Nykøbing F. - Klager over tyske soldater på skoler, 1943-44

3-

Nykøbing F., den

19

Jeg vilde iivrigt finde det rigtigst,om Borgmesteren og jeg sammen med Kompagnichefen tog det hele i øjesyn snarest muligt,hvis det kan arran- geres helst ^lierede i T’orgen J'nndag* Selv om jeg ved,at Kommunen holder os økonomisk skadeslis,finder jeg, det skete bør pratåles meget kraftogt. Yi fender os taalmodigt i at maatte undvære Skolen og i det uundgaalelige Slid pra Trapper og Gulve,men vi maa stærkt protestere mod,at vort Inventar ødeløgges eller forsvinder. Jeg har i forrige Uge deltaget i et I>:øde med cp .90 Forstandere fra andre Tekniske Skoler»hvoraf mange h^vde maattet aflevere deres Bygning til Brug for den tyske Værnemagt,men ingen. Sieder h^r jeg Indtryk af, at roan har faret saa haardt frem som mod vor Skole. Det er i Virkeligheden min Pligt som Forstander at inberette dette til Handelsministeriet,hvorunder de tekniske Skoler sorterer,men jeg vil dog mene,^t det vil vrre bedst for alle Parter,om vi kan klare Sa en ved en mindelig Ordning. Jeg beder derfor Borgmesteren om,hvis det er muligt,sammen med Oberl*jtnant "^uer og mig ^t besigtige Forholdene. Oberløjtnant Sauer gav os Tilsagn o m , at vore Sager ikke skulde blive rørt,og jeg gaar der­ for ud fra,at den skete Skade er sket uden Oberløjtnantens Vidende.

Made with FlippingBook - Online magazine maker