarkten zijn gemaakt, maar het moet nog wel gebeu- ren.” ZELFDE AANTAL STELEN Tulips4all produceert dit broeizoen per saldo evenveel stelen als vorig jaar, zo’n 700 miljoen. Kreuk verwacht niet dat andere broeiers, op een enkeling na, meer gaan produceren. Ook Van Leeuwen verwacht niet meer stelen; eerder gelijk aan vorig jaar of een lichte krimp. “Wij zien geen topbol- lenoogst. Diverse hoeken vielen tegen, waardoor sommige kwekers aantallen missen, maar het is minder erg dan ver- wacht. De bollenopbrengst ligt 10 procent lager ten opzichte van vorig jaar, dus in potentie zijn er minder stuks beschik- baar.” Het werkelijk aantal stelen blijft koffiedik kijken. “In de exportmarkt is er dit seizoen immers minder ver- kocht aan het buitenland”, weet Van Leeuwen. “Er blijven dus meer bollen in de Nederlandse markt liggen. Er zijn kwekers, niet veel, maar ze zijn er, die hun onverkochte

Tekst: Lilian Braakman, Ellis Langen | Fotografie: René Faas

H et broeierscollectief Tulips4all met daarin 24 broeiers, goed voor ongeveer 30 procent van het Nederlandse tulpenaanbod, is positief gestemd. Volgens hen wordt de vraag naar Nederlandse tul- pen groter dan vorig jaar en dat hoort in een normale markt te resulteren in een goede prijs. Voor de groeiende popula- riteit voert het collectief uiteenlopende oorzaken aan. Een paar daarvan hangen samen met corona, legt broeier Niels Kreuk uit. Zo broeien telers in het buitenland minder, omdat zij het lastiger hebben door corona. “Maar in die markten ligt natuurlijk wel een bepaalde vraag.” Ook Bert Karel van Karel Bolbloemen ziet daar kansen. “Er zijn minder bol- len voor buitenlandse broeiers. Dat tekort kan aangevuld worden met Nederlandse tulpen voor de juiste prijs.” Karel maakt zich wel enigszins zorgen of de transportkosten van luchtverkeer gaan stijgen en of er voldoende capaciteit is. “De vracht moet niet duurder zijn dan de tulpen.” Kreuk verwacht minder concurrentie van bloemen uit Afri- ka; de luchtvracht is nog steeds duur en wellicht zijn er daar stoppers. Daarnaast liet de coronatijd zien dat in Nederland de consumentenverkoop flink omhoog kan. Via stalletjes en online werd veel verkocht. Veiling Royal FloraHolland be- aamt dat. Coen Verspeek, productmanager snijbloemen: “We zien kwekers die meer direct verkopen via webshops. Deze ontwikkeling zal zich naar verwachting verder doorzetten.” Ook Kreuk ziet de online verkoop en stalletjes niet zomaar

16

11 september 2020

partijen deels zelf gaan broeien of op deelbouw bij een broeier laten afbroeien.” De adviseur is langs zijn broeiklan- ten geweest en concludeert daaruit dat bijna iedereen op het gebruikelijke areaal zit. “De kassen gaan vol. Contracttelers, grote en normale broeiers zitten vol. Alleen bij kleinere broeiers zien we een bescheiden krimp.” Van Leeuwen kijkt positief naar komend broeiseizoen. “Corona hangt boven de markt. Vorig jaar is een hoop gestort, maar de stelen liepen wel weg. De marktpotentie is aanwezig.” Deze ontwikkeling benoemt Karel ook: “Na corona zijn er veel tulpen verkocht. Als die markt er nu weer is, resulteert dat in een goede vraag.” Veiling Royal FloraHolland gaat hierin mee: “Zoals de bloemensector zich nu ontwikkelt, geeft dat goede hoop op een positief seizoen. Zolang markten open blijven en mensen veel thuis blijven, zal er vraag zijn naar tulpen.” RUG RECHT HOUDEN Kreuk verwacht dit broeiseizoen goede prijzen te gaan ma- ken, zowel in de voorverkoop als op de klok als later bij de dag- en weekverkoop. Eind september hoopt hij 50 procent van zijn productie op voorhand te hebben verkocht. Het valt hem op dat dit jaar het onderhandelingsspel harder wordt gespeeld door de tussenhandel en supermarkten. Ook is er paniekvoetbal bij broeiers die vorig jaar de boot heb- ben gemist en hierdoor veel voor de klok moesten zetten.

