Telefonnøgle Næstved 1928

ft ivSf

NÆSTVED 06 OMEGNS TELEFON NØGLE 1928. ■—

i

UØ r I v H og forliigt *f Syd»j«llt*ndr Anmncebureaij Hjultorvet 6, Næstved. T«l#fon TØ«

Peter Iversen we **— Ny Østergade 13. Næstved tjeindomfikontor ved Frede Lund, VIII« „Cas-tle*4, ligefor Barieyaarden - Telefon 782 ordner Køb og Saig af Ejendomme. Trirlast Bygningsartikler Korn« & Po*t«rstotfer Det Danske Petroleums Aktieselskab Parlmaxm) »1. v;d Sten S. Predholnr. Tlf. Narstved Benzin« - Petroleum. - Smøreolier k—. — . -- Mollers Konditori. anbefale« * Tlf. 1056. UL K oks RÆNDE B RIKETTER KØBER DE BEDST OG BILUGST I BYENS BRÆNDSELSFORSYNING TELF. 101P. VED P. LARSEN. T f. L F. 1019. fr' Moderne Herreklæder billigst i Kul • Koks Briketter •amt Brarnde Hane Otøen Birtøied# Velefoti 33 - 43 - 50

LONDON - MAGASINET Hjultorvet, Næstved, Telt. 043. Vi har den Hat, »om k Iroder Dem.

PapInTorretning - Skole* materiel • Kontorartikler. Set. Xlortcnøfade.

i Bogbinderi ■ Protokoller ( - og Regnskabsboger. • - Telefon I §9.

• • •

»HéimnmMtnoitÉ« i • • *• MllIKlioxMIIIM ISK -3H3ESKU

li , Næstved Automobil c-g mekaniske Etablissement. 1 Chr. Jensen, Nordre I arimagsvoj Telefon Q.? 2 , *rS2si (Telefon 932

NÆSTVED OG OMEGNS : TELEFONNØGLE M,,d" j - 1928. — i

Udiand«« 6 Januar. , ■ J• • • • • •

f. Aargan*. Eftrrtryk foroudt . ........................................................................................................................................

F

S

Indhold: I. StedbctegntUc. II. RenlrcftUter«

fti»*oltivMrk *t«l for Automobil- og Motorcyblo-HnparwtloRor. mTm^W’ . . ■ \ ’ • j iCWSStÆ&Sm

III. Na»ft*s**|Utcr Inr N«it?«d. IV. Ni*«erejl»tcr tor Oplandet. V. FajjrefflMer. VI. Numerrefflater for N«atvad.

•rtfieofi« MM tnMm | og §*•/»* * %> forskellig« Typer samt all« isii'V) | ra**%fci»#r »ff

\N ftriirirtlikiitr.

K

\

»eduoajMsMoar, NadrajMr’’, Aftrfcftftlft'prqftee.

K

(Bogen udsende* eller udleveres grads dl alle Telefonabonnenter under Næstved og de I Bogen optagne Oplandscentraler med dn Bog til hvert Telelonnumer »nsken et eller ,lerr ^sem­ inarer derudover naa disse betales med I Kr pr Stk. Garanteret Oplag. ntp Udgivet og lorlagt al:

L

far UntlniAM-

-

Reparationer udture*.

Keparatloiier tidfiree.

Sydsjællands Annoncebureau, Hjultorvet 6’, N»«tv«d Talafon 761 • 783.

..,................................-............. ..T Teif 1060 Frederik Hanser!. Teir. mm. 0 VarlltiikarKT«)« • * ... Møbtlhandlec i. CL Ri®inii»a-»ii ........ ^ - - - ■ -- —- ■ - - ■ — - ■ -— -- n> mm aaA MVrmMKfMMMMP PlnfMedxade« For*. 1 . 1 , RU»ftv*» 4 f t * * i ?fy« o ir lini«tr< SfMaiitwar, Irrtvoralwr «jr VlftnlPr IforAr, PKa, *m*m*ur% , *•«** IV IJCV l/lv ! t Uf K3'••

Spejle i alle Meal fnlogra,'irammer

Bygningsarbejde. Jobs. Larsen, Glarmester. Telelon: 943 Ringstedgade 27 (v. Rutebilstationen).

Indrammede Billeder, /.ister i alle Arter.

r b IB

Se

Brtifc+t Mfibter o| Herretøj Letøe*. Leverandør tit v* • -> og f^amilbrugtlotteriet

Al* til smaa Priser.

TeHi>:i S«.

Telefon »M

_____

Zmm

•—

! 1

Gardin- og Portlereetønger. Vinduespolering udfares

Rullegardiner I alle pari'rr Blyarbejd, aj enhver Arl.

Bilruder.

KOSVAONI 8

Stedbetegnelse. (Rtnytt.a. nn.r mon kender N.vnet ... det Sted en Abonnent bor. men Ihk. ,M. »nd«r ' 7 hvilken Central, man skal sug« ham) Aderup ................... Olmiw A«d?r"p .................. Næstved . • T ., tf_ Aa «a Olumsn ell. Tyvelse Ave.**!......................... Tynj

Nye Luksusbiilcr Nol . *55 1 #ra k* udleje® Dug ( <•»*♦ Ture lyfar I år Tcltlon 117«

Almind*................... 11 immer Arle.* ......................S.rdv*d

B*. m W. v .................. *'£*** «*• '

11 * _________

1

■i

wlw tiiiitiHtii

Lille tvede...............Næsteltf Lillevang Hs..............Næstved Lund.......................... Kyse Lundbytorp............... Lundby Marbjerg Hs.............. Vesterborg Marvede Sogn..........Menstrup

^ c,,> ^reKne‘

ed. nb'*'* 4 I*011 nofflmmmwi Næ^eis« BorØfrøffllV* i N)land Bra J Ti rj«£| Næstelsø Bn»i.r * Menstrup Høgt se............ .... Næstelsø dl. Evt-rdr. Dybs«....................... Svinøland Dysted ........................Toxv. dl. Everdrup Engel »lofte.................Glumsø dl. Tyvelse Enø......... ............... Karebæksmlnde Espelund................... Lundby Faarup........................ Lou Fensmark................... Næsiv. dl. Fensmark Fladaaa..................... Næstel*« Flenstofte................... Fugleb|erg Fodby........................Næstv. ell. Bregneb). Fuirenda!.............. . Sandved Ferslev..................... . Hyllinge cll.Ftiglebj Gaun« Baroni ....... .. Næstved ell. Nyland Gelsted..................... Hcrlufmagle Grimstrup................... Næstved Quderup..................... Næstv. ell Bregnebj. Haldageilllle.. ....... Fugleb| cllllcldsgcr Haldagtnragle.......... Fuglebj ell HaHtagcr Havnskov................... Hyllinge Herluflille................... Hcrlufmagle H|emxnlit!e................. lyb|erg lljulebæk................... Merlufmngle eller Fensmark Holmegaards Olasvk. Næstved ell. Fensm Holme-Olstrup..........Olstrup Holsted..................... Næstved IlolmeSlpperup.... Fennnark Htir.dstrup................. Hammer Hyllested................... Sandved Hækkerup................. Tyb|erg Højb|erg..................... Ounderslev Kagstrup................... Sk|elby Kalby..........................Toxværd ell. Olstrup Kalbyrls..................... Næstved Kalkctup................... Fensmark Karrebæk................... Karebæksminde Karrebækstorp......... Karenækunlndc ell. Meiisttup Kastrup..................... Ounderslev Kjøbenip...................Wlslev Kjøng......................... Kostrade K|øng r-laskholm ... I undby K|øng Torp.............. Nøddekær Krummerup.............. Fuglebjerg Kvtslemark.................Sandved Ladby ........................Næstved ell. Rislev Lille Næstved......... Næstved Gødstrup................... Toxværd llaarslev......................Sandved

Mogenstrup............... Lou ell. Nærved Myrup........................ Lou eli. Vesterborg Nebletoip................... Lundby Ny Holsted............... Næstved Nr. Tvede.................Toxværd Næsby........................Glumsø ell. Tyvelsc Orup.......................... Tybjerg Pederstrup.................Lou

I Numerfortegnelscn (kun I Linie for hvert Telcf.*Nr.);

Navn:

Nr.

