Eenjarigen & Vaste planten 2020/2021 | NL

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN - van SYNGENTA SEEDS B.V., gevestigd te Enkhuizen

Syngenta Flowers focust zichopinnovatief veredelen GR ASSES Grass s Intermediate • Genetica voor droge en natte standplaatsen • Elegante selectie van variëteiten tussen medium en hoog in • Diverse kleuren voor elke toepassing 13 - 17 cm

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Syngenta Seeds B.V., hierna te noemen verkoper, en een koper, voor zover van één of meer van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. 1.2. Voor vegetatief vermeerderde sierteeltproducten waarvoor kwekersrecht is aangevraagd c.q. verleend, geldt dat slechts eenmalige bloem- of plantproductie is toegestaan. Deze clausule dient tevens als kettingbeding door koper tegenover zijn afnemers te worden gehandhaafd. Overtredingen leiden tot een onmiddellijk opeisbare boete van € 1,= per vermeerderde bloem of plant. Verkoper behoudt als licentiehouder het recht om de werkelijk geleden schade op de overtreder te verhalen. Het is verkoper en/of zijn gemachtigde toegestaan ongehinderd het bedrijf van koper te betreden ter controle van bloem- en plantproductie alsmede een onafhankelijke derde aan te wijzen ter controle van de boeken van koper. Koper zal hieraan zijn medewerking verlenen. Artikel 2 Offertes, prijzen en orderdocumentatie 2.1. De door verkoper gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Een vrijblijvende offerte kan worden herroepen tot drie dagen na ont- vangst van de aanvaarding. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en nadere door de koper te betalen kosten, waaronder onder meer begrepen; kosten van emballage, kosten van kwaliteitscontrole en/of fytosanitair onderzoek, invoerrechten, overheids- en andere publiekrechtelijke heffingen alsmede kwekersrechtelijke- en eventuele andere vergoe- dingen. De prijzen luiden in Euro’s. 2.2. De verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen periodiek en tussentijds te wijzigen. Elke nieuwe prijsnotering stelt de voorafgaande buiten werking ten opzichte van na die nieuwe prijsnotering geplaatste orders. 2.3. Als in een order de bestelde hoeveelheid afwijkt van de door verkoper gehanteerde standaardhoeveelheid of een veelvoud daarvan, dan is verkoper vrij de naast hogere hoeveelheid te leveren. 2.4. Opgegeven gewichten en aantallen zijn netto. 2.5. Koper dient bij zijn bestelling dan wel op eerste verzoek van verkoper schriftelijk op te geven, welke gegevens, specificaties en documenten volgens de regelgeving van het land waarin geleverd wordt, vereist zijn, met betrekking tot onder meer: - facturering; - fytosanitaire vereisten; - internationale certificaten; - andere importdocumenten of importverklaringen. Artikel 3 Oogst- en bewerkingsvoorbehoud Leveringen geschieden onder het gebruikelijke oogst- en bewerkingsvoorbehoud. Wanneer verkoper een gerechtvaardigd beroep doet op het oogst- of bewerkingsvoorbehoud is verkoper niet verplicht tot levering maar zal hij, indien mogelijk, naar rato van de bestelde hoeveelheid of vergelijkbare alternatieven trachten te leveren. Indien door verkoper een beroep op dit voorbehoud gedaan wordt, heeft koper geen recht op schadevergoeding. Artikel 4 Levering 4.1. De op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms zullen van toepassing zijn op de overeenkomst. De levering in Nederland aan anderen dan telers alsmede leveringen buiten Nederland geschieden FCA verkoper. 4.2. In afwijking van lid 1 geldt dat de levering aan telers in Nederland franco thuis geschiedt, m.u.v. spoed dan wel expresse verzending, in welk geval de verzendkosten voor rekening van koper komen. 4.3. Indien tussen koper en verkoper geen afspraken zijn gemaakt over verzending is verkoper gerechtigd te verzenden op de wijze die hem het beste voorkomt. Verzending geschiedt geheel voor eigen risico van de koper. Extra kosten als gevolg van speciale eisen van koper met betrekking tot het transport dan wel verpakking worden aan koper in rekening gebracht. 4.4. Sierteelt jonge planten worden geleverd in speciaal (modelrechtelijk beschermde) tray(s) en afhankelijk van de hoeveelheid geladen op pallet(s) welke beide eigendom blijven van de verkoper. Koper erkent dit model- en eigendomsrecht van verkoper en verbindt zich te handelen overeenkomstig dit recht. 4.5. Koper is verplicht deze tray(s) en pallet(s) als een goed huisvader te bewaren en te behandelen totdat deze door de verkoper worden opgehaald. Partijen zullen afspraken maken over de frequentie waarop de tray(s) en/of pallet(s) worden opgehaald door verkoper. Indien door of bij koper deze tray(s) en/of pallet(s) verloren gaan of beschadigd worden, zulks naar het oordeel van verkoper, zal koper aan verkoper een vergoeding verschuldigd zijn van € 5,= per tray en € 12,50 per pallet. Koper dient de tray(s) en/of pallet(s) op een zodanige wijze op te slaan dat verkoper deze op normale wijze kan afhalen. Koper draagt er zorg voor dat de tray(s) en/of pallet(s) schoon zijn. Om het eigendomsrecht te waarborgen zijn trays individueel genummerd en geregistreerd middels een barcode. Het is koper niet toegestaan deze barcode te verwijderen of anderszins onleesbaar te maken op straffe van direct opeisbare boete van € 1, = per tray, onverminderd het recht van verkoper haar meerdere schade bij koper te vorderen. 4.6. Het is koper niet toegestaan de tray(s) en/of pallet(s) in gebruik te houden, of door derden te laten gebruiken tenzij uitdrukkelijk anderszins schriftelijk overeengekomen. Artikel 5 Levertijd De verkoper verplicht zich tot aflevering binnen een redelijke termijn, in overeenstemming met het zaaiseizoen of plantseizoen nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn. Bij niet-tijdige aflevering dient koper verkoper schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen om alsnog de overeenkomst na te komen. Artikel 6 Deelleveringen en retouren 6.1. Het is verkoper toegestaan de verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. 