“Dat heeft ze veel geld gekost. Dat zijn broeiers die aan de onderkant van de markt zitten. Zij hebben nu al contracten met tussenhandelaren afgesloten die aan grote supermarkt- ketens leveren voor een veel te lage prijs.” Het zou gaan om een prijs van rond 11 cent. “Die broeiers hebben voor zekerheid gekozen. De enige zekerheid die ze echter hebben, is dat ze komend jaar weinig tot niets zullen verdienen.” Voor de start van het broeiseizoen doen dit soort ‘prijsverha- len’ altijd wel de ronde. Kreuk: “Maar het genoemde prijsni- veau is dit keer wel historisch laag en die prijs blijft hard- nekkig rondzingen.” Ook Karel hoort die verhalen. “Iedereen heeft een andere mening over het prijsniveau. Ik voorzie een redelijk goed seizoen. Er is veel vraag.” Het maken van lage prijzen is volgens Kreuk nergens voor nodig. “De tulpenver- koop verliep vorig broeiseizoen prima en de kaarten liggen nu zelfs gunstiger. Er zijn ook broeiers die gewoon tegen de- zelfde prijs als afgelopen jaar of iets meer verkocht hebben aan supermarktketens.” Hij adviseert collega-broeiers de rug recht te houden. Kreuks prijs moet zeker in de buurt van 12 cent liggen met daarin nog onderhandelingspositie voor wie fust en karren regelt. “Ik verkoop ze nu niet voor een minde- re prijs. Dat kan later nog. Mijn doel is om tegen een eerlijke prijs te verkopen. De relatie tussen leverancier en afnemer hoort gelijkwaardig te zijn. De een kan niet zonder de ander. Gelukkig staan meer broeiers er zo in.”

11 september 2020

17

11 september 2020

MODERNE AALTJESBESTRIJDING IN BLOEMBOLLEN

• Uniek • Doeltreffend • Gebruiksvriendelijk

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

T E C H &M E C H

Inde rubriek Tech&Mech is er aandacht voor zowel nieuwe als vernieuwende producten uit de sector. Een plek waar techniek en mechanisatie structureel aandacht krijgen.

Automatisch kratten uitvouwen

Krattenuitvouw- machine Reintjes Systems www.reintjessystems.nl

Tekst: Ellis Langen Fotografie: Reintjes Systems

De beginnende onderneming Rein- tjes Systems heeft een automatische krattenuitvouwmachine ontwik- keld. Deze spaart tijd en arbeid. Het bedrijf is in 2015 door eigenaar Joost Reintjes opgericht. Het legt zich toe op de ontwikkeling en rea- lisatie van uiteenlopende mechatro- nische oplossingen als assemblage-, bewerkings-, en verwerkingsmachi- nes. In 2019 kwam Reintjes tijdens zijn afstuderen aan de Fontys Hoge- scholen in Venlo op het idee van de automatische krattenuitvouwmachi- ne. “Ik ben de school dankbaar dat ik heb mogen afstuderen op mijn eigen idee. Hierdoor heb ik tijdens mijn studie al het voorwerk kunnen doen.” Hoewel de machine nog officieel op de markt geïntroduceerd en zelfs nog gebouwd moet worden, heeft Reintjes een eerste machine verkocht aan een groentebedrijf. Die wordt in september uitgele- verd. “Voor deze klant gaan we een ontstapelaar en een automatisch krattenuitvouwsysteem bouwen. Daarnaast wordt de machine op wens van de klant uitgebreid met een automatisch(e) stapelaar, invoer- systeem, uitvoersysteem en depalle- tiseermodule”, aldus Reintjes. IEDER TYPE KRAT Er bestaan al krattenuitvouwma- chines, maar die kunnen maar één standaardmaat openvouwen. Het unieke aan deze uitvouwmachine is dat het instelbare softwaresysteem flexibel inzetbaar is voor ieder type krat, aldus het bedrijf. “De afmetin- gen maken niet uit. Met één druk op de knop kan geswitcht worden