Ravns'ojerg.................Toxværd Raunstrup................... Toxværd Regcrup..................... Glumsø Rejnsmip................... Ounderslev

1 Fagregistret:

Rettestrup................... Nyland ell. Vesterb. Ring, Hammer..........Kostr. ell. Vesterborg ell. Hammer Bøgeskov................... Fuglebjerg Rønnebæk................. Næst?!*« Sallerup...................... Nøddekær Saltø.......................... Kyse Sandstræde............... Næstved Sippcrup .....___ Næstved ell. Nyland Karebæksmlnde Sneslev..................... FugebJ.el.Uundetsl. Spjellerup................... Menatrup................. Spragelse................... Herlufmagle Stenbæksholm..........Næstved Stenskoven Hs.......... Lou Stenstrup................... Næstved ell. Nyland Stubberup................. Kyse Svenstrup................... Nyland Sværdborg.................Lundby Sørup.......................... Toxværd Tornemark ........ Menatrup ell Sandv. Torf>e.......................... Herlufmrglefl Thorup........................ Hammer Trælose................... .. Herlufm. ell. Skjelby Ulstiup........................ Sk|elby Vallens* ed................. Kyse Vcjlø.......................... Nyland Vester Egesbørg .... Lott ell. Vesterborg Vesterhave................. Karebæksmlnde Vinder ip................... Glumsø Vrsngstrup................ Tyvelse Vredslose................... Næstved ell. Rlslev ell. Fensmark Ydemæs...................... Næstved Ollerup..,,............... Kyse Øvenip......................Næstved c!i. Fensm. Skafterup................... Sandved Skaverup................... Nøddekær Skiaveiup................... Næstved clL

\

firmaets Navn, AJr. ug Telef.-Nr.

linder Rtibrlkon

rkrift

Regler og Priser for Optagelse. (Priserne beregnet pr. Aar).

Navneregister: 1. Hver Telefon optages kun 1 Sted med Nutner, Navn, kortfattet Stillingsbeteg- nelae og Adresse. 2. Annoncer I Teksten kan Ikke optages. Forbedring af Adresse og Stillingsbeteg­ nelse (f. F.ks, .Repræsentant for-, Specialer og Træffetider o s. v.) kan ske til en Pris af Kr. ?,00 pr. Linie. 3. Fkstra Optaget »er betales med Kr. 3,00 pr. Sted (højt t * Linier). 4. Hoved- og I od-Annoncer Kt. 26,00. Specielle Pladser ekstra Betaling. ragregister: 1. Ekstra Optagelaer koster Kr. 2,00 pr. Rubrik, haves flere Numre .4 Kr. 1,60 pr. Rubrik, højst 2 Linier. Annoncelinier Kr. 1,00 pr. Petit-LInle. Numarregister: J, Hvert Telefonnnmer optages 1 Sted, og maa kun iylde 1 (een) Linie). 2. Ekstra Linier kan Ikke optages. 0

mdl

(A

Skattekontoret (ikke for Indbetaling): Jernbanegade 18, Tlf. 1122. Kontortid: 10—1%. Skattesekretær: Joh*. Weatphal. Bygningskommissionen: Formand: borgme­ steren, Tlf. 187, Pol! time. teren. Brand og Bygningsinspektøren, P. Hunnen. Jens Andersen, samt udenfor Randet: Snedkermester Anton Nielsen cg Tøm­ rermester Chr. Aarts. Kommunale Udvalg. Kasse- og KegnskabevR*«enet: Borgmeste­ ren, Formand, P. Hansen og Wilhelm Smith, Havnevæsenet: Borgmesteren. Formand, il Andersen, P. Hansen, Smith, F.lho. Skolevæsenet: Borgmesteren, Forman.!, H. Nielsen. L. Christiansen. Jens Ander­ sen, Fru Kristensen. Fattigvæsenet: C. V. Hansen, Form., Frant« Petersen, Elbo. Gasværket: Borgmesteren, Formand, 1* Christiansen, Jepsen. Aldcrarvnte og Understøttelse tli Børn af Enker: H. Nielæn, Formand, Carl Han­ sen, Fru Krister sen. Vand- og Elektricitetsværk samt Badean­ stalten: P. Hanaen (Formand), H. Niel­ sen, Jens Amier sen. Offentlige Bygninger samt Boligssger: H. Andersen, Formand, Carl Hansen, Jep sen. Centralbiblioteket: Borgmesteren. F.T.iand, H. Nielsen, Fru Køster. Brolægning, Kloak- og Renovations* * *enet: Franta Petersen, Formxnd, C. V Han­ sen, Elbo. Mark- og Vejvæsenet samt Lystanlæg: Carl Hansen, Formand, Fiants FVter sen, Jepsen. Valgudvalg: Borgmesteren, Formand, I’ Hansen, Smith. Bevillingsnævnet: Borgmesteren, Formard, Politimesteren, L, Christiansen, Smith, Jepæn og u*lervfor Raidet BHVkeasia ger Reitt. Tilsyn med Plejebørn: Fru Køster, For tnand, Fru Astrid Kristensen, Fru Ma­ rte Hansen, Fru Thlesen, Frk. Anni Ma­ rte Olsen, Fru Olesen og Frk. Rohlff. Kommissionen for frivillige Sv«n.ieprøver Borgmesteren, Formand, Murarm. I Hansen. Arkitekt I* Beldrtng FomørgeUesvæsenet: (Udv. *e By ramlet i* Inspektør Herm. Petersen, seskontoret, lernlumefmle 1. Ksntcrt(. 10—1%, Tlf 187. Havnens Anllggen.ler sty*es af Byraadet und« Tilsyn af M«n. for offentlige Ar hejd *r. Den umiddelbare Forvaltning af og ‘rtlsyn metl Havnen er overdrage* Havneudvalget (at Byraadtt). Havne-

R«nl-Rea;star tor Præste Amt og Næstved Kommune. ErÆ*'* Amtet. .* Kommunen, Tetel.n-Ttunue m. ,) Præstø Amt. Amt ""tven (Stempelpapirudaalg)i: Far magfvej, Kontortid 9—8, Tlf. SM. AmOund ***€ G. T o f t. Telefon 276, prtvnt 1161. AmtekoMtorH pas Am1"f*BMr^V: Kontortid 9—t. Telefon 276. Anritsfuldmægtig A. P. Andersen. T-lef. privat 942. Amtsfuldmægtig F. H. Høyrup. Telef. privat 1141. Skolefoml^kaeerrer °hr. Chrii»tlani««n: Kontor poa Bopælen i 1.1 Næntved, Kontortid 16- -4. Tlf. 98, Skatter.intlet for Næstved Skattekreds: Farmand: Arkitekt L. Beldring, Osten- feldtsvej 4, Tlf. 606. Krhvervsakatteudvalget for Præstø Amt: Formand: Amtmand G. Toft, Næstved. Tlf. 276. Skyldraanet for Præstø Amtaraadskre is' Skyldkreds: Formand: Gaanlejer H Chr. Pedersen, Storehedinge. Tlf. Sto reheding« 103. Næstved Vurderingskreds: Formand: Fabri­ kant C. V. Hansen, FixveJ 12. Næstved. Tlf. 560. Overformynderieta Lnaiæbest/relse: For­

Tlf. 304. pen* Overserg. O. P. Aran- toft, Aagat le 14, Tlf. 376 (Næntform.), fhv, Maltgører Kr. Andersen, Hov- mai.nahua, Telefon 296. Vognmantl A. f^riis, Aagade. Telefon 82, Vognmand P. Houmaae, Brandtagatle. Telef. 163. Forsørgelaesinspektør H. Petenæn, Kompagnlatrartle, Tlf. 1046. Købmand Carl Severinsen, St. Mortensgade. Tlf 237. Medlemmer af Søretten for Præstø Amt er for Næatml By: Maskinmestrene E. Lorentaen og O. Olsen samt Skibsfø­ rer T.ars Nielsen. Næstved Kommune. Itadee nat alter: Den kommunale Badeanstalt: Søgnedage: Form. 10—1, Eftm. 3—6. Damer: Mandag. Onsdag og Fredag. Herrer: Tirsdag, Torsdag og lønlag Aft»

