SMART-i Day Camp

10 วัน ไป-กลับ

กิจกรรมบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ ทำ ให้เด็กๆตั้ง เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม และรู้จักใช้ตรรกะในการ แก้ปัญหา สอนให้รู้จักใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา และ ส่งผลต่อการตั้งเป้าหมายต่างๆในชีวิตประจำ วัน กิจกรรมจัดลำ ดับความสำ คัญ บริหารเวลา โดยการ จำ ลองเกมให้เด็กๆได้รู้จักการบริหารเวลาผ่าน สถานการณ์จำ ลองบริหารเวลาในโรงเรียนเวท ที่เข้าใจ ง่าย แต่ได้ผลลัพธ์อย่างน่าประหลาด

STEM

Time Management Activities

บอร์ดเกม สร้างค่านิยมในการทำ งานเป็นทีม และเรา ต้องรอดไปด้วยกัน เป็นหลักการสำ คัญของ Win- Win Strategy

Board Game

การผจญภัย นอกจากสนุกสนาน ยังเป็นแบบทดสอบ ความพร้อมร่างกายและจิตใจ เราจะท้าทายเด็กๆให้ตั้ง เป้าหมายและลงมือทำ ด้วยความสมัครใจโดยไม่บังคับ

Adventure

รู้จักฉัน รู้จักเธอ เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กๆได้รู้จักตนเอง และรู้จักนิสัยเพื่อนๆ ไปพร้อมๆกัน เราใช้ทฤษฎี สัตว์ 4 ทิศ ร่วมกับเกมสนุกๆ ทำ ให้ง่ายในการเรียนรู้

สัตว์ 4 ทิศ

Made with FlippingBook flipbook maker