vaak een tijdrovende en arbeidsin- tensieve klus is, tot het verleden. Kurvers: “Het geeft een lagere perso- neelsafhankelijkheid, besparing op manuren, hogere productiesnelheid en een consistent productieproces. Daarnaast vindt personeel het vaak eentonig werk.” ANDERE SECTOREN Een tweede machine is nagenoeg verkocht en de onderhandelingen met vier andere klanten in de groente- en fruitsector gaan snel. Voorlopig focust Reintjes zich op de voedingsmiddelenindustrie. Aan de verwerking van opvouwbare lelie- kratten denkt hij nog niet. “Maar we zijn erg benieuwd naar de behoefte van dit marktsegment. We kunnen oplossingen op maat bieden. Onze automatische krattenuitvouwmachi- ne is modulair opgezet en daardoor makkelijk uit te rollen naar andere sectoren.”

naar een ander type krat”, aldus Dennis Kurvers, die de marketing doet. Doordat verse producten zo met een hoger tempo verwerkt kun- nen worden, en verser en sneller op de markt verschijnen, ontvangt het groentebedrijf subsidie op de inves- tering. De omschakelingstijd naar andere kratten duurt maximaal 3 minuten. Middels twee haken en sensoren worden de kratten in min- der dan 3 seconden opengevouwen. De capaciteit van de machine is 1.200 per uur bij 600 mm x 400 mm kratten en 2.400 per uur bij 400 mm x 300 mm kratten. MACHINES TOEVOEGEN Volgens het bedrijf is de terugver- dientijd gemiddeld twee jaar, afhan- kelijk van hoeveel er dagelijks aan kratten moet worden uitgevouwen. Kurvers: “Onze potentiële klanten draaien gemiddeld 700.000 kratten per jaar.” Reintjes Systems kan de basisma- chine leveren maar ook aanpassen op de wensen van de klant. De uitvouwmachine is namelijk zo ontworpen dat er machines aan toegevoegd kunnen worden. Met de machine behoort met de hand uitvouwen van klapkratten, wat

Ga voor een filmpje van de krattenuitvouwmachine naar de website van Greenity.

11 september 2020

19

11 september 2020

www.totalsystems.nl

Bel: 0223-522135 of 0653-719915 Fred Steenvoorden

greenity-totalsystems 190611.indd 1

13-06-19 10:38

greenity-steenvoorden 200206.indd 1

06-02-20 10:21

WWW.STAPELBED.COM

Rijksstraatweg 56a 2171 AM Sassenheim

tel: 0252-222580 info@helmus.nl www.helmus.nl

Spoelen voor kwekerij en exportschoon van alle bollen, knollen en (vaste) planten.

Warmwaterbehandelen (koken) met of zonder ECA water van o.a. Allium, Amaryllis, Crocus, Iris, Narcis, Tulp, Aconitum, Astilbe, Hosta, Pioen en vele andere produkten. Behandelingen voeren wij uit volgens richtlijnen van de BKD inclusief behandelingscertificaat en wij hebben veel ervaring met behandelingen ‘op maat’. Kwaliteit: Hufter- en Hooligan proof!! Metalen stapelbare bedden, als enkel of als dubbel bed v.a. E 59,-

Metale nieuwe lockerkasten

Kantinetafels & Stoelen

Matrassen & Kussens

• hang-leg • SNF norm

Een-deurs kast 45x50x185

Industrieweg 30B 2382 NW Zoeterwoude Tel: 071-5230184 info@stapelbed.com

Twee-deurs kast 60x50x185 E 89,- á

E 119,- á

WWW.STAPELBED.COM

koelinstallaties

Stapelbed com pr4 NL VS2 geel.indd 1

20-4-2020 12:51:08

greenity-helmus 191011.indd 1

21-01-20 10:11 28/05/2020 10:45

Stapelbed.indd 1

Contact Tel: +31 (0)223-522036 Fax: +31 (0)223-522481 E-mail: info@omnihout.nl

Bezoekadres Industrieterrein ‘Kooypunt’ Takelaarsweg 2-8 1786 PR Den Helder

adv.pag G62.indd 2

04-03-20 12:19

Advies Voor iedere situatie op maat. Kennis van beluchting en product. Ontwerp van installaties.

Klimaattechniek Bulb Climate Controller (BBC) voor ideale klimaatbeheersing in zowel droog- als bewaarsituaties.