Amt*ran. I*me« I lemmer 1 Pr. Amtsrandskr.: Greve A. Moltke, Lystnip. Tlf. Faxe 98. >n»en. Sti Gdr. H. Chr. Peders , orehedinge. Telef. Ktorehedinge 103, Sognefoged 1'. Chr. I*ro*n, Faxe. Tlf. Faxe 60. Parcellist K Nleliien. Bi andeles'. Telef Næstelsø 68. Gt..irde)er C. Ludvigaeu, Ugledige. Tlf. Knirhave 3. (Janniejer Jerw Pwlenæn, Vnawgstmp. Tlf. Tyvelae 2 a. Gaardejer Chrl*ten Nfelaen, Tostenæs. Tlf. Dame 311 u. 1 jpnrr Christensen. Ring. Telef. Ham mer 9. Stationsmester M. Jensen, Nytaad. Tlf. Nymark 9, Gaardejer Jens Pødersen, Fjeverskov. _ __| HJeverakøv 1. lænd»ting*mand A. P. Hannen, leende- mark. Tlf. Stege 242. Pikker Aael Henriksen, GL Tappernøje. Tlf. Tappemøje 83. Huamand Seren Hannen, Stolpehuse Tlf. Stolpehuaa 21. Vejinspektør, L Fari Va^aréristenter: C. Fmat, Præet#, Telefon et# 97. Pe,lerjtn, lændemark, Tlfn Stege 179. 8, farsen, Faxe, Tlf. Faet II. H. Hannen, Køge, Tlf. Køge 68. Præstø Amta Vandinspektorat: lAndio^'k C d rimagerej 68 Tele­ fon 149. Amterevleorer: R*v|»»r af Rognekommuner er li. Jeneen, nea Regnskaber: Lær L Nr. 8ir.lt!<*«nip. Tlf. 'Pappet-nøje 88. Reviaor af Amtakommunena Regna kåber: Told- fonr. Egeborg, Siege. 'Hf. Stege 101. Amtslæge og Kredslæge: Chr. Rtruckmann, K Tlf. 19. Købmagergad«. Kredab tl Wger- V Krlngelhaeh, Vonllngborg. Tlf. Vtortllngbanr 42 H. C. Rem. Store - hedlnge Tlf. fttorehedlng« 262. Amtsforvalter for Fneat# Amte a)a*llandeke Amtn«ui«HHBtrtl.ti Blanco Iloeck. Farl- magevej, Telefeft 88* Præste Amta VeJinapektorat rand. polyt. J on s*n løvsirand magsvej 10, Næstved, Tlf. 199.

mand: Kammerherre H. Collet, Lund,by* gaard, Tlf. Lundby 66. Medlemmer: Købmand Fr Brnmlt, Ørtørgade, Næst véd, Tlf. 71. Ganr-leier "g .Sognefoged Ole F Olsen, Slangslev, Tlf. I æu 21 Takaat'ur. \t Ejendomme (i Næstved Politl- ki»id* undtr Pneatø Amt), hvori ønakea Laan u * Overfomr,ynderiet m. v.: Foi Næstved Købvtad: Murermester P. Haneen, østergade 9, Tetvfen 61. For Landkredien: Gaardejer, Fogneraads- formand Th. I Araen, Glumaø. Telefon Glumsø 127, Gaardejer Rasmus Peter­ sen, Rønnebæk Slpperup, Tlf. Næstved 212, Gdr. Jena Pe«l«raen, Vrnngstnip, Tlf. Tyvelae 2 a. Gaardejer Ole Ander- Ben, Rønnebæk, Tlf Næstel»ø 47. Gdr. Hana Hansen, Tybjerg. Tlf. Tybjerg 9. Kapitelatakatnicavnet for Præstø Amt: Sog »a e nefoged J, Chr. lersen, Faxe. Telefon Faxe 60. Gaanlejer C. Ludvlgwen. Ugle dige, Tlf. F.n/^ha”e 8. Huamand Søren Hanaen, Slolpehune. Telef. Stolpeh 21. Gaardejer Jena Pederrcn, Bjeverskov. Tlf. BJeverukov 1. Greve A. Moltke. Lyatmp, Tlf. Faxe 98, Overrpidemikoinmiaalonen for Præstø Amt: Formand: Amtmand G. Toft, Næstved, Tlf. 276. Epldomlkommifaionen for Næatvid: For* mand: Politimester W. Schmit, Tlf. 77. Sundhedskortmianloneti for Nieat^ed: For­ mand: PollHmeater W Schmit, Tlf. 77. Brand i* ommissionen f. Næstved* Formand: Politimester W. Schmit, Tlf. 77. Brand- Inapektør: Arkitekt L. jMJrfng, Osten- feUltaveJ 4, Tlf. 606. I)en xtawende Voldglftadomatol for Præet# Amt I Tvistigheder angaaende Handel me«l Husdyr: Formand: Dommer P. K. Ditlerichaen, Tlf. 782. Voldgiftsretten i Tvietlghetler ar.gaaende Handel med Huaclyr for Næstved Køb­ stad: Hagf. Mygintl, Jemhg., (Fovm),

5

t . »..j

I lnge*d*»r: cand. potyt. R. Frandsen, [ Jrmlwwirii'le 11« Kontortid lt 1, Tlf. •;20 Mavnc-opeynsmund og Havnefor- muiiil i Na*«tved: I*. Nielsen, Tlf. 432. HavnffoiriHl i Knrt'bæksmlnde: I*. Chrl- yten-en, Tlf. Kurrelueksndnde 45. Ileittmyn-mænd: Gartner Poulæn, Formand, T«tmrenner.t r I*. F. Christensen, Vogn­ mand \ »tH. An«ler#it. Kommunekontoret! Jernbanegade I. AaWnt 10—1«». Tlf. 1*7. Stadsingeniøren: rand. polyt. U. Fnnuim, Kontor Jernbanegade 11# Kontortid 11 —1, Tlf 620. Vandsynsmænd; flo^flW Johan Clausen, Formand, priu. OvfiM'rip'Kt Arentøft og Gartner RRtfMtUd. Siip|i!»*ant! Dommorfuld Tb, Jørgen-rn. Ilrandt a«rnet: Nirdod Rrandstation Tlf. Mrt. Dnmmerkmtlori 1 aaUn »htglig !»— 5. Tolof. m. Dommor IHderiehaen: Tlf, privat 614. Dommerfuldmægtig Jorgrneen. Trlrfon privat »57. Domme rful IniH irliK Knudsen. Trlrfon privat DommeraftleH****-kontoret 1 Fugbbjerg »a- bent h«**r FTrdaf 1 —4. Triefnt: Ku ti** bjerg 8. Bitlngstsdet I KpSrslev t lletsdag 8. **g * Onsdag i hvor Miumod. Telefon Fugle hjort 14.

HJ. dpeksttMi«:

Formand: Paplrarbojdor J. 1*. Jensen, 1 Hina*vej 7. Tlf. 10117, Kasserer: Ringer Mortensen, Ny Øster­ gade 5. Tlf. 88.1. Kil korn«*: St. Mortena Kirke: Sognepræst Pastor Ring, Tlf. 716 Kordegn og K.intor: H. A. Nielsen, Tif. 247. (Hegrnvelseskon- toret summe Sted). Kirkeværge: Dir. Schou, Jernforretningen, Tlf. 728. St, Plder« Kirke: Sognepræst: Pasto*- Knudsen, Tlf. 808. Kantor: N. I eth An­ kersen. Tlf. 1086. Klrkev.org**: Fo-sør- Kelspsins|»ektør Petersen, Tlf, 1045, Peltliri: Politikontoret Tlf. 77. Politimesteren Tlf. 77, privut 1*62. Politistationen Tlf. 77. lamdpnlitlett Betultsen B. M., Politiassi­ stent, Telefon Gltim,*n 16. Christensen Peter 8, Polltlhetletit, Tlf. Kan- Ineks- mlnde 4 ». HnnsMI I ggers, Polltlassi- ste.it, Tlf. Næstved 687. Johansen, Po- IRinssbFent I Øster Flakkehjøig Her- .ed. Tlf. Fuglehjerg 154. -Or «\ betjent Kone. Tlf. 486. -Krimin«U»et jent V. K. Frandsen, Telef. 178. Kriminit Ibetjent W, Hunulcke. Tele­ fon 108. ftntspol'tl^t Fif. 811.

pi«

* m

4 «

E . Chrisii*m kit Njndhestegnde

Encforhandling for Næstved og Omegn:

Ri, 4

4

|i

■ ' Ajftl

C Ricrra o rrt Pne,,l"veJ 1 - . Dloj^aal U, »oli*: Torvestræde II. Telefon 70.1.

f Vfl ■

*

*4

Koopmanns Svinefedt i Blærer og Pakker!

