Nykøbing F. - Klager over tyske soldater på skoler, 1943-44

'• fif ?

Nykøbing F., den 18 Juli_____ 19 43 •

Hr.

Borgmester å. V. Jensen. Jeg beklager at mar>tte meddele Dem.^t de tyske Soldater,der er ind­ kvarteret paa Teknisk Skole,her ødelagt en stor Del af Skolens Undervis­ ningsmateriel og Inventar. Af Hensyn til,at alt mra være i Orden til Undervisningens 3egyndel- se,bliver vi n.3dt til allerede prs nuværende Tidspunkt rt fremskaffe Erstatning,og jeg udbeder mig derfor Deres Bemyndigelse til aldeles omgaa- ende et foretage de nødvendige Indkøb paa Kommunens ivegning. Trods Oberlajtnant Sauers udtrykkelige Tilsagn til mig om,at man ikke vilde r ire vore Sager,har Soldaterne uden mit Vidende t5mt de fleste rf vore Skabe og anbragt vort Undervisningsmateriel i en Bunke paa loftet. Pra Grund af den utrolige Uorden,hvori det hele befinder sig,vil det ikke før efter en omhyggelig Sortering være muligt at sige,hvad der mra erstattes,men jeg sk^l her nævne,hvad Skolens Pedel og jeg ved en Gennem­ gang k.°n konstatere i øjeblikket: 1. Da jeg afleverede Høglerne til Kontoret erklærede Oberla jtnant Sati.er overfor mig,^t vi ikke behøvede at flytte <-ndet væk fr •' Skabene end«et, vi skulde bruge til daglig,dr Verne magten overhovedet ikke vilde bruge Ska­ bene. Ikke desto mindre h^r nan meget sk:>desl3st puttet alle vore Papirer, Formularer og Tryksager ned paa Bunden af Skabene,hvorde ligger i krøllet og ubrugelig Stand,mens den øverste Del af Skabene bruges til Opbevaring af Fadevarer for Kantinen. Disse Tryks"ger,der er nødvendige ved Skolens Drift(mea øjeblikkelig bestilles for at Vsere ved Haan den ,naar Undervisnin­ gen begynder. Fen iøvrigt er déé meget uheldigt at anvende Kontoret til Kentine ned stærkt åugtende Fødevarer(røgede Ting),nrar alle vore uerstatte­ lige Protokoller opbevares der,og jeg beder Dem overfor Værnemagten paatale,

Made with FlippingBook - Online magazine maker