Nykøbing F. - Klager over tyske soldater på skoler, 1943-44

Genpart

Rapport Nr. J / * ? / / * /

i

19. Politikreds Nykøbing F. Købstad m. v.

Anholdt ^ den

Kl.

Rapport

Tire- dagen den 28. Marts

19J-4.

Rapport angaaende

I Anledning af vedlagte Skrivelse af 23« Marts 1944 - fra Wehrmagt - Intendant, Dfinemark, Az. R 4al4. allg. 343 / 44 , fremsendt med Paategning af 27• ds. fra Nykø­ bing F. Pyraad vedr. Omkostninger ved Orforandring og Cndretning af offentligt Tilflugtsrum og Hjælpestation m a Sstre Skole i Forbindelse med den tyske Værnemagts Jvertogelse af Skolen, skal jeg herved oplyse følgende: Efter den tyake Værnemagts Overtagelse af Skolen jlev der med Borgmesteren og undertegnede truffet Afta­ ge med Føreren af den i Sstre Skole indkvarterede Enhed om, at Luftværnet fortsat kunde benytte en Del af Skolens 'ældre aom offentligt Tilflugtsrum, naar der blev fore­ jaget visse Afspærringsforanstaltninger (Skillerum, Planke­ værk m.rn.). Kort efter at dette Arbejde var udført erkl. uamme Officer, at den tyske Værnemagt alligevel ikke kun-

Nvk. P. Pol. Hr y 1 / -

CENTRALTRYKKERIET-NYKØBING F

Made with FlippingBook - Online magazine maker