Spis Koopmanns Krydderfedt!

Man bør tegne sine Forsikringer i det billigste og bedste Forsikringsselskab. Forlang derfor et Tilbud Ira

MARCUS MARCUSSEN RINØSTEDGADE 3. URMAGER - GULDSMED - OeTIK. FEST- og brudegaver . SPECIAL ITET: MODBRNB BRIS.LBOP TIK.

Danske Lloyd • Aktiekapital : 4 Mlll Kr.

TELEFON 020.

TFLEFON 090.

Oprettet 189!*

Prænre* og Skadereierve: 4 Mili Kr Reservefonds. \ Mlll. Kr. D.anek galskab. Agenturet for Nerttveé: Trafikassistent Bakke, Kildemarksve) 33. lelefon 868. A'ile Forelkrlngearter tegne«.

mm

12 Asmuéeen S. J., Oberst, 8taUku*emen. 674 Auto-I>roakvforretningen (P. Jensen). FarlmagaveJ 14. 90 Aaelhua Hotel A/ 8 . (A. K. Iairaen), Axeltorv. 119------ Gæstgiveri. 536 ------Smarforretmng, Torventr. 15.

300 Anderaen Vilh., Vognmand. 156 — A., Yærtsh., Raadhuskuféen. 117 Andersson Henry. Købmand, privat, 1018 Andreasen N. P., pers. lærer, 2ung* atiNlgaikH Foi\ IS. 930 — A. C., Møllebygger, Kiklemarka- vej 22 . 652 And renaarm, Emilie, F.nkefru, H \ngel 495 — H. C., Forpagter, Villa Dal-Ly, U.- N*e. 4 tve«l. 622 AmJreeaen Christian, Lxmkram- og Kpkkenu«latyn*f., RingKte

691 Anderaen Fred., Gtlr., Stenstrup. 628 — Johan Gdr« Sofieegave, L.N*«tv. 917u— N. P., Gdr* Vredsløæ. 821 — Haam., Gdr., Vredsløs«. 91 «, — Thorv., Gdr., Mang'ebjerfgaanl, Stenatrup. 736 — H., Handelsgartner. 1100 — E., Fru, lamejerl, RingeteJvej 42. 984 — Axel, Købnt., Kindheste*. 2d 201 — H., Købmand, PmstpveJ 4. 368 — Jena, Købmand, Hjultorvet. 681 — — Byruadsmedlem. 688 — K., Købmand, Skru^erup. 800 — L I".. Ke)»m., Virkelyst, Rir gatv. 804 - Cfr., Malorvn« \øbtne„*erg le 1. 2.»(‘ — Kl., ihv. MaLgørrr (Assurandør Danake Grundejere« Brandfomik- rtng), Hovmannahua, 26)— Peter, Manufakturforretning (I. V. 16 ) Uraena Kftf.), Ringstedg. b. 785 — Auguat, MaskiuforKlL, Kl ngat g. 7. 1,84 — A., Murer, Dehnavej 7. 1082 — Carl, Murermeeter, Ny Holsted. 928 — Niels, Murermester, Pmatøvo) 8 d 901 — Peter, Propr., Aederup 1181 — Gunner, Repræsentant, Voiding* borgvej. 392 — J. P., Reprærent., Vordinglw. 17. 670 — Jørgen, Sadelmager, Aederup. 113 — II A Søn, Savskæreri, Vordlngbv. 726 ■— U P., Skomager, RLn»stedvej 5«. 711 —— p., Smede og Maaklnxorretning, Ringstedvej. 836 — Th., Smedemester, Grima*nip. 156 — A. C., Sognefoged, Villa „Bolhjem , RingrtedvtJ. 378 — Knud Hee, Sognepræst, Lllle- Nærived. 748 — Thorv. (TJ^mfabriken „Lonni"), Jernbanegade 7. Fabrik: KAhlera- vej ved Rampen. 467 — Und 3., Trikotagohamller, Torve stræde.

0 Aitrøe J. P. L., exam. Lærer i Pla»tik og Dana, Køreskole, Villa Gurre, Peder BodiUveJ. 482 AbbediiM Brugsforening. 216 Ad«igaani L. ¥., Gwtrr , Vinhungade. 547 Afholdah. I’ansionat (K Nielsen). 1020 Agerakuv ft« Frue, Vinhusgade. 440 Agerskovs Kftf. (F. Knudsen) lieder- handel og Tnrskofahrik, Vinhus- gad« 10 . 7 Ahrentetn O. Kepra»aenL (K. T. A. 8 .) Uhrmager å Guldsmed. Ringstedg. 679 — Thora. n20 Akasia (Il Hansen), Herlufsvenc* 749 „Aktiv", (E. Cornelius Nleluen), Ktbl. Dente", Ring tedgred«. • mm— 202 Albertren 11 am.tbal, Ta pot- og Farve­ handel. Ton estne«le 10. 00 *»- — (Clnudl Hansens KfL), Jern­ banegade. «»02 Albrechtæn C., HandeLgartt er, Skyttemsrksvej. 1099 — Karen, Trikotagf forretning, Ring­ sted? ide (v. Rutebilstationen). 262 Albrecktæn’s Kftf. (Th. Slndbetg), Dvtailh., Ringstedgadee Forl. 692 Alderdomshjemmet, Karlmags« ej. an« Alderdomshjemmet, LI.-N»atve«I. 1K17 Alfa Margarinefabrik Akta., Oplag (Higf riHi Mlkkelaen), Ridtlehg. 7. AmUaygehui-et, ac Pr. AmU Sygehua. 912 Anderren A.*P., Amtsfuldm, Jern­ banegade 9, 706 — G. Kj Arkitekt, Korat., r. Næstved tek. Skole, Ringdedgade 4. 298)-- Offer, Automobil* og Motorvwrkat. *59) Ringdedgnde 17. H*h - J, P., A.lsbnigvr, Kildemnrksv. I>4. 1*71 — a « !!.<«•» mester, Grønvej 2. 1180 laur„ Prolaveer, Kønmagerg. 19. X94 — C., II iVmlborer, Kii.griedg. Fort. lOGO — Signe, F.k« Damekonfekik-nafor- retnlng, tingel savt)) 26. 1078 — Oluf, Ejendomsmægler, Pensionat, Nr. Faiiit.agnej. 2*50 — Kvald, Farve- og Tapethandel, Ringstedgade.

B

Llatlea« (Paalcgnlng^fen Fagmar !». T«s4ag Telefon *9*

l'l•■4l Nsnaee« Rltl f«ørter og Halers urer ade <1

I Jtrnbanrgi PMMMiaMM !

819 Bagerne* Anvianingskonb'r 1—3 (V. A. Petersen), Vordlngboigvaj 24. 268 Bal næn Julius, Købmand, Ringsted* Rkdo I.. 613 Bakke V. Bogholder, Vonlinghv. 30. 868 — G. R. L, Trafikassistent, Dnnrke Lloyd Forsikringsaktieælskab, KIL »'ema^knvei 38. 1083 Bakman M., Konsulent 1058 PaPiea lOvernergent Jepsen), Jem- IwirwMfsde 11 . 44 Uang’s K(tf. (N. P. Christensen). Bog* trykV#_, Rid

268

Telefon Ncstved. JULIUS 5AHNSEN W4* HJultr-rvot. Ri ngst od gad j . HJamet Slarsle og bitligatc Tf I Ko tftfl afer retning til Damer, Herrer oq Børn. eææææk Sommer Petetsen, Næstved. Telefon 3H8. V - é -. - i — ,r i “■ » esi *1"111 >»«■■■».^** *T as -

616 — 1. P., Tømrermeeter, Grimstrup. 185 — A., Vaakeri („fltyria"), Købmager* gade 11 , Undgaa økoromisk Kval — Assurer ! „National". 8

—€=3 Køb Koopmanns Pølser og Fedevarer!

-a Prøv Koopmanns ekstrafinc Paalægl- ~

sen Tlf. 389 . - Herreekvipering. Herrelingeri. Heneskrcedcri. - Tlf. 389. É/orvestræde nu/^m

Fest- og Brude-Gaver -------- til billigste Priser. Vald. Berth, Telt. 109. Hjultorvet, Næstved. Telt. 109.

