Telefonnøgle Næstved 1973

Tv??!

TELEFON 72 07 00

Ejendomsmæglerfirma Rinfstedgade 62 (oftrfor CtntraLrytthuiH)

720782 727382

DET ER NYT-DET ER SMART AXELT0RV7

H. O. BIRKSTED A/s

Telefon

NÆSTVED DISKONTOBANK

Næstved Kulimport

CARL SEVERINSEN A/S - Brogade 2 STÅLGÅRDEN 72 04 41 RINGSTEDGADE 5-7 (I V. HUSST) TLF. (03) 72 6200

T^TTl |jfy|

4K-OLIE NÆSTVED 72 14 20

NÆSTVED SPAREKASSE »BIKUBEN k Jr .' iyf dskjC 72 03 77

»sO. drf/f«tif/ marts i 07 X IVIJI O U OMKUfttt TKM]FOMMO(iiLI] Amlmandsiiade 2, 4700 N**t«ed, telefon 72 09 f»S • 72 09 .11 • . • 4 ff/rn InlereRNe •— benyt et medlem al | w\ FORENINGEN AF REGISTREREDE REVISORER ‘^Rf Se vsnligNt favregistrrl umler t»o|ff«»riii|r og mhion II

TAXA

BØRSTING HUSE

3* .T v « nmp < mm |

*♦

BENT RASMUSSEN ? OvvtodiO

.4 ■'

RINGSTEDG A DE 25 TELF. 72 11 11

BENT BØRSTING 72 4017

lyddsmpsr« og rør

Lygtsr — Udstyr

MILITÆRVEJ 16

DIRKR INGEN TVIVL altid gode tilbud på hånden

RADIOBILERNE DØGNVAGT 729002 H. F. JENSEN ANLÆGSGARTNER _ ssssu 765005 3f>5?T FLISELÆGNING m w > * „w TAPPERNØJE 765363 r •s J L s Ud m DÆKKO PRESENNING DÆKKO PRESENNING KOMPAGNI A/S Ksbbelejevej 32 34, 2700 København Brønshøj. Tlf. Bella 8060 NÆSTVED Danot v Arn« Pøtarsen Tlf 720026 HAARLEV Haarlev Timmerbendel v. Preben Rummien Tlf. 66 60 03 KORSØR A/8 Johan Moænøin.Trøløit-oflBygflømøtøriiltr Tlf. 57 0013 RINGSTED SadelmeaørEln.Wøøt Tlf. 61 05 57 R0SKIL0E Otto Bennølyckø ø Trøliøtforrøtning -......... 00 Tlf 3538 « V

TLF. 727400 5 H NÆSTVED EJENDOMSBUREAU v/ Aksel Akselsen, Duelundsvej 50 stedet, hvor køber og sælger mødes

EJENDOMME AF ENHVER ART MODTAGES I KOMMISSION

KEMIKALIER MEDICINALVARER TOILETARTIKLER KOSMETIK BARNEPLEJE

' rr

dit

SYGEPLEJE VITAMINER ORTOPÆDISK FODTØJ

V .

MATERIALIST

Alt til øl* og vinfremstilling

E. SCHEIBEL TEKNISK MATERIALHANDEL

(E 3 f[$D

720550

JERNBANEGADE 1, - TELEFON

Svardborg ee«eeøøøøee*e»*eeeeøøe Lundby Svine .......................... «... Kostrade Sørup .............. .................... Tokavørd Tornemark »oooodfsseoeeteaasesøe Menstrup, Rude eller Sandved Torps ............................ Herlufmagle Tralløse ............................... Herlufmagle ell. Skelby Tybjerglllle »•eee«e*eeeeeeeeeoee Tybjerg T'y’wrt®® •• • ......... Glumsø ell. Vetterslev

V««*«r ®W*e ................. Tokavard ell. Kønnede Vester Egeaborg ........... Lov eller Vejlo Veaterborg .................... Koetrede. Lov ell. Vejlø Vesterhave ..................... Karrehøk Vlndentp ........................ Glumsø yindetrup ...................... Fuglebjerg Vrldsløse ........... ............ Naatved ell. Fensmark Øllerup ........................... Fodby •""»P ........................... Næstved ell. Fensmark eee#eeeeeeeee#eeeee*e*eaø«OM Tappemeje Aa*« .... ...........................Olumsø

FLYDENDE BRÆNDSEL FRA STENBÆKSHOLM - - en god varmeforblndelse CARL LARSN 7T f)f| 71 M@bii nm/\ Stedbetegnelse Benyttea, ndf »nati ved, hvor en abonnent bor, men ikke er klar over, under hvilken central man »kal »ege.

Tåstrup ........................... Hyllinge Vallensved ......Fodby Venalev ................................ Rude

Realregister Storstrøms amtskommune, Vestsjællands amt, Næstved kommune m. m.

ttiorwironiN ann I ftkomm ii ne

- atøttebollgen. Enehærvænget 2, Appenæs ..................................... - atøttebollgen, Ndr. Farimaga- vej 29 - optrænlnga'’entret. Ndr. Farlmagsvej 29 Jordemoderkonaultationen. Amtmandagade 2 Mygehuae. Centralsygehuset I Næstved, Rlngstedgade Lnngtldamediclnsk afdeling 1 Vor­ dingborg, Sankelmarksvej ........... Centralsygehuset 1 Nykøbing F., Fjordvej ............................................... Amtssygehuset i Fakse. PræstøveJ . Amtaaygehuset 1 Maribo, Sdr. Boulevard ................................... Amtssygehuset I Nakskov, HoskliørsveJ .......................................... Amtssygehuset 1 8tege, Langgade .............................................. Efterbehandlingssygehuset 1 Sakskøbing. Junloregade ............... Plejehjem og forsorgshjem. Forsorgshjemmet 1 Næstved. Havnegade 00 Forsorgs- og behandlingshjemmet I Sakskøbing, Nørrevang ................ »Grønsundhjemmet«, Hans EgedeveJ, Stubbekøbing ....... i Søndersøhjemmet«, Sdr. Boulevard, Maribo .................... »Kildebakken«, PræstøveJ, Fakse . Amtsplejehjemmet I Stege. Langgade .............................................. Andre virksomheder. Regionalvandværket l Vesterborg ... 939348 De får en god forbindelse når De drejer....720527 Abøn daglig 9,30-12,30 og 14-16 Fredag tillige 17,30-19,30 Lørdag lukket Axeltorv - Næstved 800350 729729 720633 720030 853033 713500 880899 921466 814022 894047 720462 894015 841556 880091 713880 814022

Storstrøm* amtsråd. Parkvej 37. *800 Nykøbing F. Tlf. 85 02 66. Amtsborgmeateren. Formanden for social- og sundbedsudvalget. Formanden for sygehusudvalget. Formanden for teknisk udvalg. Formanden for undervisnings, og kultur­ udvalget. Centralforvaltningen (kontortid 8-16, undt. lørdag). Amtskommunaldirektøren Sekretariatet. Planlægningsafdelingen Regnaknbaafdel lngen. Sygehusforvaltningen. rnderviening.M* og kulturforvaltningen. Amtakonaulenten for folkeskolen Amtnakolepaykologen. Amtakonaulenten for frltidaundervianlngen. Social- og sundhedsforvaltningen Amtsaundhedaplejersken. Sygesikringskontoret. Teknisk forvaltning Amtsvandløb*væsenet. Kontorer I Næstved. IÆdende sundhedaplejerake, Ringat edgade 73 .................................. 720199 AmtaveJ- og vanriløbsvæsenet, Rlngotedgnde 73.................................... 720199 Amtsungdoms.'entret, rådgivningen, Amtsarkttekton. Amtsvejvæsenet.

Kurrebøkatorp ............... Kat rebak ell. Menstrup Kjøberup ..................... . Herlufmagle Kltnteby #••••*•eetee*s«*«**eeaaea» Menstrup Kongsted ........................ Kønnede Krummerup .............. Fuglebjerg Krympllnge ................... . Evindrup Kvialemerk ..................... Sandved Kyse ................................ Fod by. Skelby ell. Hyllinge Køng ............................... Kostrade ell. Lundby Ladby ............................. Nandved. Fttdby ell. RI elby Lllle-Køttinge ................. TapperneJe Lille Tvede ..................... flntndeler Lund ................................ Fodby Lundbytorp .................... Lundby Marbjerg Hues ............... Vejlø ell. Ix>v Marvede sogn ................ Menstrup Mogenstrup ................... Lov Myrup ............................. 1/Ov ell. Vellø Nåby landsby ..... ........... Nøatvod eller Skelby Nebletorp •••»*»eeeeeeePOOeeeeeo Lun Iby Nyrup .......... .................. Ru«*i Nr. Tvede eaeee«ee«*aeøaaeeeeeea* To«tva»rd Niraby ............................. Oluiueø ell. Krotty Nasbyholm Olunia Nr. Smldstrup ................ Tepiwrnøje Ulstrup ............................. Fimsmark ell. Tokivrrd Orup .................................Tybjerg all. Herlufin 1‘ederatrup .... ................. Lov Kavnabjerg ..................... Toknvørd Kaunatrup ............. Toknvørd „Kaunstrup" .......... ........ Herlufmagle Kegerup ......................... . Glumsø eller Bkelby Røgeakov ........................ Fugleblarg Hømiehøk ................. ..... Krnndelev ell. Naatved Ballerup ......................... . Kostrøde ell. Ktarskov Salts ...................... .......... Fodby Midte Bkovfogedbollg....... Nastved Hnndby ............................ Oluinsø Sipperup .................... Naetved ell. Vejlø S jol te \ Tappem«Je ell. Stolte el rand ................J Bverdrup Sk tfterup ........................ Kudo . _ . . Hkravrrup ...... ................ Nastved ell. Karrebak Knasere Overdrev ....... Teppem. ell. Bverdrup Sneners Mark ................. Tappem. ell. Bverdrup Sneøøretorp ...................... Everdrup Snesløv ............................ Fu* Isbjerg Sparreeholm ................... Kveidmp Spjellørup ....................... Manet rup Hprageloe ..........................Hetlufmagle ell. TybJ Stenstrup ».ie«M»it«i eeetooeøø Nøatved ell. Vejlø Store Røttlnge ................ Tappemøje Krjnsttup .......... . Skidby Ketteat rup ....................... Vejlø Klog, Hammer aeaøaaOoeeoetM ICOll Vf'J'C IjOV id li r Lundby Risby Kårne Rlalev •••eeaaa#ea*eeeaaaseaeaeaeeeae Naatved ell. Skelby

