Nykøbing F. - Klager over tyske soldater på skoler, 1943-44

Wehrmacht - Intendant Danemark Az. R 4al4 allg.>45/44

Kopenhagen ,den 23« Mårz 194-4 \

Betr: Forderung des Biirgermeisters Nykobing aufgrund der ausgefiihrten Arbeiten flurch die Fa.H.Petersen. Bezug: dort.Schreiben vom 8.Mårz 1944 An

Nykobing P. Byraad N y k o b i n g /F.

In o.a. Schadenssache liegt das dor.t. Schreiben vom 8.Mårz 44 der hiesigen Dienststelle zuståndigkeitshalber vor. Der Fuhrer der in der Osterschule einquartierten Einheit hat sich zunåchst damit einverstanden erklårt, dass nach ent- sprechender Abtrennung von den von der Wehrmacht benutzten Råumen die fiir die Zivilbevolkerung bestimmten in der Schule belegenen Luftschutzråume zu seiner Verfugung blieben. Kurze Zeit nach Abgabe dieser Erklårung ist ein Sprengstoff- anschlag auf die Osterschule aufgedeckt und vereitelt worden. Seitens des dånischen Sicherheitsdienstes sind Verhaftungen vorgenommen worden. Unter den Festgenommenen war auch ein Mitglied des dånischen" Luftschutzdienstes. Einheitsfuhrer veranlasst, die Benutzung der Luftschutzråume fiir die dånische Zivilbevolkerung zu untersagen. Es kann nicht dem geringsten Zweifel unterliegen, dass diese Massnahme erforderlich war,und dass diese ausschliesslich durch die beabsichtigte Sabotagehandlung dånischer Statsangehoriger veranlasst worden ist. Bei dieser Sachlage sieht sich die hiesige Dienststelle als gesetzlicher Vertreter des Wehrmachtfiskus nicht inder Lage, die entstandenen Umbaukosten zu erstatten, da ausschliesslich, wie bereits betont, das Verhalten dånischer Staatsangehoriger die Zuriicknahme des arspriinglich gegebenen Einverståndnisses erforderlich gemacht hat. Der Schaden ist also nicht etwa durch irgendeinen Wehrmachtsangehorigen verursacht oder verschuldet worden. Diese Tatsache hat im Interesse der Sicherheit der Einheit den

Stabsintendant

Nyk. F. Pol J. Nr

Til

stilles Hr. Politimesteren til Erklæring.

NYKØBING F,. BYRAAd, den 27. Marts 1944. P. B. V. *

»

«

/

Tilstilles Statsadvokaten for særlige /anliggender under Vedlæg­ gelse af en skrivelse af 29.ds. fra Nykøbing F. Byraad med tilhørende Bilag og en Happort af 28.ds. indeholdende en Sagsfremstilling. Sfter de i nævnte Rapport indeholdte Oplysninger maa jeg holde for, at den tyske Værnemagt er pligtig at betale de med Omfo randri ngen forbundne Udgifter Kr. 1.5^0,03, og jeg skal derfor anmode Hr. stats­ advokaten om at ville optage Forhandling med de tyske Myndigheder des- angaaenne.

Politimesteren i Nykøbing F. m.v., den 30* Marts 19W-J-.

A. s . 1 9 - 2 7 0 .

PT/MC. •

Tilbagesendes med Bilag Politimesteren i Nykøbing F. med Bemærkning at jeg anser det for formaalsløst at rette Henvendelse til de tyske Myndigheder om det af Nykøbing F. Byraad fremsatte Erstatningskrav, hvorfor jeg skal henstille at Byraadet henvises til at søge det paagceldende Beløb dækket gennem Krigsforsikringen. STÅTSADV'OKÅ'TÉfT POP. SÆRLIGEiil&IGGSND2R, den 1J?. April 1944. / k J

Tilstilles Nykc___ Henvisning til foran- staaende Skrivelse af 15.ds. fra Statsadvokaten ^br særlige Anlig­ gender. 4 Politimesteren i Nykøbing F. m.v., den 21. April 1944.

Genpart

Rapport Nr. J / * ? / / * /

i

19. Politikreds Nykøbing F. Købstad m. v.

Anholdt ^ den

Kl.

Rapport

Tire- dagen den 28. Marts

19J-4.