1019 Byens Brændselsforsyning, Rampe«; ved Kåhlersvej. 676 Bæksted J., Skoleinspektør. 116 Børner A., Bog og Pnpirhandler. 4)4 —• — Musikhallen, Axeltorv. 680 Børrihl H., farrerinde, Villa „Drags- bøj", Præstøvej. 610 Børs-Kafeen (Gæstgiver H. F. Peter­ sen!, Ringstedgade.

896 Bmnflawniranee Compagni, Det kgl. octr., Østergaile 18. 164 Bramlassuranceforeningen af 1848. 606 Brand- og Bygningsinspektøren. 426 Branddirektøren (H. N. Hansen), 806 Bramlfttationem. 288 Brnndt VteUf, Handelsgartner, fift — A., Købmand, Østergade 28. gøU- Pr. Købmand, Østergade 2« 372 — P. C. Eftf. (ieiæen), Sendatr. 22. 383 — C. og W., Møllestensfabrik og Ma­ skinværksted, Præstøvej 48. 9fi7 Brnach E., Overmekaniker (K. T. A. 8.), Vordingborgvej ft. 498 Brasen Karen, Oldfrue, Herlufsholm. 148 Brauteth L. Chr.. Malerm., Vordlng- borgvej 9. 1168xBrinkgaard Sofie., Gdr.. Øverup. 381 Brodersen, Detallh., KAhlersveJ 18. 118fi Rrogaardena Køhrr andshandel (V. Neerup), Lille-Næstvedgade 11. 249 Brugsforeningen Næstved Mark. fi51 Bruun Anna, Frk., Holmeshus, Køgev. 834 — Vabl., Herreekviperingshandler. Jernbanegade. 390 Brynjolf, Fru, Jordemoder (Fru Niel­ sens Eftf.), hospitalsudd. Sygeplejer­ ne, Ny Østergade. 144 Bundsen Sophua, Konditor og Bager, Jernbanegade. 762 Busk I., Cyklehandler, Øaterga le.

70,' Kiagnartl Chr., Automobilhdl., Auto- garagen, PnrstøveJ 1. Bolig: Tor- vestfædn 11. Slft Bistrup Brugsforening. 866 Bistrup Kina, Dirtktrice, Torvestr. 2. 1149 Bjørn K., Cigarførretn. „Centrum ", Axeltorvet. 198 Bjømtoft A. M., Sknederforretning, Grønregnde 29. !K>6 BI ku Kor* Svendehjem (Forstander Jørgensen). 827 Bladrertmlen, Vilh. Nielaen, Rams- herredgade 27. 103S Bojesen-Trepka V. H., Ritmester, Rinestedvej 5. 206 Holm H., Gæstgiver. 627 Bondestand* Sparekasse, Dm sjedl. St2--------Bestyrer: lændstlngsm. Julius Franfisen. 821 Borch Ulrich Sophus, Pi Mit, Ring- stedvej. 236 Bonella N. U, Farimagsvej 13. 187 Burgmesterkontor. 658 Borre H. ()., Kommunelærer, Grønvej 12 A. !0S6 Boye (». å Co., Filial (Ingeniør K. Horn), Nyvej 1. lOD? Bi aae A., Enkefrue, 96« — Aage, lappe, 11—I, Jernbaneg. 4. 175 — H. F.s Eftf., Hrdr. Friis, Papir-, T*|»et-, laederhandel, lægetøj.

428 Bavnholt ViIH., Skotøjshdl., Hjultorv. 629 Bech P. H., Gæatg.ver. 129 — H. CHr., Ingeniør, BrkkeveJ 12. 50fi Behtnng L., Arkitekt, Brand- og Byg* ringsinspektør Skattermadsform., OstenfehitaveJ 4. 227 Relievue HotH, JendM*negade IS. 728 flendix A. B.t Osteigade 11. 489 B^ndixen N., Bankdlr., Jernbaneg. 9. •*jl Bendtxen B. V., Inspektør (Forslk- linrmfflKktbff „Ilunnebrog' ), Ramsherredgade 31 . lift Bcrx Kilen, Fru, lærerinde, øntærf. 78 Bergen. Frk., Kornlækkcn. (167 Bering Vitus, B.*h., N.-Na**tved. 14ft Bertelsen P. V., Ostefonetnlng en gros, Ndr. FarimagsveJ 18. 100 Berth VnUI., Guldsmed å Gravør, Hju'toivet. 211 --------Bolig. IftOO - Knud, Guldsmed. 886 Kicring Sørenwn H.# Tamil., Axelt. 1 . I3» 38 »Birksted Olsru, A/B., Ilroga.lf. 60) 312 — Ditektør Alfr. Hesse. Bolig: Ring- stedgadea Forla ngels« 80 . 864 — H. A., Sagfører, ftrmd. Jur., Brog. 2 . 83 « Rlsehnff P., Dyrlæge, Slng(l«cveJ 1 .

/^f Tapeter og 1 —

■aailkal

tikerIse« /

Maler aret

Tapel og Farve­ handel. Torveslrædr 10.

en detail

* - •

Telefon JtU.

383 Carlsen* Eftf., C. Jacobsen. Cykle- handler, Itlngsietlgæle. 1120 Carlsen A P å Dvl»dabl Dvbdshl privat fU7 efter é Alten

ponttar og Oakland. Reservedele Ml Chevrolet • Kllly Oiimmt. 369 Carlsen A. J* Propr., Lille Solvej 1.

Husk ---------------- A. M. Bjørntofts Cigar- og Bladkiosk, Telefon 193. - Orennegado 3f>, Ifæatvert • Telefon 193. anbefale« med Cigarer • Cigaretter • 9fcraa og Regtobakker m, m. Alle Dag* og Ugeblade føres og bringe« paa Bestilling. Huart min nyo Korektion 1 Landbrugalotteriet og Kolonlal-Klaaee*Lottoriet. Pr»v Lykken hoi mig! Sommer Petersen, Næstved, Telefon .388, tegner 10

Automobilforsikringer,nedsatte Præmier„*30 „Bonus. a

Koopmanns F'ølser er statskontrollerede! Engelske Husholdningskul, knuste eng. Cokes - Nøddecokes, tørt bøgebrænde - Optændingsbrænde - Briketter tilbringes til laveste Dagspris.

Til Koopnanns Pølser anvendes kun I. Kis Kød!

Det gensidige Forsikringsselskab ,,Danmark“ tegner:

Forsikringer. Agentur ved

Brand« Tyveri* Ansvar« Automobil« Syge« og Ulykke«« Lovpligtige Ulykkea«

P. Christensen , Brogade 4

T'kioi. 9

. Skolefondskasserer Christiansen. wet«. m

Telef. 595.

69 CoiU Arthur, Bageri, Konditori A Café. 1163 — Carl, Bageri, Hjj. af Skyttemarfcs- vej og T dunsvej. 10 Crome Sr Goldsehmidts Udselr, Axel- torvet 7.

36.) Christiansen L, Faktor, Byraadsmed km, Vordingborgvej 24. 852 — S., Goardojor, Holsted. 618 — S., Klejnsmed, aut. Gas- og Vand­ mester, Brogede 6. 939 — C. A. M., lange, Kingsiedgade 3. (Konsult, 11—1.) 1022 — Jul., MaTvkand. Morte:.»ra'Takef Køb- magergade 7. 49 — Joba. Trlkotagehandkr (M Mad­ sens K.ftf.), Hjultorvet. 667 — — Rlngvtodg. Port. 4, 926 — Christine og A. Larsen, Vaskeriet „Dan!*", Rlngstedgmde. 1112 Clementsen Viggo, Repræsentant, 487 Coilet P., Enkekummerherrrimfe, Kønnébækshotm.