Nøntved ell. Vejle Vejle Hyllinge Sandved Bverdrup ell.Tappernøje Tybjerg Vejlø ell. Lov Oluins« ell. Skelby Fuglebjerg Grumløae Rude Nsøstv. ell. Fodby Lov Urende tev Voila ell. Kønnede Tofcnvørd Menstrup Tappern. ell. Bverdrup Bverdrup Bverdrup ell. Tappern. Tappemøje Lov, lu andelev ell. Kverdrup Koet rente Båre« Tokavierd ell. Bverdnip Glumsø Bverdrup Kariehsak Lov Fuglebjerg Bverdrup Fuglebjerg Sandved Hyllinge ell Fuglebjerg Vejl« Herlufmagle Nirafvi'd Nmtved all Skelby Toksvwrd Sandved elt. Fuglebj. ell. FuglebJ. ell. Lov, Lundby ell. Hyllinge Herlufumgle Tybjerg Herlufin. ell Fensmark Skelby ell. N«etved Fodby Ting. Jail, Kongek. Kongak. rtftrae

Abbtidnm ...................... Abbedneahoved ............ A*erup •••••••••*•••••••••#••#••• Ailøae ••••«•••••••«•••eee«*ee#eeee«e Aakov Averat ............................. Kumøl Landsby Havelse »«ni♦»»♦tttln«» mh * Sandaler ......................... Hlndebjer* ...............«... Blaserup Bistrup ..................... .... BlMffilet .... ................... Bonderup ..... .................. Borup ........ ................. . Boserup Brorup ..................... ...... Braderup ...................... Hraderttp Højskole ....... Bøkkeakov |l|l>ik .... .............. . Bares« ••••••• IIIIIIIHtMMlIMM DyOflO ............................. Dyrlav ea##b«eOe»eeeee*eessaeeoaee Dysted e»*»sseaeseeeeaøeseas«*aaeae« Ermelstofl« eei*•••••••«•••*••••« Engelatrup ••••saeeaeeesseeeaae Bna ............ .................... Faarup esesssaa* saesøssaesaeseesas* FlømiTOftl aeooee*eseeeeett«ei»t Kllnt«mone eaoe««#»»!>•aatosaeato Fuifleblerglund Huae .... Fulrendal

KP

Føralev ........................ . Gavne Baroni ................ Gelsted ............................ Oardrup ......................... Uudarup aeaeeeeaaaaaassaaaessaaa Gundernlevholm ............. Gedstrup ......................... Haarelev .......................... Hnldagerlllle .................. Haldacermacle ........... . Hammer ......................... . Havnaknv ..... .................. Herluflille Hjelmaellllo Hjulebek ......... Holløse Landsby »eaeess tiM llnlmcKaarda Olaaverk... E Hotme-Olatrup ............. Holme-Sipperup ............. . Holsted ........................... Holstelna Minde ........... TFk Hyllested ....................... lløkkrrun ....................... •IMIMMIIOHMIMI »MUtltMIIIIM

RIngat edgade 73 ...................... 720.M11 atøttebollgen, Kornbakken 23 . 729003

8PAREKA88EN

Fenetnnrk Toksvørd Fenamark NrntvM Fuglebjerg Randved Tybjerg Kostrade Vejlø eB. Lov Hyllinge Skelby Tnkevøn d Nøntved Fenemark

O

København - BJcollcind

Hejbro flues e»•#aae«•»••••*es*e irn Jaraakov ..........................

Kngstr p Kajby .... Kaibyrte Kalkerup

,cn Jenstrup Huae ................

Stubberup ..... ................ Skelby Sterlings landeby ...........Bverdrup !vandetrup ................ ..... Vejlo I

f

' .

®

liomiimvira

helllgd. henviser automatisk tele­ fonsvarer til vagthavende syge­ plejerske. Sygeplejeklinikken Aben dagi. 15- 18, undt. lørd., søn- og helligdage. Træffes mellem 7-8: Ledende hjemmesygeplejerske Inger Nielsen, Fjordbakken 7 Sygeplejersker: Vivi Gcertsen, Slettevej 6 Inger Hansen, Karrebækstorp Lissi Hansen, Slettevej 4 Jytte Henriksen, Gavnøvej 52 Inge Jensen, Karrebæk Else Jørgensen, Hedetoften 13 Inge G. Larsen, Sandbakkevej 3, Appenæs. Erna Mortensen, Klinteby, Karrebæksminde. Helga Møller, Langelandsvej 14 Thea Stobbe, Flxvej 2 Maja Thomsen, Ringstedg. 137 Tove Yldnen, Bistrup pr. Næstv. llitsmoderaflosnlng og hjemme­ hjælp Idrætsparken, Rolighedsve* Opsynsformand Kjeld Nielsen. Kommunegartneren* plads, VordlngborgveJ 79 Kommunegartner Hermann Peter­ sen. I Daugaard Larsen, RosbJorggArd, Ilerlufmagle. Omsorgskonsitlenter Træffes 8 9. undt. løtdag-søndng. Lydla Andersen, Bag Bakkerne 21 Kirsten Hansen, Rettestrup Norlie Mikkelsen, Trekanten 10 Ruth Olsen, Rolighedsvej 103 Grete Thranow, BirkholmveJ 12 Pensionistboliger VordlngborgveJ 21-31 m.fl. Tilsynsførende Børge Larsen Otiumsvej 4 6 Vicevært Martin E. Svennlngsen Anemonevej 54 56 Vicevært Karl Ipsen Petersen Levnedsmiddelkontrollen, FarlmagsveJ 16. Stadsdyrlæge P. R. Volgt. Omsorgsleder

TAXA

inMiiiiiioncr

Alderdomshjem og plejehjem. FarlmagsveJ 54 Bestyrerinde Dagny Jacobsen. Herlufsholmhjemmet Bestyrerinde Grethe Jørgensen. PleJehjemmet, Toldbodgade 19 Bestyrerinde KAren Christiansen. Ny Holflted-Hjemmet, Hingstedgade 196 Bestyrerinde fru Schmedes. Vejle alderdomshjem Bestyrerinde Asta Andreasen Bestyrerinde E. Borre Christensen. Spjellerup alderdomshjem, Bestyrerinde Ema Jensen. Hyllinge alderdomshjem, Bestyrerinde t»clga Lund. Brandvæsen. Brandstationen, Teatergade Børnehaver DlgtergArden« børnehave lieder Gerda Hansen Biblioteket, ItaltieagArden, Axeltorv Overbibliotekar A. Paarup Nielsen. Dugplejen, MoseveJ 12 Leder Mette Møller (træffes kl. « 8 pA tlf. 727343) Elektricitetsværk, Kompagnistræde 72 30 64 Driftsbestyrer A. Rork Petersen. Familievejledning 73 q 2 33 Fritidshjem. Fritidshjemmet, Skyttemarks- vej 13 I-'der Bente Mathiesen. 72 35 78 Havnevæsenet (Karrebæksminde) 74 20 45 Hnvne- og brofoged Kaj Helle- bjerg. Havnevæsenet (Næstved) 72 00 56 Havnemester Kr. Mortensen. Hjemmesygeplejersker. SyRppIcJekllnlk og kontor: 72 07 91 Moøevej 12, træffes 11,30 14,30, lord., søn- og Karrebæk alderdomshjem 74 30 97 74 40 85 72 08 05 72 78 28 72 34 55 72 08 25 73 02 33 80 00 14 74 21 03

72 52 67

72 22 35 74 21 37 72 01 78 72 41 66 74 23 00 80 01 75 80 01 76 74 31 61 72 31 46 72 37 86 72 11 26 74 52 83 73 02 33 72 17 55

1. RAdhuset, Teatergade. tlf. 721900. Borgmesterkontor (1. aal til højre). Borgmester Svend Hansen. Kommunaldirektørens kontor (2. sal til højre). Kommunaldirektør Arne Thom sen. Forvaltningsaekretarlat (2 aal til ven­ stre). Kontorchef Arne Engberg Økonomisekretariat (stuen tU højre). Kontorchef Orla Schou Incaasokontor (»tuen til højre). Ekspedi­ tionssekretær Tage Haugård. Sekretariatet for kornn, virksomheder (stuen til højre). Ekspeditionssekretær Erik Vinsbøl Kulturelt udvalgs sekretariat. Sekreta­ riatsleder Alfred Christiansen, stuen tv. Skoleforvaltning Skoledirektør Axel Sur- Innd. stuen tv. Arbejdsglverknntrol, 1. ml t. højre. Eks­ peditionssekretær Hans Egon Poulsen. Tandklinikker (kælderen) Overtandlæge Roald Skadberg. RAdhusbetjent (kælderen). Knud Ander­ sen. lifter kontortid kaldes telefonerne pA føl­ gende numre; 72 11 34 72 15 03 72 18 40 72 18 59 7218 80 7218 99 72 75 89 1. TMIigere nmtsgArd, Amt mandsgade. tlf 727900 Skatteligning (A- og It-skatter) samt folkeregister. Skatteinspektør Vagt) B Sørensen (efter kontortid: 721860). 3 Tidligere administrationsbygning I Her­ lufsholm, SlagelseveJ 8 . tlf 722900 Teknisk forvaltning. Stads- og havneln- genlor Vagn Andersen. Bygningsvæsen brandvæsen. Brand- og ■ Jens Chr. Jørgensen bygnlngsinsj» ktør ( (efter kontortid; 721879). 4. t'.Jendomssckretartntct. Kontorchef Bru­ no østergArd, Købmagergade 7 st. tlf 720981. 3. MaglemolleveJ, tlf 727577 Civilforsvaret, den kommunale hjælpetje­ neste 6 . Modal og sundhedsfar«altntng, Moøevej 12.tif 730233 Kommunaldirektøren Burneværnskontoret RAdhusbet Jenten Tandklinikken RyrAdasaJen Forvaltningssekretariatet Hovedkassereren