Rapport angaaende

I Anledning af vedlagte Skrivelse af 23« Marts 1944 - fra Wehrmagt - Intendant, Dfinemark, Az. R 4al4. allg. 343 / 44 , fremsendt med Paategning af 27• ds. fra Nykø­ bing F. Pyraad vedr. Omkostninger ved Orforandring og Cndretning af offentligt Tilflugtsrum og Hjælpestation m a Sstre Skole i Forbindelse med den tyske Værnemagts Jvertogelse af Skolen, skal jeg herved oplyse følgende: Efter den tyake Værnemagts Overtagelse af Skolen jlev der med Borgmesteren og undertegnede truffet Afta­ ge med Føreren af den i Sstre Skole indkvarterede Enhed om, at Luftværnet fortsat kunde benytte en Del af Skolens 'ældre aom offentligt Tilflugtsrum, naar der blev fore­ jaget visse Afspærringsforanstaltninger (Skillerum, Planke­ værk m.rn.). Kort efter at dette Arbejde var udført erkl. uamme Officer, at den tyske Værnemagt alligevel ikke kun-

Nvk. P. Pol. Hr y 1 / -

CENTRALTRYKKERIET-NYKØBING F

forbundne Udgifter.

ed ;ensyn til, at der kort Tid efter denne Erklsjrings Afgivelse skulde v*re gjort et Forsøg paa Sprængstofattentat mod Cstre ikole, kendes der fra det herværende Politi *3 Ude intet som heiat til* Det danske Politi har ikke foretaget no­ gen Anholdelse**, og man er heller ikice bekendt med, at der i den forsnnsvnte Anledning fra tysk Side skulde være foretaget Anholdelser, ej heller af noget Medlem af den danske Civilbe­ skyttelses tjeneste*

Politiass

'• fif ?

Nykøbing F., den 18 Juli_____ 19 43 •

Hr.

Borgmester å. V. Jensen. Jeg beklager at mar>tte meddele Dem.^t de tyske Soldater,der er ind­ kvarteret paa Teknisk Skole,her ødelagt en stor Del af Skolens Undervis­ ningsmateriel og Inventar. Af Hensyn til,at alt mra være i Orden til Undervisningens 3egyndel- se,bliver vi n.3dt til allerede prs nuværende Tidspunkt rt fremskaffe Erstatning,og jeg udbeder mig derfor Deres Bemyndigelse til aldeles omgaa- ende et foretage de nødvendige Indkøb paa Kommunens ivegning. Trods Oberlajtnant Sauers udtrykkelige Tilsagn til mig om,at man ikke vilde r ire vore Sager,har Soldaterne uden mit Vidende t5mt de fleste rf vore Skabe og anbragt vort Undervisningsmateriel i en Bunke paa loftet. Pra Grund af den utrolige Uorden,hvori det hele befinder sig,vil det ikke før efter en omhyggelig Sortering være muligt at sige,hvad der mra erstattes,men jeg sk^l her nævne,hvad Skolens Pedel og jeg ved en Gennem­ gang k.°n konstatere i øjeblikket: 1. Da jeg afleverede Høglerne til Kontoret erklærede Oberla jtnant Sati.er overfor mig,^t vi ikke behøvede at flytte <-ndet væk fr •' Skabene end«et, vi skulde bruge til daglig,dr Verne magten overhovedet ikke vilde bruge Ska­ bene. Ikke desto mindre h^r nan meget sk:>desl3st puttet alle vore Papirer, Formularer og Tryksager ned paa Bunden af Skabene,hvorde ligger i krøllet og ubrugelig Stand,mens den øverste Del af Skabene bruges til Opbevaring af Fadevarer for Kantinen. Disse Tryks"ger,der er nødvendige ved Skolens Drift(mea øjeblikkelig bestilles for at Vsere ved Haan den ,naar Undervisnin­ gen begynder. Fen iøvrigt er déé meget uheldigt at anvende Kontoret til Kentine ned stærkt åugtende Fødevarer(røgede Ting),nrar alle vore uerstatte­ lige Protokoller opbevares der,og jeg beder Dem overfor Værnemagten paatale,

2.