389 Christensen Chr., Herreekviperingsh., Torveatr. Omstilling ril privat. 218 — R., Kobbersmed, nut. Van.I- og Gasmester, Vlnhusgade 14. 984 — Chr. Lundager, Kebmand, Amt- mamhgade 1. 610 — Karl, Kebmand, Rlngstedgades Fort. 28. 661 — Jena, M'irerm, BrttndUgndc 26. 438 — K., Murerm., Nlefo JuelirveJ 2. 406 — M. C., Ovordyrlægr. i 1162 — C. A* Repnee vCant, Gallemarks- ' vej 19. *.‘•1 — A., Propr., Sognefoged, Nygaard j 6'J3 — Chr., Sognefoged, Ll.-N.vstved, — C. 8 ., Htpbemeabrr, Ringstedgt ,in* Forlængel*æ 19. 323 — Peter F., 1 ømrermeater, Rmirsted- gade* Foi’ængeUe 93 Christiansen Chr., Amtsakolefonds* kasserer, LI.-Næstved. 836 — Chr., Barber A Friser, Jernbane- ga«le 2. 466 Bilejer, K ndheriegade 2. 261 — H. O. Blikkenslager, aut. tiaa- og Vandmester, Kindhenteg. 4. 524 — Fdv., flwhr !. r, Ringst g. Fort. 14. 190 —■ C., Detallh«., HJ. af Nygade og Grønnegade.

672 Carstensen An gr, Slagterm., Præstp- vej 7 330 — M., Slagtorm., VordingtH'rgveJ. S Cent ralr telleret, Axeltorv S. 826 Centralbiblioteket, Vinhu«gado. 443 — Bibliotekar Vald. Hulst. Bolig: Farimag«voJ 33, 696 Centralhoteiict Carl Chriatoffornen, (i renneg«ghdl., Axeltorv, Omstil­ ling tn Bolig. 1OM — H., Bogholder (Haand I Hhands Agentur), „Arnen", P. BodiluveL 44 — N. P., Hogtr. (Bang« RftH.), Rw- dergade f. j,9fi — p.t Brændsels- og Købmandsforret­ ning, Rmgmde 4. 760 — Th., Bfdkermeeter, Brogade 1. 956 — Vilh., Chnuffør, Gartnrrvej 7. 385 — Peder M„ Detallh., Kåhlerrvej. 328 — ’• HJorth Kft. Wilh Klein (Far- vert og kemiak Tøjrensnlngsar- utalt), Kamshorredgade 26. 352 — é Co., Fotograf, Torvestrade. 679 — Chr. P., Gaanlejer, AAtlerup. 686 — P. F* Gttardejer, Aaderup.

kokortokere

ClaaØl Raaaeos FBI lap*ler og A-lervarer Jernbanegade 8.

Callegardlaer. li ardte«(mager Telelon 60

11 I>aase J. W., Købm., Ringsted« 16. 421 Dall 1. C., Agenturforretning, Rlng- htedgadaa Forlængelse 12. 916 Damborg Agnes, Frue, Jordemwler, Ramsherradg»

Billigste Priser.

Husk

Prima Kvalitet.

Alt I Kolonialvarer.

Byens bedste Kaffe faaa 1 Næstved Kafferisteri. Ejler Damgaard.

N»atveda midate 09 billigste LIGKISTEMAGASIN

Grønnegade 37 (ligevcd Ringstedgade). P. Christoffersen, Snedkermester, m bu .

Tlf. 914.

Tr’.efu* 9J%.

Torve st ræde-

Sommer Petersen, NæstveH. Telefon 388. lå

llndgaa økonomisk Kval — Assurer i „National". 19

■* '• r m

'

Til Koopmanns Medisterpølse anvendes ikke Mel!

Koopmanns Marganne er bedst! «n *r.. t * mm j

Næstved Fiskeforsyning, Stort Lager af levende Fiok I Salt* og Ferskvandsbassiner, Miid I. Kl. Varer, Altid billigste Priser. Varerne bringes overalt I Byen. Hjultorvet.

FISKEHUSET - NÆSTVED RAMSHt* RREDGADE Tclf. 107. Privat 1094. Fisk - Vildt - Østers - Fjerkræ.

* ■

Telefon 671.

Privat-Telf. 1008.

J71 Fog H. M. A., Rltmoater. U22 Folkereglnret. 299)Ford Depot (Offer Andersen), Ring- 459 ) Ktevigade 17. 1191 ForeiktingiuieUkaliet „Lon«loa af 1869" (Filial for Sydajaplland og Milen), Kingatedgadea Forl. 30. 967 Foraøgsgaanlen, Aaderup. 461* Forsergel wsanatalfcen. 184 Fortuna, Mineralvandsfabrik. 014 Foxfting A., Isn.ejeri, l/l. Niestved. 1159 Frammlng K., Maskinhandler, Kiml- hestegnde. 926 FramlsenV., Faktor, BakkeveJ. 849 — Chr., (»dr., Stvrmoeegaani. Aa«le- rup Murk. 730 — L. IVter, (»aartiejer, OmmevfJ. 173 — V. E., Kriminalbetjent, Jembane- ,Cf»de 21. 512 — Jul., Liuul*Ung*m., LI. Nratveil. 620 — R., Stads- og Havneingenlør (II — 1), Jernbanegnde 11. 642 Frt

1065 tMdevsen Axel, Automobilharxiler, Kirkeatråde. t02 — A Haugaanl, Klektr. Inetall. Ny Østergade 3, 1109 — O., lærerinde. 7*12 Dommeren i Nte*tved m v. Raadh. 1117 Don* ff., Rentier, Rlngetrdvej. 1120 Dybtlahl, A. P. Carlsen 4, Ringsted*. II, Automobilforhandlere. 707 — privat, Jernbanegade.

^ liihffnli OR

14H Dnnholt Hun«, K. 2Uj |t — Ked og Btnmelsfabrik# Ftl'e BAI) Nir*tvea. 303 — IJoytl FordkringaaktieaeUkHb. Agentur ved Traflkaasietent link* 393 — Traphedefabrlk, Hennnneennvej. r>«7 Dnvidsen Jah«, Maskin- og mekanisk VarfcateU, Rlngdedgade 19. J0I Dehii A. P.t Vognmand. 2Sit Demutht Rftf., Boghandel, Axeltorvet. 2 vr --------Mu*ikaf«te!!ng. 719 — K. L., Papir tn gror, „Danla". .773 — Bolt*.: PnestØveJ. 010 Drt danske Petroleums Akta. v. Oroa- aerer Sven S. Kredholm. ti pj — Grces. Kredbrlm privntr Hvide Villa, Sandst ne ke, Klldeinarksxej 3f\ lia Lynafiedet BUb eemfnt (F. Overen.)

llaaøl llaa'.es« Kfll Tapeter og Malervarer Jernbanegade 3.

Valflib Telefon 60.

Sul Fabriclua L. P., Gdr., Egesgave, Mten- batkahehn. 340 Fabrikstilsynet* N**tv«d Kreds (Fa- brik*inap. J. J. Jensen). Fra April Flytted. Juelsminde, Sandstranle. 170 Fadum P., lærer, Holsted Skole. 746 Falch Edv, A Søn, Smedem., Ktndhf- ategade 7. 583 Faurkild* I., Detailh., Fredensvej 1. 717 Ferdinand L P., Købm., Kirkeatr. 1. 094 — John., Iiektor, Htrlufabolm. 1167 Flat (Mortenaen A Jensen), Brotorvet. 671 Fiskeforwynlngen, Hjultorvet. 1008 — privat. 107 Fiskehuset, Ram«hetredg»

[ Haealkal

Tapeler og

4lkerlaea

Malervarer

T»pet- og Fsrve- g “ en gro* — | handel. E *4

en detail

1 Turvetfratde 10 • • •

Telefon 909

311 Kgvberg Vebl., Rager og Konditor, Torve”* rasde. 1005 — ( nrntenaen, Malerm.# Østergade 14. 042 Etelv Mejeriet, Jens Frederiksen, Sten luek aholm. 100* Eksportmarkedets Restaurant (Fr. Jensen), 241 FleWtrleltet*va*rket. 410 Elho Cbr., Sknederm., Rlngstedg. 18. 232 — — Rolig: Angade 10. 70? Elbrønd A. J., lærer, Ramsherredg. 6. 16) Elmer Alpha, Hjultorvet. 1)30 El vang Jenn Peter, Slagterm., Kirkeat. 300 Kmmerlch )?., Rentier, Villa Prima Ver«, Rlngatedvej 18. 334 Engelsk B.klietlnlnga-Magaaln (Vabl. Bruun), Jembanegatle. 18 Erikaen l\, Musikhuset, Ringsted- gafle T. 1131 Eaaendrop Kr. Jul., lærer, Sterfcela- voJ 11. 743 F.thidfeld A Mortenaen. Cyklelager, Ramaherredgnde 6. U78 — Oda, Frk., Jordemoder, Vinhus­ gade 7.