6.2. Retourleveringen, waaronder ook te verstaan onderlinge omwisseling van zaden tegen pillen, zijn niet toegestaan tenzij vooraf schriftelijk tussen partijen overeengekomen. Ingeval van fungicide gecoat zaad en pillen dient dit binnen vier maanden na levering te geschieden, bij insecticide gecoat en/of geprimed zaad en/of geprimede pillen geldt een termijn van 2 maanden na levering. In alle gevallen geldt dat verpakkingen ongeopend en onbeschadigd dienen te zijn. Retouren van meer dan 10% van de totaal geleverde zaden per ras worden niet geaccepteerd. 6.3. Door verkoper ontvangen retouren in overeensteming met artikel 6.2 worden met koper verrekend conform het navolgende: - binnen twee maanden na levering retour ontvangen: 90 % van het relevante factuurbedrag; tussen twee en drie maanden na levering retour ontvangen: 75 % van het relevante factuurbedrag; - tussen drie en vier maanden na levering retour ontvangen: 50 % van het relevante factuurbedrag. Retourleveringen die worden ontvangen door verkoper na vier maanden of meer na levering, worden niet geaccepteerd. Artikel 7 Bewerking en verpakking 7.1. Indien door koper een speciale behandeling van de zaken wordt verlangd, komen de daaraan verbonden kosten voor rekening van koper. 7.2. De zaken worden door verkoper verpakt in diens verpakking. De kosten van deze verpakking en de emballage komen voor rekening van koper. Deze verpakking en/of emballage wordt, met uitzondering van het gestelde in art. 4.5. niet teruggenomen. Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud 8.1. De door verkoper geleverde zaken blijven het eigendom van verkoper alsmede blijft of wordt de verkoper eigenaar van de uit de zaken ontstane producten totdat koper de koopsom heeft betaald en de koper ook al zijn verdere verplichtingen jegens de verkoper, uit welke hoofde ook, volledig is nagekomen. Het hiervoor in lid 1 gestelde geldt ongeacht de wijze waarop de afgeleverde zaken of de daaruit ontstane producten zijn geplant en/of met een voedingsbodem en/of substraat is verbonden. 8.2. Door verkoper afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt. In geval van doorverkoop is koper verplicht zowel van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud als onder lid 1 beschreven te bedingen als te zorgen voor en bij wege van kettingbeding aan derden op te leggen verplichting tot het direct aan verkoper zenden van een registratie van partijnummers en de daaruit ontstane producten, zodat de geleverde zaken volledig traceerbaar blijven bij derden. 9.1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum ten kantore van verkoper. Na het verstrijken van deze termijn is koper in verzuim. Bij te late betaling ten aanzien van leveringen in Nederland is koper vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente van 1% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd. In geval van te late betaling ten aanzien van leveringen buiten Nederland, is een rente van 1½% per maand van het factuurbedrag verschuldigd. Verkoper is gerechtigd om bij het in verzuim zijn van de koper daardoor opgelopen valutaverlies aan de koper in rekening te brengen. 9.2. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van koper zullen de betalingsverplichtingen van koper onmid- dellijk opeisbaar zijn en is verkoper bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van verkoper schadevergoeding te vorderen. 9.3. Indien betaling in termijnen is overeengekomen wordt bij niet-tijdige betaling van een termijn het gehele restantbedrag terstond opeisbaar zonder ingebrekestelling. Het in de laatste drie zinnen van art. 9 lid 1 bepaalde is van overeenkomstige toepassing. 9.4. Koper is niet bevoegd op de te betalen koopprijs enig bedrag in mindering te brengen wegens een door hem gestelde tegen- vordering, of de betaling van de prijs anderszins te compenseren of op te schorten. 8.3. Het is koper niet toegestaan de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. 8.4. Koper is aansprakelijk voor de door verkoper in het kader van dit artikel te maken kosten. Artikel 9 Betaling 9.5. Verkoper behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien door koper vorige leveranties niet binnen de overeenge- komen betalingstermijn zijn betaald. Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij koper ten gevolge van dit niet leveren. Artikel 10 Incassokosten Als koper in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte alsmede de gerechtelijke kosten voor rekening van koper, met een minimum van 15% van het factuurbedrag. Artikel 11 Aansprakelijkheid 11.1.De verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een gebrek in de geleverde zaken. Indien koper een gebrek in de geleverde zaken claimt, dient hij een klacht in te dienen overeenkomstig artikel 13. De klacht moet zodanig zijn beschreven dat verkoper of een derde deze kan verifiëren. 11.2.De koper is verplicht de schade ten aanzien waarvan hij een klacht bij verkoper indient, zoveel mogelijk te beperken. 11.3.In geval van een gerechtvaardigde en geldige klacht door koper, is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot de factu- urwaarde van de zaken exclusief B.T.W., tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van verkoper en/of zijn werknemers. Verkoper zal in ieder geval nimmer aansprakelijk zijn voor enige vorm van indirecte schade van koper, waaronder, maar niet beperkt tot, bedrijfs- en of gevolgschade, of gederfde winst. Verkoper zal voorts in ieder geval niet aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van beweerde vertragingen in de levering van zaken.

