Greenity 86

VA N D E R E D A C T I E VA N D E R E D A C T I E

VA N D E R E D A C T I E

In de media L EE S HE T LAAT S T E N I EUWS OP WWW.GREEN I T Y. NL

Offline

Bollengrond Bergen in beeld voor zonnewei Bloemb llenar aal groeit met 1.000 ha Bollentelers in de gemeente Bergen maken zich ongerust over plannen om bollengrond aan te wijzen voor de exploitatie van zon- nepanelen en windmolens. Het gaat om percelen ten zuiden van de Heilooër Zeeweg. Het areaal bloembollen en -knollen is in 2018 gestegen tot 27.680 ha. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze stijging van 1.000 ha komt vrijwel geheel op het conto van tulp. dit gewas groeide van 13.410 ha vorig jaar naar 14.330 ha. Er is nog een opvallende stijging, maar dan in de vasteplantenteelt. Het areaal pioenroos verdubbelde bijna van 580 ha in 2017 tot 930 ha dit jaar. Het totale areaal vaste planten kende een lichte daling: van 1.550 ha vorig jaar naar 1.470 ha nu. Het aantal bollenbedrijven bleef met 1.640 vrijwel gelijk (1.650 in 2017). Sinds 2000 is dat echter enorm afgenomen. Toen waren er nog 2.710 bedrijven. In september komt het CBS weer met aangepaste arealen, als ook de regionale cijfers berekend zijn. In maart 2019 zijn de definitieve cijfers bekend. Volgens woordvoerder Cor Pierik kunnen die één procent hoger of lager uitvallen dan de voorlopige gegevens.

Lilian Braakman — Redacteur l.braakman@greenity.nl Labeltjes plakken

Lilian Braakman — Redacteur l.braakman@greenity.nl

Een ontspannen avondje met een glaasje wijn. Dit stond op de uitnodiging van een online gezichtsbehan- deling die mijn zus en ik gingen volgen. Dat klinkt toch heerlijk? Vooraf geen zorgen, want alles wat we nodig hadden was eerder die dag thuisbezorgd. Dit soort online activiteiten van creatieve ondernemers vind ik oprecht mooi. Er zijn opties genoeg, want zo- veel ondernemers zijn online actief. Een online kap- persdate, een tattooartist die tekeningen en schilderij- en gaat verkopen via sociale media en borrelpakketten die lokale kroegen aanbieden. Allemaal ondernemers die hun inkomsten zien verdampen en er het beste van willen maken. In de bloembollen- en vasteplantensector gaat het ook niet altijd van een leien dakje, maar gelukkig zijn velen van jullie vindingrijk en worden er nog bollen, bloemen en planten verkocht. Tulpen per post, bloemen thuis- bezorgen, plantenboxen… Opties genoeg. Steeds meer gaat online. De internetomzet van de detailhandel was in het vierde kwartaal van 2020 55,6 procent hoger dan een jaar eerder. Postorderbedrijven en webwinkels za- gen hun onlineomzet 44,5 procent groeien en de onli- neomzet van multichannelers (verkoop in winkels, met een webshop als nevenactiviteit) was maar liefst 71,5 procent hoger. Dit is de grootste internetomzet die tot nu toe gemeten is, volgens het CBS. Ik kan mij nog herinneren dat er onderzoek is gedaan naar het vinkje op supermarktpro- ducten van Stichting Ik Kies Bewust. Kent u ze? Er zijn twee vinkjes: een gezondere keus (groen) en een bewuste keus (blauw). Het idee is dat de vinkjes duidelijk maken wat de be- tere keuze is in een productgroep. Maar in de praktijk werkt dat niet. Veel fabrikanten ge- bruiken geen vinkjes omdat ze flink moeten betalen om het logo te mogen gebruiken. Een product zonder logo kan daarom net zo goed zijn als een met het logo. Daarbij zijn produc- ten met logo niet automatisch gezond. Er zit misschien minder vet in dan in een vergelijk- baar product, maar wel meer suiker. Kortom: het roept verwarring op. Toch vind ik dat niet alle online aankopen zaligma- kend zijn. Even terug naar de schoonheidsbehandeling. Er deden meer dan twintig mensen mee. Dan kun je natuurlijk opstartproblemen verwachten. Waar zit de camera? Hoe zet je het geluid uit? Toen we eenmaal begonnen, dacht ik: ‘kom maar op met die ontspan- ning’, maar de uitleg ging zo snel. Het enige moment van ontspanning kwam toen een masker tien minuten kon intrekken. Digitaal is mooi, biedt mogelijkheden en gaat niet meer weg. Maar laat het straks alsjeblieft weer wat minder worden. Gewoon weer in een winkel bloemen kopen in plaats van online een keuze maken op basis van één foto. Al het moois wat het voorjaar te bieden heeft in het tuincentrum bewonderen. Om ver- volgens impulsief nog meer bloemen en planten mee naar huis te nemen. Ik lig bovendien veel liever op een stoel bij de schoonheisspecialiste dan dat ik mezelf een gezichtsbehandeling moet geven. De Consumentenbond voerde met succes actie tegen deze vorm van misleiding. De verpakkin- gen met de vinkjes mogen nog tot 19 oktober 2018 geproduceerd worden. Het zal nog even duren voordat ze echt uit het schap zijn, maar aan het vinkje komt een einde. Goed aan de ambitie van het Platform Duur- zame Handel Bloembollen en Vaste Planten is dat alle keurmerken worden meegenomen. Er moet alleen wel betaald worden voor de certi- ficering. Dat moeten niet te veel cijfers voor de komma zijn, anders wordt het voor iedere kweker een opgave om mee te doen. Dan krij- gen we hetzelfde verhaal als met de vinkjes. Het Platform Duurzame Handel Bloembollen en Vaste Planten heeft de ambitie uitgespro- ken dat in 2024 alle bloembollen en vaste planten gecertificeerd zijn. Dat zal in stappen gebeuren. Met welk certificaat maakt niet uit: dit kan MPS, PlanetProof, Groenkeur, Global GAP of Skal zijn. De ambitie moet leiden tot een betere kwaliteitsborging en aansluiten bij de duurzaamheidseisen die retailers aan de handelsbedrijven stellen. Maar wat zegt een certificering?

