Nykøbing F. - Klager over tyske soldater på skoler, 1943-44

stilles Hr. Politimesteren til Erklæring.

NYKØBING F,. BYRAAd, den 27. Marts 1944. P. B. V. *

»

«

/

Tilstilles Statsadvokaten for særlige /anliggender under Vedlæg­ gelse af en skrivelse af 29.ds. fra Nykøbing F. Byraad med tilhørende Bilag og en Happort af 28.ds. indeholdende en Sagsfremstilling. Sfter de i nævnte Rapport indeholdte Oplysninger maa jeg holde for, at den tyske Værnemagt er pligtig at betale de med Omfo randri ngen forbundne Udgifter Kr. 1.5^0,03, og jeg skal derfor anmode Hr. stats­ advokaten om at ville optage Forhandling med de tyske Myndigheder des- angaaenne.

Politimesteren i Nykøbing F. m.v., den 30* Marts 19W-J-.

A. s . 1 9 - 2 7 0 .

PT/MC. •

Tilbagesendes med Bilag Politimesteren i Nykøbing F. med Bemærkning at jeg anser det for formaalsløst at rette Henvendelse til de tyske Myndigheder om det af Nykøbing F. Byraad fremsatte Erstatningskrav, hvorfor jeg skal henstille at Byraadet henvises til at søge det paagceldende Beløb dækket gennem Krigsforsikringen. STÅTSADV'OKÅ'TÉfT POP. SÆRLIGEiil&IGGSND2R, den 1J?. April 1944. / k J

Tilstilles Nykc___ Henvisning til foran- staaende Skrivelse af 15.ds. fra Statsadvokaten ^br særlige Anlig­ gender. 4 Politimesteren i Nykøbing F. m.v., den 21. April 1944.

Made with FlippingBook - Online magazine maker