11.4. Elke mogelijke vordering tot schadevergoeding op grond van deze Algemene Voorwaarden verjaart, indien en zodra een jaar is verstreken sinds de levering van de betreffende zaken zonder dat deze vordering schriftelijk middels aangetekend schrijven bij verkoper is ingediend. Artikel 12 Gebruik en garantie 12.1. Verkoper garandeert dat de door haar te leveren zaken naar haar beste vermogen zullen voldoen aan de bij de zaken behorende specificaties. Ten aanzien van de productspecificaties gelden geen garanties. 12.2.De door verkoper geleverde zaken zijn uitsluitend bedoeld voor het telen van gewassen bestemd voor menselijk of dierlijk gebruik en/of consumptie. Koper erkent uitdrukkelijk dat de mate van groei van de uit de gekochte zaken ontstane dan wel op te kweken gewassen, ook in geval van hoogste kwaliteit, voor een beslissend deel afhangt van de wijze van cultivatie, de weersomstandigheden, de conditie van de grond en de kennis van koper. 12.3.Elke garantie van de zijde van verkoper vervalt indien koper de geleverde zaken bewerkt of laat bewerken, behandelt of laat behandelen, herverpakt of laat herverpakken of onjuist gebruikt en/of bewaart dan wel onjuist laat gebruiken en/of bewaren. Artikel 13 Gebreken; klachttermijnen 13.1.De koper dient de gekochte zaken bij aflevering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te onderzoeken. Hierbij dient koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: - of de juiste zaken zijn geleverd; - of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene; - of de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden. 13.2.Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient koper deze binnen 5 werkdagen na aflevering schriftelijk onder vermelding van partij-, afleverbon- en/of factuurgegevens aan verkoper te melden. 13.3.Niet-zichtbare gebreken dient koper binnen 5 werkdagen na ontdekking dan wel het moment waarop hij het redelijkerwijs had kunnen ontdekken, schriftelijk onder vermelding van partij-, afleverbon- en/of factuurgegevens te melden aan verkoper. 13.4.Indien koper geen melding maakt binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten. 13.5 In geval van een blijvend geschil tussen partijen over de kiemkracht, de rasechtheid, de raszuiverheid en de technische zuiverheid kan op verzoek van een der partijen een (her)keuring plaatsvinden door de NAK Tuinbouw, gevestigd in Roelofsa- rendsveen, Nederland, op kosten van ongelijk. De uitslag van deze (her)keuring bindt beide partijen, onverminderd het recht van partijen om geschillen over de gevolgen van deze uitslag voor te leggen aan de in artikel 20 genoemde instanties. Artikel 14 Teeltadviezen Door verkoper gegeven teeltadviezen zijn vrijblijvend. Verkoper is in geen enkel geval op grond van de gegeven teeltadviezen aansprakelijk voor afwijkende resultaten in het geteelde product. Koper dient zelf te beoordelen of de zaken c.q. adviezen geschikt zijn om voor de beoogde teelten respectievelijk onder de lokale omstandigheden te worden gebruikt. Artikel 15 Overmacht 15.1.Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan verkoper zijn toe te rekenen. Hieronder zullen indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van verkoper, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van verkoper, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan verkoper afhankelijk is en algemene vervoersproblemen. 15.2.De verkoper zal koper zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien hij door overmacht niet of niet tijdig kan leveren. 15.3.Indien de overmacht langer dan twee maanden duurt zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De verkoper is in dit geval niet verplicht tot enige schadevergoeding. Artikel 16 Kwekersrechtelijke of contractuele bescherming van originele rassen 16.1.Onverminderd het bepaalde in de zaaizaad- en plantgoedwet geldt ten aanzien van de kwekersrechtelijke of contractuele bescherming van rassen het in de navolgende leden van dit artikel bepaalde, voorzover in een schriftelijke overeenkomst geen andere voorziening is getroffen. 16.2.Uitgangsmateriaal van rassen, die door in Nederland en/of enig ander land aangevraagd of verleend kwekersrecht dan wel middels een contractueel kettingbeding zijn beschermd, mag niet voor vermeerdering of verhandeling worden gebruikt. 16.3.Het product, afkomstig van het aan koper geleverde plantaardig materiaal mag door koper uitsluitend worden verkocht onder de desbetreffende (ras)naam en eventuele merknaam. 16.4. De koper zal aan de verkoper te allen tijde desgevraagd toegang verschaffen tot het gedeelte van zijn bedrijf waar zich de geleverde zaken bevinden, onder meer teneinde het gebruik daarvan te kunnen controleren. Verkoper zal koper tijdig van zijn komst op de hoogte stellen. 16.5.Indien de koper een mutant in het beschermde ras vindt, dan dient hij dit onmiddellijk bij aangetekend schrijven mede te delen aan de houder van het kwekersrecht. 16.6.De koper zal desgevraagd aan de verkoper zo spoedig mogelijk na het vinden van de mutant, om niet materiaal daarvan voor beproevingsdoeleinden ter beschikking stellen. Indien de koper de mutant in stand houdt, heeft de verkoper het recht om gedurende twee jaar nadat hem het vinden van de mutant schriftelijk door de koper is medegedeeld, materiaal van de mutant op te vragen en is de koper gehouden hem dit om niet ter beschikking te stellen. 