Xmwtved ki Bjrrådfi

Borgmester 8 vend Hansen C 8 ), Rollg- hedøvej 101. tlf. 721204 Postmester N. K. Hvldberg (K), FarlmagsveJ 41. tlf. 721004 8 nedker J. O. Haas ( 8 ), Falke­ vej 7, tlf. 723740. Fru Ester Jensen ( 8 ), Kløvervej 26. tlf. 723144. Købmand Vagn Hansen (V), Fuglevænget 9. tlf. 724748. Maskinpasser Holger Petersen (Si. OstenfeldtsveJ 6 . tlf. 722415. Politiassi­ stent Villy Jespersen ( 8 ), Kildemarksvej 129. tlf. 722331. Driftsleder. lærer Frank Mårtens (K». HolbergsveJ 12«. tlf 721720. Maskinarbejder Poul Nielsen S). St. Blichersvej 12. tlf. 723418. Pro­ gramleder Palle Bo Bojesen (R), Råde- gård. Rettest rup. tlf. 800442. Land- postbud Poul Sørensen ( 8 ), Hyllinge, tlf 744087. Fru Elise Soelberg (V), Hans HornemannsveJ 5. tlf 723042 Eksp sekr Wolmer Petersen ( 8 ). Nygårdsvej 37. tlf. 721690 Fru Bente Hallas (K), Hybenvej 28. tlf 725138 Lokomotivfører O. E Bel­ toft (8 i, Rosenvej 3, tlf. 720956. Tømrer Egon Larsen »S), Appenæs Bygade 75 Appenæs. tlf 800235. Gdr Johannes Lar- V), Grønhøj. Hyllinge, tlf. 743109. Fuld­ mægtig Per Andersen (S), Hassel vænget 14. Appenæs, tlf. 727508 Kasserer Jørn SchAffer (S), Teatergade 4, tlf. 721561 Revisor C. E Pedenroth-Schou (Kl, tTd- sigtsbakken 24. Appenær,. tlf. 800418 Overvierkførcr Torben Otiro Jensen iRl, L* CourveJ 1. tlf 724783 økonomiudvalget t formand borgmester Svend Hansen). ialtidt alget Haas) (formand snedker J. O. Kulturelt udvalg (formand politiassistent Villy Jes|»er»en). Teknisk udvalg (formand fuldmægtig Per Andersen). Ejendomsudvalget (formand maskinarbej­ der Poul Nielsen). Havneudvalget \formand borgmester Svend Hannen). Vdvalget fur komtnunnle virksomheder (formand borgmester Svend Hannen).

72 69 98

72 41 56

75 10 45

72 74 10 80 01 38 72 55 13 72 58 08 72 54 27

72 12 18

Å

72 37 34

72 42 89

c/j | S S 1>

Skolevæsen

Skoleforvaltningen Skoledirektør A. Surland

r2 19 00

aut. VVS installatør FINN L. HANSEN Marskvej 27 EFTER KL. 17,30i VVS inttøll. Finn L. Hansen, tlf. 72 59 7S VVS Instflll Jørgen Hyllested, tlf. 72 67 00

ti ». 72 5 1 30

administration Ekspeditionstid 9-13, torsdag tillige 15 17.30. lørdag lukket.

V.V.S. garanti

1

i •, - a s <77V »v'j •' 7 v>

idit'XV'*:.\VX >; j :V* M

FÆRDIGBLANDET BETON

TIL ENHVER BYGGEOPGAVE INDUSTRIVEJ RØNNEDE Udenfor Kel Mondrup, tlf. Toksværd (747) 333 kontortid Erling Heneen. 76732C

711444

TLF. 72 08 25

74 32 2.->

Marvede skole Førstelærer A. Krog Ny Holsted skole Skoleinspektor Poul Jensen. Næstved Gymnasium Rektor E GJede Nøddeskovskolen Skoleinspektør Jørgen 8oelberg Bislev skole

Skolepsykologisk kontor LoJend« skolepsykolog Borge Jensen P.Tdagogisk leder af hjælpe* klasserne. Jergen Bochmann Kildemarksskolen. træffes mandag 11-13 Talekonsulent Kurt Boedahl, Xygårdsvej 62, træffes mandag 12-13 Andre medarbejdere træffes efter aftale med kontoret. Skolelægen

72 19 00

72 31 77

Svømmehallen, Nygårdsvej Bademester II. Aa. MaibøH. Ungdomsklubber. Ungdomsklubben »Bakken« Ungdomsklubleder Erik Sztuk. Ungdomsklubben »Ægget« Fritidshjemsleder Knud Jessen. Ungdomsskolens klub på »Alestokgårdon« Leder Jørgen Philllpsen. Vandværk, Kompagnistræde Driftsbestyrer A. Rock Petersen. Vejvæsenets plads, Hvtngelen Kurrebæk Ungdomsklub Vejasslstent Hans Schmidt. Yuggeaturr. Digtergårdens vuggestue Leder Bodil Nielsen. Skovbrynets vuggestue læder Hnnn*« Christensen. , Andn« offentlige Institutioner,

72 79 21

Fælleskommunale Skolebibliotek Det, Næstved Bibliotek ................ 728845 Kredslæge: Amtslæge Leschly Ja­ cobsen ........................................... 724801 l.undvæsenskommissionsformand: Dommer Halkov, Næstved ........... 720662 Naturfredningsnævnet: Formand, dommer Worsåe. Vordingborg... 770058 Andre offentlige telefonen Donimerkontoret åbent daglig 9 18. Lørdag lukket. Tlf. 720662. Dommer: A. Halkov. Bolig. Købmager- gade 13. Tlf. 723604. Dommerafdelingskontoret 1 Fuglebjerg: Åbent hver fredag 14-16 (Kommunekon­ toret). Tlf. Fuglebjerg 753500. Bitingstedet 1 Fuglebjerg (kommunekonto­ ret). Retsdag 2. og 4 onsdag I hver må­ ned. Tlf. Fuglebjerg 753500. Politiet: Politigården, Ramsherred 3, tlf. 721448 (omst. til samtlige kontorer). Ordenspolitiet (døgnvagt). Politikontoret, Ramsherred 3, kl. 916. torsdag 9 18. lørdag lukket. Registrering af motorkøretøjer, Nygade 7. kl. 9 15, torsdag 9 18, lørdag lukket. * Førerbeviskontoret. Nygade 7, kl. 9-15. torsdag 9 18. lørdag lukket. Sundheds- og lægdsvæsen, Nygade 7*. kl 8,30 17, lørdag 9-12 Kriminalpolitiet, Nygade 9, HoHgtelefoner: Polittm. V. Møller Hansen, tlf. 723940

72 60 69

72 06 76

72 08 95

72 14 97

72 92 11

72 55 86

72 84 05

Førstelærer P. E Oarn Rønnebæk skole Førstelærer Knud Niels *n 8ct. Jørgens skole Skoleinspektør Hans-Jergen Færk Svenstrup skole Førstelærer V. Carlsen Vallensved skole Førstelærer Gunner Olesen Andre skoler Den kommunale aften« kole 72 18 25 Forstander Søren Conradsen Næstved komtn.unglomsskole 72 02 70 Ungdomsskoleinsp. V. I.vkkeberg Næstved kommunale Musikskole 69 83 04 Musikskoleleder Poul C!hr. Nielsen Sundhed.»plejersker. Sigrid Hansen,Gavnøvsj 3 72 32 17 Annelise Jørgensen. Grønlands* vej B 7216 63 Julie Neerdorf, Bøgevej ti. Fens- niark 74 60 58

72 94 29 74 21 21

72 1824 72 1824

Skolesundhedsplejerskm

72 30 64

Skoler. Hyllinge Centralskole

74 4224

72 30 56

Førstelærer B. Skov Nielsen Jernbanegades skole Skoleinspektør Folmer Sneftrup

72 2722

72 78 38

74 22 O?

