Greenity 86

S T I G A S T I P

Meer informatie kunt u vinden op www.stigas.nl of www.agroarbo.nl Ook kunt u bellen naar Stigas, tel. 071 568 9000 (optie 1), of bel/mail Marcel van Diepen (06 20140798), marcel.van.diepen@stigas.nl.

Elke werkgever met minstens één personeelslid is verplicht be- drijfshulpverlening (bhv) geregeld te hebben. Er moet rekening worden gehouden met de bedrijfsgrootte en de risico’s die er zijn. Gelukkig is bhv op bijna alle bedrijven goed geregeld. Maar hoe is dat in deze coronatijd? • Voor brandbestrijding, alarmering en evacuatie verandert er niet zoveel. De 1,5-meterregel moet na- tuurlijk zo goed mogelijk in acht worden genomen. • Bij het verlenen van eerste hulp mogen er maximaal twee hulpver- leners (inclusief brandweer/ am- bulance/ politie) bij een slachtoffer zijn. • De bhv’er draagt een mondkapje en (nitril) handschoenen. • Bij elke situatie wordt beoordeeld of het noodzakelijk is het slachtof- fer binnen 1,5 meter te benaderen. Als het niet nodig is, geeft de bhv’er alleen aanwijzingen aan het slachtoffer. • Bij twijfel en bij spoedeisende eer- ste hulp wordt 1-1-2 gebeld. Voor reanimaties gelden de volgen- de aandachtspunten: • Volg de aanwijzingen van de meld- kamercentralist op. • Beoordeel de ademhaling door alleen naar de borstkast te kijken. Kom niet bij het hoofd van het slachtoffer. • Is de ademhaling niet normaal, dek dan het gezicht van het slacht- offer af, bijvoorbeeld met een doek of kledingstuk. Zorg dat er een Automatische Externe Defibrilla- tor (AED) wordt opgehaald. • Start ononderbroken met borst- compressies. Dit is zeer vermoei- end, dus zorg dat er een tweede bhv’er is die het kan overnemen. • Gebruik de AED zodra deze er is. • Ga door totdat professionele hulp- verleners het overnemen. • Desinfecteer de handen en blijf op 1,5 meter afstand.

Bedrijfshulpverlening en corona

Bij het onderdeel brand en ontrui- ming worden deelnemers op een interactieve wijze door de theorie geleid. Vervolgens wordt in diver- se scenario’s op een realistische wijze het geleerde in de praktijk gebracht. Tijdens de buitenoefenin- gen worden echte branden geblust en praktijksituaties nagebootst. De cursus wordt bij voorkeur aan- geboden aan groepen tot maximaal twaalf personen. Hierbij kun je den- ken aan medewerkers. Ook meerde- re ondernemers samen, een studie- club of brancheorganisatie kunnen deelnemen. De cursus duurt één dag en vindt plaats op een deelnemend bedrijf. De voorbereidende zelfstudie uit het lesboek is een vereiste voor deelna- me. De kosten bedragen € 1.595 per groep, exclusief BTW en lesboeken (€ 20 per stuk). Lesboeken zijn ver- krijgbaar via Stigas.

Beademen is een belangrijk onder- deel van de reanimatie. Voor bhv’ers geldt, zoals dit ook gold vóór de coronatijd, dat zij ervoor kunnen kiezen géén beademing te geven als zij dat niet willen of kunnen. Dit geldt ook andersom. Bhv’ers kun- nen ervoor kiezen wél te beademen, ook al is momenteel het advies om dat niet te doen. Die keuze moet gerespecteerd worden. Stigas heeft drie preventieadviseurs die ook kaderinstructeur zijn en bedrijfshulpverleningscursussen geven gericht op de agrarische sector (onder voorwaarden ook in deze coronatijd). Theorie wordt met praktijkoefeningen afgewisseld. Naast de gebruikelijke instructie verbandleer wordt een medewerker opgeleid tot gecertificeerd gebrui- ker van de AED. Met een oefen-AED gaan cursisten aan de slag met mogelijke praktijksituaties.

50

12 februari 2021

Made with FlippingBook Proposal Creator