16.7.Het is de koper in het bijzonder bekend dat de vinder van een mutant de toestemming behoeft van de houder van het kwe- kersrecht van het ras waarvan de mutant is afgeleid om de navolgende handelingen met betrekking tot alle materiaal van het ras, inclusief geoogst materiaal (derhalve ook bloemen, planten en plantendelen) te verrichten, te weten: 16.8.De koper vrijwaart verkoper voor al zijn schade ten gevolge van schending van kwekersrechten of andere intellectuele eigen- domsrechten en/of kettingbedingen door verkoper in het kader van handelingen die ter uitvoering van de opdracht zijn ge- schied. 16.9.Koper is gehouden alle medewerking te verschaffen, die door verkoper wordt gewenst, waaronder medewerking bij het verza- melen van bewijsmateriaal, in geval verkoper in een procedure verwikkeld raakt over kwekersrechten of andere intellectuele eigendomsrechten. Artikel 17 Gebruik van merken, tekens en andere aanduidingen 17.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is het koper niet toegestaan gebruik te maken van merken, tekens en andere aanduidingen die door verkoper worden gebruikt ter onderscheiding van zijn zaken van die van andere ondernemingen, dan wel gebruik te maken van daarmee overeenstemmende merken, tekens en andere aanduidingen, zulks met uitzondering van het verhandelen van de zaken in de oorspronkelijke verpakking waarop door of vanwege verkoper zelf merken, tekens en andere aanduidingen zijn aangebracht. 17.2. Ingeval van doorverkoop van de geleverde zaken, moet dit beding door koper op straffe van schadevergoeding ook worden opgelegd aan zijn eigen koper. Artikel 18 Vrijwaring 18.1.Koper vrijwaart verkoper tegen alle vorderingen en aanspraken van derden tot vergoeding van schade die (beweerdelijk) is veroorzaakt door of anderszins verband houdt met enige door verkoper geleverde zaak inclusief vorderingen en aanspraken die tegen verkoper zijn ingediend in diens hoedanigheid van producent van de zaken op grond van enige regeling betreffende productaansprakelijkheid in welk land dan ook, tenzij die schade het gevolg is van opzet of grove schuld van verkoper. a. voortbrengen of vermenigvuldigen (vermeerderen); b. conditioneren ten behoeve van de vermeerdering; c. te koop aanbieden; d. verkopen of op andere wijze in de handel brengen; e. uitvoeren; f. invoeren; g. opslaan voor één van de hierboven onder a. en f. genoemde doeleinden. 18.2.Koper is gehouden zich afdoende te verzekeren tegen alle mogelijke vorderingen en aanspraken voortvloeiende uit de hier- boven in artikel 18.1 gegeven vrijwaring welke verzekering op eerste verzoek van verkoper ter goedkeuring aan verkoper zal worden voorgelegd. Artikel 19 Terminologie De door verkoper gehanteerde definities, in al haar uitingen, die de reactie van planten beschrijven op plagen en ziekten zijn de navolgende: Immuniteit: een plantenras wordt niet aangetast door een specifieke plaag of ziekte. Hoge resistentie (HR): plantenrassen beperken de groei en ontwikkeling van een specifieke plaag of ziekte onder normale plaag- of ziektedruk sterk in vergelijking met vatbare rassen. Deze plantenrassen kunnen echter wel enige ziektesymptomen of schade vertonen onder hoge plaag- of ziektedruk. Intermediaire resistentie (IR): plantenrassen beperken de groei en ontwikkeling van een specifieke plaag of ziekte, maar kunnen meer symptomen vertonen in vergelijking met hoog resistente rassen. Intermediair resistente plantenrassen zullen minder ernsti- ge ziektesymptomen of schade vertonen dan vatbare plantenrassen onder vergelijkbare milieuomstandigheden en/of plaag- of ziektedruk. Vatbaar: het onvermogen van plantenrassen om de groei en ontwikkeling van een specifieke plaag of ziekte te beperken. Tolerantie: het vermogen van een plantenras om abiotische belasting te verdragen zonder ernstige gevolgen voor de groei, het uiterlijk en de opbrengst. Artikel 20 Geschillenbeslechting 20.1.Alle geschillen die uit of naar aanleiding van deze overeenkomst voortvloeien zullen partijen in eerste instantie op minnelijke wijze trachten op te lossen. 20.2.Geschillen over of naar aanleiding van deze overeenkomst zullen, tenzij partijen in onderling overleg arbitrage zijn overeenge- komen, worden beslecht door de in eerste aanleg bevoegde burgerlijke rechter in het arrondissement Amsterdam, tenzij de toepasselijke regels van het in artikel 22 gekozen recht dwingendrechtelijk een andere rechter bevoegd verklaren. De verkoper blijft echter bevoegd koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter. Artikel 21 Wijziging 21.1.Indien een beding uit deze voorwaarden nietig is, treedt voor deze bepaling automatisch een geldige bepaling in de plaats die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van het nietige beding. 21.2.Ingeval van nietigheid van een beding uit deze voorwaarden, behouden de overige bepalingen zoveel mogelijk onverminderd hun geldigheid. Artikel 22 Toepasselijk recht Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is het recht van het land van verkoper van toepassing. Indien verkoper en koper niet in hetzelfde land zijn gevestigd is bovendien van toepassing de „United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods“, voorzover dit niet afwijkt van deze voorwaarden en voorzover het niet in strijd is met het dwingend recht van het land van verkoper. December 2004