Karrebæk skole Førstelærer A Almlund

72 00 43

CO CJ3

Kalbyrtaskolen

72 6705 72 0554

Kildemarksskolen

Skoleinspektør V Grønnow Kirkepladsens skole Skoleinspektør 8v. Aa. Svendsen LI Næstved skole Skoleinsp E Maribo Mogensen Lindebjergskolen Skoleinsp. 8 Ostergaard Anderøen Margretheakolen Førstelærer E Burko

\mtsllgnlngslnspektoratet: Amtslig- nlngslnspektør, cAnd. Jur. P. Urne, Skovvænget 1, Næstved ............... 721892 Atmtuen (Stempelpapirudsalg): Akseltorv. Baltirngården. Kontor­ tid 8 12 og 13 15. lørdag lukket 723262 Arbejdsformidlingen ........................... 722062 Arbejdstilsynets Næstved Kreds: Se Næstved Centr -il ............................. 728711 Erhvervsrådet for storstrømsnmt Nord. østergade 7 ......................... 720130

72 0356

72 2682

72 1844

74 5069

AUT. VAND -

CAS og SANITET

725001 '723136

OLE HENRIKSEN KLEINSMEDEME8TER GAVNOVKJ 52 TIF. 724166

CENTRAL'/ARME OLIEFYR FJERNVARME

O z 3 CL O

Svend Aage's LILLEB 3 L Gallømarksvøj J . Holdeplads: Vordingborgvej 1 og Set. Jørgens Pørk overf. HB

der Annelise Thomsen, Granparken 6,1 tlf. 722816 Herlufsholm kirke: Sognepræst V. Kra- rup-Hansen, Herlufsholmallé, tlf. 720378. Træffes kl. 12-13 (undt. onsdag), torsdag till. kl. 18-19 samt efter aftale. Reside­ rende kapellan H. Aaberg-Jørgensen Mejerivej 2, tlf. 721594. Træffes kl. 12-13 (undt. mandag), onsdag till. kl. 18-19 samt efter aftale. Kordegn Hejlskov Pe­ dersen, Herlufsholmsvej 6, tlf. 721770 Træffes kl. 12-13 på hverdage og kl. 18-19 (undt. torsdag). Gravér, gartner Asmus- sen, Herlufsholm, tlf. 720597. Organist Andr. Larsen, Herlufsholm, tlf. 721256 Kirkekone fru Margr. Jensen, Bakke kammen 4, tlf. 723451. Menighedsrådets formand, gdr. Slgfr. Petersen, Vridsløse, Formand: Tømrermester Rud Hansen. Stlgsnæsvej 8, tlf. 722147. Kirkegårdsvær ge: Kommunalarbejder Holger Petersen, OstenfeldtsveJ 6, tlf. 722415. Na»stved kirkegårde: Tlf. 721773. Kirkegård« nes kontor: Østergade 12. Daglig kl. 9-13 samt torsdage kl. 16- 17,30, lørdag lukket. Kirkegårdsinspektør M. Stahlschmldt, tlf. 721773 eller 721873, bolig: Bag Bakker­ ne 43. Kirkegårdsasa.: Henry Hansen, Digevej 4, tlf. 722627. Østre Kirkegård: tlf 721773 - 727251 Kirkegårsdass.: Benny fimsen. Skytte­ marksvej 43. ail|t Amtmand over Vestsjællands amt: Bar« n V Wedell-WedeUsborg, 4180 Sorø. tlf. (03) 631700. Amtskontnret, SlagelaeveJ 7. 4180 Sorø - Kontortid 0 15, lørdag lukket, tlf. (03) 631700. Kontorchef, cand. Jur. C. Matthln- sen. Vestsjællands amtskommune, SlagelaeveJ r, 4180 Sorø. Kontortid 8 16. lørdag hikket, tlf. (03) 632533 Arbejdstilsynets Næstved Kreds: Se Næs­ tved Central, tlf. (03) 728711. tlf. 722439. Kirken, tlf. 728974. Næstved kirkegårdsbestyrelse:

(efter 1/6 afløse« Møller Hansen af poli­ timester G. Ejvind Hensen). Politiassessor A. Ring, tlf. 723838. Politi- naunoanr nr roni tir. 722607. I,andpolItlet: Glumsø: Politiassistent K. Greenfort, tlf. 646016. A . Fuglebjerg: Politiassistent N. Gustafsen, tlf. Fuglebjerg 753154. Fensmark: Politiassistent H. Laler, tir. 746174. Kirkerne: 8ct. Peders kirke: Sognepræst Nielsjohan Frederiksen, Købmagerg. 2, tlf. 710808. Træffes kl. 12-13 undt. mandag: torsdag till. 17,30-18,30. Residerende kapellan Bengt Mathorre, SkyttemarksvaJ 105, tlf. 721642. Træffes kl. 12-13 undt. onsdag: torsdag till. kl. 17.30-18,30. Kordegn Boy* sen Iversen, StrynøveJ 1, tlf. 721574. Træffetid på kordegnekontoret, Øster- gnde 32, tlf. 723190, kl. 10 13. undtagen onsdag: fredag till. 16,30 17,30. Organist og kantor: Fru Thyra Hyldgaard, Jernba­ negade 3, 2. sol, tlf. 721909, undt torsdag Kirketjener V. B. Pedersen. Trekanten 7, tlf. 727773. undtagen tlrsdng Kitkcværge arkitekt J. Veatergunrd Jensen, Set. Peders Kirkeplads 12, 1. sal. tlf. 722448. Klrkeknaserer Mogens Stahlschmldt, Østergade 32, tlf. 721773 Menighedsrå­ dets formand: Kriminalassistent Gunnar Bentzen, FnbriksveJ 4, tlf. 722093. 8ct. Mortens kirke: Sognepræst S. A. Munk. OstenfeldtsveJ 16. tlf. 720716. Træffes kl. 12 13 undt. onsdag. Reside­ rende kapellan Th. Nielsen. Angadc 0, tlf. 722477, undt. mandag. Præsterne træffes tillige torsdag kl. 17,30-18,30. Kordegn A. L. Peersen, privat: Fyrre- pnrken 5, tlf. 7241 15. Kordegnens træf­ fetid på Kordegnel itoret. Østergade 32. tlf. 723103: Hverd. d. 10 13, undt. torad Fredag tillige kl. 16,30 17,30. Organist Ole Bjerrum (træ’fes Ikke mandag). Sandbakken 47, tlf. 800259 Kirketjener E. Mortensen (træffis ikke onsdag), Ny Østergade 7, tlf 714213 Kirkeværge: Fagla>rer P. N. La« efoged. Hedetoften 38, tlf. 800401. Kirkekasserer Mogens Stahlschmldt, Østergade 32, tlf. 721773 Menighedsrådets formi tid: Familievejle­

Noteringer:

..............................................................— NÆSTVED LIGKISTEMAGASIN BEDEMAND - E. F. JENSEN - 8NEDKERMES1ER

TELF (03) 72 31 12 - 72 01 17

ØSTERGADE 11 NÆSTVED

contra ler* kaldenumre Parantesnummeret er områdenummer, og det skal kun drejes, hvis man skal kalde en central udenfor ens eget områdenummer. - Drej altnå aldrig eget områdenummer.

ARVID HANSEN A/s @ V&.

Huak, at en stor del af Abbednæsområdet har Vejlo numre, med 800 øom forøte cifre.

Agers* Allerød Allerslev AUlndelllle

( 08) abn.nr. Fakse < 08) abn.nr Fakse I-ndepl. < 08) abn.nr. Farum ( 03) abn.nr. Fasan ( 08) abn.nr. Femø ( 01) AM(2S) Fensmark ( 06) abn.nr. Filskov i 0.1) abn.nr. Fjenneslev

( 03) abn.nr. Hobro ( 03) abn.nr. Holbæk ( 01) abn.nr. Holeby ( 01) FA(82) Holstebro ( 03) abn.nr. Holte ( 08) abn.nr Holtug < 06) abn.nr. Hornbæk ( 08) abn.nr. Horsens

( 08) abn.nr. ( 03) abn.nr. ( 08) abn.nr. ( 07) abn.nr. ( 01) abn.nr. ( 08) abn.nr. ( 03) abn.nr. ( 06) abn.nr. ( 08) abn.nr. ( 08) abn.nr. ( 01) abn.nr. ( 06) abn.nr. ( 03) abn.nr. ( 01) abn.nr. ( 08) abn.nr. ( 03) abn.nr. ( 08) abn nr. ( 03) i'bn nr. t 03) aon nr. ( 06) abn.nr. < 03) abn nr. ( 08) abn.nr. ( 03) abn.nr. ( 08) abn.nt. ( 03) abn.nr. ( 08) abn nr. C 08) abn.nr. ( 01) abn.nr. t 09) abn.nr. ( 03) abn.nr. < 08) abn.nr. ( 08) abn.nr. ( 06) abn.nr. ( 08) abn.nr. ( 03) abn.nr. ( 08) abn.nr. ( 08) abn.nr. ( 03) nbn.nr. ( 08) abn.nr. ( 03) abn.nr.

Allinge Amager Anholt Aruøje Askø Asner* Assens

t 03) abn.nr. Flakkebjerg < 08) abn.nr. Humlebæk

( 08) abn nr Fodby

( 08) abn.nr. Hundested

i 06) abn nr Fredensborg ( 08) abn.nr. Hundige

Asta

< 01) A8<27) Fredericia

( 06) abn.nr Hvalpsund ( 06) abn.nr. Hvalsø

August enborg ( 04) abn.nr. Frederi kahav *;

Avedøre flagsværd

( 01) abn.nr Frederikssund ( 08) abn.nr Hvidovre < 01) abn.nr. Frederiksværk ( 08) abn.nr. Hyllinge

Bandholm ( 08) abn nr. Frølunds

( 08) abn.nr Højby ( 08) abn.nr Høng

llella

01) BE<23) Fuglebjerg ( 01) abn.nr Fugtede « 01) abn.nr. Faaborg ( 08) abn.nr Ganløse ( 03) abn nr. Gedser ( 06) abn.nr Gentofte ( 08) abn nr. Gilleleje ( 03) abn nr Gjerlev ( 06) abn.nr. Glostrup < 08) abn.nr. Glumsø (047) abn nr GothAb ( 08) abn.nr. Onnå ( 01) abn.nr. Gi uniløse ( 08) abn.nt. Græsted ( 01) BY« 2«) Gråsten ( 08) abn.nr. Guldborg ( 08) abn.nr. Haderslev < 03) abn nr Haslev ( 08) abn.nr Havrebjerg < 01) abn.nr Hedehusene ( CO) abn.nr Helsinge ( C'S) abn.nr. Helsingør < 08) abn.nr. Herfølge ( OS) abn.nr. Herlev ( OA) abn.nr. Herstedvester < 0A) abn.nr. Hillerød ( 01) EV<3A) Hjortekør ( 03) abn.nr Hjørring

Ilellevue Birkerød

( 08) abn.nr. Hørsholm ( 01) abn.nr.

