Greenity 86

C O L UMN

Genoeg te doen in Bloembollenstreek

Heden en toekomst staan volop in de belangstelling in de KAVB-kring Bloem- bollenstreek. Dat geldt ook voor de sector en de wereld daarbuiten. Wat het heden betreft, is het bestuur bezig om met ProRail contact te krijgen over de aanpak van akkerdistel. Dit onkruid groeit onder meer langs de spoorlijn Haarlem-Leiden en verspreidt gemak- kelijk het zaadpluis via de wind over de percelen van bloembollentelers. Wie eenmaal het wortelonkruid ak- kerdistel in zijn land heeft, moet veel kosten maken om dit succesvol te be- strijden. Het kringbestuur en LTO Duin & Bollenstreek willen met ProRail in gesprek om na te gaan welke mogelijk- heden er zijn om akkerdistels langs het spoor te bestrijden. Wat verder in de toekomst ligt de inzet van nieuwe energiebronnen. Dit betreft onder meer waterstof. Vorig najaar kre-

gen de leden informatie over de toepas- singsmogelijkheden van waterstof als energiebron voor bedrijven. De leden reageerden hier enthousiast op. Half februari vindt er een vervolgoverleg plaats, waarbij ook het kringbestuur betrokken is. Dat de ondernemers in de Bloembollen- streek hard werken aan het imago van de sector, mag breder bekend worden. Om die reden hebben de Greenport Duin- en Bollenstreek, LTO Duin- en Bollenstreek en de KAVB-kring Bloem- bollenstreek de handen ineengeslagen. Elke maand zorgt een van de drie in- stanties voor een positief verhaal over de sector in de algemene media. In ja- nuari betrof dit de keuze van de Agra- rische Jongeren om de innovatie van Hogervorst Mechanisatie als winnaar te bestempelen van alle noviteiten van de Mechanisatietentoonstelling.

Geen klanten maar fans

Colja Corts — beleidsmedewerker

Ik hoorde laatst op de radio dat een bepaald automerk geen klanten had maar fans. Ik viel midden in de uitzending en kreeg niet meer te horen om welk merk het dan ging. Misschien Mercedes, Tesla of John Deere, maar een Dacia Duster zal het toch wel niet geweest zijn, alhoewel smaken verschillen. Dat is toch wel een luxe positie als je klan- ten juichend in de rij staan om je producten of diensten af te nemen en vervolgens te vuur en te zwaard jouw merk verdedigen en de hemel in prijzen, zich vereenzelvigen met jouw product. In gedachte zag ik het al voor me dat we bij de KAVB geen leden hebben maar fans, gejuich als we de vergadering openen, toe- hoorders die aan je lippen hangen bij alles wat je zegt, verwachtingsvol totdat wij met de oplossing komen en uiteraard ook nog eens de goede. Hoe anders is de realiteit, alhoewel, er was laatst wel een project waar de onderbroeken over het podium vlogen (Soil your undies challenge). Maar dat was denk ik toch voorbehouden aan onze vorige adjunct-directeur, hoewel, wie weet, ik ben nog maar net begonnen. Als ik er verder over nadenk dan is de re- latie KAVB ten opzichte van leden denk ik niet zo’n slechte. Is het niet heel mooi dat onze leden in feite mede-eigenaar zijn van de KAVB, een historische samenwerking tussen kritische partners gericht op de ontwikkeling en vooruitgang van de bol- lensector. Een samenwerking die over al die jaren een enorme vooruitgang en een toonaangevende sector op de wereldmarkt heeft opgeleverd en die de grote uitdagin- gen van de komende tijd voortvarend tege- moet treedt, waarin ieder lid zijn steentje bijdraagt. Geen lid maar een samenwer- kingspartner en mede-eigenaar, daar kan geen fan aan tippen!

Lennaert Kapiteijn in Hoofdbestuur

Per 1 januari 2021 is Lennaert Kapi- teijn toegetreden tot het Hoofdbestuur van de KAVB. Hij vertegenwoordigt de kring Noordelijk Zandgebied en is de opvolger van Frank Hulsebosch. Lennae- rt Kapiteijn is bij Kapiteyn Captain Calla bv verantwoordelijk voor de commerci- ële activiteiten. “Mooi om vanuit ons be-

drijf, dat actief is in veredeling, teelt en handel, en vanuit het Noordelijk Zand- gebied deze bestuursfunctie te mogen vervullen.” Net als in de meeste andere KAVB-kringen wordt het voorzitterschap en de afvaardiging naar het hoofdbe- stuur door twee personen vervuld. Mat- thé van Lierop is kringvoorzitter.

12 februari 2021

25

12 februari 2021

Made with FlippingBook Proposal Creator