de Heilooër Zeeweg, staat nog niet vast. Wethouder Klaas Valkering geeft aan dat het een lastige ruimte- lijke opgave is. “De strijd om grond gaat tussen woningbouw, natuur en bollenconcentratiegebied. We praten met belanghebbenden over mogelijke oplossingen. In het geval van bollengrond zou je het kunnen hebben over verrijdbare zonnepane- len, die je plaatst op het moment dat er geen bollen op het land staan en weer weghaalt als er geplant moet worden.” Bollenkwekers zijn vooral bang dat ze het moeten af leggen tegen projectontwikkelaars als de grond wordt aangemerkt als zoekgebied. “Maar zover is het nog”, zegt Valke- ring. “Een conclusie kan ook zijn dat het niet lukt.” Deze week heeft de gemeente Bergen een extra overleg met agrariërs in het gebied.

In het Klimaatakkoord is aangege- ven dat elke regio in Nederland een Regionale Energie Strategie (RES) opstelt. Hierin staat hoe en waar de energieregio duurzame elektriciteit kan opwekken. Locaties hiervoor he- ten zoekgebieden. De gemeente Bergen maakt deel uit van de energieregio Noord-Holland Noord. De concept-RES is op 24 april 2020 vastgesteld. Op basis hiervan zijn gemeenten in de tweede helft van 2020 de zoekgebieden nader gaan onderzoeken. Volgens ge- meente Bergen is er gesproken met bewoners, bedrijven, belangenorga- nisaties en gemeenteraden en heeft de provincie met netwerkbeheerder Liander afgestemd waar wel of niet windmolens en zonneweides kun- nen komen. Uit deze gesprekken en het onderzoek is een lijst gekomen met concrete zoekgebieden. Dat er iets komt op de grond aan

12 februari 2021 In Noord-Holland en Zuid-Holland is er minder erfemissie. Dit komt door deelname aan het project ‘Schoon erf, schone sloot’. Bij aangesloten bol- lenbedrijven werden monsters genomen, waarna mogelijke maatregelen werden besproken. Alle deelnemers hebben (meerdere) maatregelen geno- men. Daarnaast is de bewustwording gegroeid, waardoor er ook minder emissie is. Dit meldt de organisatie, die onder andere bestaat uit de KAVB, CLM en de desbetreffende provincies en waterschappen. In Zuid-Holland is een aanvraag ingediend om in 2018 tot en met 2020 nog eens dertig bol- lentelers te begeleiden om de afspoeling op hun bedrijven te verminderen. Agrariërs in Noord-Holland kunnen via het Landbouwportaal Noord-Hol- land subsidie krijgen voor emissiebeperkende maatregelen op het erf. 4 Minder erfemissie door bewustwording en maatregelen Digitale Greenity De redactie is vanaf Greenity 85 begonnen met een extra service voor de th iswerkers: een digitale Greenity. Ook de komende nummers worden be- halve per post ook weer digitaal verstuurd. Inmiddels is bij de redactie een flink aantal positieve reacties op deze service gekomen. Vooralsnog heb- ben we nog geen digitaal abonnement beschikbaar, maar daar wordt achter de schermen aan gewerkt. Via de gratis digitale nieuwsbrief van Greenity verspreiden we het nummer én houden we u op de hoogte van de digitale ontwikkeling. Kortom, abonneer voor meer via www.greenity.nl. De redactie

Made with FlippingBook Proposal Creator