12 Personers Omnibil udlejes, i S. Dahlberg Hansen, Hjultorvet 6 , Telefon 4 2J. (Kun Hl Kl. 6 AHen). Billigste Befordring; for slottede SeUkAber.

Spis Koopmanns Krydderfedt!

Koopmanns Svinefedt i Blærer og Pakker?

Stort og smukt Udvalg i Fest- og Brude-Gaver. Alle Reparationer og Gravering udføres paa eget Værksted Forlovelsesringe

Husk ------------ Deres Malerier og Billeder faar De altid bedst og rmagfuidt indrammet • hos * • * Johan Hansen, Teltl. H2H. OI»riM«»t«r o* Kun.lh.ndl. r, Aicltorvat. T*W tW 2 i

i

Telefon 895. G H I J K

Telefon 678.

Ramsherrecfgade 9.

Talelon 678.

47 Oaunø Godøkonior 9—12 og 2—6. Omstill. til Gaunø Hovedbygning. NB. Gaunø Avlsgaard og Godaforvelterb. (ae umier Nyland Central.) 133 Gnsvirrket. 781 Genlorff C. Chr., K ø I hii ., RingsUnlv. 259 (»esner Kino, Frk., B rod* riforretn , Jernbanegade* 1. 577 G1i«trup Poul, Tandlage, „Ylr.huset", Set. Poler« Klrkeplad« 4. 1(MH------- Bolig: Set, Peder* Kirkep. 6. 324 Gottschalck A., Pmit|N) Cl. 045 G -Jthaab, Mejeri (Fru P. J»robs*n), Rameherredgnd* 20. 787 Gram H., Gartner, Htfgely, Ringstedv. 279 Gransuw E., Gartner. Grønvrj 24. 02 Gravenen Joh«., Kønm., Ringntedgade, 006 Grim.Hrup Brugsforening. 823 Grundforbed ringskontor, Pr. Amtt. 131 Grønholt R.f Direktør (Kåhlera Kera- mikfabrik), Jernbanegade. 07H G rønhol tb F., Guldsmed (Ram*her- redgud*** Guldsmedeforretr ing), 576 Grøntb^den (Joh*. Rasmussen), Vin­ husgade i. 1129 Gummi-Centralen (Fr. Ptderarn), Ringstedgnd* 23 810 Gundorsen Chr., Bnedktm?., Kimlhe- ntegudo 0. i0H4 (»undinen A., Fepranientaiit, RWder- gmde 5,

1073 Frey K. T., Agent, Brandtsgade 20. K2 Friis A., Vognmand, Aagade. 11S:3 Frugtksshieren, Ariel Mortensen, Ny østergade S. 1170 Funeh Petra, Brwlerfhandel, Rir.g- Rtftlffi'iie 11. 11S!8 Fyen* /fcgeksport, Farimagsvej 10, 1042 Firlle*foivningf*n f. Danmark* Brug* foreninger (Konfektion og Skotøj* U,ger, Hotel „Vinhuset"). 115 Panik« Akta., Bryggeri (H <»), Vordingborgve) II. 2*0 — — Dir. Vilh. Holm: Bolig: Vor* dingborgvej IN. 240 — Teutret, Wr, V. Evald Petersen.

881 Hangbøj 0. eund. pharni., Kid. ler* 1. KilO Hansen Rnlr., Automobilejer, LI. Nambrsd. 343 — J. Fr. Stellfeld, Bankdirektør. 222 — A., Beslagsmed, Ny Øit4T|adr. 70H — J. Karl, Bill#d*k»r*r, Grønneg. 1. K96 — Poter, Biludi*jer. Sagasvej 18. 425 — W, N., Brarddlrektør, LI. Ntestvød. 501 — Rud., Buntmager, Torve*!nede. 450 — »t p., Bybud, Jernl»anegade 25. *03 — H. H., Cigarb., Jernbanegade 19. 446 — Anna., Damefrisørimle, Rams- herredgml* 20. 14 — Ella. Damrfrisørinde, ø*t*rg. 3. (MS — Ida, Frue, Damefrisørs*)«*«, Ring* stedfade L 1017 —. H. P., Detadlhtfl., KJthl*røvi»j 49 278 — I« DeUilh., østerga»ie 442 — Nwrrekj»r J. A„ Iletadbamller, N>\*ej 1. 963 — Jakob, Kjendomah., N. Ju*b»v. .*2. 866 — M:» fe, Knkefni, Vllln ^Arrrholm", Ketismarksvei. *s Claudi Fftn., (Hannibal Albert* sen), Far e- og Taf*thandel. Marie H. aut. Fastekontor, købmagergade 12. Hans Peter, Odbst., Grfm«truo. Ander*, G«lr^ Kai-ager, Dverup 47 2y— Bernh., Gdr^ Vrtnwløse. 629 — Ihvr. Ejnar, G. (50 - 265 - 206 - 019

1075 1077 Bogh (9-6), Købmager-

n

All* Kswmltr-

L

41**41 R»e*ea« MA. Tapeter og Malervarer. J*mbanr{åde 3.

M N

artikler Telefon 30.

51 Haaieenaen A. Rud, Isetikr., Axel- torvet. 1090 Haa rul l Haand, Agentur, H. Christen­ sen, VMla Arnen, Peder Bodi løvej. 243 Haandvwrkør-, Handels og tand- brL’jabaitken Akts., Jørnbaneg 9. 763 Haaøe, Frk. M. (F.ft.), Mmkforetn., Ringstedg. 1 (Stabl. Don1*). 453 H»g* J. Ph., Overlwg* (16-12), Jemltaregade 17. 369 Hagen Spat. D og H., Broderiforret­ ning, Axcltorv 1. 1171 Hald, Prultn., Kammerjunker Slagel- *ev#J 47. 721 Hammer A. IL, Traadvwv »fabrik, 3nt.d» røde. NB. Handbenr A Møller («• Møller A Handberg).

O P R S

Tapeler og

Naaatbal

Malervarer 1

Albeviaaa | W ^ Tapet og Farve 1 1 I rn gros

J

VJ

«n detail

handel

Telefon ‘AW.J

Torvest! »de 10 . . •

T U V

49<» C*.le N K., Organist, HeriuMmlm. 650 iistmmehaMigegiuird (Odr. C. Nico- laiseni. 12 Gnrni*on*kominAndai»ten i Ns^stv*«!.

Møbler for ajje Hjeml Chr. Ciundersen, Snedkerforretning, Telf. 816 KlfiilheMeRAde 6, Næstved. Telf. 816. |. Kl.s Arbejde. * Alle Stilarter. • Forlang Tilbud. ! • • Bstnvnuiter udlejes. * • Lsger af l.lK>cl*ter ok Ll|ttn|. SommerRetenen, Næs

Den gensidige Landbo-Sygeforening t| Mdtrt 1900, tr den sterste landsomfattende statnkontrollerede SyrrVå^e. Foreningen 1»lfer pr. I. Jurnuir 1928 ct 40,000 Med* lemmer I Medlemskontingent, der aarttø er 11 Kr lot Bero under 16 A*r og 22 Kr for Voksne, indbetalte* 4 det forlebo« Aar 800,0(10 Kr. Foreningen e|er c«. >,• Mlll Kr. I Reservefond. Foreningen Indbyder die sunde danske Statsborger* under 60 A*r til at v»k*e Medlemmer. Indmeldelser modtages fif: A. GotUchaick, Præstøvej 61, Næstved. Telefon 324. Fn.dang Lovene tilsendt.

Undgaa økonomisk Kval — Assurer i I „National". __ 10

Ir.

Møbelmagasinetl Snedkermester Jobs. Telefon 21. Grønneitade 5. » Ligkister. Ligtøj.

Auto-Reparation Vulkaniseringsanstalt. Baneyxardiplxdie i% • Niratvcd. • Søren Hansen.

,,India" Autodæk og Slanger. Verdena bcdate Gummi, Telefon 658.

