Fundusze dla biznesu. Poradnik przedsiębiorcy 1/2018

INTELIGENTNE SPECJALIZACJE

5

Od wiedzy do efektów Inteligentne specjalizacje ( smart specialisations ) to narzędzie Unii Europejskiej, związane z jednym z trzech głównych prio- rytetów Strategii Europa 2020 – rozwojem inteligentnym i rozwojem gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Instru- ment obliguje regiony państw członkowskich do wskazania tych obszarów, w których chcą podnosić konkurencyjność. Koncepcja inteligentnych specjalizacji jest próbą poprawy efektywności procesów innowacyjnych, szczególnie w kon- tekście wydatków sektora publicznego. U jej podstaw leży założenie, że regiony powinny dokonywać oceny swoich zasobów i skupić aktywność naukowo-badawczą na najle- piej rokujących. Wybór inteligentnych specjalizacji to nie tylko dogłębna diagnoza potencjału danego województwa, ale i wizja jego możliwości rozwoju. Oczekiwania są takie same: komercjalizacja wyników prac sektora nauki, świad- czenie przez Instytucje Otoczenia Biznesu usług dla przed- siębiorstw oraz rozwój infrastruktury przyczyniającej się do wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw. Nowatorskie myślenie Śląskie jest liderem wdrażania smart specialisations . Regio- nalna Strategia Innowacji (RSI) Województwa Śląskiego na lata 2003‒2013 była pierwszym dokumentem regio- nalnym w Polsce, dążącym do wzmocnienia do procesów innowacyjnych. W 2010 roku eksperci opracowali Program Rozwoju Technologii na lata 2010-2020 (PRT), który zde- finiował główne obszary technologicznego rozwoju woje- wództwa. Za priorytetowe uznano: technologie wykorzy- stywane w medycynie, energetyce, górnictwie, ochronie środowiska, informacyjno-komunikacyne, produkcję i prze- twarzanie materiałów, transport i infrastrukturę transpor- tową, przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy i górni- czy oraz nanotechnologie i nanomateriały. W trakcie pracy

nad Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013‒2020 wybrano spośród nich trzy najbardziej perspektywiczne inteligentne specjalizacje: medycynę, energetykę i technologie informatyczne. –  Badanie ewaluacyjne z ubiegłego roku,, Analiza przepły- wów międzygałęziowych w kontekście rozwoju innowacyjności w województwie śląskim do roku 2020” wykazało, że dotych- czasowe specjalizacje regionu pozytywnie wpłynęły na rozwój gospodarki. Potwierdzeniem wyłonionych specjalizacji jest mię- dzy innymi działalność B+R, której efektem są zgłoszenia pa- tentowe oraz uzyskana ochrona. Śląskie to dziś drugi w kraju, po województwie mazowieckim, ośrodek aktywności paten- towej oraz wynalazczej – mówi Monika Ptak-Kruszelnicka, Kierownik Referatu Regionalnej Strategii Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Biorąc jednak pod uwagę potrzeby przedsiębiorców, w ostatnim czasie zweryfikowano listy inteligentnych spe- cjalizacji oraz związanej z nią regionalnej strategii innowacji. Analizy przeprowadzono zgodnie z opracowanymi przez Komisję Europejską założeniami tzw. Procesu Przedsię- biorczego Odkrywania (PPO), który dąży do tego, by ocena obowiązujących priorytetów odbyła się przy udziale przed- siębiorców i wsparciu ekspertów. Badacze skupili się m.in. na poszukiwaniu „obszarów prze- wag”, ponieważ dzięki nim region może konkurować z in- nymi. – Prowadzony w województwie śląskim proces przedsiębior- czego odkrywania ma charakter ciągły, dostarcza informacji o potencjale naukowym i gospodarczym regionu. W wyniku tego procesu, badań oraz konsultacji z firmami działającymi na obszarze naszego województwa, okazało się, że zielona go- spodarka i przemysły wschodzące są tymi, które rokują jako