( 09) abn.nr. Hørve < 08) abn.nr. H&rlev ( 08) abn.nr Juelsminde ( 08) abn.nr Jungshoved ( 01) OE(83> Jyderup ( 03) abn.nr. Jægersprls ( 06) abn.nr Kalundborg ( 01) abn.nr. Kalvehave ( 03) abn.nr Knrtsc ( 01) 00(36) Karrebæk ( 06) abn.nr Kastrup ( 01) abn nr Kerteminde ( 08) abn.nr. Kim-skov (046) abn nr Klippings ( 08) abn.nr Knahstrup < 03) abn.nr Kolding < 08) abn.nr Kongsklhle ( 01) HR(48) Kongsted < 08) abn.nr Korsør ( 08) abn.nr Kostræde ( 08) abn.nr Kundby ( 01) abn.nr Kvist ganrd ( 08) abn.nr Kyndby C 07) abn.nr København (de ( 01) abn.nr fuldautomatiske < 08) abn.nr centraler) ( 01) abn.nr Køge ( 06) abn.nr Langebæk

Bjerringbro ( 06) abn.nr Fanrevejle

Bjæverskov lloeslur.de Bogense

Bogø Borup

Bramming* Brandelev nredsbro

Broby

Brøndbyvester ( 01) abn nr Greve

Brøndbyøster

( 03) abn.nr Kirke-Eskiletrup ( 08) abn.nr. ( 08) abn.nr Klrke-Hylllnge ( 08) abn.nr. (046) abn.nr Kirke-Stilling« ( 03) abn.nr.

Bråby Ilyen HAree

Dalmose Dsmshnlte Dlanalund

Dragør

Dronningmølle ( 08) abn.nr. ffelrup

F.beltoft

Ejby

Errlndiev Esbjerg

Eskildstrup (F.) ( 01) abn.nr. Herlufmagle Esktldstrup (Rj.) ( 04) abn.nr Herning

Espergærde

Esrum

< 01) abn.nr. ( 08) abn.nr. ( 08) abn.nr.

Eta

Everdrup

^lAIAilAlllll JØRGEN JKNKENAVKJ R - TELEFON 7S SS 83 Billetsalg fra kl. 18 - sen- og helligdaga fra kl. 15 WIDE SCREEN - CINEMASCOPE - PANORAMALÆRRED

13 BILEN Lillebil ^ • 13

7-9-1

Gunnar's 70 Z-1

VASKEMASKINER * EMHÆTTER - TORREHIELME - STØVSUGERE - TØRRESKABE - KRØLLEIERN - BADE KABINER - CITRU8 PRESSER - TUMBLERE - KARTOF* FEL8KRÆLLERE - BABYKOSTVARMERE - MIXERE - VARMEBÆNKE - HÅRTØRRERE - KAFFEMASKINER

electric

4-5-8-oers. voane

# Æm Q 1 9 6

m. radiotelefon

TLF. 72 82 38 -72 83 38 TELEX 46 241

KARREBÆKVEI 74 - N/tSTVEti

j

>

>

( 03) abn.nr. Sundby < 05) abn nr. Svaneke ( 07) abn.nr. Fvendborg ( 08) Rbn.nr. Svinnlnge ( 03) abn.nr. Taga ( 03) abn.nr. Tapperriøje ( 09) abn.nr. Tersløv ( 03) abn nr. Thlsted ( 01) abn.nr Ti køb ( 01) RY(68) Terslev < 03) abn.nr. Tisvilde ( 03) abn.nr. Tja*reby ( 01) abn.nr. Toksværd ( 03) abn.nr. Tria ( 03) abn.nr, Tune ( 03) abn.nr. Tureby ( 03) abn.nr. Tybjerg < 03) abn.nr. Tølløse ( 06) abn.nr. Tønder ( 08) abn.nr. Udby < 06) abn.nr. Ugerløsø < 03) abn.nr. Valby ( 08) abn.nr. Vanløse ( 03) abn nr. Varde ( 07) abn.nr. Vejle ( 07) abn.nr. Vejle ( 01) abn.nr. Vemmetofte ( 03) abn.nr. Vester C 03) abn.nr. Vesterborg ( 03) abn.nr. Vetterølev ( 03) abn.nr. Viborg < 03) abn.nr. Viby < 03) abn.nr. Vipperød ( 03) abn.nr Virum Søborg Sønderborg

( 01) HU<77) ( 03) abn.nr. ( 09) abn.nr. ( 03) abn.nr. ( Cl) 80(79) (044) abn.nr. < 01) TA(72) ( 03) abn.nr. ( 03) abn.nr. < 03) abn.nr. ( 02) abn.nr. ( 03) abn.nr. ( 03) abn.nr. ( 03) abn.nr. ( 01) TR(7H> ( 03) abn.nr ( 03) abn.nr. ( 03) abn.nr. ( 03) abn.nr. (047) abn.nr. ( 03) abn.nr. ( 03) abn.nr. ( 03) abn.nr. ( 01) VA(8?> ( 01) abn.nr. \ 05) abn.nr. ( 06) abn.nr. ( 03) abn.nr. ( 08) abn.nr. ( 01) VE(83> ( 03) abn.nr. < 06) abn.nr. ( 03) abn.nr. ( 08) abn.nr. < 01) abn nr. ( 01) øH<92 ( 03) abn.nr (046) abn.nr ( 03) abn.nr ( 06) abn.nr ( 06) abn.nr. ( 06) abn.nr ( 07 ) abn.nr. ( 01) /EO<93'

( 06) abn.nr Beersø ( 07) abn.nr. Ribe ( 03) abn.nr. Ringkøbing ( 09) abn.nr. Ringsted ( 03) abn.nr. Rislev ( 03) Abn.nr. Roskilde ( 01) Abn.nr. Rude ( 03) abn.nr. Rudkøbing ( 08) abn.nr. Ruds-Vedby ( 08) abn.nr. Kungsted ( 08) abn.nr. Ryvang ( 03) abn.nr. Rødby ( 09) abn.nr. Rødbyhavn ( 03) abn.nr. Rødovre ( 03) abn.nr. Rødvig ( 03) abn.nr. Rønne ( 09) abn.nr. Rønnede ( 01) MI(M) Båndby ( 03) abn.nr. Sundved ( 03) abn.nr. Snxkøhtng ( 03) abn.nr, Silkeborg < 08) abn.nr. Skagen ( 03) Abn.nr. Skallebæk ( 03) abn.nr. Skelby ( 07) abn.nr. Skensved ( 03) abn.nr. Skibby ( 03) abn.nr. Skjern ( 03) abn nr. Skodsborg ( 01) abn.nr. Skrosbjærg ( 08) abn.nr. Skælskør ( 03) abn.nr. Slangerup ( 06) abn.nr. Hmtdølrup ( 09) abn nr. Bnertlnge ( 05) abn.nr. Solrød ( 03) abn.nr. Sorø ( 01 ) orne«) Stege ( 03) atm.nr. Stenlille ( 03) abn nr. Stensby Skive

Lsngaa Lemvig Llssleje Lohat*

Alarmering: 0-0-0, meld Ilrand, r..mi. forlang Ambu- Uncr. Billetkøen (optaget-note­ ring. der vedrører billet« bestilling til teater, bio­ graf, tog og aklb in. v.) 00 66 Bilradio .......... ................... 00 20 Fejlkontoret ...................... 00 47 Forstanderinden for fuld- automat, centraler kal­ des ovsr oplysningen... 00 30 Andre centraler: egen central. Klokken .............................. 00 66 Mellonibys ......................... 00 12 Noteringen (optaget-note­ ring, der Ikke vedr. bll- letbest lllng) ................. 0110 Hurtigt plkiwtede numre 1 Centralsygehuset .............. . Lægevagten ............................ Brandvæsenet ....................... Falck-Zonen ..........................

Nummerkontoret ............. 00 84 Rigstelefonen: Indland (undt, Færøerne og Grønland) ................. oo 13 Færøerne, Grønland, Fin­ land, Island, Norge og Hverige ............................. 00 11 Nederlandene, Schweiz (med Liechtenstein) Græ­ kenland. Irland, Stor­ britannien og: Nordirland, Tyskland og Fattig ...... 00 16 Øvrige limd,. i Kuropa samt Algeriet (med Hnha- rn). Marokko ogTunesien 00 17 øvrigo lande uden for Kuropa ................. 00 16

Rigstelefonens oplysn. indland .......................... 00 38 udland ......................... 00 39 Telefonavisen .................. 00 61 Telcfonhuset .................... 0019 Telefonnøglen (Kbhvn.).... 00 ?1 Telefonvagt bestilling: Fuldautom. centraler.... 00 40 Andre centreler: egen central Telegrafen ........................ 00 22 Vejledning i brugen af te­ lefonen (oplysningen).... 00 80 Vejrmelding, lokal............ 00 63 Vejrmelding, lands............ 00 64 Væknlng .............. *............ 00 49

Lov

( 03) abn.nr se Næstved og Skelby

Lundby Lyderslev Lyngby Lynge Løgstør Løkken Maribo M&rlelyst Marstal Monstrup Merløse Middelfart Minerva Mern

( 03) Abn.nr. Torklldstrup ( 03) abn.nr.

Møn

Nakskov

Niwtlved: .............. 721401 .............. 728080 .............. 720805 ............... 721206

Politistationen Telegrafen:

721448 0023 0024 0028

Nexø Nibe NlvA

i Europa ...... øvrige udlnnd oplysning ....