We zijn de laatste jaren in beweging. Ons bedrijf groeit en we zijn continu in ontwikkeling om u te voorzien van spannende nieuwe innovaties. We hebben de ambitie om de consument een geweldige tuinervaring te bezorgen. Daarom moeten we ervoor zorgen dat we onze klanten ondersteunen waar we kunnen. Onze verkoop- en klantenserviceteams staan klaar om u te ondersteunen bij het nemen van de beste beslissingen voor uw bedrijf. Onze productieteams streven naar de hoogste kwaliteit om u de beste start van uw productie te geven. En waar nodig staan onze technische specialisten klaar om u te helpen met kennis en ervaring. We willen dat u zo succesvol mogelijk bent jegens uw klanten. In onze gloednieuwe catalogus voor 2021 introduceren we veel verbeteringen van onze kerngenetica en meer dan 200 noviteiten. Wij geloven dat innovatie overal in ons bedrijf nodig is en we zijn er trots op u bloemvariëteiten van nog betere kwaliteit, nieuwe bloem- en plantvormen en kleuren aan te bieden die de consument zullen verbazen. Nieuw dit jaar zijn de Petunia Itsy en Petunia Shortcake, twee rassen met bewezen succes in Noord-Amerika. De Dahlia Sincerity is een prachtige musthave uit het Verwer Dahlia programma. Daarnaast hebben we de warmte-liefhebbende Lantana Hot Blooded (we kennen allemaal het nummer van Foreigner). In de vaste planten hebben we de opwindende nieuwe introductie van de Lavender Vintro-serie en vergeet de Lavendula stoechas Violetta niet. Aan de zaadkant zien we een aantal geweldige resultaten uit de Begonia Tuberhybrida Limitless-serie met zijn opvallende kleuren. En natuurlijk blijven we de Pelargonium interspecific Calliope-serie, onze meeldauw resistente Impatiens walleriana Imara-serie en de spectaculaire prestaties van onze Petunia Dekko-serie versterken. In onze teelt richten we ons op verbetering, omdat we geloven dat innovatie waarde toevoegt aan markten. Bovenaan de lijst staat het doel om nieuwe producten Pennisetum glaucum Purple Majesty 4 50 - 70 3 20 - 50 Juncus Twisted Arrows

