Fundusze dla biznesu. Poradnik przedsiębiorcy 1/2018

INTELIGENTNE SPECJALIZACJE

5

Od wiedzy do efektów Inteligentne specjalizacje ( smart specialisations ) to narzędzie Unii Europejskiej, związane z jednym z trzech głównych prio- rytetów Strategii Europa 2020 – rozwojem inteligentnym i rozwojem gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Instru- ment obliguje regiony państw członkowskich do wskazania tych obszarów, w których chcą podnosić konkurencyjność. Koncepcja inteligentnych specjalizacji jest próbą poprawy efektywności procesów innowacyjnych, szczególnie w kon- tekście wydatków sektora publicznego. U jej podstaw leży założenie, że regiony powinny dokonywać oceny swoich zasobów i skupić aktywność naukowo-badawczą na najle- piej rokujących. Wybór inteligentnych specjalizacji to nie tylko dogłębna diagnoza potencjału danego województwa, ale i wizja jego możliwości rozwoju. Oczekiwania są takie same: komercjalizacja wyników prac sektora nauki, świad- czenie przez Instytucje Otoczenia Biznesu usług dla przed- siębiorstw oraz rozwój infrastruktury przyczyniającej się do wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw. Nowatorskie myślenie Śląskie jest liderem wdrażania smart specialisations . Regio- nalna Strategia Innowacji (RSI) Województwa Śląskiego na lata 2003‒2013 była pierwszym dokumentem regio- nalnym w Polsce, dążącym do wzmocnienia do procesów innowacyjnych. W 2010 roku eksperci opracowali Program Rozwoju Technologii na lata 2010-2020 (PRT), który zde- finiował główne obszary technologicznego rozwoju woje- wództwa. Za priorytetowe uznano: technologie wykorzy- stywane w medycynie, energetyce, górnictwie, ochronie środowiska, informacyjno-komunikacyne, produkcję i prze- twarzanie materiałów, transport i infrastrukturę transpor- tową, przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy i górni- czy oraz nanotechnologie i nanomateriały. W trakcie pracy

nad Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013‒2020 wybrano spośród nich trzy najbardziej perspektywiczne inteligentne specjalizacje: medycynę, energetykę i technologie informatyczne. –  Badanie ewaluacyjne z ubiegłego roku,, Analiza przepły- wów międzygałęziowych w kontekście rozwoju innowacyjności w województwie śląskim do roku 2020” wykazało, że dotych- czasowe specjalizacje regionu pozytywnie wpłynęły na rozwój gospodarki. Potwierdzeniem wyłonionych specjalizacji jest mię- dzy innymi działalność B+R, której efektem są zgłoszenia pa- tentowe oraz uzyskana ochrona. Śląskie to dziś drugi w kraju, po województwie mazowieckim, ośrodek aktywności paten- towej oraz wynalazczej – mówi Monika Ptak-Kruszelnicka, Kierownik Referatu Regionalnej Strategii Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Biorąc jednak pod uwagę potrzeby przedsiębiorców, w ostatnim czasie zweryfikowano listy inteligentnych spe- cjalizacji oraz związanej z nią regionalnej strategii innowacji. Analizy przeprowadzono zgodnie z opracowanymi przez Komisję Europejską założeniami tzw. Procesu Przedsię- biorczego Odkrywania (PPO), który dąży do tego, by ocena obowiązujących priorytetów odbyła się przy udziale przed- siębiorców i wsparciu ekspertów. Badacze skupili się m.in. na poszukiwaniu „obszarów prze- wag”, ponieważ dzięki nim region może konkurować z in- nymi. – Prowadzony w województwie śląskim proces przedsiębior- czego odkrywania ma charakter ciągły, dostarcza informacji o potencjale naukowym i gospodarczym regionu. W wyniku tego procesu, badań oraz konsultacji z firmami działającymi na obszarze naszego województwa, okazało się, że zielona go- spodarka i przemysły wschodzące są tymi, które rokują jako

Made with FlippingBook Online document