Profo-nytt 4/2020

utredning av kreft er til stede. På den annen side har fastlegen et ansvar for ikke å skape unødig engstelse for pasienter gjennom en for aktiv utrednings- og hen- visningspraksis. Helsetjenesten har et samlet ansvar for å begren- se overforbruk og feilbruk av di- agnostiske ressurser. Argumentasjonen ovenfor er i stor grad den samme som ble brukt mot innføringen av scree- ningsprogram for brystkreft og tarmkreft. PROFO stiller seg derfor noe undrende til at denne argumentasjonen tas til støtte for at det ikke skal innføres scree- ning for prostatakreft, til tross for at det nå er innført tilsvarende program for brystkreft og tarm- kreft. PROFO er opptatt av at tidlig oppdagelse redder liv, og den bes- te markøren vi har i dag er PSA. 5000 menn får prostatakreft i Norge hvert år, og 1000 dør. Ved å innføre et PSA-basert scree- ningsprogram vil vi kunne redde liv! 

sjonsbasert screening for prosta- takreft ikke er innført av myn- dighetene i Norge eller de fleste andre land. Prostatakreftfore- ningen er opptatt av at Norge er et av de landene som ligger på toppen når det gjelder antallet årlige prostatakrefttilfeller og for de landene som det er naturlig å sammenlikne oss med, planlegges det eller er det allerede innført nasjonale screeningsprogram. Det gjelder blant annet Finland. I Sverige er det innført forsknings- basert screening i flere len. I handlingsprogrammet kan vi videre lese at studier ikke har kunnet vise en økt totaloverlevel- se ved hjelp av PSA-screening. Studier har vist at screeningpro- grammer (20) kan redusere kreft- spesifikk dødelighet i befolknin- gen. I kapittel 6 står det at risikoen for for overdiagnostikk og unø- dig sykeliggjøring må hele tiden avveies mot gevinsten ved tidlig diagnostikk. Videre står det at det er viktig å unngå unødig for- sinkelse der hvor kriteriene for

PROFO-NYTT 4/2020 1 1

Made with FlippingBook Ebook Creator