( 09) abn.nr. Skanderborg ( 06) abn.nr. Ulsø

Nyborg

Nykøbing F. Nykøbing M. Nykøbing 81. Nvinnd se Vejlø

Hjfimneværnet: Hjemmeværnsdistrikt Mldtsjællnnd, Haslev ............................................... Tlf. 691165 ftjemmeværnakompngni 5304 .......................................................................... » 72 2361 Hjemmeværnakompagni 5307 ........................................................................... » 72 8127 Hjemmeværnakompagni 5308 .......................................................................... » 72 4436 Hjemmeværnspolitikompagni 6330 ................................................................. % 72 1548 LottckompAgni 533 .............................................................................................. > 72 2351 Flyverhjemmevæmet .......................................................................................... > 72 3626 Marlnehjemmcværnet .......................................................... » 72 4888 Kvindeligt Marinekorps ..................................................................................... > 80 0354

Nyrup Nysted Nærum

Nørre Alslev

( 03) abn.nr. se Knstræde, I xjv ' og Vejle

Nørre Sundby ( 08) Abn.nr. Slagelse

Odden Odder Odense Oksbøl

Omø

81 Vordingborg ( 01) abn.nr

t 03)

Ordrup Orehoved

< 08) abn.nr. ACglr

( 38) abn.nr. /Erøakøblng ( 09) abn.nr

Orup Ostød

( 08) abn.nr. Store Heddinge ( 03) abn.nr. Øbro Padborg-Krttsas (046) abn.nr. Store Maglebv ( 01) abn.nr Ørslev

Noteringer

( 01) PA<«2> Strib ( 03) abn.nr Struer ( 03) abn.nr Strøby

Palæ Præstø

( 09) abn.nr. Aabenraa < 07) abn.nr. Aakirkeby ( 08) abn.nr Aalborg

Raageleje Ramløse Ilanders

t 08) abn.nr. 8trøhy Egede < 03) abn.tir. An lestrup < 06) abn.nr. Stubbekøbing ( 08) abn.nr Aarhus

.dår

nsjssEJi STATSAUTORISERET EJENDOMSMÆGLER M D. E.

723616

3 Q l O

Pantebrevshandel formidles

u

• C# OLIE Telefon 721420

GARDINERTÆPPER VI TAGER MAL VI SYER VI MONTERER ØSTERGADE 14 TELEFON 7266 69 lp IT j « ■ * W 1 Ml NÆSTVED NAVN ER E

723326 Andersen M., Jeppe Akjærsvej 4. 724696 - M., Præstøvej 121. 726280 - Marius, Skellet 11. 729186 - Charles, Ny Holstedvej 18. 726878 ~ Otto, Rlngstedgade 254. 725391 - R„ Nyvej 2. 720193 - Ragnhild og P. E., Tranevej 8. 726479 - Tage, Præstøvej 82. 720172 - Tage, LindebjerggArdsvej 20. 727392 - Thea, Set. Jørgens Park 77. 727348 - V., Fnrlrnagsvej 19 723032 - Gunnar, adjunkt, Bolbrovej 32. 7294nu | Erik, advokat (møderet for landsret), Købmagergade 4. 720150 - - bolig: Ingetnonnsvej 27. 725887 - S. K., afd.ir.gn., Rolighedsvej 97. 727803 - Eugenle, afd.sygepl.. Manøvej 78. 725548 - Jens. anlægsgartner, RoaenveJ 26. 724410 - Egon, arb.konsulent, Lindevænget 11, Abbednæs. 729508 - Chr„ arbmd., Langelandsvej 12. 723964 - H. Frode, arbmd., AaderupveJ 51. 723710 - Verner, arbmd., Fensmarkv. 76. 726327 - Egon, oss., Orenæsvej 23. 721387 - Frit* Egon, ass., Nordlundsvej 2 723187 - H. C., ass., OdcnseveJ 152. 720062 - Knud, ass., Primulavej 65. 721637 - Ejler, assurond., Fjordvænget. 72 1414 Andersen Offer A/S, atit, 72 1320 Dir. B. Offer Andersen. 721413 Fru E. Offer Andersen. 72 1464 Værkf. Victor Nielsen. 721914 Salgschef Børge Andersen. 72 4105 Repr. E. Edvardsen. 72 4114 Repr. P. E. Jørgensen. 721039 Andersen Juul, autoforh., Solvej 1. 723868 - Edv., autolakerer, FlxveJ 5. 729070 - Etik, automøk.. Karrehækvej 38. 721787 - C., autoophug, Rlngstedgade 158. 725551 Anderaon og Stagta, auto- værkst. Spe. VW Kogrv. 14 722250 - Ole, bankfuldm., FAborgveJ 18. 727661 - Peder, befragter, Fensmarkv. 86 728652 - John Weber, bllkkenslagersvend, Hvedevænget 97. 726713 - Hanne, blomster og kranse, Øster­ gade 19 722309 - Viggo A S, bogbinderi, Manøvej 1. 724413 - - Viggo, bogbindet mester. HJar- nøvej 28. 726795 - Jørgen, bogblndersv., Slettev. å. 727387 - B., bogholder, Præstøvej 103 A. 726903 Andrrnøn Kn., buiitin., Prim- dulils Eftf,, Ringstrdg.^ 727807 - John Frank, bygm., Lindevæn- get p 727690 - Ole, cand. pharm.. Skovbrynet 52 722488 - Harry, chauffør, HlagelseveJ 45 723288 - Joha., chauffør, Lollandsvej 5. 729228 -- Knud, rhauf., M. C. Andersens- vej 41. is Ford-forhdL, RingMfrdg. 17. Omst. værksted, lager, salgsafd. Salgsafdeling: Rlngstedgade 150-154. Boligtelefoner:

724040 AU.&U&

- ER OVELALT

Rlngstedgade 1. 724212 Alm. Hrandforslkr. f. Land- bygn. I>on, Jernbanegade 16. Kontortid: kl. g-16, lørdag lukket. 724313 ----branddir., arkitekt M.A.A. Rie. Stærsholm, Farimngnvej 36. prlv. 723362 Alsted-Børensen Willy, Inspektør, østergade 30. 720114 Alt 1 Træ, Set. Mortensgade 5. 727203 Ambjørn W., murerm., Karreb.v. 39 726607 Ambjømor K., kons., Odenøovej 141. Ambulatoriet f. alkoholskadede 1 Næstved: Ring 721401 (Oentral- •ygehuset). 724385 Ambus Kn. O., snedker, Lindholm- vej IB. 724635 Ambus Hans Ludv., vlcev., H. C. AndersensveJ 61. 721892 Amtsllgnlngalnspektoratet og amta- skattcrAdet. Skovvænget 1. Kon­ tortid 9 15. 721845 — Amt sllgnlngslnsp privat. 724801 Amtr.læge, dr. med. H. E. Leachly Jacobsen, spec. 1 medicinske syg­ domme, særlig hjerte- og kreds­ løbssygdomme, Høyernes Oaard, Konsu t. 9-10, mandag dog kun 17-18. lørd. kun eft. aft. Privat Lov 761215. 723262 Amtstuen, RaltlcagArden, Axeltorv (8 12 og 13 15, lørdage lukket). 720199 Amtsvej- og Vandløbsinspektoratet, Rlngstedgade 73. 729609 Amundson Dugny. fru, Hvedevæn­ get 70. 722168 A'a kleinsmedle og maskinfabrik. KlløveJ 1. Ole, binkass., Hedetoften 6 VeJlø 800256 729083 - Sigurd, paplrarb., ilrnnvej 32. 720175 An Bl Sko. KiiiKNl«‘ilf;»ili' 6. Andelsboligforeningen »Knmhskkrn«, Næstved! 724376 - Formand: Korpsmester C. Krebs Lyster, Hvedevænget 106. 723289 - Forretningsfører, bankprokurist Kaj Hansen, Fyrreparken 12. 724698 - Varmemester Kurt Olsen, Rug­ vænget 12 C. 722738 Varmemester S Lumi Jensen, TArnnarken (træfes 9 9,30). 726638 - - bolig: Havevej 26 723550 Antb I m SHkrrirt or

728537 Ahlgreen Henning, prøvem , Rune stenen 72. 729097 Ahlgren Y. H., sekoadljt., Oranpnr- ken 4 725126 Ahrenkllde Kr., clvlllng., under­ direktør, Knstanievænget 18. 727758 Ahrenschneider Linda, plejeass., Ferskenvej 123. 720860 Ahrentaen M., fru, Karrebækvej 32. 7274(X) AkiHaon Ak*cl Nmatvod Kjen lomslmren u f>uelundsvej M. 11 720621 Aknoltorva Fane- og Taprt- handel, Torvrutrædr 3. 722568 Akseltorvets Frugt, Akseltorv 5. 727021 „AktiiHt” Nænt\ed, henv. ang abonnement, avls* udd., glemte nvber kl. 8 9. 720180 Akv>lrio Holdi), K. (»oleniii, (jrWil Ilegade 7. Omstilling til bolig: Hvedevæn­ get 96. 726157 Albani Oldepot, Poul Kuak, (1omvej 2. 725350 Alberg J., fabrikant. J. Aakjært vej 20 . 720202 Albertften Hannibals Eftf., lapat - fane, Torveatr. 10. 731945 - - Farvehandler A. B. Henrtltfltn, (bolig) Odinsvej 14 737664 - Bente, sygeplejerske, 8 ct. Jarger Park 128. 720902 Albrechtaen C., fhv. gartner, Sky temarksvej 36. 725251 - M. Aakjær, repr., KJærveJ 23 721099 - Karen, tiikotageforretnlnf, Mlifc stedgade 37. 726312 Albrekt Ib, optiker, MaglegArdsv. 43 720692 Alderdomshjemmet, FarlmagavsJ 723887 ----Varmemester Erik Johansen. 720927 - ’■ Plejehjem, Toldbodgade 720888 Alderdomshjemmet (Herlufsholm hjemmet), Herlufaholmvej. 723098 Aldrlch Bent. Ing., Agervej 8. 728122l ALFA A S MargaHna* 728196( fabriken, EranttaveJ 50. 724384 Alfhelm Arne, forr.f*., Trekanten 81 723867 „Alka" ForUkringn A 8, assurandør Urory llMim Lindeparken 38. 724573 Alliance Francalae, Ramaherred 19/.