INTELIGENTNE SPECJALIZACJE

6

czyste technologie, budownictwo energooszczędne, transport publiczny, gospodarka odpadami i recykling, zrównoważone wykorzystanie gruntów, wody i lasów oraz ekoturystyka. Z kolei przemysły wschodzące oparte są na nowych pro- duktach, usługach, technologiach lub pomysłach. Najczęś- ciej znajdują się na wczesnym etapie rozwoju i charaktery- zują się wysokim tempem wzrostu. Należą do nich: — — ekoprzemysły – związane z produkcją towarów i usług służących do pomiaru, zapobiegania, ograniczania, mi- nimalizowania lub korygowania szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu w wodzie, powietrzu i glebie, a także rozwiązywania problemów związanych z odpa- dami, hałasem i ekosystemem — — przemysły kreatywne – oparte na innowacyjnych i wy- nikających z talentu działaniach twórców szeroko poję- tej sztuki, mediów i projektowania — — przemysły morskie – obejmujące przedsiębiorstwa, których innowacyjne produkty i usługi związane są z tradycyjną gospodarką morską — — przemysły mobilności – dotyczące przewozu towa- rów i osób poprzez połączenie różnych środków i dróg transportu — — przemysły usług mobilnych – skupiające świadczenie usług telekomunikacyjnych, informacyjnych i rozryw- kowych, w tym usług głosowych, internetowych, SMS- owych, tekstowych — — przemysły medycyny spersonalizowanej – łączące na- ukę, inżynierię i technologię, aby ułatwić wprowadza- nie innowacji w dziedzinie biomedycyny. Środki na realizację projektów związanych z wdrażaniem in- teligentnych specjalizacji można pozyskać w ramach Regio- nalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

istotne obszary przewag i rekomendowane są jako jedne z klu- czowych dla rozwoju gospodarczego. Stąd też decyzja podjęta wwojewództwie śląskim, by rozszerzyć specjalizacje ujęte w Re- gionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 — medycynę, ICT i energetykę – o dwie nowe – zieloną gospodarkę i przemysły wschodzące, które mają cha- rakter horyzontalny. Mamy teraz szersze spojrzenie na to, co się zmienia w przemyśle, także przez pryzmat trendów mających odzwierciedlenie w działalności naukowej. Przemysły wscho- dzące to zbiór specjalizacji obejmujących obecne już w regionie obszary jak np. medycynę spersonalizowaną czy usługi mobil- ne, a zielona gospodarka to wszelkiego typu działania związane z poprawą jakości środowiska. Obecność i istotność zielonej gospodarki wśród inteligentnych specjalizacji wynika między innymi ze specyfiki naszego województwa, który jest regionem w transformacji. Nowe specjalizacje, w połączeniu ze wsparciem oferowanym w ramach RPOWSL 2014‒2020 stanowią szansę rozwojową dla województwa śląskiego – mówi dr inż. Mariusz Kruczek z Głównego Instytut Górnictwa w Katowicach. Śląskie, jako jedno z pierwszych województw w kraju, prze- prowadziło proces aktualizacji inteligentnych specjalizacji zgodnie z regionalnym modelem PPO. – Przedsiębiorcy wskazywali przede wszystkim na potrzebę wdrażania eko-innowacji oraz rozwiązań przyjaznych dla środo- wiska w kontekście rozwoju województwa jako regionu poprze- mysłowego. Stąd potrzeba wyłonienia nowych specjalizacji: zielonej gospodarki i przemysłów wschodzących – podkreśla Monika Ptak-Kruszelnicka. Nowe specjalizacje Śląskie posiada duży potencjał w zakresie zielonej gospodarki, która dąży do poprawy jakości życia człowieka i jednocześnie zmniejszenia zagrożeń dla środowiska naturalnego. Do klu- czowych obszarów tego sektora należą: energia odnawialna,

INTELIGENTNE SPECJALIZACJE

7

Zaktualizowane inteligentne specjalizacje województwa śląskiego przyczynią się do pełniejszego wykorzystania potencjału naukowo -badawczego, biznesowego, edukacyjnego i społecznego regionu. Tym bardziej, że w wybranych obszarach Śląskie wyróżnia – zna- czącyw skali kraju – potencjał kompetencji, a to jest cecha niezwy- kleważna dla ich skutecznegowdrażania i minimalizacji ryzyka.

Beneficjenci otrzymają też dotacje na badania naukowe i tech- nologiczne oraz zakup i wdrożenie wyników prac B+R w przed- siębiorstwach czy nabycie usługi wsparcia w zakresie przejścia procedury ochrony patentowej. Na dofinansowanie liczyć mogą również przedsięwzięcia zwiększające konkurencyjność mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Page 1 Page 2 Page 3

Made with FlippingBook Online document