Kanalgaden 2-10 og Kanaltorvet 6, 2620 Albertslund

STARTFORRENTNING Under forudsætning af det beregnede driftsmæssige resultat før afskrivning samt det anførte kapitalbehov, vil køber opnå en forrentning ved kontant handel af den investerede kapital, som følger:

Aktuel leje

Budgetleje (inkl. tomgangsleje

Samlede lejeindtægter

1.521.659

1.732.113

Samlede udgifter

527.036 994.623

527.036

Nettoindtægt til forrentning

1.205.077

Nettoafkast (vejledende)

6,22%

7,53%

Note: Nettoafkast: (nettoleje / kontant købesum (ansl.)) x 100

ØVRIGE OPLYSNINGER ØKONOMISKE OPLYSNINGER

Alle økonomiske oplysninger i dette notat er oplyst af ejer eller anslåede eller indhentet fra officielle kilder, så som OIS m.fl. Tal og beregninger er alene til vejledende brug for køber og køber opfordres til selv, med egen rådgiver, at gennemgå ejendommens økonomi. NORVIK tager forbehold for eventuelle fejl og mangler. AREALER Der er ikke foretaget særskilt opmåling af ejendommen i forbindelse med udarbejdelse af nærværende notat. Der er uoverensstemmelse mellem BBR-ejermeddelelse og aktuelle udlejningsarealer. Køber er gjort bekendt med, at der kan forekomme forskelle mellem de oplyste og de faktiske arealoplysninger. Afvigelser, der eventuelt måtte blive konstateret ved en senere opmåling af ejendommene, berettiger hverken køber eller sælger til at kræve handlens vilkår, herunder

købesummen, reguleret. TEKNISK GENNEMGANG

Der er ikke foretaget teknisk gennemgang af ejendommen og der foreligger ikke en tilstandsrapport. Køber opfordres til selv, med egen byggesagkyndig, at gennemgå ejendommen. TEGNINGER

Kopi af plantegninger kan rekvireres. SERVITUTTER OG DEKLARATIONER Der henvises til uofficiel kopi af tingbogsattest. GÆLD UDENFOR KØBESUM Ingen gæld udenfor købesummen.

Made with FlippingBook Digital Publishing Software