Bemærk: Abonnenter under bogstav AA: Ange Krog, Angnard osv. findea aldat 1 navneregister Næstved, en loglak folge af, at AA er alfabetets aldate bogstav. Da en del af abonnenterne I Abbednæa-om- rådet har telefon under Vejlo central, bor man - hvis man Ikke kan finde den søgte nbonnent under Næstved, se under Vejle. 723636 A. L. Kontormaskiner v. Arne Lund« s:ily ok ærviee Rlngstedgude 20. 723834----Arne Lund, bolig: Karrebækvej 28 C. At MM Forsikring. 720073 Assurandør P. F. Brag Nielsen, Ronneparken 17. 721872 Assurandør T. E Slllesen, Kaj Munksvej 9. (Se i øvrigt fngreglstret under: Assurance * AtT’MLtT Forsikring). 723220 ASAbhetlniea Omentvairfb. Svend Christonnon. 722920 Abkjer L. P., overass, Morelv. 16. 723989 Abrahamsen H. T„ pensionist, Kar* rebækvej 8. 722686 Absalonsen V., værkf., KJærveJ 9, 720729 Adelholm C., Rugvænget 3. 725479 Adrian K., sygepl ske, H. C. Ander- sensvej 73. 723449 Aggerholm C. Lyngby©, sygepl ske. H. C. AndersensveJ 67. 721443 Agora. QlenteveJ 23. 721729 Agrieold A/8, Ny Havn 722649 - - - Forvalterkontoret. 721838 - - - Forvalter H. Ktistoffersen (bolig). 721730 - - - Maskinmester V. A. Peder­ sen (bolig). 724433*Agrinova A/8, Mnrnkvej 29. RAdg. agronomer, arkit., Ingeniører. 721875 — bolig: B. Bahne Kruse, Galle- marksvej 33. 723406 — bolig: N. Rørbech, FJordbnkk. 3 - * bolig: A. P. Høgenhaven, Rød­ hætten. Kærehave, Ringsted, tlf. 612490.

Aiuk lsmiMTirt, l'npsto, Nfwitved afdeling. Hovedkontoret: ITæstø 791055 Andelavnnki'rirt Skælskør tlfTf*fM432 594483

724775 Anderren Ebba. Lindevej 18. 720624 - O. og E. Houtved, Manøvej 82, 728132 - Lissi og Erik, Lnngdyssen 10.

$0 OLIE Telefon 721420

INGEMANN CHRISTENSEN & SØN *A

72 29 08

728768 Andersen Leif, chauff., Banely 1. 722718 - Peder 8. Hoffmann, chauf., Køre­ vej 19. 724226 - Th. 8vane, chauf., NygårdsveJ 47. 724894 - Ruth, civiløkonom, Præstøv. 99 C. 721742 - Mary, damcfrisøraalon »Taco«, Ringatedgade 71. 726572 Robort Hnageronnn, damefrisør, Hvedevænget 13. 725794 Andemen Biitfa, dunn u j«.!* »r. li i llj;stedede 11. 721976 - K. Riff, dir., Rønnebæksholm. 723950 - Torben, dlspon., Elmeparken 5. 728261 - Chr. K., drfftsing., Aaaenavej 73. 724888 - H. Bjerre, driftaieder, Havevej 37. 727239 - Anni, eksp., H. C. Anderaenav. 75. 725794 - R., eksp., FabrikaveJ 14. 720596 - Else, ekspeditionssekretær, FodbygaardaveJ 47. 727232 * Frederik, elektr., Hvedevæng. 70 720475 - Leif, el-instalt., rhr. Wlntherav. 58 723140 - Folmer, entrepr., Præstøv. 105 B. 727146 - Karl, cntrepn arb., Jembaneg. 5 722882 - Aug., fabr., PræatøveJ 164. 723559 - Chr., fabr., BalderaveJ 12. 727486 - Kaj, fabr., Parkvej 28. 723395 - Edel M., fagi. Hrt. Jørg Park 96. 727990 - Erik, faglærer, Banetoften 31. 729676 - .1. E., faglærer, Bolbrovrj 46. 720142 - Werner, faglærer, Grønlandav. 25 720598 - J., folkepens., Hvedev.enget 5. 725366 - P. J., formand, Havevej 74. 724297 - Holg., forpl.forv., Amtmandag. 2 729251 Leif Arne, forretningsbest., Vibe* vænget 18. 724573 Mogens, fotohdl., Mkomagerrælc* ken 10. Frede,frlaørmester, J. Jenaenav. 2, A. M., fru, Mnnøvej 9. Adanui, fru, HaveveJ 66 Adelheid, fru, Ret. Jorg. Park 110, Agatha, fru, Klndheategade 3. Agnete, fru. Grønlandsvej 31. Alexandrlne. fru. Ret. ,T. Park 91. Alice, fru, KarrebækveJ 24 H Anna. fru, HaveveJ 70.

720948 Andersen P. B., købm., Vordb.v. 13. 728892 - bolig: Set. Jørgens Park 107. 725794 - Ruth, købmand, Fabriksvej 14. 722156 - Søren, kørel., Lille Gallemarkøv. 8 727313 - Emat W., kørsels!., Skovbrynet 50 721277 - Hans, labor.as«., Fodbyg&rdsv. 35. 727142 ■ B. Nordvig, lagerchef, Rosenv. 11. 726723 - K. T., lokomotivf., Brombærv. 14. 723487 - Tage, lokomotivf., Birkevej 1. 723748 - Verner, lokomotivf., Præstøv. 181. 728633 - Gunnar Steen, læge, Georg Btan- desvej 21. 720966 - Povl B., læge, Køhmagergade 13. 725980 Hans, la*rer, Chr. Winthersv. 67. 722277 - A. M., pens. lærer, Skovbr. 42. 723353 - Grethe, lærer, fru, Melstersv. 19. 722810 - Leif, maler, KarrebækveJ 24 H. 721837 Andersen Georg, malomi., AnliervøJ 7. 726036 - Kurt Skovhave, mnlerm.. Øster­ gade 26. 724737 Andersen Poul H. 8., maler­ mester, KarrebækveJ 34. 725978 Bent, mnskinnrh, Runestenen 117 720688 - Bjarne, maskinarb., Hvedevæ. 100 725155 - Erik, maskinarb., Vibevænget 12. 725963 - Kaj, rnask.arb., ThoraveJ 16. 723686 - Kn., maskinarb., Eranttsvej 1 C. 728806 - N. J., mnsk.arb., Ingenu.nnsv. 6. 720901 - O. Wathne, rnask.arb.,HJarnøv.34 727003 - A.. fhv. maskinarb., Lærkevej 3, 729612 Fr„ mask m., Bogevænget 3 724434 - H. B., mnsklnm., KiraebærveJ 12. 722505 - Erik, mekaniker, Primulavej 68. 725954 - Mogens, mekaniker, ØsterveJ 3. 726014 - Poul Erik. mek., Ærtebjergvej 7. 723711 - Gunn., metalstøber, Kolbyrlsv.116 725654 - Jørg., montør, HaveveJ 72. 722419 - Venti, montør, Ringatedgade 146. 726047 - Børge, murer, Banely 7. 727562 - Børge, murer, Banety 13. 727987 - Ejvind, murer, OlentcveJ 12. 728081 Ole, murer, HterkelsvoJ 50. 724126 - Aage, nuirerin., Rlngstedg. 216. 722404 llrilr. ANDERSEN, "i øntæ 11 renører A/R, „liryirsersården'*, Illngstedirsds 26 Efter kontortid Erik And« ram. 1’ræntsveJ 2 B 72 09 23 Ingeniør F:. Henriksen ................ 72 70 01

728231 Andersen M., fru, Engvej 12, App 724137 Nancy, fru, Ringatedgade 1 B. 720135 - E., frk., Køhmagergade 11. 722469 - Karen, frk., Østergade 34, 720186 Kr., frk., Skovbrynet 48. 724451 - H., fuldm., Kobrr agergade 5. 724362 - Børge, fuldm., MaglegårdaveJ 26 727508 - Per, fuldm., Haaaelvæ. 14, App. 729612 - Aae. fysioterapeut, Bogevænget 3 725671 Aksel, fh. gdr., N Farinmgav. 13 725156 - A., fhv. gdr., Kalbyrlavej 59 723138 - Holger, gdr., Aavang, Ladby. 722815 - M., gdr., fru., Rørmoacgd., Ladby 724934 - Niels, gdr., Vredslose. 722962 - Rs., fhv. gdr., Flxvej 19. 727418 - Sigurd, fhv. gdr., Duelundavej 42 724553 - Tage, gdr., Korshijg., Rønnebæk 728451 - Thorv , gdr., Rlslev. 722912 An., fhv. gdr., Lindeparken 27 722026 - Chr. gartner, Skraverup 728527 H., fhv. gartner, Præatøv. J03 A. 722629 - Kello K., grosa., Hvedevæng. 105 727613 Vagn. gymnasial., Herlufsholm Kostskole. 728431 - Alfr., handelsnul.. Ganges Bro 721694 - H., hondelsrnd., Vomæsvoj ?5 721756 - Erik, hnvneass., BolbroveJ 16 722894 - Ernst, husejer, NygårdsveJ 34. 724718 - Chr., fh. Husm.brnndk,, Ladby. 727572 - Bill, Inrassatrlce, lrlsvej 21. 725239 Alex Fiilllng, Ing., KlrsebierveJ to 725023 - BJ., Ingn., !>ærkcvej 3. 722064 - Bruno, Ingn., Trekanten 67. 724273 - Frank ingeniør, KatholmveJ 18. 722602 - E. B„ Ing., Lindopurken 3. 727419 - Ejvind, inst., Fjordbakken 39. 721416 - P. E., Kaffebrænderi (8ydsjæll Kaffehrænderl), Riddergade 8. 721188 — (Bolig) H. HornernannøveJ 8. 720804 - Niels, kaffehdl., DvmæøveJ 48. 724825 - Jens Chr., knsa , Marskvej 4. 727598 - Rv. A., kedelpasser. Orenæsvej 21 722069 - H., knrtoffeihdl., Rlngstedg. 25 725571 - Aksel, klelnsmed, Rampen 8. 725915 Egon. klelnsmed, FahterveJ 4 728638 H., klelnsm., Treknntm 24. 723631 - Vagn. komm.lngenlør, Ablldhøj 9 720375 - Frits, konditor, Rtenbæksholm. 724713 .1. Th., konfekturef., Jembaneg. 15 727552 Jørgen, konst., FJoitlbnk^en 52 720037 - Andreas, kontnrnss., Vngtelv. 21. 725673 - Aase, kont ass . fru. Bag Bakk M* 722226 - Connie, kontorans., Runestenen 8.1 723702 - Helmuth, kont.futdm., Kornbal; ken 27. 721298 - J. Mosegaard, korresp., Havev. 89 722095 - Helge, kriminalassistent, Grundt vigsvej 22. 727389 - Ove, kæmemager, BogøveJ 12 725631 - Chr., købmand, Fjordtoften 5. 724803 - E. ft S., khmd . Ringatedgade 231 728410 Amlorsm lijnrr, kohnintul, Rlslev. 724210 - Erik, købmand, OdenseveJ 158 (Deko-stof). 725658 Andersen Finn, npcoliilforr. f. li.jnlestnffer og tillig*' artikler, Axeltorvet. 725961 - - bolig, Assensvej 11. 722185 Andersen Ov»\ Kiirrehækve t 98A, tohak, vin, tips, postind (privat til. Alamift) 522232).