Systemen en units Drogen en/of bewaren. Hoogwaardige uitvoering. Innovatief en energiebesparend.

Ventilatoren Klima ventilatoren. Gelijkstroomventilatoren.

Kisten Dichte of lattenkisten. Multiplex of betonplex. Iedere afmeting mogelijk.

5 M I NUT EN

Na zijn studie MBO Plantenteelt aan het Clusius College in Hoorn ging Gijs Mulder in 2017 in het familiebedrijf werken. Mulder Tulips in Rutten is gespecialiseerd in tulpen maar teelt sinds dit jaar ook Amaryllis. Daarmee maakt het bedrijf zich minder kwetsbaar. ‘Kennis uitwisselen is belangrijk’

Bloembollen zijn… “Mijn passie. Als kind liep ik al druk rond op het bedrijf. Ik vond het leuk om mijn familie en de werknemers te helpen met de werkzaamheden. Ook het mechanische gedeelte heeft mijn interes- se. Twee jaar geleden heeft ons bedrijf de switch gemaakt naar nettenteelt. Ik vond dit een interes- sante periode, omdat dit een grote verandering was waarbij van alles kwam kijken, zoals een grote omslag in het machinepark. Ik vond het mooi om mijn bijdrage hieraan te leveren met de ervaring die ik heb opgedaan bij mijn stages in binnen- en buitenland. Inmiddels zien we door deze verande- ring grote voordelen ontstaan.” Wat je echt gezien moet hebben, is… “De bollenteelt in Nieuw-Zeeland. In mijn laatste schooljaar van het Clusius College moesten wij een buitenlandse stage lopen. Ik heb toen samen met een klasgenoot gekozen voor Haakman New Zealand Bulbs. Daar hebben wij twee maanden ge- werkt in de oogstperiode. Het werken daar was van beide kanten zo goed bevallen dat ik het volgende seizoen daar weer aan de slag kon. Inmiddels heb ik daar vier seizoenen achter elkaar geholpen met de oogst en de verwerking van de bollen. In deze periode heb ik ontzettend veel geleerd en daarnaast ook veel van dit mooie land kunnen zien.” Wat mij drijft, is… “Samen met mijn familie en collega’s succesvolle seizoenen draaien. Elk seizoen heeft weer andere mooie kanten, of het nou gaat om het voorjaar, de oogst in de zomer of het planten in de herfst. Ook vind ik het mooi om nieuwe ideeën te bedenken zodat we het productieproces efficiënter kunnen laten verlopen. Kennis uitwisselen vind ik ook erg belangrijk, om zo verder te komen met vragen die zich in het bedrijf aandienen.”

Gijs Mulder 23 jaar Allround medewerker Mulder Tulips

Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas

In deze coronatijd… “Zie ik de eenzijdigheid van alleen tulpen telen als een nadeel. We hebben in het verleden gekozen voor specialisatie in de tulp en dit bood zeker zijn voordelen, alleen in een jaar als dit met een stroeve afzet is het nadelig. De laatste jaren zijn we op zoek gegaan naar een tweede gewas. Sinds dit jaar zijn we lid van de Dutch Amaryllis Group en zijn begonnen met de teelt van Amaryllis. Ik zie in dit gewas veel potentie, omdat de milieubelasting laag is en de teelt voordeliger is ten opzichte van de buitenlandse Amaryllis. Ook vind ik de Amaryllis een prachtig product met een enorme sierwaarde.” Over vijf jaar… “Zie ik mij als firmant met als uiteindelijk doel het bedrijf voort te mogen zetten. Ik hoop dat tegen die tijd de coronaproblematiek ver achter ons ligt en dat we als sector een manier hebben gevonden om niet over te produceren. Ik denk wel dat dit nog een hele uitdaging wordt, aangezien de ideeën van afgelopen voorjaar over het krimpen van het areaal ook op niets uitliepen. Ook hoop ik dat we met onze Amaryllis-teelt positieve resultaten gaan boeken.”

Volgende keer RUDY VAN STEENBERGEN “De volgende kandidaat is Rudy van Steenbergen van Boltt Machinery in Espel. Hij en medeoprichter Pim de Wit zijn enthousiaste jongens die vol zitten met goede ideeën.”

11 september 2020

21

11 september 2020

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52

Made with FlippingBook flipbook maker