SMART-i Day Camp

Travel

กิจกรรมที่ดูเหมือนง่ายๆ แต่ต้องใช้ประสบการณ์ใน การดึงดูดหลอมรวม เด็กๆที่มี Background ที่ต่าง กัน ให้เปิดใจสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆ เริ่มต้นที่ค่าย และคงอยู่ตลอดไป Content กับ Context สำ คัญพอๆกันในการสร้าง การเรียนรู้ในแบบ SMART-i บรรยากาศ เพื่อนๆ พี่ๆ และเรื่องราวที่เราจัดให้จะ นำ พาการเรียนรู้จาก "หัว" ไปสู่ "ใจ นับเป็นกิจกรรมที่ถือเป็น Signature ของค่ายเรา ใน ค่าย SMART-i เราจะสร้างบรรยากาศที่เกื้อกูลต่อการ เรียนรู้สิ่งใหม่ และเรียนรู้อารมณ์ตนเอง กล่าวคือ เป็น บรรยากาศที่ปลอดการตัดสิน ให้คุณค่ากับความ พยายาม และไม่เน้นแข่งขันกันเองระหว่างเด็กค่าย กิจกรรม Art&Craft น่ารักๆ โดยเราจะชวนเด็กๆ สืบค้น สอบถาม และเรียบเรียง เรื่องราวของวงศ์ ตระกูลของตน รับฟังเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในเรื่องราว การก่อร่างสร้างครอบครัว ของคุณพ่อ คุณแม่ ได้ เห็นถึงความรัก และความพยายามของท่านเหล่านั้น

กิจกรรม เปิดพื้นที่ ปลอดภัย

กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์

Camp Context

My Family's Story

Made with FlippingBook flipbook maker