SMART-i Day Camp

กตัญญู

ความกตัญญูรู้คุณ หมายถึง ภาวะทาง จิตใจของบุคคลที่รับรู้ถึง ประโยชน์หรือคุณค่าที่ ตนได้รับการปฏิบัติอย่างดีจากบุคคลอื่น สิ่งอื่น ก่อให้เกิดความตระหนัก ความระลึกรู้ ความ ซาบซึ้ง ความสำ นึกรู้คุณ และมีแนวโน้มที่จะ กระทำ การตอบแทนคุณ ต่อบุคคล หรือสิ่งนั้นๆ ที่มีคุณต่อตนทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ค่ายสนุกๆ ที่เราจะนำ พาเด็กๆได้เดินทางย้อน กลับไปเรียนรู้ที่มาที่ไปของสังคมไทย ความเป็น ไทย และย้อนกลับมาดู "ประวัติของครอบครัว" ได้เรียนรู้เรื่องราว ความพยายาม ความลำ บาก ความทุ่มเท ของคุณพ่อคุณแม่ และญาติผู้ใหญ่ ใน "การก่อร่าง สร้างวงศ์ตระกูล" สิ่งที่เด็กๆจะได้รับคือ 1 สำ นึกรู้เห็นคุณค่าความพยายามของพ่อแม่และ วงศ์ตระกูล 2 ได้สำ นึกรู้ถึงความกตัญญูที่มีต่อสมาชิกใน ครอบครัว 3 ได้รับคุณสมบัติดีๆ จากการเป็นผู้มีความกตัญญู เช่น มีความสุขง่ายขึ้น การมองโลกเชิงบวก

วัตถุประสงค์ของค่ายนี้ คือ ให้เด็กๆ ได้ สำ นึก รู้คุณ เห็นค่าของคุณพ่อ คุณแม่ ญาติ ผู้ใหญ่และบรรพบุรุษ การได้รู้จัก "รากเหง้า" ที่มาที่ไปของตนเอง ทำ ให้เราเห็นคุณค่าของ ความสัมพันธ์มากขึ้น ได้นำ คุณความดีของ ผู้ใหญ่มาเป็นแนวทางในการสร้างค่านิยมใน ชีวิตสืบไป หรือ เรียกง่ายๆว่า เด็กๆจะมีพ่อแม่ เป็น Idol และเข้าใจความลำ บากของพ่อแม่มากขึ้น วัตถุประสงค์ของค่ายนี้ คือ ให้เด็กๆ ได้สำ นึก รู้คุณของครอบครัว ได้เป็นผู้ที่ชื่อว่ามี ความ กตัญญู Koole นักวิจัยด้านความกตัญญู กล่าวว่า บุคคลผู้ที่มีความ กตัญญูรู้คุณสูง จะมี ความ รู้สึกที่ดีต่อโลกและชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี ความศรัทธาในการนับถือศาสนา มีความเอื้อ อาทรสังคม รับรู้สิ่งที่เข้ามาในชีวิตในทางบวก มากกว่า มีความสุข มีความมีชีวิตชีวา มีความ เห็นอกเห็นใจ มีการให้อภัย มีการให้ความช่วย เหลือ มีการสนับสนุนผู้อื่น มีการมองโลกในแง่ดี มีความหวังในชีวิต และมีความพึงพอใจในชีวิต สูงซึ่งตรงข้ามกับผู้ที่มีความกตัญญูรู้คุณต่ำ

Made with FlippingBook flipbook maker