Nykøbing F., den

19

pt røn ikke h^r for^nlediget,rt vore Ssger blev flyttet, ds msn tog Konto­ ret i Brug til Kantine. 2. J2n Del sf Solisterne hsr sf vore Tegnebrædder og Tegneplrder Irvet Kasser. Tre sf disse Kssser stsarr endnu pra Loftet i ufærdig Stend,mens rndre efter Pedellens Udsagn er brsgt væk frs Skolen.Hvor msnge Tegne­ brædder,der er anvendt,kan vi 3 1o øpg re,før vi faartelt op,hvor mange, der endnu findes i S'råbene,men der msngler i øjeblikket 12 !.!5belplr.der 125 cm x 182 cm,srmt cc. 2o Plader Qoxo/l* Nogle smss Kssser med Lysbilleder er brækket itu,og Hængslerne derfra er ^nvendt prr en af de psa Loftet strø­ ende Kasser. Sn Værktøjskasse tilhørende Pedellen er mvendt ©i rne til Prern- stilling øf omtalte Kasser,og dette Værktøj til V rdi cs .30 Kr er forsvundet Ligeledes er en Værktøjskasse tilhørende SmedeklAssen borte. citf 3« b otole tilhørende Pedelien'var anbragt i aflaaset Sum paa Loftet er » / forsvundet,formentlig anbrrgt i Klasserne. 4 . 3 Stole frr Prisørklsssen,der anvendes til Ysgtlokale,er brækket itu og derefter sst op paa Loftet. 5 . Værst er det med det Undervisningsårterie1,der var i Sksbene i Klssse- lokrlerne. Prr 3 Lokaler har Pedellen psa Soldsternes Anmodning flyttet Sksbenes Indhold op psa Loftet,men frs de ivrige Sksbe h^r Soldaterne uden Pedellens og mit Vidende tømt Skabene og anbrsgt Bøger,Papirer,Fortegninger o.l. i en Bunke prs Loftet — i en frygtelig Uorden. Senere er der blevet trampet hen over det hele,sra det msa befrygtes,at meget efter en Sortering r 5 anskaffes ps^ny. Pette I-'ateriel vil nu blive sorteret,men det vil sikkert tsge mindst 8 >ge rt komne til Bunds i det hele, og først deref&fer vil det være muligt rt sige nøjsgtigt,hv^d der mrs erstattes.

3-

Nykøbing F., den

19

Jeg vilde iivrigt finde det rigtigst,om Borgmesteren og jeg sammen med Kompagnichefen tog det hele i øjesyn snarest muligt,hvis det kan arran- geres helst ^lierede i T’orgen J'nndag* Selv om jeg ved,at Kommunen holder os økonomisk skadeslis,finder jeg, det skete bør pratåles meget kraftogt. Yi fender os taalmodigt i at maatte undvære Skolen og i det uundgaalelige Slid pra Trapper og Gulve,men vi maa stærkt protestere mod,at vort Inventar ødeløgges eller forsvinder. Jeg har i forrige Uge deltaget i et I>:øde med cp .90 Forstandere fra andre Tekniske Skoler»hvoraf mange h^vde maattet aflevere deres Bygning til Brug for den tyske Værnemagt,men ingen. Sieder h^r jeg Indtryk af, at roan har faret saa haardt frem som mod vor Skole. Det er i Virkeligheden min Pligt som Forstander at inberette dette til Handelsministeriet,hvorunder de tekniske Skoler sorterer,men jeg vil dog mene,^t det vil vrre bedst for alle Parter,om vi kan klare Sa en ved en mindelig Ordning. Jeg beder derfor Borgmesteren om,hvis det er muligt,sammen med Oberl*jtnant "^uer og mig ^t besigtige Forholdene. Oberløjtnant Sauer gav os Tilsagn o m , at vore Sager ikke skulde blive rørt,og jeg gaar der­ for ud fra,at den skete Skade er sket uden Oberløjtnantens Vidende.

Stømpeltikst Kf.X> ti.

D ien s ts te l le Feldpostnurrer J 3^ 26# i r a . iarb rr I Bo ________ _

O.TJ., den -"i .April 19^3

V e r t r a g .

Nach Vør^inbarunf? zwischen dem EinheL tafilhrer der i ien a ts te l le Feldpontnummer L 3P 926 , Luftgaupoctamt Hftnburg I , und dem B'irPier­ re ia ter der '• tedt Bykjføing - Faloter tibernimmt die Dienet s t e l l e der D©utschen "ehrmacht die irivate iechnische Hoch3cliule und die nadrrintcnhalle ©la Unterkunft ind lx:*err urne zu den folrenden Min- nuart ierungsvergtitun^en: A. Tecbniache Schule:

zu

139 Be ten

ft 1 .00

1 Hcbreibstube 1 ArbeitBzimmer 2 Wachstuben

tf

«t 0 . 30 t 0.30 i •

1 k3. Z immer

B. Badrintonhalle

*5 dkr pro T a g . :.

rzinaung und Abschrsibong dea Inventars ly tfttbn und .'atrat zen verden gegen eine ie te von 15 f pro Jahr der /bel«fjrt*o Aaf^aben fUr die Ansova f rurug dieees Inventara 'Jbeilassexi.

(

m

m

s

V

Dor B'lr e r r e is te r der tadt Nykøbing

O b e r l e u t n a n t u . :!in h e ita f ’threr

Genehmigt mit dem Vorbehalt, dass der Mietzins fur die TecHnische Schule auf Kr.1900.- pro Monat e i n s c h l i e s s l . Inventar und fiir die Badmintonhalle auf Kr. 30.- pro Tag einschliessl.Inventar festge- setzt wird. Kopenhagen, den 19. Oktober 1943, $ut bøn Tkoufhragtøn

§ /O w 1 ^

J,

^

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8

Made with FlippingBook - Online magazine maker