724884 726150 726827 726836 720982 725247 722417 725070 721931 726812 729453 720439 726323 720958 725000 724429 728543 727183 727852 726114 727886 727817 714440 721407 723798 726971 725682 721181 721439 727118 722653 725124 727575 727481 721914 723785 726138 721713 722481 729059 722556 729045 728186 724079 729149 723548 722201 722705 720967 729418

Andersen Otto, pelst., Øverup. - Axel, papirarb., GI. Holsted. - Børge, papirarb., Heimdalsvej 35. - Ingv., papirarb., Strynøvej 5. - Jul., papirarb., KarrebækveJ 88. - K. H., papirarb., Kathol.nvej 13. - A. og 1. pensionat, Dehnsvej 4. - A. P. V., pensn, Gallemarksv. 67. - Carl, pensn., Præstøvej 89. - Carl, pens., Set. Jørg. Park.83. - Chr., pens., Manovej 38. - Egon, pens., Solbakkevej 55. - Esther, pensn., Set. J. Park 137. - H. G., pens., Ydunsvej 9. - Herluf, pens., ErantlsveJ 21 E. - Leo, pensionist, Ringatedgade C. - Leonie, pens., Hvedevænget 74. - Peder, pens.. Gartnervej 17. - Peter, pens., KarrebækveJ 42. - Svend, pens., Enebærvej 17. - Vald., pens., ManøveJ 52. - B. Nørager, pladeøm., Syrenvej 6. - Bent, pressefotogr., Nyborgvej 2. - H. Elhøj, prokurist, Gravlunds­ vænge 1 A. - Leo, pølsemager, Vordlngb.veJ 10. - Ove Bach, renseribest., Mejerlv. 20 Carl, tentier, KarrebækveJ 24 D. - Gunnar, repr., VordlngborgveJ 8. - Th., repr., Hvedevænget 40. - Vagn, repr., Set. Jørg. Park 99. - Heri., rest., GientcveJ 22. - H. Brandt, revisor, Grønlandsv 0. - Otto, revlsorass., Ny Holstedv. 37. - Stig, øalgsasø., Jættestuen 50. - Børge, salgschef, Pilegaardsv. 11. - Torben, salgsinsp., Skovbrynet 4. - E. A. Kranse, salgskonsulent, Sterketsvej 4. - H. og Søns Eftf., savskæreri & tømrerværksted, Nygårdsvej 7. Elner Hansen, bolig: Vejlo 800019 - R., f. savværkse., Godthåbsaltf 2. - Elin, sekretær, OdenseveJ i08. - Tove, sekretær, Grønlandsvej 18. John., sen.serg., Nyborgvej 7. - Bent, servlceaas., SletteveJ 8. - G. Nygaard, atgnalmont., Banely 6 - Kjeld, slgtinlmont,, Helleriston 82. - Stig Østergnnrd, skolelnsp., Fjordtoften 19, Kaj, skotøjsfabr., ErantlsveJ 50. - Carsten, slagtersv., Sofiednlsv. 22. - F., fhv. slngter, Hjnrnøvej 19. - H. C., slngteriarb., Klldem.v. 69 D.

CO < CD < * CO -J LU CO

LU * O coz ze <0 Q (J £5 Q CL

722619 - 720679 - 720011 71,8906 725059 - 723284 - 729273 722810 - 726414 - 727231 - 724356 - 720437 - 729216 720296 - 723861 - 722734 - flom - 720321 - 726129 - 161 721689 728174 - 727792 ~ 722444 723371 - 722903 723321 727503 - 721378 - 724633 - 724246 - 721019 V24363 - 724971 721763 728803 720851

Anna, fru, Præstovrj 140. Astrid, fru, Tværvej 10. E., fru, HerlufaholmvcJ 30. Ella, fru, KulbyrlsveJ 13 . Ellaabeth S , fru, 0. Ringvej 52 Else, fru, Ny HolatedveJ 43 Biae, fru. Hkovhrynet 36 Frida, fru. Ret. Jørg. Purk 16A. Gerda, fru, KarrebækveJ 28 D. Grethe, fru. Parkvej 20. Grete Bay. fru, Haaaelvej 8. Gudrun, fru, Ret. Jnrgena Park Helga, fru, Otlumavej 2. Henny, fru, Helleristen 66. Ingn, fru Klndheategade 10. Johanne, fru, KarrebækveJ 102E. Joh., fru, Sienbreksholtn. J. Th., fru, H. C. Anderaenav. 59. Kar en. fru. Ret. Jorg Park 14H. Karla, fru, ThoraveJ 10. Karoline, fru, AderupveJ 148. K. , fru, Plat Høvej 2 Kdtty, fru, Hvedevænget 3. M., fru, Rampen 8. M Sonne, fru, NylandaveJ 7. Marie, fru, PræatøveJ 107 A. Marie, fru, Hrt. Jorg. Park 14 A. Marie, fru, Østergade 80.

Carl, 1 nurermester, Militærvej 7, < PABLO ANDERSEN murermeBter NsrtTxnird - Hialtv - Erik, murermester, Præstøv. 2 B. - Rlch. Borg, murerm., Hlndbærv.8, - Jens. møbelhandler, MarskveJ 12. Per, munthdl., Ringatedgade 44. - Kai W , overas«., KalhyrlsveJ 39. - Rlcco K., o as«., Fåborgvej 14. - H. Delfort, overbetj., ManøveJ 80, - Carl E., o.-lærer, Kirkepladsen 11, - Elisabeth, o.lærer, Karrebækv. 39, - V., overlærer, frk. østergade 12. - J., o.montør, Set. J. Pnrk 127. - Kn. B., o.-montør, SletteveJ 2. KuJ, o.portør, Kalbyrlavej 106 - K., o værkf, Hvedevænget 71. - Inge Storch, pakkerske, Lang- dyssen 60.

721521 728538

724358 Andersen IMt, Rwnnehæk. Alt I kød til hjenunefrysning 724481 - Vagn, slngterm., HaveveJ 4. 721856 - Knud, smed, Ringatedgade 219. 722174 - Bv., smedem., KarrebækveJ 157. 720338 - Th. P. ft Røn, smedem., Karre­ hækvej 155. 724595 - Kurt, snedker, lrlsvej 46. 726534 - Sv. E., snedker, Skjcldborgsvæ. 2 726687 - Gunnar, snedkersv., AderupveJ 59 720106 - P. E, spnrekansek , Rlngstedg. 2 72239.' - Poul, Sportsmagasinet, Rlngsted- gade 19. 721246 - - Bolig: Lindeparken 16. 722900 - Vagn, Stads- og havnelngkont. 729468 - F. A.. «ervicekons., NyhorgvoJ 41. 727297 - R.. fhv. stntlonaforst., Norgesv. 54 726488 - Otto, støbemester, Solbærvej 9.

720923 720409 726063 728102 723525 722581 723087 724058 724048 722950 725533 723897 729621 722594 728126

C5

18

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116 Page 117 Page 118 Page 119 Page 120 Page 121 Page 122 Page 123 Page 124 Page 125 Page 126 Page 127 Page 128 Page 129 Page 130 Page 131 Page 132 Page 133 Page 134 Page 135 Page 136 Page 137 Page 138 Page 139 Page 140 Page 141 Page 142 Page 143 Page 144 Page 145 Page 146 Page 147 Page 148 Page 149 Page 150 Page 151 Page 152 Page 153 Page 154 Page 155 Page 156 Page 157 Page 158 Page 159 Page 160 Page 161 Page 162 Page 163 Page 164 Page 165 Page 166 Page 167 Page 168 Page 169 Page 170 Page 171 Page 172 Page 173 Page 174 Page 175 Page 176 Page 177 Page 178 Page 179 Page 180 Page 181 Page 182 Page 183 Page 184 Page 185 Page 186 Page 187 Page 188 Page 189 Page 190 Page 191 Page 192 Page 193 Page 194 Page 195 Page 196 Page 197 Page 198 Page 199 Page 200

Made with FlippingBook - Online magazine maker