te brengen waarmee telers gemakkelijker aantrekkelijke en kwalitatief betere producten kunnen maken. Naast klanttevredenheid met innovatieve bloeiende planten, werken we ook aan planten met meer weerstand en meer veerkracht. De Vinca Cora XDR-serie en - nog- maals - de Impatiens walleriana Imara zijn daar perfecte voorbeelden van. We zijn bezig Syngenta Flowers tot synoniem voor innovatie te maken. Maar er is meer. Syngenta zet zich ook in voor duurzaamheid, niet alleen door het kweken van duurzamere rassen, maar ook voor duurzamere productie en levering. Onze productie is gecertificeerd voor Global G.A.P., Grasp en in toene- mende mate ook voor Fairtrade. Bij alles wat we doen, willen we ervoor zorgen dat onze kernwaarden doorschijnen: Passie voor klanten – we brengen producten, diensten en oplossingen die klanten waarderen Langetermijnvisie – we willen de industrie voor de toekomst versterken, zowel economisch, ecologisch als sociaal Groei voor iedereen – voor onze klant, onze medewerkers, gemeenschappen en industriepartners; we delen de waarde die we creëren Vastberaden uitvoering – we zijn gedisciplineerd, gefocust en houden het simpel; we zijn verantwoordelijk en vinden een manier om te leveren Het ‘hoe’ doet ertoe – we zijn transparant in wat we doen; we bevorderen diversiteit en inclusiviteit. Namens iedereen bij Syngenta Flowers, bedanken wij u voor uw samenwerking en we kijken ernaar uit om onze succesvolle samenwerking met u de komende jaren voort te zetten. 7 50 - 60 8 50 - 60 GR ASSES Pennisetum alopecuroides Grasses Large • Genetica die een perfecte balans geven in aanplantingen • Indrukwekkende eenjarige: Pennisetum glaucum Purple Majesty met opvallend donker paars blad • Gemakkelijk in teelt en d rhoud 15 - 19 cm

3 50 - 70

Stipa tennuissima Pony Tails

Pennisetum glaucum Purple Baron

We wensen u een geweldig seizoen!

5 20 - 50

5 20 - 50

Mark Schermer Global Head Syngenta Flowers Juncus pallidus Javelin

Cortaderia selloana

2

250

Vaste planten

Made with FlippingBook Learn more on our blog