SMART-i Day Camp

10 วัน ไป-กลับ

เป็นการถอดบทเรียน เรียนรู้ที่จะขอบคุณ ขอโทษ ให้กำ ลังใจ อย่างจริงใจต่อผู้อื่น ทำ ให้เด็กๆยกระดับ ตนเองขึ้น พร้อมที่จะเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม

ถอดบทเรียน

จะเป็นอีกพื้นที่สำ หรับเด็กๆที่จะรวบรวมความสำ คัญ สิ่งที่เด็กๆได้สกัดจากกิจกรรมตลอด10วันออกมา เป็น คำ พูด ผ่านฉลากยา จดหมายถึงพ่อแม่ ต้นไม้ แห่งปณิธานและเรายังมีกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ เด็กๆได้สร้างสรรค์ชิ้นงานผ่านกิจกรรมที่สงเสริมให้ เกิด Self Esteem และ Growth mindset กิจกรรมประมูลของที่ระลึกจาก SMART-i บาง อย่างมีชิ้นเดียวในโลก 555 เด็กๆจะนำ ของที่ ระลึกที่ได้จากความพยายามกลับบ้านไปพร้อม ความทรงจำ ครูแก๊ปอยากให้ผู้ปกครองได้สัมผัสประสบการณ์ แบบที่เด็กๆได้รับในค่าย เราจึงออกแบบการนำ เสนอ ผลงานของเด็กๆขึ้นมาใหม่ ผ่านการทำ กระบวนการ เรียนรู้ร่วมกันทั้ง พ่อแม่ ครูและเด็กๆ

Vision Board

Auction

Parents Meet

Made with FlippingBook flipbook maker