>■■>■■■»

. —M—IMMMMMMHI —~»J MUU

■■■■■■■■■■■■••I

Havneformanden. Rrllelierg Chr (Næstved Maskin- »•nedkeH), N«lr. Farimagev**!. — — Bolig: Kingxteilg Forl. 12. Helm- H J.. Adjunkt, Sand.drw.le «. Hemmlngetn C.. PolitdietJent. 3 or- *llngt»v*rrvej 8. — JeiiN, Slag’er og KreaturHa ral ler, M. Næatve.1 Henning*- ?, Jctu* (Jean Tiawti Fftf.) Herrekviperingabandel, 8kr*. deri, Torveetræde 3. -------- Bolig: Aagatle 18. Henrlkaeti, Frk., Detailhandel, P- n I- atiæde 21. — U P., Handel »gart ner, PHetdM.;kfc- liolm, — fTir., Krealuih., IJ. Nndveo. Herluf m , Mlaai* n*r, HlagUldeveJ 8. Herlufaholm Dampmølle A Brød­ fabrik (I Sørenåen >. — Kommunekontor. —*» Skole, Rektor Krarup (hedrt 1—2). — — lnv*ntarinap. Borelli Møller (aikreat 12 Vt—IHJ — Koatinapekter fteffenæn (•!!* 11 ’ii—12*4, m- 2 ) -------- Oldfiue Broaen. ------- ’r Bibliotek. — (Jod-kontor. —*» Muænn«. — Sygebua. — fl| grl a—. Formand P. Hanæn, Nlxv»*j, IJ. Nritvnl. --------Ka-ærer Thor Hanæn. Herluf-vænge Handel-gartneri (H. Hanæn). Hermanæn O. M., Muren«., Fnri. »nag-vej 20. — R.. Lærerinde, Ring-tg. Forl. 22. — I.. Th., fhv. V^Ja—i-t., Amlerup. Heæe Alfr., Direktør. Bolig. IHi.*- ntedgadea Forlæ.!gelæ 30. Herte), BoghandkT, privat. Herta H„ fhv. Furpagter.

308 Hant-er. Anna Gahrn, Rullefor-etning, ; Progade 1. H07 — H. M., Sadelmg., Jernbanegade 10. 438 — Vakl., Sadelm. og Tapetserer, LI, Næstved (Jade. 403 —- M. Konrad, Sagfører, Købmager- rade 4. 1001 — P. Dam, Skibafprer, Havnen 3. 108 — Carl, Skomagen«., Jernbanegade 4

493 Hnnæn J.. Gdr* Skovgnarden. 1079 — Fr.# flæ. Gdr., Villa „Blrkcdy". Kand-tra-de. U15 — H., CV.r, Grej-gnun!. 322 — H. !., Gdr., LI. Næatted. 933y— H. I.( Øverup. 1089 — Hana Ha-m., (»dr., IJ. Næatved. H47 — .1 A., Gdr. IJ. Næstved. K55 — Mira, fhv. Gdr.. Rlng-t*dve| 34. <104 — Morten, (»dr., 1/1. Næ

Hansen: 57 A.QIfn Hanacn, Køhmd , Axeltorvet 321 — Georg, Købmand. UO — Niels

27’ 732 94 339

;>o

ior»9 1IM

90!* llfiR 31

S

203 708 <108 20 498 488 101 694 345 1072

137 — An*lers & Co., Produkthandler. 8U7 — Carl, Reprææntait, RoarxvuJ 3 A. • 729 — H„ R pneæntant, Ellehæk-hnJ. {; Tømrermester Ch r. Hansen^. 1 arbejde. 0 J jl udfører all Tømrer NixveJ 8 • Lille Nægt | • - Telefon 8IS ved

791 142

512 1077 70 1142

157 312

Syge- og Ulykkesforsikringer, hurtfg 19

Sommer Petersen Næstved, Telefon 388, tegner

Til Koopmanns Pølser anvendes kun I. Kis Kød! Al Vognmandskørsel besørges < I med 16 og ‘2% Tons Lastbiler. Chnr»ø»kaøc til 12 Personer lække* Bil (m Lys og Varme) tU 9 Personer RreaUirMI til 2 og 4 Kreaturer. • • Ligtransport med lukket Motorru**vogn • • Hedøfe Betongru« og Blngøt« lernes billig*! I Byen og ktontvoga fra egeu Grusgrav. Vilhelm Andersen, Vognmand. Telefon 300, 3 7T CO 3 CD 3 3 CD • Teleløn 895.

Kooomanns Pølser er statskontrollerede!

Lille Næstved Vognmandsforretning, Al Transport nied lVt Anders Jensen. Al L.uksuskorsel tned

Landauer, Char-a-banc, 7 Personers Luksusbil.

Kreatur- og Svinetransport besørges Telefon 190 .

Hestckoretøjer teserges

I J K

093 Jenion lK.gnmr, Damesknederl ulø, Jembanega

415 Iris (G. lærsøn), Blom«t*r- og Grøntforreininp. 009 laholt A.. Enkefrue, Vaskeriet „Alad* •lin", Ndr. Farfmag«vei 9, 900 Iversen Ernst, Cigarhandler. Jern* banegade 3. 208 — Johs., Købmd ,, Ringt .edvøj 104. 750 — Peter, Skomagtrm. og Bandagist, Ny Ørtergade 18.

031 Hvild C. Hansen, Baudfører ( Motorb. „Svend"), Godth. Allé 22. 024 Hylander J. C., Redaktionsiiøkretirr, Jembaregnde 13. 400 Højskolehjemmet (Astrid Coff), Ramshenedgade 18. 1141 Høytup F. H., AmUfuldmægtlg.

707 Hesselbprg P. V., Vognmand, Rlng- gtedvej 104. Ilti Himiing* Bftf. (A. Børner), Bog- og l’rpirhandel. 4*»| -- — MusikhnlUn, Axeltorvet. K4 H.jommesyning.Hforretnlngen (L. Jør- gen»*n.) ;i«»7 Hjultorvets Ostehm, (J. Hansen). 283 Hindpeknssrn. Ny Østergade 5 496 Hoffmønn* Hot7y - Brugsforening. Itm Horn K., Ingeniør, Nyvej 1. SU) Houmiute Axel, Malermenter, Godth. Allé 4. t— P.# Vognmand. 116 Hovmunn Hannen, Hagf, (0—1. 1—6). 103 Hunnieke F. W., Kriminalbetjent, Ringstedgnde* Forl. 30. SOI Hustømrerforeninprn for Nirstved o* Omegn, Heiliggejst, Ringstødgnde. 193 Huu* Vald., Bankdirektør, Stngelaevej. 114 Hvidt Carl, Ølhnndler.

L

v Tapeter og 1 en gro* -

Viiillil

M

A>6ert«eø

Malervarer

Tspet* or Fsrve-

N O P R S

Ingafen ind). •i«øg. sfon 60.

Bl

en detstl

bsndel.

Telefon ‘AV

Torveitrgdc 10

664 lb«en Chr. L, Kommissionær, Klnd- hestegade 14. Indknøringsded 1 København: Graabrødretorv Ib. TIT. 7703. 102b lkl*mann Sofie, Frue, 3mørh., Axel* torv 6. 756 Illunt G., Adjunkt. 126 Import, Blonøtørhamlel (Auge Han­ sen), H.uH-orvet. Omstill. til Bolig.

1091 Jacobsen Hugo, Assurandør (,.l. 97 — il. J.# Tlf*. la rar-ed, Rlng«ted,;ade. 800 —* H., BlæForbøndler, Korobak* ken lt. 506 — Chr.f BroUsgger, Njgnle 3. 824 — Anna, I>a»r^frisørtnde, HJul- torvfi 6w

r 1

T U V

01 Industriby gn. (C. Th. Christiansen). 200 Industri- o* Spareb. f. Næøtved o* Omegn ( 10 42, 4—6), Hjultorvet. 2H1 Ingemann N., Gaardfrrp., „Gede* bjerggiuird", LI. K estvød. 810 Ingeralev Ove, læge, Farimagj-veJ 16 (Konsultation 11—1.) Kreaturtransport Mini t og 2 Tone Biler tf) r lyt ii In ir og al VognmandakBrasl* P. V. Hesselberg, SET! 767 . llndgaa økonomisk Kval — Assurer i „National'*. 20 ------------ Forlang Tilbud ...............» 6 12 Pr rønner« Viftør udlejeø til kartere eller længer« Ture.

j

Y : 0

Sommer Petersen, Næstved. Telefon 388

21

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10-11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54

Made with FlippingBook - Online magazine maker