SMART-i Day Camp

Travel

กิจกรรมเชิงจิตปัญญา เปิดโอกาสให้เด็กๆได้รำ ลึกถึง ความดีงามของครอบครัว และได้นำ คุณค่า ของวงศ์ ตระกูลมาเป็นค่านิยมในใจ ส่งผลให้เด็กๆสามารถ แสดงออกถึงความกตัญญูได้ง่าย และเป็นรูปธรรม เป็นผลงาน จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ใน ห้วง 5 วันที่ผ่านมา บันทึกเป็น งานศิลปะ ข้อความที่ แสดงออกถึงความรู้สึกระลึกในความดีงามของ ผู้ใหญ่ และนำ พาน้อมนำ มาสู่ตน พิพิธภัณฑ์ด้านสังคมวิทยาชั้นเลิศของไทย ที่มีวิธีเล่าเรื่อง ราวแบบร่วมสมัย เด็กๆจะได้รับประสบการณ์การย้อนเวลา จากอดีตสู่ปัจจุบัน เป็นตัวอย่างให้เด็กๆได้สร้างเรื่องราว ของครอบครัวตัวเองต่อไป บอร์ดเกม สร้างกระบวนการคิดด้านตรรกะ และ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีม แต่สิ่งที่สำ คัญที่สุดเป็นการปูทางไปสู่กิจกรรม ทัศนศึกษาที่ มิวเซียมสยามต่อไป ครูแก๊ปอยากให้ผู้ปกครองได้สัมผัสประสบการณ์แบบ ที่เด็กๆได้รับในค่าย เราจึงออกแบบการนำ เสนอผลงาน ของเด็กๆขึ้นมาใหม่ ผ่านการทำ กระบวนการเรียนรู้ร่วม กันทั้ง พ่อแม่ ครูและเด็กๆ

Board Game

Field trip to national มิวเซียม สยาม

Gratitude to My Forefather

Vision Board

Parents Workshop

Made with FlippingBook flipbook maker