SMART-i Day Camp

7 Habits for Highly Effective Teens

SMART-I CAMP

"Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success."

7 Habits For Highly Effective People เป็นหลักสูตรพัฒนาตนเอง อันดับ 1 ตลอดกาลของผู้บริหารองค์กรภาค รัฐและเอกชนทั่วโลก วันนี้ SMART-i ได้รับสิทธิ์ในการจัดหลักสูตร 7 Habits สำ หรับเด็ก และวัยรุ่น รายเดียวในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2563 เด็กๆค่าย SMART-i กว่า 300 คน ได้รับประโยชน์ จากค่ายสร้างภาวะผู้นำ ในตนเองที่เน้นพัฒนาเด็กๆจากจุดเริ่มต้น ภาวะพึ่งพาคนอื่น คือ มี Mindset ไม่รับผิดชอบต่อตนเอง โยน ความรับผิดชอบไปให้ผู้อื่น โทษสิ่งแวดล้อม ไม่เชื่อว่าตนเองควบคุม ผลลัพธ์ในชีวิตได้ ไปสู่ 1. ภาวะพึ่งพาตนเองได้ คือ รู้จักตั้งเป้าหมาย และบริหารเวลาเรียน/ เล่น อาทิ เรียนก่อน เล่นทีหลัง และสุดท้าย 2. ภาวะพึ่งพาซึ่งกันและกัน คือ คิดแบบชนะ การเข้าใจผู้อื่น และ การเห็นคุณค่าของความแตกต่าง รู้จักการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น เพื่อ เติมเต็มซึ่งกันและกัน 3. SMART-i เชี่ยวชาญออกแบบการเรียนรู้ด้วยปรัชญาเรียนก็ "สนุก" เล่นก็ได้ "ความรู้" ทำ ให้ค่าย 7 Habits เป็นค่ายที่สร้างการเปลี่ยนแปลง กับชาวค่าย SMART-i ตลอดจนทำ แนวคิด 7 Habits ไปใช้และได้ ผลลัพธ์ในชีวิตจริง

Henry Ford

Theme ค่ายเวทมนตร์ ถูกเลือกใช้ในค่ายนี้ เพื่อ ทำ ให้ชาวค่ายได้ผ่านด่านหฤโหดจำ นวน 7 ด่าน เพื่อ เรียนรู้ทั้ง 7 อุปนิสัยของผู้นำ ยุคใหม่ ซึ่งเหมาะกับโลก ในศตวรรษที่ 21 ที่มีความเปลี่ยนแปลงจนยากต่อการ คาดเดา เราคงไม่อาจรู้ได้ว่า อาชีพไหนที่จะกลายเป็น อาชีพยอดฮิตในอนาคต แต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดคือ มนุษย์ยังคงเป็นสัตว์สังคม ลูกๆของเรายังต้องทำ งานร่วมกับบุคคลอื่นๆ และยัง คงมี Challenge แบบเดียวกับคนยุคก่อนๆต้องเจอ เช่น คนมีเป้าหมาย มีความพยายาม และมีวินัยใน ตนเอง จะเป็นผู้ชนะเสมอ หลักสูตร 7 Habits นำ กระบวนการวินัยเชิงบวก และความสนุกสนานมาบรรจบกับอย่างลงตัว

Made with FlippingBook flipbook maker